Hotărârea nr. 761/2019

Hotărârea 761/2019 - Alocarea sumei de 19.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 19.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 20T9; cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548412/1/25./10./2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548482/424 din 25.10.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 18.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 9 (7), 12 (3), 103 alin. (2) și 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile art. 36 alin. 4 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, al_e HCL nr. 680/2019 privind aprobarea "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat" și ale Ordinului nr. 3016/09.01.2019 privind Calendarul competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019, respectiv Anexa 1 la ordinul amintit, care se referă la Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români -2019',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 19.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, cu suma de 1.000 de lei/net/persoană, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția economică și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan TARCEA

Nr. 761 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr. crt.

COMPETIȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

ELEVULUI

DISCIPLINA

1

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ, LITERATURĂ Șl CULTURĂ MAGHIARĂ „APACZAICSERE JANOS”

PETHO ÂGNES

Limba maghiară maternă

2

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „APACZAICSERE JANOS”

KUN PETER ANDRĂS

Limba maghiară maternă

3

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „APACZAICSERE JANOS”

BUKHARDT

ZSOFIA

Limba maghiară rtiatemă

4

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „APACZAICSERE JANOS”

BALAZS HANNA-IMOLA

Limba maghiară maternă

5

OLIMPIADA DE MATEMATICA

SOGOR DENES

Matematică

Anexa la Hotărârea nr. 761/2019

PREMIUL

CLS.

UNITATEA ȘCOLARĂ

PROFESOR/ UNITATEA ȘCOLARĂ

Mențiune

8

Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca

t

TÂRKÂNYI ERIKA

T1MEA -Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca

W •A'W x? CA ,

M\ \  1

S>\/ * ti y

Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca

Mențiune

ii

Licpul Teologic Reformat Cluj-Napoca

RACZ MEL1NDA

Liceul Teologic

Reformat Cluj-Napoca

I

8

Lideul Teoretic Xpaczai Csere

Janos Cluj-Napoca

SZILAGY-FINCICKI

NOEMI - Liceul

Teoretic Apaczai Csere

Janos Cluj-Napoca

II

6

Colegiul de Muzică Sigismund

NEMETI MONIKA-

Colegiul de MuzicăPENTRU GIMNAZIILE

MAGHIARE DIN

EUROPA

6

OLIMPIADA DE MATEMATICA PENTRU LICEELE MAGHIARE DIN EUROPA

SOGOR BENCZE

Matematică

7

OLIMPIADA DE MATEMATICA PENTRU LICEELE MAGHIARE DIN EUROPA

FAZAKAS

BORBÂLA

Matematică

8

OLIMPIADA DE

MATEMATICA

PENTRU GIMNAZIILE

MAGHIARE DIN

EUROPA

SZÂNTO ÂBEL

Matematică

9

OLIMPIADA DE MATEMATICA PENTRU GIMNAZIILE MAGHIARE DIN EUROPA

JUHÂSZ ÂKOS

Matematică

10

BALCANIADA DE

MATEMATICĂ

CRIȘAN DRAGOȘ

MatematicăToduță Cluj-Napoca

Sigismund Toduță Cluj-Napoca

III

10

Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca

NAGY ORS - Liceul

Teoretic Bathory Istvan

Cluj-Napoca

MENȚIUNE

12

Liceul Teoretic Bathory Istvan

Cluj-Napoca

SZILAGYI IUDIT-

I

5

Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca

Liceul Teoretic Bathory

Istvan Cluj-Napoca

Mențiune

8

Liceul Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca

NYITRAI IOAN -Liceul Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca

MEDALIE DE ARGINT

12

Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca

MAGDAȘ ADRIAN -Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca

/o

/ * Z~

—\ v\ —_x ~y \

T1VADAR LIVIU -

Liceul Teoretic Lucian

Blaga Cluj-Napoca