Hotărârea nr. 766/2019

Hotărârea 766/2019 - Alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Rolul tinerilor în viața Clujului”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban

Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului

„Rolul tinerilor în viața Clujului”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Rolul tinerilor în viața Clujului” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 538992/1/21.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 540534/426/22.10.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 6.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Rolul tinerilor în viața Clujului”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 10.10.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Rolul tinerilor în viața Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 766 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)