Hotărârea nr. 751/2019

Hotărârea 751/2019 - Demolarea imobilului cu nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu-str. Siretului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea imobilului cu nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu-str. Șiretului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu-str. Șiretului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544648/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544814/45/30/23.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune demolarea imobilului cu nr. nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu-str. Șiretului;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 1 alin. 1 și 7 alin. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Procesul-verbal al Comisiei de investiții din data de 22.10.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, la intersecția str. Aurel Vlaicu și str. Șiretului, identificat prin nr. topo. 4388/C, cu descrierea conform cărții funciare: „Stație de transport în comun, multifuncțională, acoperiș ușor, pe structură metalică, cu chioșcuri de vânzare bilete, comerț”, înscris în CF nr. 264479-C1 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția tehnică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Torcea

Contrasemne Secretarul Jr. Aurora

Nr. 751 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)