Hotărârea nr. 758/2019

Hotărârea 758/2019 - Aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A; beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18 A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 484399/1/23.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548582 din 25.10.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A, beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei;

Reținând Avizul Arhitectuluișef nr. 766 din 9.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A, beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 332305.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limitele laterale: min. 4 m;

___________________- retragerea față de limita posterioară'. 6 m;__________

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Eugen Lovinescu pe aleea de interes local;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol și două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la parter, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

PRIMĂRIA $1 CfINSII IUI lOCA. ci iii.NApnct

ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 wwAv.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


; .   •            O •

; • « • •, . : • * ț • o. ♦ • : • • •           -o -          .

: •               . 0

• . . • ’ • •••

ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


Ca urmare a cererii adresate de Sallai Tunde Gabriela, cu domiciliul în jud.j, comuna lara, sat Valea Vadului, nr.24, înregistrată sub nr. 127015/433/2019, și a completărilor depuse sub nr. 246215/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:


pentru P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A

generat de imobilul cu nr. cadastral 332305

Inițiator: Sallai Tunde Gabriela

Proiectant: S.C. STIL PROIECT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Maria Cristina Ungur

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 892 m, situată în vecinătatea nordică al străzii Eugen Lovinescu, delimitată de parcele cu fond constrruit în partea estică, vestică, sudică și nordică, accesul facându-se pe o alee de interes local ce se desprinde din strada Eugen Lovinescu spre nord, în dreptul numărului administrativ 18.

I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTR Liu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol, D - demisol, P- parter, M - mansardă, R- nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici'. POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. .

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o ..regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.


primăria si consii ii ii ioca. nnii-NAPnnA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față de limitele laterale: min. 4 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. 6 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Eugen Lovinescu pe aleea de interes local;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol și două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la parter, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea ni'. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5091 din 27.11.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
ii urbane

ureșan


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței ni


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prh+poștă^a data de.........7777...............

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT PROPUS


Zona funcționala


Locuințe


cai de comunicație -Alei acces -Platforme auto


Zona verde


pct.gosp.com.

Total teren studiat


Parcela studiata:

S.T.=892mp

Propus:


SUPRAFAȚA (MP)


% DIN

TOTAL


SUPRAFAȚA (MP) 263.43


254.38


892.00


892.00


CONSTRUCȚIE IN ȘANTIER


100.00


372.19


100.00


2,00

893,00


IMOBIL DE LOCUINȚE

COLECTIVE

EXISTENT


A.C. propus=263.43mp A.D. propus=526.86mp P.O.T. propus = 29.53%

C.U.T. propus= 0.59


DRUM ACCES


CF - cad 313841 drum de acces existent S=150mp


UTR= LIU


% DIN

TOTAL

29.53


28.53


41.72


0.22

100.00


P+4E+M


IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ^EXISTENT


CALCULARIA VERDE:   X

Arie verde rezultata = 372.19mp Reprezentând 41.72% din aria parcelei 18


LOCURI DE PARCARE PROPUSE:

2 LOCURI IN GARAJ AUTO IN INTERIORUL PARTERULUI CLĂDIRII

2 LOCURI EXTERIOARE

SE PREVEDE 1 LOC PENTRU ÎNTOARCERE AUTO LIMITA VESTICA


PfOMARtA.MUSiJaPfViy» «OM WA TEHNICA C"

- TEH|fTC!rnjLi^-ej<^>fRAMr»M


LEGENDA

limita zonei studiate


LIMITE PROPRIETĂȚI


ALINIAMENT

TEREN STUDIAT PROPRIETATE

ZONA CONSTRUIBILA

CONSTRUCȚII PROPUSE

CONSTRUCȚII EXISTENTE


CAI DE COMUNICAȚIE


J STRADA

J TROTUAR

NUMĂR CASUTA POȘTALA

ACCES PIETONAL IN INCINTA ZONE VERZ!

] ZONE VERZI PROPUSE
fiaționali te GidÂ^ru                        I

de Cadastru ți PuUrfotelmoj>>iiaQ&Lij

^copiei


ECHIPARE TEHNICO-EDILiTARA PROPUSA

LINIE ELECTRICA AERIANA DE JOASA TENSIUNE

REȚEA ALIMENTARE CU APA

REȚEA GAZE NATURALE

REȚEA TELEFON IE

REȚEA CANALIZARE


Prezentul document recepuu..

valabil însoțit d COpîS

recepție nr....../(fata,.4-

PROFIL STR. E. LOVINESCU ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE


P+E+M


POARTA AUTO SI PI ETC* AL A PROPUSA DESCHIDERE IN INTERIORUL PROPRIFTATir^^


Parcela (Nr. cadastral: 332305)

Nr. Pct.

Coordona» pct.do contur

Lungimi latun

D(l.l+1)

X[m]

Y[m]

1

584202.467

390499.268

0.494

2

584202.030

390499.575

0.148

3

584201.958

390499.659

5.474

4

584197.644

390503.028

3.571

5

584196.046

390499.835

0.195

6

584195.958

390499.661

22.424

7

584185.920

390479.609

6.259

8

584190.542

390475.389

0.743

9

584191.091

390474.888

25.621

10

584210.011

390457.611

0.865

11

584210.649

390457.027

14.258

12

584217.285

390469.647

14,254

13

534223.917

390482.261

22.779

14

584206.068

390496.413

3.178

15

584203.578

390498.387

1.418

S-891.85mp P-121.677m


Plan reglementari


Still


1-500


Do.nurniro.a_proiectu_lui:_PUD construire imobil de locuința cu doua unitati locative


Amplasarnnn;: str. Eugen .ovinescu nr.18 A

CluJ-Napoca,

Beneficiar: SALLAIADRIAN-ANDREI SALLAITUNDE-GABRIELA


\P„ PR.


PUD


P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E

str. Eugen Lovinescu nr. 18A

Nr, 484399/23,09.2019

(nr, cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam, 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : SALLAI TUNDE-GA BRIE LA și SALLA1ADRIAN-ANDREI

® Proiectant: S.C. STIL PROIECT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 127015/05.03.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință semicolectivă P+E - str. Eugen Lovinescu nr. 18A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

~ Certificat de urbanism nr. 5091/27.11.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 766/09.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au în toc mit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 127015/05.03.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 21.03.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ui instituției la secțiunea „Informații Publice\Urbanism\CTATU”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Piața de la A la Z din 03-05.04.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 23.07.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Eliade Decebal - str. Eugen Lovinescu nr. 14

• Rogoz Ioan - str. Eugen Lovinescu nr. 14B

® Damian Ștefan - str. Eugen Lovinescu nr. 14A

® Asociația de Proprietari - str. Eugen Lovinescu nr. 18

® Asociația de proprietari - str. Eugen Lovinescu nr. 22

® Asociația de Proprietari - str. Eugen Lovinescu nr. 24

® S.C. TAGIMOD S.R.L. - aleea Bâlea nr. 20-22, ap. 2

® Asociația de Proprietari ~ aleea Bâlea nr. 9G, corp C4

® Asociația de Proprietari - aleea Bâlea nr. 22-24

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul lucrării - arh. Cristiana Ungur.

Din partea publicului s-a prezentat dl. Damian Ștefan cu domiciliul în str. Eugen Lovinescu nr. 14A, care sesizează următoarele :

 • - casa nu are fundație

 • - locuința este cu l,75m mai jos decât cota drumului de acces la proprietatea vecinului

 • - să fie restricționat accesul mașinilor de tonaj mai mare de 3,51 care vor intra pe parcelă în vederea construirii

 • - realizarea unei rigole

 • - să nu fie probleme cu apa și infiltrațiile

 • - să se țină cont de observațiile transmise

Prin adresa cu nr. 182803/12.04.2018, dl. Damian Ștefan cu domiciliul în str. Eugen Lovinescu nr. 14A, comunică următoarele observații:

- ■                                                                  ___________________________________________________________ ,■>.

y >tt&bCtC<L

Cu mulțumiri, "z//tz/zzzXx- <‘LC-                       ; ' * ‘ vu r-^ <L'Q~

^.ZyLz a ~^- &<>.. /A^-<4.-ț|^ f^-

Data: y/ , _> .z ,. .' v                     *”                  Semnătura: , /

V^^VzT-— .       .             O/< t.. ..-■'

j/ XX/ A~&cZA-Z-Zl..*            /l-C-^^ Ci c

rtXfA.                7           Z-7z Z-Z..1 ZZ^-^Z-ZZ-Z

No8:                  '            vJtM^'

• Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cupitijlde urcătoarele date:

- nume, prenume, adresa petent, telefon de contact punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. 1 P.U.Z.

/,) J'tlvCt.                                   d’^- “TTT}*

7                                         m.«>, '*■ ■

Prin adresa cu nr. 297375/06.06.2019, dl. Damian Ștefan cu domiciliul în str. Eugen Lovinescu nr. 14A, comunică următoarele observații :

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni : 7?ect’6 o/Ar 'kcr^iuj / u/yc/e_ uiy^^a ■< dA azC//                                r-fb -yZw e;d /,M

/ f'iLy.'-'TT l'-k /(t/hysv cik ZiW-              Aj/)(r- 4fji>h (i.t'f'Cf <‘C -l&C'P .Z/zA '77 •/? / --? y/?~Ay z/y/ /q i fc A

Ci-V'/v t AZaXc 'X-zZ^JcV ..)/ <?.</ O)/C-Ci '>C J'ț'Sk'j        fiii/i-ț-’Clc 7    3                   '7M ^V'ZT

Az               z/z.                -Z                                        X?                       f •■{;■/)

.7. A ;-■&//:> i/s        cCCte'5 ,-<•< /Ev/) d/j/f /£■ C;U.y<j skjfx C r.jC f^( ^aȘa^- Sr./tJJ/it>)_

/ > ?.<Zx',<■?■$■       C\k/s "f- .5 C (/,  /4 A  Z <>   y, :7S fT) ■ ,'} '  A o'/>y                    cL - î           <■ /<? ZA___

<v T^rdc/CC -rzd?     Ci k c/^l/(,(,( 'y c<,                eh/ C7f-f~~l/ f)          <7                        <>l:'    ."///;

Q(vo-/<-j-A‘ „?ci'        __c7z. '                7

,J 3z

C rtCfcJk       Z..Z, -. .-X-    ■

Lt t. / /?<> /)    7,7 .5? k X yC .7?

Cu mulțumiri,'                      '' .-$<7 z7^ =^7^. , 5/

<* / Z C 7> </ <J        y l/,7 C c? <:-i J' ,74 a

Data:    ,6 ■ /z//'Z?7 ^- <7/7

/7'yXy,. A^y              Z? yC/o /^^i//u/ fj.


’CL ,


clc ‘jf-’t'll

'"' -Z ~y4?/)tZ ■_______'_____________________

-U' Ctcct j ' "ti-'ĂiJij/ A’4’ d^/V 5? .A-A-C/Z? /■V/.L           £>i"V.Ujiij/

//'C‘>./<Jr<j/sj- ‘kii r^c/ i d < ./<■-; />/y(//<-/7- <<yX^er/ Z-^r/ Ș'rci__Pt'ri ccLf

-y          ______ .-  .                                                      -

"~~>C X ‘J t’/Z/ Z< C't4.' /1-iJr

A /Z»A i”< ici! /•' ■-' Z < i - J Z C t<JJ Cx{f !jZ / 7^/ («/.lAA'/i'/ //>'c6/Z/Z?/  /?)dv.          v

Semnătura:


/ // ' C‘>.


ȚT


<<


CV l-Z'c.;/ț' <.tB. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Damian Ștefan cu domiciliul în str. Eugen Lovinescu nr. 14, cu nr. 297375/06.06.2019, proiectantul lucrării - S.C. STIL PROIECT S.R.L. - arh. Cristiana Ungur, precizează următoarele :

-Documentația depusa spre aprobare in cadrul Primărie Cluj Napoca respecta reglementările Regulamentului General de Urbanism, conform P.U.G. Cluj Napoca in vigoare, se respecta prevederile Legii 350/2001 cu modificările si completările in vigoare.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Prin excepție, pentru situații existente la data Intrării în vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. De regulă, pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lățimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora,

Conf. PUG se permite realizarea unei construcții pe o parcela care are acces la drumul public printr-un drum de acces, in mod deosebit daca acest drum de acces a fost realizat si cadastrat înaintea implementării actualuilui PUG. Gabaritul drumul înglobează accesul tuturor autoutilitarelor necesare edificării imobilului propus dar si pentru întreținerea si pentru prevenția la Incediu dpdv. al gabaritului de acces ale autoutilitarelor.

Dimensiuni Autospecială PS1 Pompieri:                ...

 • 5.1.1. Categoria de folosință; autospecială (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu);

 • 5.1.2. Categoria autovehiculului: N3 (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu);

 • 5.1.3.2. Dimensiuni de gabarit în conformitate cu OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările șl completările ulterioare;


Gabarit STAS autoutilitara N3

• Se vor lua toate masurile de prevenție pentru a evita eventualele pagube provenite din realizarea șantierului propus, beneficiarul isi asuma repararea si remedierea degradărilor provenite din șantier.

» Se va prevedea amplasarea unei rigole stradale îngropare care se propune a fi amplasata pe limita vestica (cea opusa parcelei E. Lovinescu nr.l4a) sau pe mijlocul drumului, pe domeniul juridic al beneficiarului. Beneficiarul isi asuma amplasarea rigolei propuse de dl. Damian Ștefan.

In concluzie:

Se respecta toate prevederile PUG, drumul de acces permite accesul tuturor autoutilitarelor impuse pentru realizarea imobilului propus dar si pentru mentenata si posibilele intervenții de urgenta. Beneficiarul isi asuma eventualele remedieri si reparații necesare provenite din șantierul necesar edificării imobilului in speța, pentru a avea un acord amiabil intre vecini. Beneficiarul va include ca soluție tehnica de amenajare a drumului de acces si o rigola strdala carosabila îngropata care se va amplasa fie pe mijlocul drumului existent de acces fie pe latura opusa vecinătății Est, pentru a preveni scurgerile de ape meteorice provenite din suprafața drumului de acces spre vecinătatea est.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 195981/433/19.04.2018 și 300176/433/07.06.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 345399/04.07.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinului de parcelă prin adresa cu nr. 368294/433/17.07.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siniona Cipcigan