Hotărârea nr. 76/2019

Hotărârea 76/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” – patru autobuze electrice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” -

patru autobuze electrice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”- patru autobuze electrice - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 103127/26.02.2019, prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - patru autobuze electrice;

Reținând prevederile art. 2 lit. j și 24 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și art. 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin 5 lit. b, art. 39 alin. 1, art. 45 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”- patru autobuze electrice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A..

(2 ) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Autobuzele electrice vor circula pe raza U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, pe unul din următoarele trasee:

  • -  linia 27, P-ța Gării-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 9,7 km;

  • -  linia 28, P-ța Mihai Viteazu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 8,5 km;

  • -  linia 30, str. Aurel Vlaicu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 17,2 km;

  • -  linia 32, str. Constantin Brâncuși-P-ța Mihai Viteazu, cu o lungime de 6,6 km;

  • -  linia 32B, str. Constantin Brâncuși-P-ța Gării, cu o lungime de 9,3 km.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către SC Compania de Transport Public S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate, respectiv 3.391,11 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A..

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului, Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca.

PREȘ Ec.
Secretarul munj£ipiuf

Jr. Aurora

7 / /
Nr.76 din 5 martie 2019

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi

: :2z:::::" :* . ??r.: ’ t : z5S3Zj^tzoz!?. : ? .........:zo::.?■__ '                                          ' .TTjaSRBRf.L--

LA             nr. Zt/hold

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03

Notă de recepție

Nr. 105040, din data: 26.02.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414948 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414949 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414950 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO

ELECTRIC 12

2414951 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

11.303.693,52

COMISIA DE RECEPȚIE


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA26.02.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.105046/26.02.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dlispozitiei nr 267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA............................................

CONTRACT....................................................................

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV.CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.

AVIZ nr. ...45................/ data..23.01.2019....................

Total facturat (fara TVA) lei..........................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.................................

Valoarea de inventar (lei) ...2.825.923.38.......................

Alte date:..................................................................

Număr de identificare (cod VIN) :SUU24116EJB019931 Anul fabricației:2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COM

Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RAZVAN GHIURCO DANIEL DRANCA HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN


XgA FLORIN MARIĂȘIU


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU-


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

26.02.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.105050/26.02.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dlispozitiei nr.267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA..................................................

CONTRACT.................................................................

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

1

Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

Nr de inventar

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV............................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

AVIZ nr.......50................/ data...31.01.2019...................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.........................................................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38................................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN) :SUU24116EJB019936

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA...............................................

Nume si prenume

S'feijinatura/

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PORUȚIU

tAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

PANIEL DRANCA

i

NICULAE DOBOȘ

HORATIU POP

<0,

FLORIN MARIAȘIU

CALINICLODEAN '

X         —

'rimit in gestiune: ViRGIL PORUȚIMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


26.02.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. 105040/26.02.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dlispozitiei nr 267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA...................................................

CONTRACT....................................................................

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV............................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ........................................

AVIZnr.......1262................/ data..03.01.2019..........................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.........................................................

Valoarea de inventar (lei).........2.825.923.38..........................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116EJB019925

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume


Nume si prenume


VIRGIL PORUȚIU

RĂZVAN GHIURCO                 _____

DANIEL DRANCA V WlCULAE DOBOȘ

»- ■ - FLORIN MARIAȘIU

ruTiu /

HORAȚIU POP

CĂLIN ICLODEAN


JMJRENȚIU PETREAN

OAN HOZA


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚlUMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

26.02.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. 105042/26.02.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dlispozitiei nr 267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA............................................

CONTRACT...................................................................

Poz.


1 Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC


Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nrde inventar

1

2.3.5.3


FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV............................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.......................................

AVIZnr. ...44.................../data..19.01.2019....................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.........................................................

Valoarea de inventar (lei).........2.825.923.38.............................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116EJB019930

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA...............................................

_______________DE RECEPȚIE

Nume si prenume "'■Semnatur VIRGIL PORUȚIU RÂZVAN GHIURCO


ȘJANIEL DRANCA \ OlHORAȚIU POP\'O

■CĂLIN ICLODEĂN |          —u

jBiîmit in gestiune: VIRGIL PORUȚfUNume si prenume

LAURENȚIU PETREAN IOAN HOZA________

NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIAȘIUsmnatura