Hotărârea nr. 760/2019

Hotărârea 760/2019 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – zona Colonia Sopor; beneficiar: Boca Claudiu-Călin.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - zona Colonia Sopor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - zona Colonia Sopor, proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare 519543/1/10.10.2019 conex cu nr. 378049/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519627 din 10.10.2019 conex cu nr. 435531 din 27.08.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - zona Colonia Sopor, beneficiar: Boca Claudiu-Călin;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 705 din 19.07.2016, Avizul Arhitectului Șef nr. 554/29.06.2017, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 si Hotărârea nr. 579/2018 si Legii nr. 52/2003;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

|                            HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - zona Colonia Sopor, pe parcelele cu nr. cad. 326485 și nr. cad. 326549, beneficiar Boca Claudiu-Călin.

Documentația reglementează:

UTR Lid*: locuințe cu regim redus de înălțime, de densitate mică, pe teritorii fără infrastructură completă;

-funcțiunea predominantă', locuințe unifamiliale;

-principiid de dezvoltare a terenurilor : pe structuri parcelare și regulament local P.U.Z.

- --regimul-de-construirer\'LG\^A',—

-înălțimea maximă admisă', trei niveluri supraterane; max. S+P+E+R, Hcornișă= max. 8m;

-indicii urbanistici: P.O.T max =20% , C.U.T max=0,4 ADC/mp;

-retragerea față de aliniament: min 5,00m; Toate construcțiile se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 3 Om;

-retragerea min. față de limitele laterale: Hcomișă/2 dar nu mai puțin de 4,50m;

-retragerea min. față de limitele posterioare:H clădire dar nu mai puțin de 12,00m;

-circulațiile, accesele: accesul auto la zona de locuințe unifamiliale se realizează dintr-un drum local (toponimic De 6186/1) ce se desprinde din strada Soporului prevăzut prin P.U.G. la profd de III.H 12m (servitute de utilitate publică);

-staționarea autovehiculelor, se va organiza în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: rețea de apă, electrica existente pe drumul de acces;

- servitutile de utilitate publică instituite prin PUG: P.U.Z.-ul preia cele două servituți de utilitate publică instituite prin PUG, profil III.E 16m, respectiv profil III.H 12m, așa cum sunt ele marcate în P.U.G.

U77? - Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiuneapredominantă', spații verzi- plantații înalte medii și joase.

-condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

-indicii urbanistici: P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,01;

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică instituită la profil tip III. E - 16 m și servitutea de utilitate publică instituită la profil tip III. H - 12 m grevează parcela studiată. Suprafețele de teren grevate de servitutea de utilitate publică au fost dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 737/2017 și vor fi cedate în domeniu public conform

angajamentului dat de proprietar.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.Nr. 760 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


România

Județul Cluj

Primăria Municipiului Cluj -Napoca


Ca urmare a cererii adresate de Boca Claudiu cu domiciliul în județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, b-dul Independenței nr. 58 ap. 49, înregistrată la nr. 285763 din 28.06.2016 în conformitatdMH prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și comB ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data <B 19.07.2016, se emite prezentul

Aviz Oportunitate

Nr......jfj......din 19.07.2016

pentru elaborarea

PoU.Z de urbanizare și construire - Str» Colonia Sopor

generat de imobilele cu nr. cad. 292381 și nr. cad. 292382 , cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este delimitat

 • -  la sud - Str. Colonia Sopor                       »la est - servitutea de utilitate publică din PUG

 • -  la nord — UTR- Ve                             - la vest — limita UTR - Lid

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți

existent-. U.T.R ULid - zonă de urbanizare, locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate U.T.R. Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

propus: zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică, cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare, în conformitate cu Condiționările Primare aferente ULid. U.T.R. Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

 • - servituți de utilitate publică instituite prin PUG : la Str. Colonia Sopor și servitutea de utilitate publică,

instituită prin PUG (profil tip III. E - 16m)

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

- zona de locuințe: P.O.T max.=20%, C.U.T max=0,6 ADC/mp

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

 • - dotări de interes public pentru comerț, servicii, spații verzi cu acces public nelimitat

 • - accesul auto se vor realiza din strada Colonia Sopor

 • - staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelelor

 • - echiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona studiată

 • - circulația propusă/reglementată prin documentația P.U.Z va fi realizată de către investitori la strat de piatră cilindrată înainte de autorizarea investițiilor propuse iar până la recepție vor fi la strat de uzură.

 • 5. Capacitățile de transport admise

 • - se vor aplica profile stradale conform Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și a normelor tehnice specifice

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

 • - conform Certificatul de Urbanism nr. 1310 din 23.03.2016.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare publicului

- conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism

nr. 1310 din 23.03,2016 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010 -2000, cu respectarea prevederilor legii 350/2001 actualizată și ord. 233/2016. Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

^y^rhitect-Șef,

ȚIRICĂAchitat taxa de           coi              , :i nr.                      .                  ' fc

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/priirpoștă la data de......f $ - .o£ .Wy

red.3ex. A.l^^/q                      /

 l'r/nar


EMÎL/BOCCa urmare a cererii adresate de Boca Claudiu Călin cu domiciliul în județul Bistrița Năsăud Municipiul Bistrița, bvd. Independenței-nr. 58 ap. 49, înregistrată sub nr. 483243/2016 și completările depuse sub nr.7550/2017 și nr. 226685/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:


pentru elaborarea


PUZ de urbanizare, zona Colonia Sopor

generat de imobilul cu nr.cad.292381 și nr. Cad.292382 Inițiator:    Boca Claudiu Călin

Proiectant: S.C. CSC Construction S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Csilla C. Vass

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z. : teren în suprafață de 5981 mp, delimitat de servitutile de utilitate publică instituită prin PUG în partea sudică și vestică, UTR Lid în partea estică și curs de apă (pârâu) în partea nordică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

 • - UTR Ulid Zonă de urbanizare; Locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă;

-funcțiune predominantă', locuințe unifamiliale;

-regim de construire: izolat;

-înălțimea maximă admisă', două niveluri supraterane; H comișă= max. 8m, H coamă= max. 12m -indici urbanistici : P.O.T max.= 20%, C.U.T max= 0,4 ADC/mp;

-retragere față de aliniament : alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 4 - 6 m, PUZ urmând a stabili dimensiunea acesteia pentru fiecare situație în parte;

-retragere față de limitele laterale : min.4,50m;

-retragere față de limitele posterioare :H clădire dar nu mai puțin de 12,00m;

 • - UTR -Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic -funcțiune predominantă', spații verzi- plantații înalte medii și joase.

-condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor nu e cazul; -indici urbanistici: P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,01;

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

-UTR Lid*: locuințe cu regim redus de înălțime, de densitate mică, pe teritorii fără infrastructură completă;

-funcțiunepredominantă', locuințe unifamiliale;

-principiu de dezvoltare a terenurilor : pe structuri parcelare și regulament local P.U.Z. -regim de construire: izolat;

-înălțimea maximă admisă', trei niveluri supraterane; max. S+P+E+R, H cornișă= max. 8m; -indici urbanistici : P.O.T max =20% , C.U.T max=0,4 ADC/mp

-retragere față de aliniament : min 5,00m; Toate construcțiile se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 3Om;

-retragere min. față de limitele laterale .TIcornișă/2 dar nu mai puțin de 4,50m; -retragere min. față de limitele posterioare .TI clădire dar nu mai puțin de 12,00m;

-circulații, accese: accesul auto la zona de locuințe unifamiliale se realizează dintr-un drum local (toponimic De 6186/1) ce se desprinde din strada Soporului prevăzut prin PUG la profil de III.H 12m (servitute de utilitate publică) ;

-staționarea autovehiculelor-, se va organiza în interiorul parcelei;

-echipare tehnico-edilitară: rețea de apă, electrica existente pe drumul de acces;

 • - servituti de utilitate publică instituite prin PUG: PUZ-ul preia cele două servituti de utilitate publică instituite prin PUG, profil IILE 16m, respectiv profil IILH 12m, așa cum sunt ele marcate în PUG. Suprafața de teren grevată de servituțile de utilitate publică se va transfera în proprietate publică;

 • - UTR - Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic -funcțiune predominantă-, spații verzi- plantații înalte medii și joase.

-condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor nu e cazul; -indici urbanistici: P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,01;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 14.03.2017 și a ședinței comisiei operative de urbanism din data de 08.06.2017 s-a emis avizul favorabil pentru Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarea condiție:

 • - reglementarea juridică a accesului din circulație publică;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Arhitect Șef,

Arh/15aWiel/P(


Inspector specialitate,

Arh. Exp. Ligia Subțirică

Director Executiv,

Ing. Corina Ciuban


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.            ......din .....

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de............

red.3ex. arh. Andree^Mtireșan


J         1

O i

\ 1

NlW-jS+P+IE+Er


7,0.0 >.5.oy


22> • - nr. cad. 292382 - S = 2981.00 mp

 • - nr. cad. 292381 - S = 3000.00 mp


PARCELARE PROPUSA:


LOT 1 - 2909.00 MP - cad.326485 LOT 4 - 91.00 MP - cad.326486


LOT 2 - 2872.00 MP - cad.326549 LOT 3 -109.00 MP ■ cad.326550


INDICI URBANISTICI PROPUS! pe parcele


UTR - Lid


POT_max = 20.00 %

CUT_max = 0.4

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM : -S+P+l E+Er


H max = 12.00 m


UTR - Ve


POT_max = 1.00 %

CUT_max = 0.01


REGLEMENTARI:UTR • Lid


- Utilizări admise: locuințe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cu o unitate locativa pe parcela


 • - S_min. parcela - 1000 mp

 • - Front min. la strada -18.00 m

 • - Regim de înălțime: S+P+1E+Er

 • - H_max = 12.00 m


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

PROPUS

S (MP)

%

UTR - Lid

5047.00

84.38

UTR - Ve

734.00

12.27

CIRCULAȚII - Teren rezervat pentru realizarea servitutilor de utilitate publica

200.00

3.35

TOTAL

5981.00

100.00


PUZ - pentru

CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE


REGLEMENTARI URBANISTICE

SC. 1:500
CAI DE CIRCULAȚIEverificator:

nume:

semnătură:

cerința:

referat nr. / data :

CC

isc CSC Construction srl

-       str. Universității 3/27, Cluj Napoca

Construction

J 1 dlOUOU/Z.UU / , ddVQVV^ 1 :

NUME      V

SEMtj/

scara:

proiectat

arh.urb. VASS csk

1:500

desenat

arh.urb. VASS CS^

data:

IUN. 2016

sef proiect

arh.urb. VASS CS.

beneficiar:

nr. proiect:

BOCA CLAUDIU - CALIN

130/2016

faza:

titlu proiect:


PUZ - pentru

CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE

COLONIA SOPOR, F.N, MUN. CLUJ-NAPOCA


planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICEP.U.Z. de urbanizare

Zona Colonia Sopor

Nr. 365909/16.07.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

® Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Beneficiar : BOCA CLAUDIU CĂLIN

® Proiectant : S.C. CSC CONSTRUCTION S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 483243/16.11.2016, 226685/12.05.2017

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - de urbanizare - Zona Colonia Sopor

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 3942/10.08.2017

 • - Certificat de urbanism nr. 3943/10.08.2017

-Aviz de oportunitate nr. 705/19.07.2016

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 554/29.06.2017

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 483243/16.11.2016, 226685/12.05.2017

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul eu documentații de urbanism supuse consultării în data de 30.06.2016

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, el. 1 au fost afișate următoarele :

• Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe ia Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 14.03.2017

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Comunicate”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 18-20.11.2016

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 14.03.2017, ora 12.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 14.03.2017, ora 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Szekely Elisabeta - Colonia Sopor nr. 11

 • •  Iszlay Ibolya - str. Arieșului nr. 18

 • •  Salak Iosif - aleea Meseș nr. 4, ap. 27

® Sajgo Ștefan - Colonia Sopor nr. 10A

 • •  Zsigmond Emese și Patrubany Miklos Istvan - Calea Moților nr. 16, ap. 1

 • •  Iacob Adrian Florin - str. Ciocârliei nr. 16A, ap. 19

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale proiectantului și ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 14.03.2017 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea benefici am Iui s-a prezentat proiectantul - arh. Vass Csilla.

Din partea publicului s-a prezentat:

 • •  dl. Salak Iosif, cu domiciliul în aleea Meseș nr. 4, ap. 27, care menționează aceleași aspecte ca în sesizările transmise Primăriei:

 • - servitutea de utilitate publică afectează întreaga parcelă

 • - trebuie urbanizat tot UTR-ULid

 • - să fie luată în considerare și parcela grevată de servitute publică

 • - varianta exproprierii este nerealistă

 • - terenul nu este utilizabil

Prin adresa cu 419882/12.11.2015, d-na. Szekely Elisabeta cu domiciliul în Colonia Sopor nr. 11, comunică următoarele observații :

'c,cc^ ec/re)ce^__/frf se

ci»ts fiotA           eduw<s făsptsiAxfe/^' că.' ce

l/ct fep<xr<%,

Cu mul|umiri,

Data: /? ■           f>~

Semnătura:


Prin adresa cu nr. 45543/01.02.2017, dl. Salak Iosif cu domiciliul în aleea Meseș nr. 4, ap. 27, comunică următoarele obiecțiuni :

- zona studiata in PUZ - Construire 2 locuințe unifamiliale Colonia Sopor f.n., mitatiata de către Boca Claudiu Calin intersectează proprietatea mea, terenul cu nr CF 296941, prin urmare solicit reanalizarea planului zonal pentru a efectua acest PUZ pe o suprafața mai mare astfel soluționând inclusiv parcela mea menționata.

- in Certificatul de Urbanism nr. 5889/28.12.2015 se precizează procedura pentru reglementarea corecta a acestei zone din care face parte si proprietatea mea. In Certificatul de Urbanism menționat se precizează soluția de urbanizare a acestor terenuri învecinate, inclusiv terenul meu, citez „unificarea virtuala cu celelate terenuri din UTR-ul din care face parte, remodelarea parcelarului prin cedarea de către toti pentru utilitatea publica in cota parte”.

Consider ca cazul in care suprafața terenului meu nu va fi studiat in PUZ-ul care se pregătește urbanizarea terenului devine imposibila.

Iar faptul ca zona studiata intra pe terenul meu necesita acceptul meu pentru aprobarea acestui PUZ.

Având in vedere ca doua dintre cele trei caracteristici ale proprietății: valoarea si folosința sunt afectate de prevederile PUG-lui prin care terenul in 80-90% este grevat, soluționarea tereneului consta ori prin includerea in PUZ-ul la care se face referire - conform procedurii descrise in Certificatul de Urbanism 5889/28.12.2015 - ori prin exproprierea din partea Primăriei in timpul prezent, adica nu cu ocazia construirii drumului care poate fi si peste 10 sau mai multi ani.

Salak Iosif

Prin adresa cu iir. 265919/07.06.2017, dl. Salak Iosif'cu domiciliul în aleea Meseș nr. 4, ap. 27, prin avocat Mihnea Remus Iuoraș, comunică următoarele obiecțiuni :

NOTIFICARE

Prin care va solicit in mod respectuos sa dispuneți respingerea proiectului de PLAN URBANISTIC ZONAL - Construire 2 locuințe unîfamîliale -Colonia Sopor f.n., inițiata de către Boca Claudiu Calin intru-cat aprobarea acestui proiect ar incalca prevederile legale in ceea ce privește legislația in materia urbanismului si amenajării teritoriului dar si regulamentul Planului Urbanistic General al municipiului Cluj Napocaaprobat prin HCL nr. 493/2014, cel puțin din următoarele motive:

In fapt: La data de 28.12.2015, Primăria mun. Cluj Napoca a emis, la cererea subsemnatului, certificatul de urbanism nr. 5889/28,12.2015, unde, la capitolul 2 “Regimul Economic", subcapitolul "Condiționări Primare" se precizează faptul ca terenul se afla in UTR= Ulid-partial, iar parcela este grevata de servituti de utilitate publica -profil tip III E-16m, Drumul Soporului . Soluția economica admisa cu condiționări este prezentata ca fiind obținerea avizului de oportunitate in vederea elaborării unui PU.Z. cu acordul tuturor deținătorilor de terenuri din UTR-ul in cauza in vederea reparcelarii

terenurilor cu diminuarea proporționala a proprietăților inițiale.

Regulamentul UTR-ului "ULid” aflat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro prevede cat se poate de clar pe de o parte, faptul ca , "teritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un P.U.Z. este Unitatea Teritoriala de Referința", iar pe de alta parte, in cazul zonelor unde exista servitutii de utilitate publica reparcelarea parcelelor este soluția economica de aplicat pe teritoriul respectiv.

Mai mult decât atat, terenul subsemnatului, înscris in CF nr. 296941 cu nr.

cadastral 296941, in suprafața de 2.000 mp nu se afla in întregime ocupat de de serviutea publica "Drumul Soporului”, existând doua porțiuni, in suprafața totala de aproximativ 400 mp, care se afla in lateral dreapta (orientare nord-est) si respectiv lateral stanga (orientare sud vest) fata de utilitatea publica in cauza (putandu-se observa din planșa pe care o atașam prezentei notificări faptul ca parcelele vecine -nr cadastrale 315131 si 315132 din limita vestica a parcelei subsemnatului au laturile in

înclinație oblic-dreapta, parcela subsemnatului urmând aceasi înclinație a laturilor,in

timp ce servitutea publica Drumul Soporului are o orientare la unghi de 90 de grade.

Cu alte cuvinte, petentul Boca Claudiu Cosmin prezintă situația inexact si chiar daca, prin absurd am putea accepta ideea ca PUZ-ul sa nu studieze tot UTR-ul in cauza (fapt ce este ilegal conform regulamentului de urbanism citat mai sus) si sa se oprească cu studierea prin PUZ la Servitutea Publica "Drumul Soporului" ce ar urma candva, in viitor, sa se construiască,in partea vestica, tot ar trebui sa obțină si acordul subsemnatului, iar porțiunea de teren orientare nord est din lateralul "Drumului Soporului" a subsemnatului tot ar trebui inclusa in teritoriul studiat prin proiectul de PUZ, in partea vestica a sa, fapt ce nu s-a intamplat.


De altfel, ne este foarte greu sa înțelegem cum a putut Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism sa pună pe ordinea de zi si sa avizeze (la poziția 19 din sediinta din data de 14.03.2017 proiectul PUZ-ului petentului Boca Claudiu Calin, in condițiile in care, in mod evident, documentația depusa nu respecta Certificatul de Urbanism nr. 1310 din 23.03.2016, unde se prevede de asemenea ca zona minima studiata este “Unitatea Teritoriala de Referința", ori in acest caz nu putem vorbi de respectarea acestei cerințe, petentul Boca Claudiu Calin "desenând” practic o noua UTR, nedelimitata nici macar de "obstacole naturale si/sau funcționale” si total diferita de UTR-ul aprobat prin harta oficiala a PUG-ului si care cuprinde mult mai multe proprietăți chiar decât cele studiate prin proiectul de PUZ la care facem referire.

Cluj Napoca

05.06.2017


prin


SAL.AK losif-CSABAB. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Salak Iosif cu domiciliul în aleea Meseș nr. 4, ap. 27, cu nr. 45543/01.02.2017, beneficiarul lucrării, precizează următoarele :

Ref. la aliniatul nr. 1:

Zona de studiu pentru PUZ a fost stabilita prin avizul de oportunitate cu nr. 705 din 19.07.2016. (parcele cu nr, cad. 292382 - S = 2981.00 mp si nr. cad. 292381 - S ~ 3000.00 mp). Limitele de studiu a PUZ-ului sunt clar delimitate de: limita UTR-ului in partea nordica, sudica si estica si de Servitutea de Utilitate Publica prevăzută in PUG Cluj-Napoca in partea vestica.

In planșa de "Reglementari Urbanistice” sunt figurate clar limitele de studiu si vecinătățile. Poziția drumului public (Servitutea de Utilitate Publica) a fost stabilita prin PUG si preluata ca atare in documentația de PUZ.

Zona studiata in PUZ nu intersectează proprietatea invecinata, aceasta fiind traversata doar de Servitutea propusa in PUG CLuj-Napoca.

Ref. la aliniatul nr. 2:

Avizul de oportunitate a fost emis pe baza Certificatului de Urbanism cu nr. 1310 din 23.03.2016.

UTR-ul studiat in PUZ are ca limita Servitutea de Utilitate Publica.

Proprietatea invecinata nu face parte din UTR-ul studiat.

Ref. la aliniatul nr. 3:

Zona studiata si reglementata in PUZ nu intra pe terenul învecinat si nu este necesar un acord al proprietarului acestuia pentru avizarea PUZ-ului. Terenul din vecinătate (al reclamantului) este grevat doar de Servitutea de Utilitate Publica prevăzută in PUG Cluj-Napoca si se afla la limita a doua UTR_,uri. Reclamantul are posibilitatea inițierii unui nou PUZ in cadrul UTR-ului învecinat cu care are limite similare cu prezentul UTR aflat deja in studiu avansat si pentru care s-a primit avizul de oportunitate cu nr. 705 din 19.07.2016. Avizul de oportunitate obtinut nu prevede includerea in studiu a parcelei reclamantului.

Valorificarea terenului grevat de servitute se poate realiza prin exproprierea suprafeței aferente de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Data: 07.03.2017                                                                     Semnătură:

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Salak Iosif cu domiciliul în aleea Meseș nr. 4, ap. 27, prin avocat Mihnea Remus Iuoraș, cu nr. 265919/07.06.2017, beneficiarul lucrării, precizează următoarele :

Avizul de oportunitate a fost emis pe baza Certificatului de Urbanism cu nr. 1310 din 23.03.2016.

Certificatul de urbanism la care se face referire in notificare este expirat si nu a fost folosit pentru obținerea Avizului de Oportunitate.

UTR ul studiat in PUZ are ca limita Servitutea de Utilitate Publica prevăzută in PUG Cluj-Napoca. Terenurile care se reglementează prin PUZ, sunt parcele cu nr. cad. 292392 si 292381, prevăzute si in Avizul de Oportuintate.

Terenul d-lui Salak losif nu se reglementează prin PUZ, si ca atare nu este nevoie de acordul dansului pentru operațiunile propuse..

Planșele aferente documentație PUZ, depuse la Primăria Cluj-Napoca, prezintă situația exacta a Servitutii de Utilitate Publica asa cum a fost preluata din PUG. Pe acestea se observa ca proprietatea d-lui Salak losif, este grevata in proporție de 90 % de Servitutea de Utilitate Publica prevăzută in PUG Cluj_Napoca.

Decizia Primăriei cu privire la terenul care se reglemenateaza, este corecta, servitutea de utilitate publica find la limita zonei reglementate prin PUZ, in partea vestica ,pe 70% din lungimea terenului.

Servitutea este o limita de delimitare a teritoriului reglementat.

Valorificarea terenului grevat de servitute se poate realiza prin exproprierea suprafeței aferente de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Data: 29.06.2017


 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncpreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 425648/433/16.11.2015,    47804/433/02.02.2017,

270750/433/09.06.2017, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar acesta prin adresele cu nr. 116021/07.03.2017 și 305870/29.06.2017, răspunde acestor observații.

Răspunsurile beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinului de parcelă prin adresele cu nr. : 117146/433/08.03.2017 și 307247/433/30.06.2017.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Andree»


ureșan


Responsabil cu informa rea și consultarea publicului Siinona Cipcigan