Hotărârea nr. 746/2019

Hotărârea 746/2019 - Prelungirea duratei de închiriere a contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul B1, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de închiriere a Contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul Bl, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a Contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul Bl, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543171/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 543352 din 23.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a Contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul Bl, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei;

Văzând prevederile art. 355 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificări ulterioare, ale art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificări ulterioare, ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 10.07.2019, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de închiriere a Contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul Bl, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, pe o perioadă de cinci ani de la data prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Direcțiafljconomică.


cipiului,


Nr. 746 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)