Hotărârea nr. 75/2019

Hotărârea 75/2019 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului de activitate al

Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59.193/44.10, din 4.02.2019, al Direcției tehnice, prin care se propune completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca cu următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN 9003 - salubritate, depoluare și activități similare;

Cod CAEN 9002 - colectarea și tratarea altor reziduri;

Cod CAEN 3811 - colectare deșeuri nepericuloase;

Cod CAEN 3812 - colectare deșeuri periculoase;

Cod CAEN 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN 3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

Cod CAEN 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Cod CAEN 4677 - comerț cu ridicata al deșerilor și resturilor; Cod CAEN 5210 -depozitări.

Aceste coduri CAEN se vor desfășura la Punctul de lucru: Calea Someseni nr. 2.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția tehnică.


Președinte de ședință,


Va^c. D^n Ștefan Tarcea


‘         i, Contrasemnează:

4'/Aa)N.CV,v'Z-------\ r. . , .

Xyx j y 1-,. • Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 75 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)