Hotărârea nr. 750/2019

Hotărârea 750/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca, în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.E nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120, identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând-Referatul de aprobare nr. 543653 din 23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544631 din 23.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcției Juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 562 alin. (2), ale art. 889 alin. (1) și (2) ale ari. 863 lit. e din Codul civil și ale art. 286 alin (1), alin.(4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobăpreluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafața de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în CE nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, pu destinație de drum conform prevederilor RU.G, aproȘat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Nr. 750 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)