Hotărârea nr. 747/2019

Hotărârea 747/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ‘ CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543672 din 23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544629 din 23.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea, nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22, 23 lit. a), art. 382 alin. (2) lit. k), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 101;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 9023/1, 9002/2, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 9023/1/1, teren în suprafață de 251 mp., care se reînscrie în CF nr. 326393 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 9023/1/2, teren în suprafață de 208 mp., care se transcrie în CF nou în

favoarea municipiului Cluj-Napoca;                                *

  • - imobil cu nr. topo. nou 9002/2/1, teren în suprafață de 1623 mp., care se reînscrie în CF nr. 335103 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 9002/2/2, teren în suprafață de 499 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2- Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului denumit Școala Gimnazială „Horea”, strada Horea nr. 19 A, compus din teren cu suprafața măsurată de 6.187 mp., provenind din CF nr. 274452 Cluj-Napoca, nr. topo. 9000/2/1, CF nr. 336864 Cluj-Napoca, nr. topo. 9001/2, CF nr. 335103 Cluj-Napoca, nr. topo. 9002/2/2, CF nr. 310794 Cluj-Napoca, nr. topo. 9022/2/2, CF nr. 326393 Cluj-Napoca, nr. topo. 9023/1/2, CF nr. 335108 Cluj-Napoca, nr. topo. 9031/2, și construcții respectiv, CI - unitate de învățământ edificată în anul 1968, cu regim de înălțime P+2E, pe fundații* din beton și piatră, zidărie de cărămidă și acoperiș de tâblă, cu suprafața construită desfășurată de 2.346 mp., C2 - construcție anexă edificată în anul 1968, cu regim de înălțime P, pe fundații de beton și piatră, zidărie de*cărămidă, acoperiș de tablă, având suprafața construită desfășurată de 57 mp., cu destinație curți și curții construcții, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului denumit Școala Gimnazială „Horea”, strada Horea nr. 19A, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face 1                                                                                           s .                                                             «■

parte integrantă din prezenta hotărâre. „                                    *                     f

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 747 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi),

Ir                                                                                                                                                                     •

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5AMPLASAMENT:

Strada HOREA nr. 19A - ȘCOALA “HOREA”

9

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA

-OCTOMBRIE 2019-


Anexa nr. 1’ la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotararll Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judejul Ou], cu excepția municipiului Cluj-Napoca................. 3-447


1MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ill,2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unic va avea următorul cuprlm „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munipir și comunelor din județul Cluj a bunj j>i anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă hotărâre,"

3, După anexa nr.,.1, se, introduce o. nouă t nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Ciuj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hofăi


Ariicoi unic.. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

Vmd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins;-,........

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj precum și ai municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj" ■

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publito, ' Sebastian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

jj

•                                                                                                                                                                                          • ■                                                                                                                                                                                                                                             p-

li

4 j

'i


LJL=

1 I

2

3

r 22

1.6.2.

Pivniță pentru spital

str. Victor Babeș nr. 9

23

1.6.2.

Dispensar urban

str. Dâmboviței nr. 20

2a

1.6.2.

Policlinica sportivă

str. Avram lancu nr. 72

25

1.6.2.

Centrul MRF

str. Jullol Currie nr. 5              (v

■ 26

1.6.2.

Serv, de Ambulanță al jud. Clu|

str. Horea nr. 55-

27.

1.6.2.

nslilutul Oncologic Teren - 18059 mp

str. Republicii nr. 34-36

28

1.6.2.

Secția hematologie

str. 21 Decembrie nr. 73

29

1.6.2.

Institutul Inimii

str. Moților nr. 11

TOTAL

3. CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ șl CĂMINELE CULTURALE ARONDATE

Xl

30

1.6.2.

Casa municipală de cultură

P-ța Unirii nr. 24

31

1.6.2.

Cămin Cultural Someșeni

str. Traian Vuia nr. 41 '

■32

1.6.2.

Cămin Cultural Dâmbul Rotund

str. Maramureșului nr. 58

33

1.6.2.

Cămin Cultural Iris

str. Maramureșului nr. 187

34 '

1.6.2.

Cămin Cultural Mănăștur

str. Mănăștur nr. 16

35

1.6.2.

Turnul Pompierilor

str. Țipoqrafiei nr. 19

TOTAL

4. MUZEE

36 |1.6.2.        |Muzeul de Speologie

|P-JaJJnIrii nr. 25                   ,

TOTAL'

5. ȘCOLI, GRĂDINIȚE

37

.6.2.

jcoala "loan Bob"

Ir. Episcop loan Bob nr. 10

tr. Episcop loan Bob nr. 10

reren - Școala "loan Bob"

Ir. Episcop loan Bob nr. 10

Școala "loan Bob"

Jalea Fânațelor

Școala "loan Bob"

P-ța Unirii nr. 15

38

.6.2.

Școala nr. 12

str. Traian Vuia nr.76

Teren - 3410 mp

39

.6.2.

Școala nr. 29 "O. Goga"

Aleea Peana nr. 19

L_

Teren -13500 mp

40

1.6.2.

Școala nr. 4 "loan Lupaș"

str. Mănăștur nr. 22-24

Teren - 400 mp

41

1.6.2.

Școala nr. 20

Str. Arinilot nr. 9

Teren -.8421 mp

42

1.6.2.

Școala Nicolae Titulescu

aleea Herculane nr. 7

Teren - 23044 mp

43

1.6.2.

Școala "David Prodan"

str. Meseriilor nr. 20

Teren - 2015 mp

44

1.6.2.

Școala I. Agârbiceanu

str. Grădinarilor nr. 1

Teren-3500 mp

45

1.6.2.

Școala "Al. Valda Voievod"

str. Oltului nr. 83

’46

1.6.2.

Colegiul G. Coșbuc

str. Avram lancu nr. 70-72

Teren - 8138 mp

47

1.6.2.

Școala "Simion Barnuțlu"

str. Dorobanților nr. 72

Teren - 1203 mp

48

1.6.2.

Școala nr. 22

str. S. Albirii nr. 91 Colonia Bortiancl

49

1.6.2.

Școala nr. 25

str. Valea Chlntăului nr. 1

50

1.6.2.

Școala nr. 27

str. 11 Octombrie nr. 3

I 51

1.6.2.

Grup Școlar de Atletism

str. O. Goga nr. 23      '


!                                i

4

6

1995

M

unicipiul Cluj - Napoca

M

unicipiul Cluj - Napoca

1960

M

unicipiul Cluj - Napoca

M

unicipiul Cluj - Napoca

195711070

1980/1097

1,932,743.44 M

a

unicipiul Cluj - Napoca Jm. Serv. De ambulanta

.  1962;1997

7,037,570.00 N/

unicipiul Cluj - Napoca

-j. '       1919

IV

unicipiul Cluj - Napoca

199Î

9,867.894.99 N

a

lunlciplul Cluj - Napoca dm. Institutului Inimii

18,838,208.43

1957

Municipiul Cluj - Napoca

1968

370,837.30

Municipiul Cluj - Napoca

! .

1968

39,853.50

\Auniclplul Cluj - Napoca

1968

38,948-50

Municipiul Cluj - Napoca parte prop. Par. Calolice

1968

Municipiul Cluj - Napoca

1993

2,956.10

Municipiul Cluj - Napoca

452,595.40

1

296,455.03

Municipiul Cluj - Napoca

1

296,455.03

1936

1,041,630.94

Municipiul Cluj - Napoca

1907

540.04

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1948

0.04

L501/2002

1912,1955.1959,

19801

933,057.96

Municipiul Cluj - Napoca

1974

1,893,485.14

Municipiul Cluj - Napoca

1904

182.10

Municipiul Cluj - Napoca

1981

2,605.095.00

Municipiul Cluj - Napoca

1965, 1973

2,849,474.12

Municipiul Cluj - Napoca

1910,1932

1960,1967

3,833.850.1;

Municipiul Cluj - Napoca

1941, 1973

1953, 1980

608.4

Municipiul Cluj - Napoca

2001

13,618,062.0

Municipiul Cluj - Napoca

1960

4,031,787.4

Municipiul Cluj - Napoca

1906

1.599,882.0

8 Municipiul Cluj Napoca

1944

1964

2,010,077.3

130,614.6

6 Municipiul Cluj - Napoca

1

Municipiul Cluj - Napoca

1970

1,126,295.2

7 Municipiul Cluj - Napoca

1930

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


0

' 1

2                    r

7 .    3

88 A

1

6.2.         G

6.2.         A

rup Școlar "Aurel Vlalcu”                                                B

eliere                                                                                s

-dul Muncii nr. 199-201

r. D. Bârclanu nr. 8

89   1

6.2.         G

rup Școlar "Terapia"                                                    s

r. Decebal nr. 41

90   1

6.2.         G

rup Școlar Transporturi                                                 s

r. Bistriței nr. 21

T

eren- 59248 mp

91    1

.6.2.          C

oleglul tehnic rRaluca Rlpan"                                            s

r. Bistriței nr.21

T

eren -10814 mp

92 1

.6.2.          G

rup Școlar "Spiru Haret"                                                 s

,r. Al. V, Voievod nr. 55A

93   1

.6.2.          C

oleglul Tehnic Energetic                                                 s

tr. Pascaly nr. 2-4

T

eren - 26165 mp

94

.6.2.           C

oleglul Economic "dr. Iulian Pop"

Ir. M. Kogălnlceanu nr. 4

tr. Memorandumului nr. 22

tr. Emil Isac. nr. 19

.6.2.

iamin lele

tr. Deva nr. 15-17

95

.6.2.

Colegiul "Anghel Saligny"

21 Decembrie nr. 128-130

96

.6.2.

Iceul Teoretic "Onlslfor Ghibu"

.tr. Al Vlahuțănr. 12-14

_

î

"eren - 11108 mp

97

1.6.2.

.iceul Teoretic "Onlslfor Ghibu”

str. Al Vlahuță nr. 44-48

reren - 7995 mp

98

1.6.2.

lc. de coregrafie "O. Slroia"

str. Moților nr. 5-7 str. Calea Turzll nr. 2

1.6.2.

Cămin

str. lullu Manlu nr. 25

99

1.6.2.

Liceul de muzică "Slglsmund Toduță"

str'. Avram lancu nr. 6 str. Avram lancu nr. 13-15 •

100

1.6.2.

Școala nr. 7 "Emil Isac"

str. Glordano Bruno 46

101

1.6.2.

Școala "Horea"

slr. Horea nr. 19A

102

1.6.2.

Grădinița nr. 1

str. Ion Creangă nr. 1-6

103

1.6.2.

Grădinița nr. 6

slr. Partizanilor nr. 17 •

104

1.6.2.

Grădinița nr. 9

Str. J. turrie nr. 4

105

1.6.2.

Grădinița nr. 15

slr. luliu Manlu nr. 18 I

106

1.6.2.

Grădinița nr. 18

Slr. Louls Pasleur nr. 12

107

1.6.2.

Grădinița nr. 26

str. Câmpeni nr. 3C

108

1.6.2.

Grădinița nr. 32

str. Oașulpi nr. 129

109

1.6.2.

Grădinița nr. 39

Cale Baciului nr. 56

110

1.6.2.

iGrădlnlța nr. 43

slr. Decedai nr. 50-52

111

1.6.2.

Grădinița nr. 44

str. Războlenl nr. 67

112

1.6.2.

Grădinița nr. 52

slr. TralaA Vuia nr.87

11.3

1.6.2.

Grădinița nr. 57

str. Decebal nr.41

str. Decebal nr.49-51    •

114

1.6.2.

Grădinița nr. 58                                         l

slr. Slghlșoarel nr. 15

115

1.6.2.

Grădinița nr.74

slr. Zorilor nr. 36 BI.VZ/1-2

116

1.6.2.

Grădinița nr.75

str. Oașului nr. 129

117

1.6.2.

Grădinița nr.56

Islr. Detunata nr. 2

118

1.6.2.

Grădinița nr.B"•

slr. Rovine nr. 3

119

1.6.2.

Grădinița nr.10■

slr. S. Alblhiî nr. 53

120

1.6.2.

Grădinița nr.13

slr. NiraJulUl nr. 9

121

1.6.2.

’ Grădinița nr. 19

slr. Donalh nr. 20

122

1.6.2.

Grădinița nr.20

slr. A. lancu nr. 78

123

1.6.2.

Grădinița nr.21 .

str, Fabricii nr. 55

124

1.6.2.

Grădinița nr,22

str. Brașov nr. 27

125

1.6.2.

Grădinița nr.23

slr. Herculane nr. 13

126

1.6.2.

Grădinița nr.29 .

slr. Coțocnel nr. 93-99

127

1.6.2.

Grădinița nr.37

str. Jiului nr. 36

128

1.6.2.

Grădinița nr.30  .

str. S. Toduță nr. 9

129

1.6.2.

Grădinița nr.42

slr. 21 Decembrie nr. 124      ’

1.30

1.6.2.

Grădinița nr.45

slr. Grădinarilor nr. 6

131

1.6.2.

Grădinița nr.46

str. 21 Decembrie nr. 78

13;

1.6.2.

Grădinița nr.47 '

slr. București nr. 22

13;

1.6.2.

Grădinița nr.49

stn Năsăud nr.10

U2.

1.6:2.

Grădinița nr.51

str! S. Alblqll nr.91


4

5 ,

6

1934

1.496.432.91 M

824,516.95 M

uniclplul Cluj - Napoca uniciplul Cluj - Napoca

1.961,956.08 M

unlclpiul Clu| - Napoca

1968

13,150,075.90 V

uniclpiul Cluj - Napoca

1968

4,346,697.57 fc

uniclplul Cluj - Napoca

1990

13,662.33 fc

uniclpiul Cluj - Napoca

11,509,866.63 h

Municipiul Cluj - Napoca

375,312.68 N

306,430.16 h

209.724.07

594,276.36

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

4,695.572.05

Municipiul Cluj - Napoca

3,926.681.47

Municipiul Cluj - Napoca

3,056,049.04

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca rev. L 501/2002

1959

1.856.079.60

Municipiul Cluj - Napoca

1968

1,479.504.17

Municipiul Cluj - Napoca

Î95rt

905.627.25

Municipiul Cluj - Napoca

1940

605.012.93

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Clu| - Napoca

, 1968

Municipiul Cluj - Napoca

1949

362,572.76

Municipiul Cluj - Napoca

1957

Municipiul Cluj - Napoca

.

1948

60,558.57

Municipiul Cluj - Napoca

1

1920

189,949.28

Municipiul Cluj - Napoca

1949

416.126.00

Municipiul Cluj - Napoca

<•

1928

149,805.36

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul cluj - Napoca

1934

1920

504.246.80

299,610.72

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

2001;2Q04

Municipiul Cluj - Napoca

1983

Municipiul Cluj - Napoca

420.696.5C

Municipiul Cluj - Napoca

1971

1,737.181.5$

Municipiul Cluj - Napoca

1950

131.476.2C

Municipiul Cluj - Napoca

1948

99,554.9(

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1968

802.796.4

Municipiul Cluj - Napoca

1.          '.

1950

Municipiul Cluj - Napoca

1

191Q

186,620.2

7 Municipiul Cluj - Napoca

1969

2,320,569.0

6 Municipiul Cluj - Napoca

.1970

1,694,586.3

2 Municipiul Cluj - Napoca

1

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1910

850,071.9

8 Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1915

135,118.5

6 Municipiul Cluj - Napoca

1915

306,954.1

2 Municipiul Clu| - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

2000

1,231,7-32.$

6 Municipiul Cluj - Napoca

ro o o CD
r_ s.....                    r.....


ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE Piața Unirii nr. 1, cod poștal 400133 Operator de date cu caracter personal nr.14735 Cod de identificare fiscala:4305857


Nr. 544103/data elib. 23.10.2019

13:29:51

Page 1 of 1


CERTIFICAT de ATESTARE FISCALĂ pentru Persoane Juridice PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE și alte venituri Datorate Bugetului local*

Ca urmare a cererii nr: 544103 din data 23.10.2019, depusa de d-l/d-na VAJAS CRISTINA. cu domiciliul în STR. OBSERVATORULUI NR.19, CLUJ-NAPOCA , JUD CLUJ, legitimată prin B.l./C.l./A.l./Pașaport/ seria CJ nr.329919, cu CNP 2710114011874, având calitatea de acționar unic/ asociat/administrator/împuternicit/ mandatari )/executor1 )/lichidator1) și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 370011 se atestă următoarele:

CUI: 4305857

Denumire: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

cu sediul STR MOȚII OR NR 1-3 CI UJ-NAPOCA JUD CI IJJ

Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri (proprietate-folosință) /alte situații

La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, □ figurează/D nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu următoarele creanțe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii:

Nr.

Denumirea creanței bugetare

Curent (impozit/taxă pe anul în curs)

Rămășiță impozit/taxă pe anii anteriori

Majorări de întârziere

Penalități de întârziere

Codul venitului

1

dtil-lmp.mijloace de transport Juridice

0

0

0

0

26

2

dtil-lmpozit clădiri Juridice

0

0

0

0

27

3

dtil-lmp.miil.de transp.marfa>12t

o

—e

o-

o

33

4

dtil-lmpozit teren Juridice

0

0

0

Ol

34

5

dtil-lmp.teren agricol intravilan -soc.fara agricultura

0

0

0

0

35

6

dtil-Taxa teren Juridice

0

0

0

0

134

7

dtil-Taxa teren agricol intravilan juridice

0

0

0

0

141

8

dtil-lmpozit teren extravilan

0

0

0

0

942

9

Total Amenzi CNP 4305857     (Cod serviciu 495)

0

0

0

0

9,776

TOTAL

0

0

0

0


tip

Declarație

Dată încetare

CLĂDIRE

ȘCOALA HOREA -HOREA 19A, AN CONSTRUCȚIE 1968 val.imp.: 1962710.23 RON STR. HOREA NR. 19A deci. 12.03.2010

CLĂDIRE

ȘCOALA HOREA- ANEXA -STR HOREA 19A, AN CONSTR.1968 val.imp.: 1494143.31 RON STR. HOREA NR. 19A deci. 12.03.2010

TEREN INTRAVILAN

STR. EMIL RACOVITA Categorie: Terenuri cu construcții, Suprafața: 1045 mp; CF:335108Topo:9031/2

TEREN INTRAVILAN

STR. HOREA NR. 13 Categorie: Terenuri cu construcții, Suprafața: 1095 mp; CF:310794Topo:9022/2/2

TEREN INTRAVILAN

STR. HOREA NR. 15 Categorie: Terenuri cu construcții, Suprafața: 459 mp; CF:326393

TEREN INTRAVILAN

STR. HOREA NR. 19A Categorie: Terenuri cu construcții, Suprafața: 2630 mp; CF:274452Topo:9000/2/1

TEREN INTRAVILAN

STR. EMIL RACOVITA Categorie: 1. Arabil, Suprafața: 710 mp; CF:336864Topo:9001/2

TEREN INTRAVILAN

STR. EMIL RACOVITA Categorie: 9. Terenuri neproductive, Suprafața: 2122 mp; CF:335103Topo:9002/2

în cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. în documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: 2 3 4bcPI INTABULARE

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:......

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii


13:29:51 Page 1 of 1TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Horea nr. 19A - Școala Horea, Județul Cluj

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr

E

iescrierea imobilului

Suprafața

(mp)

’roprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

326393

(Nr. CF. vechi 22491)

A+l

9023/1/1

Teren-curte

251

STATUL ROMÂN în folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

NOU

A+I

9023/1/2

Teren-curte

208

STATUL ROMÂN în folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

335103

(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

9002/2/1

-

1623

STATUL ROMÂN în administrarea directă a SFATULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

NOU

A+l

9002/2/2

-

499

STATUL ROMÂN în administrarea directă a SFATULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

—...N.u sunt să

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

274452

(Nr. CF. vechi 174166)

A+l

9000/2/1

Teren în

. j

curtea Școlii nr. 14. trada Horea

2630

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

336864

(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

9001/2

-

710

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

310794

(Nr. CF. vechi 128635)

A+l

9022/2/2

Teren

1095

STATUL ROMÂN

Nu sunt

335108

(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

9031/2

-

1045

STATUL ROMÂN în administrarea directă a SFATULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

326393

(Nr. CF. vechi 22491)

A+l

9023/1

Teren-curte

459

STATUL ROMÂN în folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

335103

(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

9002/2

-

2122

STATUL ROMÂN în ac

POPULAR AL

ministrarea directă a SFATULUI MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8061

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

9000/2/1,

9001/2,

9022/2/2,

9031/2,

9023/1/2, 9002/2/2

Nou

Teren cu construcții:

CI - Unitate de învățământ edificată în anul 1968,cu regim de înălțime P+2E, pe fundații din bețon și piatră, zidărie de cărămidă și acoperiș de tablă având suprafața construită desfășurată de 2346mp

C2 - Construcție anexă edificată în anul 1968 cu regim de înălțime P, pe fundații din beton și piatră, zidărie de cărămidă, acoperiș de tablă, având suprafața construită desfășurată de 57 mp

6187

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 6187 mp

Data: Octombrie 2019Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Horea nr. 19A, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

1 Cc

Nr. Pct.

X

Im]

Y

1

587367.5267

392066.4316

2

587368.4690

392075.9140

3

587369.8010

392089.4770

4

587370.7210

392100.9760

5

587372.5510

392112.6170

6

587374.0990

392124.4820

7

587345.5580

392130.3780

8

587347.9180

392143.0650

9

587350.7060

392160.3500

10

587353.2900

392175.4070

11

587354.0008

392181.6306

12

587353.5110

392181.6860

13

587350.2690

392181.9840

14

587346.8820

392182.3300

15

587344.4310

392182.4880

16

587340.0991

392182.8654

17

587338.3018

392182.9664

18

587328.4140

392182.8330

19

587314.9595

392182.7610

20

587313.8565

392167.4569

21

587294.6618

392168.6784

22

587295.6657

392185.4463

23

587285.3287

392187.1297

24

587285.2530

392186.6760

25

587282.0000

392172.7320

26

587281.2624

392170.9414

26

587265.1900

392172.2500

27

587254.8199

392173.0401

28

587251.8670

392156.5910

29

587248.9650

392139.7360

30

587273.6874

392139.8328

33

587278.3588

392166.4493

34

587282.4720

392165.8870

35

587290.0300

3921155.2920

36

587288.8860

392145.2160

37

587293.8760

392144.1160

38

587293.8340

392143.8380

39

587291.6540

392135.9330

40

587291.2240

392134.1020

41

587289.9540

392129.2940

42

587295.9280

392125.7450

43

5S7296.9950

392124.9310

44

587303.0550

392121.2510

45

587303.1950

392121.3270

46

587342.5340

392112.2030

47

587340.1640

392097.3710

48

587339.6630

392096.8050

49

587337.5280

392085.2170

50

587337.9270

392085.1570

51

587336.9860

392079.4280

52

587336.6646

392077.7114

53

587343.8470

392073.6680

54

587349.8350

392070.2970

55

587357.8420

392068.2100

56

587364.4910

392067.0830

C I

Nr. Pct.

X

[ml

Y [mj

57

587339.3250

392144.8400

58

587340.4630

392163.7990

59

587294.5420

392166.6820

60

587293.4060

392147.7220

61

587300.2799

392147.2906

62

587300.4216

392150.1180

65

587329.9376

392148.2649

63

587332.6920

392148.0920

64

587332.4894

392145.2690

68

587339.0286

392144.8586

C2

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

65

587329.9376

392148.2649

66

587329.4645

392140.0774

67

587338.6950

392139.5440

68

587339.0286

392144.8586

64

587332.4894

392145.2690

63

587332.6920

392148.0920


Data: Octombrie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Horea nr. 19A, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


1 Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+I)

X[n>]

Y[m]

1

587367.5267

392066.4316

9.529

2

587368.4690

392075.9140

13.628

1 1

5S7369.80I0

3920S9.4770

LL536

4

5S7370.7210

392100.9760

11.784

5

587372.5510

392112.6170

11.966

6

587374.0990

392124.4820

29.144

7

5S7345.5580

392130.3780

12.905

8

587347.9180

392143.0650

17.508

Q

587350.7060

392160.3500

15.277

10

587353.2900

392175.4070

6.264

11

587354.0008

392181.6306

0.493

12

587353.5110

392181.6860

3.256

13

587350.2690

392181.9840

3.405

14

587346.8820

392182.3300

2.456

15

587344.4310

392182.4880

4.348

16

587340.0991

392182.8654

1.800

17

587338.3018

392182.9664

9.889

18

587328.4140

392182.8330

13.455

19

587314.9595

392182.7610

15.344

20

587313.8565

392167.4569

19.234

21

587294.6618

392168.6784

16.798

22

587295.6657

392185.4463

10.473

23

587285.3287

392187.1297

0.460

24

587285.2530

392186.6760

14.318

25

587282.0000

392172.7320

1.937

26

587281.2624

392170.9414

16.126

26

587265.1900

392172.2500

10.400

27

587254.8199

392173.0401

16.712

28

587251.8670

392156.5910

17.103

29

587248.9650

392139.7360

24.723

30

587273.6874

392139.8328

27.023

33

587278.3588

392166.4493

4.151

34

587282.4720

392165.8870

7.581

35

587290.0300

392165.2920

20.109

36

587288.8860

392145.2160

5.110

37

587293.8760

392144.1160

0.281

—38

587293.8340

392143.8380

S.200

39

587291.6540

392135.9330

1.881

40

587291.2240

392134.1020

4.973

41

587289.9540

392129.2940

6.949

42

587295.9280

392125.7450

1.342

43

587296.9950

392124.9310

7.090

44

587303.0550

392121.2510

0.159

45

587303.1950

392121.3270

40.383

46

587342.5340

392112.2030

15.020

47

587340.1640

392097.3710

0.756

48

587339.6630

392096.8050

11.783

49

587337.5280

392085.2170

0.403

50

587337.9270

3920S5.1570

5.806

51

587336.9860

392079.4280

1.746

52

587336.6646

392077.7114

8.242

53

587343.8470

392073.6680

6.872

54

587349.8350

392070.2970

8.275

55

587357.8420

392068.2100

6.744

56

587364.4910

392067.0830

3.105

|s = 6187 mp P=546.253m


C I

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

57

5S7339.3250

392144.8400

18.993

58

587340.4630

392163.7990

46.011

59

587294.5420

392166.6820

18.994

60

587293.4060

392147.7220

6.887

61

587300.2799

392147.2906

2.831

62

587300.4216

392150.1180

29.574

65

587329.9376

392148.2649

2.760

63

587332.6920

392148.0920

2.830

64

587332.4894

392145.2690

6.552

68

587339.0286

392144.8586

0.297

S = 782 mp P=135.730mData: Octombrie 2019MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada HOREA nr. 19A, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este teren cu categoria de folosință „curți construcții” situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 12 de gard din prefabricate de beton;

în latura de Est: din punctul nr. 11 până în punctul nr. 19 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 19

până în punctul nr. 22 neîmprejmuit; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 23 de gard din beton; din punctul

nr. 23 până în punctul nr. 27 de gard din plasă de sârmă;

în latura de Sud: din punctul nr. 27 până în punctul nr. 29 de gard din plasă de sârmă;

în latura de Vest: din punctul nr. 29 până în punctul nr. 35 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 35

până în punctul nr. 37 de gard de beton; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 41 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 42 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 42 până înpunctufnr. 45 de gard din beton; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 52 neîmprejmuit; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 1 de gard din beton.

Pe teren sunt edificate două construcții, neevidențiate în extrasul de carte funciară:

CI - Unitate de învățământ edificată în anul 1968, cu regim de înălțime P+2E, pe fundații din beton și piatră, zidărie de cărămidă și acoperiș de tablă având suprafața construită desfășurată de 2346 mp

C2 - Construcție anexă edificată în anul 1968 cu regim de înălțime P, pe fundații din beton și piatră, zidărie de cărămidă, acoperiș de tablă, având suprafața construită desfășurată de 57 mp Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin:

nr. top. 9000/2/1, înscris în CF nr. 274452 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2630 mp

nr. top. 9001/2, înscris în CF nr. 336864 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 710 mp

nr. top. 9022/2/2, înscris în CF nr. 310794 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1095 mp

nr. top. 9031/2, înscris în CF nr. 335108 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1045 mp

nr. top. 9023/1, înscris în CF nr. 326393 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 459 mp nr. top. 9002/2, înscris în CF nr. 335103 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2122 mp

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6187 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6187 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

AJcmform-AjrtA35,-alim-2, din Ord; 700/2014 (actualizat și modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu imobilul cu nr. cad. 11696 din dosarul 10102/19.02.2007 - executant Colțan Dan.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:


Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii. Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 3 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu buloane metalice.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de ter oordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:


Octombrie 2019


'V\

(s întocmit: ’ț /

DÂMAR CX/NSUET S.R.l,

O o

Q-- O.


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

6187

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Horea nr. 19A, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


Nr.

parcelă folosință


Suprafața construită la solConstrucție anexă edificată în anul 1968 cu regim de înălțime P, pe fundații din beton și piatră, zidărie de cărămidă, acoperiș de tablă, având suprafața construită desfășurată de 57 mp ;


Suprafața totală măsurată a imobilului = 6187 mp Suprafața din act = 6187 mp


1

Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 ,a fost publicată in Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr, 24S din 20 martie 2006

și în acest număr bis.                            ’                                                                                                      țj

’-l

2

Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătorești/bancari, lichidatori, notari.                                                                                               \ /

3

Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri.... proprietate-folosință din data...../alte situații

4

în cazul în care informațiile nu au loc în această secțiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând mențiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet și va purta semnăturile și ștampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoțită de certificat.

*) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și în format electronic.