Hotărârea nr. 759/2019

Hotărârea 759/2019 - Aprobarea P.U.D. – construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77; beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548425 / 25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548611 din 25.10.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77, beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko 'I homas Pcter;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 929 din 26.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77 , beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter, pe o parcelă coproprietate privată, cu nr. cad. 331089.

Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limitele laterale: pe limite;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 1.80 m, în jumatatea sudică a parcelei și min. 6 m, înjumătățea nordică;

 • - accesul auto și pietonal: din str. Bistriței;

 • - staționarea vehiculelor (auto și velo): în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Bistriței;

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală tle Urbanism.


Nr. 759 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSII IUI I OCA. Cllll-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.priinariaclujnapoca.ro | www.ckijbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


•. . • * ••••

ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

/ EMIL BOC

VASr

Ca urmare a cererii adresate de S.C. C&D Invcons S.R.L prin Morar Diana Maria, cu ședjuf în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, înregistrată la nr. 368494/43/21)19, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

zi AVIZ

Nr. .         .. din

pentru P.U.D. - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3 str. Bistriței nr. 75-77

generat de imobilul cu nr. cad. 331089

Inițiator: S.C. C&D Invcons S.R.L prin Morar Diana Maria

Proiectant: S.C. Scripcariu Birou Arhitectura S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Sorin S. Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață de 539 mp este delimitată de str. Bistriței în partea de vest și limite cadastrale spre est, sud și nord.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR RrM2 - Parcelar riveran arterelor de importanță locală destinat restructurării- Zonă mixtă cu regim de construire închis

-funcțiune predominantă'. Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral; Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise; Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 12 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc).

-regim de construire: închis

-înălțimea maximă admisă'. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a)înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+2+M, (l-2S)+P+2+lR ;(în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m) (b)pentru parcelele de colț, înălțimea maximă la cornișă sau atic nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2S) +P+3+1R, (l-2S)+P+4.

-indici urbanistici'. Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 1,8

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

-retragere min. față de limitele laterale: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. în acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T ». « O » etc. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4.50 m. în plus. în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 3 m.

-retragere min. față ele limitele posterioare: în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. în cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m.                        *

Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei cu nr. Cad. 331089, respectiv desfințarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte, cu regim de înălțime de S+P+3E.

 • - retragerea față de limitele laterale-, pe limite;

 • - retragerea față de limita posterioară-. min. 1.80 m în jumatatea sudică a parcelei și min. 6 m înjumătățea nordică;

 • - accesul auto șipietonal’. str. Bistriței;

 • - staționarea vehiculelor (auto și velo): în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.

 • - echiparea tehnico-edilitară'. completă pe str. Bistriței;

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 19.06.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de

urbanism ni                                     i Municipiului Cluj-Napoca.Inspector specialitate,

Arh.Exp.Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane,

Arh. Andreea Mureșan


Lpidan

rrf liitanței nr..........................din...........

solicitantului direct/prin poștă la data de


Parcele

(1)

Ce —

CAD 331089

L u n g i m i

Nr.

Coordonate pct.de contur

lat u ri

Pct.

X [ml

Y [ml

D(i.i l 1 )

204

586535.063

394569. 185

0.390

205

586534.999

394568.800

9.950

206

586525. I88

394570.455

1 5.256

29

586523.006

394555.356

5.22 1

28

586522.266

394550. 1 88

4.209

1 65

586521.698

394546.01 7

10.004

1 10

586531.616

394544.705

10.331

.113

58654 1 .846

394543.267

2.199

1203

586542.036

394545.458

1 3.81 2

1202

586544.093

394559.1 1 6

1 1.384

Vi 04

586545.603

394570.399

1.256

201

586545.721

394571 .649

10.1 10

^00

586535.709

394573.056

3.925

\   S(1 ) = 539.49mp P = 98.046mSef proiect

arh. Sorin Scripcariu

Verificat

arh. Sorin Scripcariu

Proiectat

arh. Sergiu Pop


P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3

str. Bistriței nr. 75-77

Nn 513392/08.10.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din paitea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • *  Inițiator : S.C. C&D INVCONS S.R.L

® Proiectant : S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 368494/17.07.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3 - str. Bistriței nr. 75-77

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 4679/05.11.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 929/26.09.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 368494/17.07.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 06.02.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 19.06.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Informații Publice\Urbanism\CTATU”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 20.12.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 19.06.2019, ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 19.06.2019, ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Bozsoki Csaba - str. Bistriței nr. 73

® Asociația de Proprietari - str. Nicolae Pascaly nr. 9, bl. 28

® Asociația de Proprietari - str. Bistriței nr. 79, bl. 27

® S.C. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD S.A.

SUCURSALA CLUJ - NAPOCA - str. Taberei nr. 20

• Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 19.06.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 93451/20.02.2019, dl. Bozsoki Csaba cu domiciliul în str. Bistriței nr. 73, comunică următoarele observații :

 • * COKPFOW (J6îgA-^e>.[4^                 2'5-k S5TC; NE.CQ3L totCWlt

vgÂHmjjj                   Pcsțwvto                       im

•        cwh

«---wwvg in^ohuc                       fet'gTMT'â r^. ------------

Cu mulțumiri, a          NE           țWlllSTOV                            S’W)


Data:Semnătura:

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Bozsoki Csaba cu domiciliul în str. Bistriței nr. 73, cu nr. 93451/20.02.2019, beneficiarul/proiectantul lucrării precizează următoarele :

 • 1.        Conform legii ni; 50/1991 actualizata, art. 2.5.6., nu este necesar acordul vecinilor privind funcțiunea de comerț la parterul clădirii propuse prin PUD avand in vedere ca in imobilul proprietatea lui Bozsoki Csaba functionneaza un spațiu de servicii, s.c. MCL GROUP s.r.l., avand punct de lucru la adresa str.Bistritei, nr. 73.

 • 2.        conform condițiilor solicitate de comisia operativa, din cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism, in urma analizării documentației de PUD-construire imobil cu funcțiuni mixte, str.Bistritei, nr. 75-77, înregistrata cu nr.611577 din 21.12.2018, s-a reconsiderat soluția, conformadu-se cu reglementările aferente UTR-RrM2-amplasare clădiri in aliniament, in regim de construire inchis.

 • 3.        Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 (cap.l,art.3) este asigurata insorirea de o ora si jumătate la solstitiul de iarna. Am atașat studiul de insorire care s-a efectuat după modificările cerute de comisia operativa.

 • 4.       In contextul noii soluții, Punctul Gospodăresc s-a relocat conform planșei anexate, fiind la o distanta de 11.30 m fata de imobilul vecin, separat si prin peretele gangului de acces in garaj.


Cluj-Napoca,

20 martie 2019

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 98317/433/22.02.2019, obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar acesta și proiectantul prin adresa cu nr. 158149/20.03.2019, răspund acestor observații.

Răspunsul beneficiarului/proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinului de parcelă prin adresa cu nr. 163654/433/22.03.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siniona Cipcigan