Hotărârea nr. 763/2019

Hotărârea 763/2019 - Alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE


privind alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548387/1/25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548497 din data de 25.10.2019 al Biroului învățământ, cultură., culte, sport-, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 9 (7), 12 (3), 103 alin. (2) și 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile art. 36 alin. 4 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cât și ale HCL nr. 680/2019 prin care s-a aprobat "Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat";

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumcide 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor, cu suma de 1.000 de lei/persoană, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția economică și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.


Nr. 763 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotărârea nr. 763/2019


Lista candidaților din municipiul Cluj-Napoca

care au obținut media 10 la examenul de evaluarea națională, din iunie 2019

Index

Numele candidatului

Școala de proveniență din municipiul Cluj-Napoca

Profesorii care s-au ocupat de pregătirea elevilor

Limba și literatura română

Matematică

1

BERINDE GS. CODRIN

Popescu Cristina

Sitaru Corina

2

BUDIU OI. PATRICIA TEODORA

Liceul Teoretic

Nicoale Bălcescu

Tomoiagă Mirela

Diaconescu Adina

o

3

CĂRBUNE 0. ECATERINA

Haitonic Ioana

Kovacs Oana

4

CHIRA M. MAIA

Popescu Cristina

Sitaru Corina

5

GOȚA VV. TIMEEA

Tomoiagă Mirela

Diaconescu Adina

6

POPA-PRODAN GC. DIANA

Popescu Cristina

Sitaru Corina

7

CR1STEA TA. MATEI-GEORGE

Galea Manuela-Maria

Andrea Vasile-Adrian

8

DUMITRACHE IC. ANA-MARIA

Galea Manuela-Maria

Vasilescu Valentina

Colegiul Național

Emil Racoviță

9

KARAIVANOFF IZ. EDUARD-

IV AN

Galea Manuela-Maria

Vasilescu Valentina

10

MORAR VC. KARINA-MARIA

Galea Manuela-Maria

Andrea Vasile-Adrian

11

POTFĂLEAN DF. ANDREI

Galea Manuela-Maria

Ml

/

Vasilescu Valentina

12

LĂMĂȘANU M. RALUCA

ELISABETA

Liceul Teoretic

Avram Iancu

Crișan Mariana

Crețu Irina

13

MITIȘOR BA. ANA IULIA

Crișan Mariana

Crețu Irina

14

PESCAR M. DENIS LAURENȚIU

Crișan Mariana

Crețu Irina

15

BEUDEAN CI. CARMEN LAURA

Școala Gimnazială

Io an Bob

Sfîrlea Lenuța

Mocan Luminița

16

ROMAN CM. RALUCA ANDREEA

Avram Ana

Balica Ioan


17

SAMOILĂ MS. CIPRIAN CASIAN

Sfirlea Lenuța

Iepure Lucia

18

BAICU M. ALESIA MIHAELA

Școala Gimnazială

Ion Creangă

Pop Maria Gabriela

Truț Romeo

19

BRAICA CI. ALEXANDRA IOANA

Pop Maria Gabriela

Truț Romeo

20

CUCUI. IOANA-ALEXANDRA

Colegiul Național

George Coșbuc

Anghelache Maria

Dan Floarea

21

PREDESCU ML. MIHAI ANDREI

Colegiul Național Gheorghe Șincai

ICudor Dorina

Todea Ioan Radu

22

MUNTEANU V. MIHAI

Liceul de Informatică

Popa Diana Cosmina

Trif Rodica-Danie la

Tiberiu Popoviciu

23

MOLDOVANU CO. PATRICIA

Școala Gimnazială

Horea

Chircu Buftea Claudia

Măgdaș Elena

24

POP C. ALEX CRISTIAN

Școala Gimnazială

Iuliu Hațieganu

Bia E. Emilia-Loredana

Mihuț Mihaela Camelia

25

SIMION-BACIU D. AFRODITA

Școala Gimnazială

Nicolae Titulescu

Ștefan Olga

Zăgrăian Alexandru