Hotărârea nr. 748/2019

Hotărârea 748/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. IA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. IA -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543186/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 543357/45/30/23.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. IA;

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, al Directorului-General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor, identificat prin nr. topo. 5521, în suprafață de 69019 mp., înscris în CF nr. 298831 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj, astfel:

  • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 5521/1, în suprafață de 67517 mp.;

  • - imobilul -teren identificat prin nr. topo. 5521/2, în suprafață de 1502 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. IA, identificat prin nr. topo. 5523/3/1, 5521/2, în suprafață de 2046 mp., cu construcția cu nr. topo. 5523/3/1, 5521/2-C1: Grădiniță, cu regim de înălțime P+E+M, realizată în anul 1955, pe fundații din beton și piatră, zidărie din cărămidă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă reînscrierea imobilului-teren identificat prin nr. topo. 5521/1, în suprafață de 67517 mp., în CF nr. 298831 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. IA, întocmită de ing. cadastru Popoviciu Constantin-Comeliu, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se Încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 748 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


CMliMML'. ' .-SZaOQ: i _ ZJMfflRtfflHHJEPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:200


_ >

Nr. cadastral

Suprafața rnasurala

Adresa imobilului

2046mp

SLi.. Parcu Foroviurilor, nr. IA

CLUJ-NAPOCA


Cartea Funciara rnr.

UAT

J. DATE REFERIȚI

DARE Li TEREN

Nr. marcela

Categoric folosin

L _ 23 I

Suprafața

(rnp)

Mențiuni

1.

Cc

2046

împrejmuit cu gaid

Total

2046

de plasaB. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața constr. la sol (rnp)


CAS


616


Grădiniță, cu regim tic înălțime P f-B-l M, realizată în anul 1955, pc fundații din beton si piatra, zidărie din cărămidă, acoperiș tip șarpanta din lemn cu


Total


Suprafața totala rnasurala a imobilului - 2046 mp

Suprafața din act = 2046 mp


Executant: ing. Pjapoviciu Constantin—Cornelia Data;

Aprilie 2010


Inspectai

Semnatul u si părui
f UE

AUTORIZARE

eerlaRO-CJ F Nr. 016872017 B


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


Cunfirm introducerea imobilului in baze de date integrata si atribuirea numărului cadastrul


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 748/2019


TABEL CU

MIȘCA

RE.

\ PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

CATEGORIE

DESCRIERE/

k.

PROPRIETAR

SARCINI

C. F.

TOPO

(MP)

FOLOSINȚĂ

IMQBILULU

SITUAȚIA ACTUALĂ - C<

)NF

□RM C.F.

263948

Cluj-

Napoca

5523/3/1

544

altele

Teren

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NU SUNT

298831

Cluj-

Napoca

5521

69019

altele

Piața

Târgul de Vi

te

MUNICIPIUL CLUJ

NU SUNT

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUI

’Ă I

•EZLIPIRE

298831

Cluj-

Napoca

5521/1

67517

Curți construcții

Teren

MUNICIPIUL CLUJ

NU SUNT

NOU

Cluj-

Napoca

5521/2

1502

Curți construcții

Teren

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NU SUNT

SITUAȚIA PROPUSĂ - INSC

RIE1

IEA IN CARTEA FUNCIARA

NOU

Cluj-Napoca

5523/3/1

5521/2

2046

Curți construcții

Grădiniță, cu P+E+M, real fundații din 1 din cărămidă din lemn cu

regim de ina izata in anul jeton si piatrs , acoperiș tip nvelitoare di

ltime

1955, , zida sarpa i țigla

pe

"ie ita

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA__

CERTIFICAT

NU SUNT

/&      DE

.     g   AUTORIZARE   f\

\|   POPOV1CIU  Jj

Frnn W hA -V

>nstantin-Corneli0

o y/

(/


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

rt.\ '.•ATIUts-U. \

>: .lurrtvrt 'vpMHi.îli-.a


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263948 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobiiluilui

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Blănarilor Și Parcul Feroviarilor, Jud. Cluj

Nr,

Crt

Nr, cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observația / Referințe

Al

Top: 5523/3/1

544

Teren

B. Partea 19. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de comasație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

rtrTTONiCtPtUtXWJ=NAPOeA---------------------------------------------------

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil de abnotează deformând obiect de circulație publică

--------------AI--------------

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea ISO. SARCINI .

Inscrien privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi realle de garanție și sarcini

Referințe


NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nr, 1 La Partea i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 5523/3/1

544

Teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL      __________ Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

5.442

-

-

5523/3/1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cârtea funciară origînală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.


Data soluționării,

Asistent Registrator,

Referent,

17-01-2019

DELIA MAR1A NETEDU

Data eliberării.

/ /

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Iancpl

.*» ATtl’N.A ț, v !f b £ a iS A ' I t •

>• «IMITAT!. ’MMIf.lU


EXTRAS DE CARTE FUMCÎARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 298831 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastrali

Nr. topcsqrafîc

Suprafața* jmp)

Observații / Referințe

Al

Top: 5521

69.019

Piața Târgul de Vite

EL Partea !L Proprietari șâ acte

înscrieri privitoare 3a dreptul de proprietate și aJte drepturi reaJe

Referințe

3640 / 08/03/1983

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1 \       fl nrxnntf—qns»nn nn ,fi anii ...

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

A-3

B2

Aceste imobile se abnoteaza dm acest CF netoTmaTicmobrect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

8365 / 18/01/2019

Act Administrativ nr. luJir, din iy/lz/zUlo emis ue condiLiUL lucal al iviUNicirdtJi_iJn d-Uj-iMArL/CA, aci Administrativ nr. 24157. din 15/01/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA;

B3

Se noteaza diminuarea suprafeței imobilului din cartea funciara 298831 UAT Cluj Napoca, de la suprafața de 69.681 mp, la suprafața de 69.019mp, diferența de 662 mp, se transcrie in cartea funciara nou infiintată cu nr. 333690 UAT Cluj Napoca.

Al

C. Partea 311. SARCINI .

anscrieri privind dezmembrămintele dreptullui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea ]

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:5521

69.019

Piața Târgul de Vite

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL      __________

Geometria pentru acest imobil. nu a jos tg sit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

69.019

-

-

5521

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informaticrintegrat-ahANCPI-conținedrrforrnațtiîe-din-c-arte-a-funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face Ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este


Pagina 2 din 2