Hotărârea nr. 753/2019

Hotărârea 753/2019 - Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în - municipiul CIuj -Napoca, str. Primăverii f.n. - proiect din inițiativa primărului;-

Reținând Referatul de aprobare nr. 544639/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544791/45/30/23.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) și 361 alin. 2-4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 1 alin. 1 și 7 alin. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., identificat prin nr. cadastral 331975-C1, Centrală termică, cu suprafața construită la sol de 591 mp., înscris în CF nr. 331975 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă demolarea imobilului identificat la art. 1 și radierea acestuia din CF nr. 331975 Cluj-Napoca, justificată de încetarea producerii și furnizării energiei termice în sistem centralizat și a stării de degradare a imobilului, conform raportuluii de expertiză întocmit de prof. dr. ing. Augustin Popa.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 753 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)