Hotărârea nr. 749/2019

Hotărârea 749/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2.

~         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA                     *

j

g                                    HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302 , înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr.2, identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543657/1 din 23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544635 din 23.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren cu destinația de drum situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2, identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 562 alin. (2), ale art. 889 alin. (1) și (2) ale art. 863 lit. e din Codul civil și ale art. 286 alin (1), alin.(4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii nr. 294/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană, str. Porțelanului - latura estică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a > imobilului-teren în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren cu destinația de drum, identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului fluj-Napoca, conform Hotărârii nr. 294/2017.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

i                                                                         *Nr. 749 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)