Hotărârea nr. 752/2019

Hotărârea 752/2019 - Demolarea imobilului cu nr. topo. 9316-C1, 9489-C1 situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind demolarea imobilului cu nr. topo. 9316-C1, 9489-C1 situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. nr. topo. 9316-C1, 9489-Cl, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544656/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544797/45/30/23.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune demolarea imobilului cu nr. nr. topo. 9316-C1, 9489-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 1 alin. 1 și 7 alin. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Procesul-verbal al Comisiei de investiții din data de 22.10.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, colț cu str. Craiovei, identificat prin nr. topo. 9316-C1, 9489-C1, cu descrierea conform cărții funciare: „Stație de transport în comun, multifuncțională, constând din o construcție din fibră de sticlă cu structură metalică, cu chioșcuri pentru vânzare bilete, comerț și alimentație publică”, înscris în CF nr. 269640-C1 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția tehnică.


Președinte deședință, Ec. Dan Ștefan


Nr. 752 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)