Hotărârea nr. 78/2019

Hotărârea 78/2019 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha – supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Liceul Teologic Adventist Maranatha - supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha - supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n. — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26703/445/16.01.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha - supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n.;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Reținând Hotărârea nr. 300/2011 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha - supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n., aprobați prin Hotărârea nr. 300/2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 78 din 5 martie 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi )

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. / 8/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Liceul Teologic Adventist Maranatha - supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n.

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Câmpului fii., municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform devizului general, în prețuri ianuarie 2019, este: 9.252.377,63 LEI (farăT.V.A.) Din care C+M 7.016.963,96 LEI (fără T.V.A.)

  • •  zona seismică: F

  • •  clasa de importanță și expunere la risc: IlI-conf.P 100-1/2006

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni


  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DEViZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizăriiNr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului ia starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

■ ' 0,00

0,00

CAPITOL 2                                                                      .  .

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0.00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8.000.00

1.520,00

9.520,00

3.3

Expertizare tehnica

11 200.00

2.128,00

13.328.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

83.6S5.00

15.902,05

99.597,05

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de. prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3 5.3

Studiu de fezabilitate/documentatîe de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36.200,00

6.878.00

43.078,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

19.500,00

3.705.00

23.205,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

27.995,00

5.319,05

33.314,05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0.00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

9,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

140.339.28

26.664.46

167.003,74

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

7Q.169.64

13.332,23

83.501.87

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor {1% din C+M)

70.169.64

13.332.23

83.501,87

3.8.1 2

pentru participarea proiectantului la fazele incluș.e.«r™ irogramul de control al lucrărilor de execuție;'avizătte. cate Inspectoratul de Stat in Construcții /       .. —

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Oirigentie de șantier (1% din C+M)

70.169.64

13.332.23

83.501.87
TOTAL CAPITOL 3

243.234.28j              46.214,51

289.448,79

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru inveslitia de baza

4.1

Construcții si instalații

6.981.879.96

1.326.557,19

8.308.437,15

4.1 1

1 Arhitectura

3.752.1 ÎS.63

712 902,16

4 465.018,79

4.1.2

3 instalata

1 402.808.60

266.533.63

1.669.342.23

.4.1 3

2 Rezistenta

1 826.954,73

347 121.40

2.174 076.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

287.600.00

54.644,00

342.244,00

4.3 1

3 instalații

69 200,00

13 148.00

82.348,00

4 3.2

1 Arhitectura

218.400.00

41 496,00

259 896,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

224.000,00

42.560.00

266.560,00

4.5.1

1 Arhitectura

224 000.00

42.560.00

266.560.00

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7.493.479,96

1.423.761,19

8.917.241,15

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35.084,00

6.665,96

41.749,96

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

35.084.00

6.665.96

41.749.96

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

77.186.60

0,00

77.186,50

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.1 % din C+M)

7.016,96

0,00

7.016.96

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea iucrarilorde construcții (0.5% din C+M)

35.084.82

0.00

35.084,82

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

35.084.82

0.00

35.084,82

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20% din C+M)

1 403.392.79

266.644.63

1 670.037.42

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

1.515.663,40

273.310,59

1.788.973,99

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

3regatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

3robe tehnologice si teste

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL Supraetajare Corp C - Liceul Adventist Maranatha

9.252.377,63

1.743.286,30

10.9951663,93

TOTAL Constructii+Montaj

-------------------------------------- -

7.016.963.96

J X-----

1.333.223,15

8.350.187,11