Hotărârea nr. 745/2019

Hotărârea 745/2019 - Modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 542996/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 543518 din 23.10.2019 al Serviciului Resurse umane, al Direcției Economice și al Direcției Juridice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 365 alin. (2), 610 și 611 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Văzând Adresa nr. 543058/23.10.2019 a Sindicatului CIVITAS;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133, alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • 1. La lit. a) Funcții publice de conducere, nr. crt. 1 se modifică denumirea funcției din Secretar al unității administrativ-teritoriale în Secretar general al unității administrativ-teritoriale.

  • 2. La lit. b) Funcții publice generale de execuție, poziția 2 „Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local” se completează cu funcția publică de „consilier achiziții publice”.

Art. II Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 1109/2018 rămân neschimbate.

Art. HI Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane, Direcția Economică și șefii serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


;ședinte de ședință, )an Ștefan Tarcea

n ■|\_            ^V/dțitrasemnează:

aruWiunicipiului, L I V      XlyAmrora Roșea

Nr. 745 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)