Hotărârea nr. 77/2019

Hotărârea 77/2019 - Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107540/44/41/27.02.2019 al Direcției tehnice și Direcției economice, prin care se propune aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 36 alin. (2) și (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), ale art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                     ,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea asigurării resurselor financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prevăzute în Anexă la prezenta;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1, 45 lit b), 63 al. 1 lit c și alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, cu o maturitate de cel puțin 30 de ani.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta.

Art. 3. Din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se asigură integral plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;

  • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare al municipiului Cluj-Napoca;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul munic ipiului Cluj-Napoca, Direcția economică și Direcția tehnică.

Nr. 77 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Sheetl


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                                   Anexă la Hotărârea nr. 77/2019

LISTA INVESTIȚIILOR CE VOR FI REALIZATE DIN FINANȚARE RAMBURSABILA INTERNĂ


Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Hotărârea Consiliului local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice

Valoare aprobată, lei fără TVA

Credite bancare interne, lei cu TVA

TOTAL

C+M

0

1

2

3

4

5

1

Ansamblul "Centrul Cultural Transilvania-CLĂDIREA SĂLII DE CONCERTE, SEDIUL FILARMONICII TRANSILVANIA, PIAȚA TRANSILVANIA ANEXE TEHNICE ȘI PARCAJE SUBTERANE

527/2013

288.000.900,00

202.872.100,00

341.690.000,00

2

Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în "Ansamblul urban-Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1

857/2018

10.965.169,70

9.005.946,01

11.900.000,00

3

Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în "Ansamblul urban-Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3

17/2018

8.681.628,88

7.207.778,94

9.520.000,00

4

Reabilitare Pasaj Superior DN 1F KM 1+5000, Str. Locomotivei (pasaj Gară)

636/2017

11.520.830,00

10.018.740,00

13.090.000,00

5

Consolidarea și reabilitarea imobilelor existente, eliminarea corpurilor parazitare-Piața Unirii npRȘÎ. nr-2

tf           824/2017

20.436.450,00

14.606.820,00

23.800.000,00

TOTAL

339.604.978,58

243.711.384,95

400.000.000,00Page 1