Hotărârea nr. 762/2019

Hotărârea 762/2019 - Alocarea sumei de 27.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 27.000 de lei (sumă netă) de Ia bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie — iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548372/1/25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548515/424 din 25.10.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 27.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 9 (7), 12 (3), 103 alin. (2) 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile art. 36 alin. 4 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cât și prevederile H.C.L. nr. 680/2019, prin care s-a aprobat "Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”-,

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 27.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, cu suma de 1.000 de lei net/persoană, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția economică și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Nr. 762 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca                                                                 Anexa la Hotărârea nr. 762/2019

Lista candidaților din municipiul Cluj-Napoca

care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, din iunie - iulie 2019

Numele și prenumele elevilor

Instituția de învățământ la care profesorii au predat

Profesorii care s de pregătirea elevilor și

-au ocupat disciplina predată

Nr. crt.

Limba și literatura română

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Istorie

Logică, argumentare și comunicare

Sociologie

Filosofie

Geografie

1

POP NINA RENATA

Marc Anca

Johrend Cecilia

Sălăjan

Smaranda

2

ROȘU ANTONIA

FLORINA

Colegiul Național Gheorghe Șincai

Banciu Gyont

y

Johrend Cecilia

Bușe Ion

3

RUS MIRUNA ALEXIA

Banciu Gyonj.

y

y V

Pop

Cori na

Bușe Ion

4

TEOC GABRIEL IOAN

Banciu Gyonj

y

*

Pop

Corina

Bușe Ion

5

CR1STEA ANDREl-

ALEXANDRU

Dumitrescu Emilia Daniel

a

Văcărețu Ari an a-Stanca

Corega

Constantin

6

DRĂGAN DIANA-

ANDRADA

Colegiul Național

Emil Racoviță

Dumitrescu Emilia Daniel

a

Magdaș

Adrian

Moldovan Camelia-Antoaneta

7

PETROVAI RALUCA -MARIA

Dumitrescu Emilia Daniel

a

Magdaș

Adrian

Crișan

Mihaela

8

BARNA SIMINA

Colegiul Național

Pedagogic

Gheorghe Lazăr

Romonti Adri

an

Ion

Cristina

Garda

Mihaela

9

ROTUND MIHAELA

Liceul Teoretic Nicoale Bălcescu

Berindeiu

Nicolae

Hossu

Ofelia Angela

Giurgiu

Mari a

Alexandrina