Hotărârea nr. 744/2019

Hotărârea 744/2019 - Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 542989/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Analizând Raportul de specialitate nr. 544391 din 23.10.2019 al Serviciului Resurse umane, al Direcției Economice și al Direcției Juridice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 369, 391, 405, 512, 518 alin. (5), 610 și 611 alin. (l)-(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:Nr. 744 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCAAnexa 1 la Hotărârea nr. 744/2019


LEGENDA


POSTURI BUGETATE

NR. POSTURI APROBATE

TOTAL - din care:

1095

Demnitari aleși

3

Funcționari publici din care:

816

- de conducere

79

- de execuție

737

Personal contractual-din care:

276

- de conducere

10

- de execuție

266


2 Compartimentul Control managerial și managementul calității


Documente secrete


10


10 Biroul

Mass-media


Serviciul

Audit public internDIRECȚIA

F.CONOMICĂ t

1 DIRECTOR EXECUTIV

1 Consilier-funcție publică dc execuțieiServiciul Public pentru administrare obiective culturale ________,____________/


1 ARHITECT ȘEF 1 Inspector - funcție publică dc execuție și 1 inspector dc specialitate -post contactual dc execuție


L

1 DIRECTOR EXECUTIV

1 Consilier juridic și 1 referent -funcții publice de execuție


DIRECȚIA

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA

PROPRIETĂȚII


DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE


DIRECȚIA

GENERALĂ

POLITIA LOCALĂ

t

1 DIRECTOR GENERAL


i

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ ȘI TRAFIC RUTIER


i

1 DIRECTOR EXECUTIV


31 Serviciul Pazăi

DIRECȚIA

INSPECȚIE ȘI CONTROL

1 DIRECTOR EXECUTIV


1 DIRECTOR

EXECUTIV


i

1

DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT


r

1 DIRECTOR EXECUTIV 1 inspector dc specinlitnte-


Serviciul Ecologie urbană


17 Serviciul Tehnic reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice15 Biroul Fluidizare trafic rutier


20 Serviciul Ordine și siguranță publică


20 Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții

i

6 Biroul Control refațadizări imobile


27 Serv.

Constatare, impunere și control

persoane fizice

6 Biroul Evidența și administrarea bazei materiale a unităților de învățământORGANIGRAMA

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Aprobată în ședința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în data de 31.10.2019


16 Biroul Ordine


publica - zona II


17 Biroul Ordine publica - zona III *


16 Biroul Ordine publica - zona IV *


16 Biroul Ordine publica - zona VI *


8 Biroul Ordine publica - zona VII


21 Serviciul Control protecția mediului


18 Serviciul Inspecție comercială


30 Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice


6 Biroul

Juridic


10 Compartimentul Evidență contavenții, mandate de muncă în folosul comunității


Total= 321


14 Serv. Constatare, impunere și control persoane juridice


±

7 Biroul Inspecție fiscală


10 Serv.

Urmărire creanțe buget local


16 Serv. Executare silită, creanțe buget local


13 Serv.

Insolvență, contestații, informații, baze de date


Total=89


Zonarea municipiului Cluj-Napoca - în anexa la Organigramă
Anexă la Organigrama

ZONAREA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Zona I - Centrală - limite str. Coșbuc, str. Clinicilor, P-ța Lucian Baga, str. Avram Iancu, P-ța Baba Novac, P-ța Ștefan cel Mare, P-ța Avram Iancu, str. Cuza-Vodă, P-ța Mihai Viteazu, str. I.P. Voitești, str. Traian, str. Vrăbiilor, str. Scurtă, str. Căii Ferate, P-ța Gării, str. Mecanicilor, str. Emil Racoviță, str. Splaiul Independenței, mal Someș paralel cu str. Dragalina - Cartier Dâmbu Rotund -limite str. Valea Chintăului, str. Oașului, str. Gării, str. Fabricii de Chibrituri, str. Maiakovski, Valea Nadășului.

>■


Zona II - Cartier Mărăști - limite str. Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Inău, str. Progresului, Calea Dorobanților, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, str. Dunării, str. Tulcea, str. Streiului, str. Răsăritului, str. Fabricii, mal Someș, str. Oașului, str. Traian, str. Iașilor

Zona III - Cartier Gheorgheni - limite str. Calea Turziii, P-ța Baba Novac, str. General Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Coastei, str. Inău, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, Cartodrom, str. Alexandru Vaidavoievod și străzile adiacente.

Zona IV - Cartier Mănăștur - limite Valea Gârbăului, Aleea Negoiu, Aleea Bâlea, str. Frunzișului + străzi adiacente, Calea Mănăștur, str. George Coșbuc, str. Spalaiul Independenței de la Parcul Central, mal Someș - parcul Rozelor.

Zona V - Cartier Grigorescu - limite str. Paul loan, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Gavril Muzicescu, str. Mamaia, str. Dragalina, str. Eremia Grigorescu, str. Emil Racoviță, str. Mecanicilor, str. Maiakovski, valea Nadășului.

Zona VI - Cartier Zorilor - limite str. Frunzișului, str. Gheorghe Dima, str. Mărginașe, str. Piezișă, str. B. P. Hașdeu, str. Clinicilor, P-ța Lucian Blaga - str. Victor Babeș și str. Republicii, str. Avram Iancu, Calea Turzii, str. Eugen Ionesco + străzi adiacente.

Zona VII - Cartier Someșeni - limite Someșeni + străzile adiacente.


str. Oașului - B-dul Muncii, str. Fabricii, str. Răsăritului, str. Streiului, str. Dunării, Calea


ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMĂRIA


Anexa 2 Ia Hotărârea nr. 744/2019


STAT DE FUNCȚII NOMINAL

- APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA -

la data de 30.10.20'19

Nr.

crt.

Structura

Numele, prenumele/

Funcția

de

Funcția publică

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuală

Grad/ treaptă

Gradație

Grad

Id Post

Codul

vacant, temporar vacant

demnitate

publică

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuț

e

profesională

Nivelul studiilor

Demnitari

1 - 1

Boc Emil

Primar

2-2.1

Ol ah Emese

Viceprimar

3 - 2.2

Tarcea Dan-Ștefan

Viceprimar

1.1

Administrator public

1

Șurubâru Gheorghe

Administrator public

s

II

3

Secretar general al unității administrativ-teritoriale

1

Roșea Aurora Ariana

Secretar general al unității administrativ-teritoriale

S

II

339830

1.20 Cabinet primar

1

Chircă Adrian Eugen

KM

Inspector de specialitate

IA

s

5

2

Niculescu Rareș-Lucian

_

Inspector de specialitate

IA

s

4

3

Moroșan Dan-Alexandru

f*  St

\

Inspector de specialitate

IA

s

0

4

Vacant

\ *\

Inspector de specialitate

IA

s

5

2.10 Cabinet viceprimar (1)

1

Kenderesi-Albert Johanna

. "îr

Inspector de specialitate

IA

s

1

2

Kertesz Melinda

Inspector de specialitate

IA

s

3

2.20 Cabinet viceprimar (2)

U L VÎ

1

Vincze Ioana Maria

Inspector de specialitate

IA

s

3

2

Borza Dalia-Monica

Referent

IA

M

5

100.1 Compartimentul Control managerial și managementul calității

1

Temporar vacant (Fcrcncz Ștcfania Gabriella**)

Consilier

I

superior

s

4

339833

2

Bisericaru Liea

Consilier

I

superior

s

5

340197

100.2 Compartiment Documente secrete

1

Vacant

Inspector

I

asistent

s

5

340146

100.3 Compartiment monitorizare lucrări de infrastructură

1

Cioban Aura

Inspector de specialitate

IA

s

3

2

Jeler Mihaela Claudia

Inspector de specialitate

IA

s

4

3

Temporar ocupat (Lupaș Adrian-Ioan**

)

Electrician de întreținere ș

reparații

I

2

101

Biroul Mass-media

1

Perșa Iulia Maria

Șef birou

s

II

339852

2

Temporar vacant (Toșa Ionela Mariana”

**)

Inspector

I

superior

s

4

339855

3

Bălan Mirela Corina

Inspector de specialitate

IA

s

3

4

Pădurean Radu Ioan

Inspector de specialitate

IA

s

2

5

Cioban Vasile Călin

Inspector de specialitate

IA

s

2

6

Temporar ocupat (Melinte Vasilica**)

Inspector de specialitate

IA

s

1

7

Ferențiu Florin

Referent

IA

M

5

8

Radutu Daniel Ioan

Referent

I

M

3

9

Tămaș Marinei Florian

Referent

I

M

3

10

Huza Di ana Raluca

Inspector de specialitate

IA

S

3

102 Serviciu] Resurse umane

I

Ciucanu Angela Maria

Șef serviciu

s

II

339835

2

Acatrinei Iosif

Consilier

I

superior

s

5

339836

3

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

340067

4

Dragotă Floarea

Consilier

I

superior

s

5

339839

5

Bălan Dorina Adina

Consilier

I

superior

s

5

339840

6

Papp Gabriela - Simona

Consilier

I

superior

s

5

448819

7

Dinuță Adrian

Consilier

I

superior

s

4

339837

8

Vacant

Inspector

I

superior

s

5

339842

9

Cozea Bogdan Claudiu

Consilier

I

superior

s

3

486546

10

Uțiu Simona Mariana

Inspector de specialitate

IA

S

4

11

Temporar ocupat (Madru Iosif**)

Inspector de specialitate

IA

s

5

103 Serviciul Audit public intern

1

Mureșan Fabian

Șef serviciu

s

I

432233

2

Vacant

Auditor

I

superior

s

5

339843

3

Cojocnean Veronica

Auditor

I

superior

s

5

339844

4

Hoha Claudia Maria

Auditor

I

superior

s

5

339846

5

Ceteraș Elena Teodora

Auditor

I

superior

s

3

339845

6

Vacant

Auditor

I

asistent

s

5

432234

7

Vacant

Auditor

I

asistent

s

5

439343

8

Vacant

Auditor

I

asistent

s

5

497720

104 Serviciul Strategii de informatizare

1

Ielcean Marcel Sebastian

Șef serviciu

s

II

339849

2

Rizzoli Candido Florin

Inspector

I

superior

s

5

393059

3

Moraru Marius Daniel

Inspector

I

superior

s

5

413425

4

Domokos Alice Dorottya

Inspector

I

principal

s

4

393057

5

Pop Ioan

Inspector

I

superior

s

5

393060

6

Mureșan Doru Ciprian

Inspector

I

superior

s

3

393058

7

Văsc Ionuț

Inspector de specialitate

IA

s

1

8

Vodă Daniela Aurora

Inspector de specialitate

I

s

2

105 Biroul Relații externe și investitori

1

Botezan Emilia Alina

Șef birou

s

II

339918

2

Boc Mihaela Eugenia

Inspector

I

superior

s

3

339920

3

Vacant

Inspector

I

principal

s

5

339919

4

Vacant

Inspector

I

asistent

s

5

440994

5

Marc Carmen Diana

Inspector

I

superior

s

3

427513

6

Tiușan Alina Maria

Inspector

I

superior

s

4

440997

7

Augustin Alexandra Diana

Inspector de specialitate

IA

s

1

301 Serviciul Autoritate tutelară, arhivă

1

Moldovan Gabriela

Șef serviciu

s

II

339857

2

Bucerzan Stanca

Consilier

I

superior

s

5

339858

3

Runcan Daniela

Consilier

I

superior

s

5

339859

4

Pop Liana Roxana

Consilier

I

superior

s

5

339860

5

Deac Argentina

Consilier

I

superior

s

5

339868

6

Hoza Ramona Oana

Inspector

I

superior

s

4

339869

7

Rusu Susana

Inspector de specialitate

IA

s

5

8

Ploscar Adriana

Inspector de specialitate

IA

s

5

9

Madru Alexandra Maria

Inspector de specialitate

I

s

2

10

Vacant

Inspector de specialitate

1

s

3

11

Hoza Gabriel

Referent

IA

M

4

12

Tosa Eugenia Mărioara

Arhivar

M;G

5

13

Cioplea Vironcuta

Legător manual

I

5

14

Runcan Florin Antonius

Lăcătuș mecanic

I

4

30 Direcția Juridică

1

Rus Aurelia - Alina

Director executiv

s

II

451804

303 Serviciul Contencios

1

Pop Adina Ecaterina

Șef serviciu

s

II

339870

2

Trif Alexandrina Gianina

Consilier juridic

I

superior

s

4

339871

3

Gavrisan Ioana Cristina

Consilier juridic

I

superior

s

3

339878

4

Petca Lilioara

Referent

III

superior

M

5

339879

5

Rusan Stan-Cristian

Consilierjuridic

I

asistent

S

3

339884

6

Bertici Ediții

Consilier juridic

I

principal

S

3

339872

7

Muntean u Adriana

Consilierjuridic

I

superior

S

5

339880

8

Șimonca Daniela Emanuela

Consilierjuridic

I

superior

S •

5

339882

9

Zagura Aurel

Consilierjuridic

I

superior

s

4

339883

10

Gogozan Luiza-Maria

Consilierjuridic

I

asistent

s

0

432250

11

Țicală Georgia Cornelia Violeta

Consilierjuridic

I

superior

s

4

339886

12

Lădaru Loredana Maria

Inspector

I

principal

s

3

339887

13

Vacant

Consilier juridic

I

superior

S

5

339874

14

Mudura Dragoș Emanuel

Consilier juridic

I

principal

S

4

432123

15

Vacant

Consilier juridic

I

asistent

s

5

432251

16

Rusu Elena

Consilier juridic

I

asistent

s

1

339881

17

Buha Ioana-Andreea

Consilier juridic

I

principal

s

2

432122

302 Serviciul Juridic, legislație, contracte

1

Lăpușan Lucia Roxana

Șef serviciu

s

II

451806

2

Gherman Nicoleta Sorina

Consilier juridic

I

principal

s

3

339885

3

Vacant

Consilier juridic

I

superior

s

3

339875

4

Temporar vacant (Nițulescu Ionela Alina***- mu

ată temporar la D

recția Ecologie urbană și spații

Consilier juridic

I

asistent

s

3

451807

5

Roman Alina-Elena

Consilier juridic

I

principal

s

4

432121

6

Cătinaș Anca-Diana

Consilier juridic

I

asistent

s

2

409342

7

Vacant

Consilier juridic

I

asistent

s

5

451808

8

Temporar ocupat (Hirișcău Elena **)

Inspector de specialitate

IA

s

5

304 Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol

1

Candrea Cosmina

Șef serviciu

s

II

339895

2

Pop Mia

Consilier

I

superior

s

5

339897

3

Rus Dorinei

Consilier

I

superior

s

5

339899

4

Rusu Sorin Radu

Inspector

I

superior

s

5

339901

5

Vacant

Inspector

I

principal

s

5

339902

6

Bogdan Mirabela Eufîmia

Inspector

I

superior

s

4

339903

7

Bărbuș Nicoleta

Inspector

I

superior

s

3

339904

8

Temporar vacant (Pop Alexandra Oana

Inspector

I

superior

s

3

339905

9

Cosma Violeta

Inspector

I

superior

s

4

339906

10

Macavei Violeta

Inspector

I

superior

s

3

339907

11

Zsejki Marchis Aurora

Consilier juridic

I

superior

s

5

339908

12

Temporar vacant (Birta Dana Valentina

l<**)

Inspector

I

principal

s

3

441025

13

Sipos Mureșan Antonia Vandana

Inspector

I

superior

s

3

440999

14

Sandor Diana Cristina

Inspector

I

superior

s

3

438474

15

Tușa Simion

Consilier

I

superior

s

5

339898

16

Mogoș Pochea Larisa Lucia

Inspector

I

superior

s

3

438473

17

Bolboacă Mirel Florin

Inspector

I

principal

s

2

438475

18

Laczi Eniko

Inspector

I

principal

s

2

441024

19

Pop Ana

Inspector

I

principal

s

4

440998

20

Boldor Mihai-Alexandru

Inspector

I

asistent

s

2

441026

21

Sicoe Cristian Virgil

Inspector de specialitate

IA

s

3

22

Moldovan Larisa Maria

Inspector de specialitate

IA

s

4

23

Lazăr Anca Monica

Inspector de specialitate

I

s

5

24

Câmpean Alin Gheorghiță

Inspector de specialitate

I

s

2

25

Dranca Anca-Simina

Inspector de specialitate

II

s

2

304.1 Compartiment Revendicări

1

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

339909

2

Andro Maria

Consilier

I

superior

s

5

339910

3

Giurgiu Liliana

Consilier

I

superior

s

5

339911

4

Rus Dan Aurelian

Consilier

I

superior

s

3

339912

305 Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală

1

Bobină Dumitru

Șef serviciu

s

II

339913

2

Crisan Norica

Consilier

I

superior

s

5

441001

3

Pușcaș Ioan Râul

Consilier

I

superior

s

3

339917

4

Poptelecan Meda-Diana-Codruța

Consilier

I

principal

s

3

339916

5

Vacant

Consilier

I

principal

s

5

441004

6

Frătean Cristina Raluca

Consilier

I

superior

s

4

441003

7

Gîrda Titiana

Consilier

I

superior

s

5

340046

8

Pârv Oana Simina

Consilier

I

principal

s

3

441002

9

Nistor Ramona-Adriana

Inspector de specialitate

IA

s

2

10

Pintea Oana Alina

Inspector de specialitate

I

s

3

11

Nicoară Sorin Alin

Inspector de specialitate

I

s

3

12

Vacant

Inspector de specialitate

II

s

0

13

Mateș Lucia Aurica

Operator xerox

I

5

31 Direcția de Evidență a persoanelor

1

Runcan Traian

Director executiv

s

II

340357

311 Serviciul de Evidența a persoanelor

1

Temporar ocupat (Bogdan Delia Claudi

1*)

Sef serviciu

s

II

340359

2

Temporar ocupat (Rotunjanu Marinei*)

Inspector

I

superior

s

5

340360

3

Temporar ocupat (Baciu Simona*)

Referent

III

superior

M

5

340361

4

Temporar ocupat (Brandusan Rodica*)

Referent

m

superior

M

5 ’

340362

5

Pop Ana Maria

Consilier

i

superior

S

5

340364

6

Temporar ocupat (Viman Cristina*)

Referent

iii

superior

M

5

340366

7

Temporar ocupat (Skorka Marton Romi

ilus*)

Consilier

i

superior

s

5

340367

8

Lucaciu Maria

Inspector

i

superior

s

4

340370

9

Vacant

Referent

iii

superior

M

5

340372

10

Vacant

Referent

iii

superior

M

5

340378

1 1

Szabo Anca Oana

Referent

III

superior

M

4

340371

12

Dascălii Eleonora Ovidia

Consilier

I

superior

s

5

340375

13

Rotunjanu Mihaela Bianca

Inspector

I

superior

s

3

340376

14

Turcu Andrei Horațiu

Referent

III

superior

M

3

340377

15

Tomuleț Ioana Nicoleta

Inspector

I

superior

S

4

340373

16

Sigărtău Cristina Florina

Inspector

I

superior

S

3

432133


;•                 LTZZ__U38»CK!SSE

1 ‘ ■


i.                ___1

17

Temporar ocupat (Dragu Cristina Adria

na*)

18

Temporar ocupat (Poptean Simona Geo

rgiana*)

19

Cadar Florica

20

Costin Denisa Andreea

21

Hoza Cristina Mădălina

22

Temporar ocupat (Curtean Maria Savet:

1*)

23

Rusu Nadia

313 Serviciul Stare civila

1

Munthiu Maria

Sef serviciu

s

2

Rus Carmen Emilia

Inspector

I

superior

s

3

Nica Ioana Elena

Inspector

I

superior

s

4

Blaga Viorica Rodica

Inspector

I

superior

s

5

Ognean Luminița Adriana

Inspector

I

superior

s

6

Matei Dorina Jana

Inspector

I

superior

s

7

Mircea Diana Claudia

Inspector

I

superior

s

8

Bogdan Hajnal

Inspector

I

superior

s

9

Macavei Ofelia Ilena

Inspector

I

superior

s

10

Man Ana

Inspector

I

superior

s

11

Pascu Carmen

Inspector

I

superior

s

12

Babjuc Razvan Ciprian

Consilier

I

superior

s

13

Prodan Mihaela Claudia

Inspector

I

principal

' s

14

Roșea Daniela Mariana

Inspector

I

superior

s

15

Pop Ioana Mihaela

Inspector

I

superior

s

16

Zahan Claudia

Inspector

I

superior

s

17

Pârcălab Ovidiu Ioan

Inspector

I

principal

s

18

Ketesdy Beata Erzsebet

Inspector

I

superior

s

19

Popa Marinela Georgeta

Inspector

I

superior

s

20

Ilovan Ileana

Inspector

I

superior

s

21

Bodizs Gyongyi Irma

Inspector

I

superior

s

22

Bogdan Dorin

Inspector

I

superior

s

23

Nechita Raluca-Andreea

Inspector

I

asistent

s

24

Bonțidean Daniela Nadia

Inspector

I

superior

s

25

Gherman Anca Mirabela

26

Temporar ocupat (Puian Camelia***Lil

>otean Gabriel

27

Temporar ocupat (Maniu Elena Gabriel

1**)

28

Dușa Monica

41 Direcția Economică

1

Moigrădan Olimpia

Director executiv

s

2

Vacant

Consilier

I

superior

s


Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

4

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

II

s

2

Inspector de specialitate

II

s

2

Referent

IA

M

5

Referent

IA

M

1

II

340379

5

340380

4

340381

4

340382

5

340383

5

340384

5

340385

5

340386

5

340387

5

340388

5

340389

3

340390

5

340391

5

340392

4

340393

5

340394

4

340395

4

340358

4

432137

5

432136

5

432138

5

432139

1

432134

4

432135

Inspector de specialitate

I

s

2

Inspector de specialitate

I

s

2

Inspector de specialitate

II

s

5

Arhivar

M;G

4

II

339921

5

339894

411 Serviciul Financiar

1

Bogdan Ioan

Șef serviciu

II

339931

2

Vaida Mihaela Carmen

Inspector

I

superior

s

5

339933

3

Mureșan Luminița Rodica

Consilier

I

superior

s

5

339941

4

Sabău Viorica Liliana

Inspector

I

principal

s

5

339934

5

Csatlos Adela Liana

Inspector

I

superior

s

5

339935

6

Sabău Veronica

Consilier

I

superior

s

4

339936

7

Fărcaș Ramona Adela

Consilier

I

superior

s

5

339937

8

Abrudan Lia Elena

Inspector

I

superior

s

5

339938

9

Cîmpian Dorina

Inspector

I

superior

s

5

339940

10

Harmath Rodica

Inspector

I

superior

s

5

339922

11

Hărăstășan Silvia Angela

Inspector

I

superior

s

5

339923

12

Klein Lidia Dorina

Inspector

I

superior

s

5

339924

13

Arsene Lăcrămioara-Ștefania

Referent

III

asistent

M

5

339893

14

Peter Emilia Sorana

Inspector

I

superior

s

4

339926

15

Moldovan Maria

Referent

III

superior

M

5

339927

16

Irimie Dorina

Referent

III

superior

M

5

339928

17

Costea Raveca

Inspector

I

principal

s

4

339930

18

Rus Magdalena Corina

Inspector

I

superior

s

5

339890

19

Mărcuș Sanda

Inspector

I

superior

s

4

339891

20

Lobonț Maria

Consilier

I

superior

s

5

339892

21

Rad Cristina Liana

Referent

III

superior

M

5

339925

22

Pop Cristina Nicoleta

Consilier

I

superior

s

4

451824

23

Mercian Alexandra Codruta

Consilier

I

superior

s

3

451817

24

Țop Andreea Monica

Consilier

I

superior

s

3

451825

25

Cristea Amalia-Lidia

Inspector specialitate

IA

S

3

26

Văcar Elena

Inspector specialitate

I

S

5

27

Vălăsutean Alina Georgeta

Inspector de specialitate

I

s

4

28

Cuc Jenica

Inspector specialitate

I

s

3

29

Pleșa Roxana Iuliana

Inspector de specialitate

II

s

2

30

Temporar vacant (Bărbos Ariadna Virg

nia***)

Referent

IA

M

2

412 Serviciul Contabilitate

1

Petrice Dorina

Șef serviciu

s

II

339942

2

Helerea Iuliana

Consilier

1

superior

s

4

339943

3

Pop Bogdan Mihai

Consilier

I

superior

s

5

339945

4

Mariș Monica Angelica

Consilier

I

superior

s

4

339946

5

Mic Zoia Mirela

Inspector

I

principal

s

5

339947

6

Purdea Liana Viorica

Consilier

I

superior

s

5

339948

7

Panfiloiu Marius

Consilier

I

superior

s

4

339949

8

Stanciu Mana Camelia

Consilier

I

superior

s

9

Irimus Loredana Liliana

Consilier

I

superior

s

413

Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri

1

Todoruț Mihaela Adela

Șef serviciu

s

2

Tanțău Vasile

Consilier

I

superior

s

3

Aris Viorica

Consilier

I

superior

s

4

Dîrjan Monica

Consilier

I

superior

s

5

Hudrea Monica Tatiana

Referent

III

superior

M

6

Dîrjan Augusta Gabriela

Inspector

I

asistent

s

7

Dâncan Viorica Valentina

Consilier

I

superior

s

<8

Pop Daciana Praschiva

Consilier

I

superior

s

9

Slabâi Adela Raluca

Consilier

I

superior

s

10

Tîrnăcop Daniela

Consilier

I

superior

s

11

Mureșan Dina

Consilier

I

superior

s

12

Ujlaki Angela Mariana

Inspector

I

principal

s

414 Serviciul Buget și execuție bugetară

1

Mădăraș Ștefania Julieta

Șef serviciu

s

2

Vereș Cristina Carmen

Inspector

I

superior

s

3

Budușan Anca Gabriela

Inspector

I

superior

s

4

Vacant

Inspector

I

superior

s

5

Vacant

Inspector

I

superior

s

6

Martin Niculina Mariana

Consilier

I

superior

s

7

Bota Daciana Maria

Consilier

I

superior

s

8

Onița Violeta Sofia

Consilier

I

superior

s

9

Gârbicean Adriana Ionela

Consilier

I

superior

s

10

Rus Loredana-Elena

414.1

Compartimentul Buget, învățământ preuniversitar de stat

1

Petrule Nicoleta Viorica

Consilier

I

superior

s

2

Matiș S intona Gabriela

Consilier

I

superior

s

3

Csatari Daniela Ileana

Consilier

I

superior

s

42 Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

1

Vacant

Director general

s

42.1 Direcția Evenimente publice și informare cetățeni

1

Cîmpean Ovidiu Vasile

2

Forna Calin Vasile

428 Serviciul Administrare Baza sportivă Gheorgheni

1

Pîrvu Marcel

2

Șerdean Ramona-Octavia

3

Potra Andreea Valentina

5

339950

4

339914

II

339951

5

339952

5

393055

5

339962

5

339954

5

339955

5

339957

5

339961

4

339963

5

339958

5

339959

5

339960

II

339964

5

339966

5

339967

5

339968

5

339969

5

339970

5

432146

5

432145

4

451826

Mgaziner

M;G

3

4

438466

4

438467

5

438469

II

340133

Director

s

II

Director adjunct

s

II

Șef serviciu

s

II

inspector de specialitate

IA

s

1

Inspector de specialitate

IA

s

24

Vacant

Inspector de specialitate

IA

s

5

5

Blaga Grigore Vasile

Inspector de specialitate

I

s

5

6

Echert Robert Emanuel

Inspector de specialitate

I

s

0

7

Kiraly Andrei Ștefan

Inspector de specialitate

I

s

1

8

Piticar Alexandru Vasile

Referent

IA

M

0

9

Lostun-Burlacu Ioan

Referent

IA

M

0

10

Crăciunel Mircea

Lăcătuș mecanic

I

5

422 Serviciul Evenimente publice

1

Macovei Vasile Dan

Șef serviciu

s

II

2

Hudușan Bogdan

Inspector de specialitate

IA

s

1

3

Mesaroș Delia

Inspector de specialitate

IA

s

2

4

Temporar ocupat (Mureșan Manuela Li

iana***Kosso

us Adnana Lorena**)

Inspector de specialitate

IA

s

2

5

Petruș Ana

Inspector de specialitate

IA

s

3

6

Savu Andrei

Inspector de specialitate

IA

s

3

7

Lăpușan Vlad-Emilian

Inspector de specialitate

IA

s

2

8

Temporar ocupat (Benea Adriana Mari

1**)

Inspector de specialitate

I

s

0

9

Ienciu Gabriela Mădălina

Inspector de specialitate

I

s

1

10

Temporar vacant (Goja Adriana Daniel*

Inspector de specialitate

I

s

2

11

Cecalasan Virgil Călin

Inspector de specialitate

I

s

2

12

Fărăgău Vasile Nicolae

Referent

IA

M

4

425

Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

1

Mureșan Oana Maria Victoria

Șef serviciu

s

II

9

Bușiția Felicia Maria

Inspector de specialitate

IA

s

5

3

Cenan Pompilia

Inspector de specialitate

IA

s

5

4

Giugariu Gheorghe

Inspector de specialitate

IA

s

5

5

Temporar vacant (llieș Flavia Roxana*51

*)

Inspector de specialitate

IA

s

4

6

Bratu Dorina Laura

Inspector de specialitate

IA

s

2

7

Temporar ocupat (Coroian Ana Maria ?

lina***Kaczk

i Georgiana Cristina**)

Inspector de specialitate

IA

s

2

8

Vacant

Inspector de specialitate

IA

s

4

9

Rus Gabriela Teodora

Inspector de specialitate

IA

s

3

10

Andrășan Andrada Nicoleta

Inspector de specialitate

IA

s

3

11

Cuibuș Adina Codruța

Inspector de specialitate

IA

s

3

12

Moldovan Ioana Camelia

Inspector de specialitate

IA

s

4

13

Motrici Anca Ioana

Inspector de specialitate

I

s

4

14

Cabulea Lucia

Inspector de specialitate

I

s

3

15

Beșchi Laura-Amalia

Inspector de specialitate

I

s

1

16

Cioban Cristina Liliana

Inspector de specialitate

I

s

3

17

Pinte Crina Claudia

Inspector de specialitate

I

s

5

18

Vacant

Inspector de specialitate

I

s

4

19

Tirea Emanuela Daniela

Inspector de specialitate

I

s

1

20

Cristurean-Rusu Anca-Laura

Inspector de specialitate

I

s

3

21

Blăjan Roșită Elena

Inspector de specialitate

II

s

2

22

Pop Roxana Nora

Inspector de specialitate

II

s

3

23

Ștefan Voichița-Florica

Inspector de specialitate

II

s

3

24

Pîrțog Dumitru-Ionuț

Inspector de specialitate

II

s

0

25

Hidan Diana Simina

Inspector de specialitate

II

s

2

26

Berințan Larisa Violeta

Inspector de specialitate

II

s

4

27

Gligan Mihaela

Inspector de specialitate

II

s

1

28

Nistor Marius Cătălin

Inspector de specialitate

II

s

1

29

Mărincuș Lenuța

Inspector de specialitate

II

s

4

30

Cocișu Gabriela-Sorina

Referent

IA

M

5

31

Temporar ocupat (Goron Gabriela Estei

a**)

Referent

IA

M

0

32

Meșter Gabriela Ana

Referent

IA

M

5

33

Mureșan Florin-Mircea

Referent

II

M

4

427

Serviciul Strategii de marketing

1

Apan Diana Andreea

Șef serviciu

S

II

2

Vacant

Inspector de specialitate

IA

S

5

3

Ciuclan Dalila-Ioana

Inspector de specialitate

IA

s

0

4

Purtător Li viu

Inspector de specialitate

IA

s

0

5

Ciupercă Elena Petronela

Inspector de specialitate

IA

s

0

6

Petruș Simona Andreea

Inspector de specialitate

I

s

2

7

Tăuțan Horia-Dan

Inspector de specialitate

I

s

3

8

Temporar ocupat (Calu Ela-Iuliana**)

Inspector de specialitate

I

s

0

421 Serviciul Relații comunitare și turism

1

Cîmpean Manuela Mirela

Sef serviciu

S

II

340134

2

Oprea Marius George

Inspector

I

superior

s

3

340135

3

Hann Karin Elisabeth

Inspector

I

superior

s

5

393054

4

Pop Liana

Inspector

I

superior

s

5

339900

5

Cora Ovidiu Sebastian

Inspector de specialitate

IA

s

2

6

Vacant

Inspector de specialitate

IA

s

5

7

Brukner Leonard

Inspector de specialitate

IA

s

2

8

Burz Cristian Valentin

Inspector de specialitate

IA

s

2

9

Petrehuși Elena Cristina

Inspector de specialitate

I

s

1

423 Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte

1

Revesz Bogdan Alexandru

Sef serviciu

s

II

340142

2

Durnea Titela - Speranța

Consilier

1

superior

s

5

340143

3

Temporar vacant (Nicoschi Mirela Adri

ana***)

Consilier

I

superior

s

4

340144

4

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

339834

/O

5

Temporar vacant (Trombitaș Eniko***)

Consilier

I

superior

S

6

Temporar vacant (Săcăliș Codruța***)

Consilier

I

principal

S

7

Antal Ana Maria

Consilier

I

principal

s

8

Buda Florin Ionuț

Consilier

I

principal

s

9

Ghiurco Răzvan Ionuț

Consilier

I

superior

s

10

Garda Anamaria-Ramona

Consilier juridic

I

principal

s

11

S ținea Adrian-Mihai

12

Vacant

13

Temporar ocupat (Heres Amalia Diana:

*)

14

Temporar vacant (Hutopilă Anișoara**’

■)

424

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate

1

Țene Ioan Vasile

Șef birou

s

2

Râmniceanu Torsin Ioana Camelia

Consilier

I

superior

s

3

Țion Marius Iacob

Inspector

I

superior

s

4

Buta Andrei

Inspector

I

superior

s

5

Pop Monica

Inspector

I

superior

s

6

Rotar Grigore-Laurențiu

Consilier

I

superior

s

426

Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

1

Moldovan Alexandru Ovidiu

Sef serviciu

s

2

Andreșan Mihaela Maria

Consilier

I

superior

s

3

Radu Sonia - Florina

Inspector

I

asistent

s

4

Gabor Carmen Ileana

Referent

III

superior

M

5

Giurgiuman Rareș Ionică

Consilier juridic

I

asistent

s

6

Bălan Doru-Eduard

Consilier

I

superior

s

7

Farcaș Adriana - Ioana

Consilier

I

principal

s

8

Lenghel Oana Cristina

Consilier

I

superior

s

9

Petric Carmen

43

Direcția Generală de Urbanism

1

Pop Claudius-Daniel

Arhitect Șef

s

2

Pasca Claudia

Inspector

I

debutant

s

3

Temporar ocupat (Subțirică Ligia Ilean

1**)

43.1

Direcția Urbanism

1

Ciuban Elena Corina

Director executiv

s

2

Pop Daniela

431

Serviciul Urbanism

1

Spiroiu Sanda

Șef serviciu

s

2

Bartha Cristina Vasilica

Consilier

I

superior

s

3

Bucur Dorin Paul

Consilier

I

superior

s

4

Stanciu Mihaela Ioana

Consilier

I

superior

s

//

3

441005

3

441006

3

441008

3

441007

3

432119

2

432120

Consilier-manager de proiect

IA

s

2

Consilier-manager de proiect

IA

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

4

Inspector de specialitate

I

s

1

II

340136

5

340138

5

340139

4

340140

4

340141

4

441009

II

448812

3

448813

2

448815

5

448816

2

448814

5

340137

3

451809

4

486543

Inspector de specialitate

I

s

2

II

339972

0

441011

Inspector de specialitate

IA

s

5

II

339971

Inspector de specialitate

IA

s

5

II

339973

5

339974

5

340001

5

3399775

Măgurean Ciprian

Inspector

I

superior

s

6

Loloș Monica Claudia

Inspector

I

superior

s

7

Giurgiu Paula Diana

Inspector

I

principal

s

8

Mureșan Mihaela-Lucia

Consilier

I

superior

s

9

Paraschiv Roxana

Inspector

I

asistent

s

10

Vacant

Inspector

I

asistent

s

11

Varga Maria-Mirela

Inspector

I

asistent

s

12

Bivolaru Dorin

Consilier

I

superior

s

13

Bumbac Bianca Roxana

Consilier

I

superior

s

14

Marchiș Maria Felicia

15

Cioclu Codruț Radu

431.10

Compartimentul Protecția monumentelor istorice

1

Mureșan Denisa

Inspector

I

principal

s

2

Florea Adina Ramona

Inspector

I

principal

s

432

Serviciul Autorizări construcții

1

Rușescu Ramona

Șef serviciu

s

2

Popa Sorina Simona

Consilier

I

superior

s

3

Onețiu Geta Cornelia

Consilier

I

superior

s

4

Stoia Daniela

Inspector

I

superior

s

5

Mocan Iulia-Maria

Consilier

I

superior

s

6

Hodrea Doina Maria

Inspector

I

superior

s

7

Anca Dan Ionuț

Inspector

I

principal

s

8

Dușmanii Oana Laura

Inspector

I

superior

s

9

Bivolaru Dana Rodica

Referent

III

superior

M

10

Șerban Marius

Referent de specialitate

II

superior

SSD

11

Mătieș Angela-Mihaela

Inspector

I

asistent

S

12

Călian-Mic Viorica

Inspector

I

superior

s

13

Pop Luiza-Laura

Inspector

I

principal

s

14

Nădășan Andreea-Roxana

Inspector

I

asistent

s

15

Vacant

Inspector

I

asistent

s

16

lle Dorina

Consilier

I

superior

s

17

Suciu Ioana Alexandra

Consilier

I

principal

s

18

Vacant

432.10

Compartimentul Acord unic

1

Vacant

Inspector

I

superior

s

2

Vacant

Inspector

I

principal

s

433

Biroul Strategii urbane

1

Mureșan Andreea

Șef birou

s

2

Coțofan Carmen Emilia

Consilier

I

superior

s

3

Buliga Ion

Consilier

I

superior

s


5

339978

4

339979

3

339982

5

340060

2

432128

1

432129

2

441010

3

432127

3

339976

Inspector de specialitate

IA

S

4

Inspector de specialitate

IA

S

2

2

438470

3

438471

II

339983

5

339984

5

339985

5

339986

2

339987

5

339989

2

432130

5

339993

3

339994

5

339995

1

439283

5

339996

2

339991

1

439282

2

339992

3

451814

2

451816

Inspector de specialitate

IA

S

5

5

2

II

439284

3

339997

5

339998

4

Cipcigan Simona Maria

Consilier

I

superior

s

5

339999

5

Temporar vacant (Bîrjac Adina Laura*”

*)

Inspector

1

superior

s

3

340000

6

Filip Camelia

Referent

III

superior

M

5

340002

7

Popa Anamaria

Inspector

I

superior

S

3

432126

8

Mureșan Diana-Mădălina

Consilier

I

asistent

s

0

451810

9

Borza Adriana

Consilier

I

superior

s

5

451811

10

Vacant

Consilier

I

principal

s

3

451812

11

Moldan Adina

Consilier

I

asistent

s

2

451813

12

Pop Dan Alexandru

Inspector de specialitate

IA

s

2

44

Direcția Tehnică

1

Poruțiu Virgil

Director executiv

s

II

340003

441

Serviciul Administrare căi publice

1

Cora Gabriela Melania Lucia

Șef serviciu

s

II

340004

2

Faur Crisan Ruxandra Iuliana

Consilier

I

superior

s

5

340005

3

Gurzău Dorel Aurel

Consilier

I

superior

s

5

340006

4

Neag Răducu Sorin

Consilier

I

superior

s

5

340007

5

Socaciu Irina

Consilier

I

superior

s

5

340008

6

Socaciu Mircea Eliade Ștefan

Consilier

I

superior

s

5

340009

7

Mărincean Adina-Ileana

Consilier

I

superior

s

3

438477

8

Stanciu Adriana

Consilier

I

superior

s

5

340010

9

Bochiș Marcel

Consilier

I

superior

s

4

438478

10

Vacant

Inspector de specialitate

IA

s

2

442

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

1

Farcaș Camelia Rodica

Șef serviciu

s

II

340033

2

Avram Irina Maria

Consilier

I

superior

s

5

340038

3

Avram Mihai-Ioan

Inspector

I

superior

s

4

340034

4

Vacant

Inspector

I

superior

s

5

340036

5

Pop Marius

Inspector

I

superior

s

4

340037

6

Chiș Ileana

Inspector de specialitate

IA

s

4

7

Răcășan Daniela

Inspector de specialitate

I

s

4

8

Coste Roza

Casier

M;G

5

443

Serviciul Tehnic reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice

1

Măgurean Adriana Lucia

Șef serviciu

s

II

340011

2

Capotă Mariana

Consilier

I

superior

s

5

340030

3

Gheoghiade Gheorghe

Consilier

I

superior

s

5

340012

4

Panea Liana

Consilier

I

superior

s

5

340013

5

Popescu Elena Ioana

Consilier

I

superior

s

5

340014

6

Ilișiu Flaviu Mihai

Consilier

I

superior

s

5

340015

7

Budai Reka Agota

Consilier

I

superior

s

5

340016

8

Popa Ioan Bogdan

Consilier

I

superior

s

9

Cocis Marcela Daniela

Consilier

I

superior

s

10

Covașă Iuliana Rodica

Inspector

I

superior

s

II

Mureșan Ileana Lucia

Consilier

I

superior

s

12

Cadar Ileana

Consilier

I

principal

s

13

lelciu Claudiu Roland

Consilier

I

superior

s

14

Bereș Gabriela Ana

Consilier

I

asistent

s

15

Tămaș Monica Rodica

16

Duha Alin Iosif

17

Capotă Traian

444

Biroul Eficiență energetică, iluminat public

1

Dranca Daniel Gavril

Șef birou

s

2

Berindean Mirela Larisa

Consilier

I

superior

s

3

Temporar vacant (Marian Lorena-Paula

Inspector

I

asistent

s

4

Petrean Laurențiu Octavian

Inspector

I

principal

s

5

Pop Horațiu

Inspector

I

asistent

s

6

Vacant

445

Serviciul Investiții

1

Hent Liana

Șef serviciu

s

2

Cosma Voichița

Consilier

I

superior

s

3

Rusii Carmen Ioana

Consilier

1

superior

s

4

Opriș Maria

Consilier

I

superior

s

5

Maier Rodica

Consilier

I

superior

s

6

Retegan Rodica Corina

Inspector

I

principal

s

7

Roșu Carmen

Consilier

I

superior

s

8

Apostol Daniel-Cătălin

Consilier

I

superior

s

9

Bucur Ioana Mona

Inspector

I

superior

s

10

Lupu Olga Diana

Inspector

I

superior

s

1 1

Pop Titus

Referent de specialitate

II

superior

SSD

12

Căpută Iancu Nicolae

Consilier

I

superior

s

13

Vacant

446

Serviciul Siguranța circulației

1

Mărincean Mirela

Șef serviciu

s

2

Grosz Rodica

Consilier

I

superior

s

3

Chinciușan Darius Cristian

Consilier

I

superior

s

4

Lazar Monica Eugenia

Consilier

I

principal

s

5

Vacant

Consilier

I

superior

s

6

Rus Maria

7

Turda Cosmin

3

340017

5

340018

4

340019

5

340020

4

340021

4

340022

4

340075

Inspector de specialitate

I

s

3

Referent

IA

SSD

2

Referent

IA

M

5

II

440959

4

340031

1

440963

5

440960

1

440961

Inspector de specialitate

IA

s

5

II

340050

5

340052

5

340053

3

340054

4

340055

5

340056

5

340051

2

340057

5

340058

4

340059

5

340061

5

438476

Inspector de specialitate

IA

s

5

II

340062

5

340064

5

340065

5

340071

5

486476

Inspector de specialitate

IA

s

5

[nspector de specialitate

IA

s

38

Temporar ocupat (Cîmpean Călin**)

447

Serviciu! Rețele edilitare și transport

1

Niculiță Nicolae

Șef serviciu

s

2

Avram Camelia

Consilier

I

superior

s

3

Vamoș Cornel Traian

Consilier

I

superior

s

4

Vicaș Emilia

Consilier

I

superior

s

5

Ghite Maria

Consilier

I

superior

s

6

Boian Claudia

Consilier

I

superior

s

7

Vacant

Consilier

I

principal

s

8

Vacant

448

Serviciul Achiziții publice

1

Lupea Lucia

Șef serviciu

s

2

Gabor Ramona

Consilier achiziții publice

I

superior

s

3

Șimon Mihaela Dana

Consilier achiziții publice

I

superior

s

4

Vesa Ioana

Consilier achiziții publice

I

principal

s

5

Han Iulia Roxana

Consilier achiziții publice

I

asistent

s

6

Temporar vacant (Sălăgean Simina Ane

reea***)

Consilier achiziții publice

I

asistent

s

7

Stana Mihaela-Lucia

Consilier achiziții publice

I

asistent

s

8

Balaj Cosm in-Adrian

Consilier achiziții publice

I

asistent

s

9

Temporar vacant (Todea Gabriela***)

449

Serviciul Administrare hale și piețe

1

Micle George Emanuel

2

Temporar ocupat (Prunean Ioan**)

3

Muntean Cristina Maria

4

Cozea Elena

5

Ioan Ovidiu Ștefan

6

Bozga Vasile

7

Pop Nicolae

8

Falub Ioan

9

Farcaș Alexandru

10

Moldovan Eugen Daniel

11

Lupușor Flaviu-Gabriel

12

Prodan Emanuel Călin

13

Pop Emil

14

Cristea Sever Septimiu

15

Stan Cornelia

16

Petrovan Elena

17

Prodan Erika

18

tColbay Rodica Emilia

/r

Inspector de specialitate

IA

s

5

II

496579

5

340068

5

340063

5

340066

5

413427

5

340069

5

486478

Inspector de specialitate

IA

s

5

II

340072

4

340074

4

340029

2

432252

2

432253

2

439327

5

439328

2

439329

Inspector de specialitate

I

s

2

Șef serviciu

s

11

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

2

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

2

Administrator

I

M

5

Administrator

I

M

5

Sculer-matrițer

I

5

Lăcătuș mecanic

I

5

Lăcătuș mecanic

I

5

Lăcătuș mecanic

I

5

Lăcătuș mecanic

I

5

Îngrijitor clădiri

3

Îngrijitor clădiri

1

Îngrijitor clădiri

5

Îngrijitor clădiri

4

îngrijitor clădiri

5

19

Pop Vasile

îngrijitor clădiri

5

20

Nagy Marika

îngrijitor clădiri

4

21

Chișu Pușa-Mihaela

îngrijitor clădiri

3

22

Dîncan Vasile Florin

îngrijitor clădiri

5

23

Rotar Doina

îngrijitor clădiri

5

44.10

Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local

1

Popovici Septimiu Ciprian

Consilier

I

superior

s

3

448831

45

Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

1

Ardeuș Iulia Ionela

Director executiv

s

II

340079

451

Serviciul Administrare spații, terenuri

I

Ferezan Raluca Bogdana

Șef serviciu

s

II

340105

2

Mărincuș Florica

Consilier

I

superior

s

5

340109

3

Miron Adriana Roxana

Consilier

I

superior

s

5

340110

4

Miș Ramona Mirela

Consilier

I

superior

s

5

340111

5

Mureșan Maria

Consilier

I

principal

s

. 5

340112

6

Nicoară Monica

Consilier

I

superior

s

5

340113

7

Petrea Marinela Cristina

Referent de specialitate

II

superior

SSD

5

340115

8

Petric Aurelia Rodica

Consilier

I

superior

S

5

340116

9

Miheș Gabriela Mihaela

Inspector

I

principal

S

5

340117

10

Nicoruț Bianca-Gianina

Consilier

I

principal

S

4

340118

11

Moldovan Liliana

Consilier

I

superior

s

5

340121

12

Dan Gabriela-Teodora

Consilier

I

superior

s

5

340120

13

Perșa Alexandrina

Consilier

I

superior

s

3

441013

14

Tripon Tamara Margareta

Inspector

I

principal

s

3

340128

15

Gârbovan Radu Ioachim

Consilier

I

superior

s

5

340130

16

Temporar vacant (Zeicu Camelia Mărie

■ja***)

Consilier

I

asistent

s

5

340132

17

Boca Doina Maria

Consilier

I

superior

s

5

340106

18

Buiga Petru

Consilier

I

superior

s

5

340119

19

Farcaș Marius

Consilier

I

superior

s

3

441012

20

Gherasim Cătalina-Mirela

Consilier

I

superior

s

4

340087

21

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

340125

22

Temporar vacant (Popoviciu Loredana*

Inspector

I

asistent

s

2

439298

23

Popită Gabriela Emilia

Consilier

I

superior

s

4

441014

451.10

Compartimentul vânzări bunuri imobile

1

Stratulat Ana Maria

Referent

III

principal

M

3

441015

2

Ignat Ana Cozmina

Inspector de specialitate

IA

s

3

3

Bucur Anca-Valeria

Inspector de specialitate

IA

s

4

452

Serviciul Autorizări comerț

1

Crișan Dacia

Șef serviciu

S

II

340080

2

Vacant

Consilier

I

superior

s

3

Flueraș Carmen Lavinia

Consilier

I

superior

s

4

Fideoan Monica

Consilier

I

principal

s

5

Petre Diana Paula

Consilier

I

superior

s

6

Cătană Viorica

Consilier

I

superior

s

7

Dinea Ariana Lucia

Consilier

I

superior

s

8

Vancea Cornelia Carmen

Consilier

I

superior

s

9

Bălgrădean Cristina Alexandra

Consilier

I

superior

s

10

Câmpean Floare

Consilier

I

superior

s

453

Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru

1

Miron Mihaela Dorina

Șef serviciu

s

2

David Adriana Maria

Consilier

I

superior

s

3

Tat Mariana Gabriela

Consilier

I

superior

s

4

TodoranTenie Mircea

Consilier

I

superior

s

5

Popovici Cristina Elena

Consilier

I

superior

s

6

Buha Anamaria

Inspector

I

principal

s

7

Nistor Maria Silvia

Inspector

I

superior

s

8

Bota Elena

Referent de specialitate

II

superior

SSD

9

Cornea Cipcigan Mariana

Consilier

I

superior

S

10

Drăgan Rodica

Inspector

I

superior

S

1 1

Turdean Steliana

Consilier

I

superior

s

12

Henț Adrian Viorel

Consilier

I

superior

s

13

Coroi Alina-Mariana

Consilier

I

superior

s

14

Buiga Angela Livia

Consilier

I

superior

s

15

Vajas Cristina Maria

Consilier

I

superior

s

454

Biroul Cadastru, topometrie

1

Popoviciu Constantin Cornel

2

Opriș Cristian Mihai

3

Vacant

4

Roman Vlad-Vasile

5

Vacant

6

Temporar ocupat (Ozvadă Maria***Mc

Idovanu Andr<

:ea Lavinia**)

455

Biroul Evidență străzi din municipiul Cluj-Napoca

1

Rațiu Ovidiu

Șef birou

s

2

Bob Lucian Traian

Inspector

I

principal

s

3

Todea Daniela

Inspector

I

principal

s

4

Farkas Zsolt

Inspector

I

principal

s

5

Vacant

Inspector

I

asistent

s

6

Stanciu Cristina

Consilier juridic

I

asistent

s
5

340086

4

340088

5

340089

5

340081

5

340082

5

340084

5

340085

5

340083

5

340124

II

340090

5

340092

5

340093

5

340108

5

340095

3

340097

3

340098

5

340101

5

340102

5

340103

5

340104

5

340099

3

340100

5

340094

5

340091

Șef birou

S

II

Inspector de specialitate

IA

s

3

Inspector de specialitate

IA

s

3

Inspector de specialitate

I

s

2

Inspector de specialitate

I

s

2

Inspector de specialitate

II

s

0

II

448777

2

448778

2

448779

2

448780

5

448781

5

448782

456

Biroul Evidența și administrarea bazei materiale a unităților de învățământ

I

Vacant

Șef birou

II

448806

2

Vacant

Inspector

I

superior

s

5

448807

3

Vacant

Inspector

I

principal

s

5

448808

4

Vacant

Inspector

I

principal

s

5

448809

5

Vacant

Inspector

I

asistent

s

5

448810

6

Vacant

Inspector

I

asistent

s

5

448811

46

Direcția Ecologie urbană și spații verzi

1

Pleșa Viorel

Director executiv

s

II

439281

2

Temporar ocupat (Nițulescu Ionela Alir

a-mutată tertip

orar de la Sv Juridic, leg

Consilierjuridic

I

asistent

s

3

451801

3

Secheli Daniela

Referent

III

superior

M

5

451802

461

Serviciul Spații verzi

1

Moldovan Vasile

Șef serviciu

S

II

340041

2

Florescu Sanda Maria

Consilier

I

superior

S

5

340045

3

Boian Liliana Anica

Consilier

I

superior

s

5

340043

4

Cetean Bogdan Constantin

Consilier

I

superior

s

5

340044

5

Colceriu Paul Simion

Inspector

I

asistent

s

2

340042

6

Gocan Claudia-Laura

Consilier

I

superior

s

5

340048

7

Tomoroga Fiona Cezara

Referent de specialitate

II

superior

SSD

5

340049

8

Lucaciu Ștefan Marcel Doru

Consilier

I

superior

S

5

340039

9

Szakacs-Ungureanu Anca

Inspector

I

superior

S

3

440958

10

Lupaș Sorin Vasile

Inspector

I

superior

S

5

340027

11

Răcășan Dan Andrei

Inspector de specialitate

II

S

4

462

Serviciul Ecologie urbană

1

Coroș Marius Emil

Șef serviciu

S

II

451794

2

Trifan Lupșor Viorel

Consilier

I

superior

s

5

340040

3

Moldovan Alexandru

Consilier

I

superior

s

5

340023

4

Vlașin Dorel

Inspector

I

superior

s

5

340024

5

Loloș Alexandru Romi

Consilier

I

superior

s

5

340025

6

Popovici Antoanela Carmen

Inspector

I

superior

s

5

340026

7

Goia Gabriela Iolanda

Consilier

I

superior

s

5

486547

8

Haiduc Ovidiu

Inspector de specialitate

I

s

3

9

Miron Marius-Vasile

Inspector de specialitate

II

s

1

10

luga Cristian Mihai

Inspector de specialitate

II

s

2

1 1

Muntean Dana Florina

Consilier

I

superior

s

5

451798

46.10

Compartimentul Păduri și pășuni

1

Ocean Raul-Sebastian

Consilier

I

superior

s

4

451796

2

Neacșu Mihai Gabriel

Consilier

1

superior

s

5

451797

47

Direcția de Administrare

/<T

1

Suciu Vaier

Director executiv

S

II

340147

471

Serviciul Administrare, securitate și sănătate în muncă - PSI

1

Mureșan Gheorghe Remus

Șef serviciu

s

II

441016

2

Borza Cristian-Constantin

Referent

III

principal

M

4

441019

3

ignat Dana Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

441017

4

Chindriș Ioan Antonio

Inspector

1

principal

S

3

441018

5

Candrea Firicel

Inspector

I

superior

S

5

340149

6

Goga Mirela-Valeria

Inspector

I

superior

S

2

339965

7

Jeana Virginia

Inspector

I

superior

S

5

340032

8

Miron Alexandru Sorin

Inspector de specialitate

IA

s

5

9

Baciu Anuța

Inspector de specialitate

IA

s

5

10

Berendi Monica Ioana

Inspector de specialitate

I

s

4

11

Albert Eduard

Inspector de specialitate

I

s

2

12

Marc Felicia Carolina

Inspector de specialitate

II

s

5

13

Beleiu Avram

Referent

IA

SSD

5

14

Șeulean Victoria

Referent

IA

M

5

15

Vacant

Lăcătuș mecanic

I

5

16

Motrici Ioan

Lăcătuș mecanic

I

5

17

Blag Iuliana-Elena

Telefonist

I

4

18

Salanță Gabriel

Telefonist

I

3

19

Pantea Alexandru Ioan

Tâmplar universal

I

5

20

Deiak Victor Teodor

Instalator incălzire centrală

și gaze

I

5

21

Coste Gherasim

Electrician de întreținere și

reparații

I

5

22

Pitulice Ionel-Marian

Electrician de întreținere și

reparații

I

3

23

Burz Violeta-Steluța

îngrijitor clădiri

1

24

Lăpușan Livia

îngrijitor clădiri

5

25

Mureșan Ana

îngrijitor clădiri

5

26

Mocan Susana

îngrijitor clădiri

5

27

Gherman Susana-Carlota

îngrijitor clădiri

3

28

Vereș Julianna

îngrijitor clădiri

5

29

Cătinean Radu

îngrijitor clădiri

5

30

Șerban Angelica

îngrijitor clădiri

5

31

Dobocan Marinela

îngrijitor clădiri

5

32

Irimieș Maria

îngrijitor clădiri

5

33

Temporar ocupat (Pali Erszebet**)

îngrijitor clădiri

5

34

Oltean Iuliana

îngrijitor clădiri

5

35

Albertfi Daniela-Maria

îngrijitor clădiri

2

36

Vacant

îngrijitor clădiri

5

37

Douda Beatrix Zenobia

îngrijitor clădiri

5

38

Ghiran Ilena

39

David Veronica

40

Milac Maria Stanca

41

Felecan Adriana

42

Misarăș Aurica

43

Motrici Emilia Aurelia

44

Fantea Georgeta

472

Serviciul Situații de urgență

1

Dam ian Mihail

Șef serviciu

s

2

Curșeu Vladimir

Inspector

I

superior

s

3

Vaiș Ioana Roxana

Inspector

I

superior

s

4

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

Rus Ioan Mircea

Inspector

I

superior

s

6

Chirilean Gheorghe

Consilier

I

superior

s

7

Tanța Simion Gavril

Consilier

I

superior

s

8

Mol do van Dumitru

9

Adi Alexandru

473

Biroul Activități interne

1

Fetti Tiberiu Grațian

Șef birou

s

2

Mureșan Marius Ioan

Consilier

I

superior

s

3

Maxim Vasile Ionel

Consilier

I

superior

s

4

Miron Cornelia

Consilier

I

superior

s

5

Venczel Zsolt

6

PloscarIoan

7

Tripon Vasile

8

Calin Ionel

9

Miron Florin Cristian

48

Direcția Generală Poliția locală

1

Bonțidean Marcel Nicu

Director general

s

48.10

Direcția Inspecție și control

1

Oltean Sorin Liviu

Director executiv

s

481

Serviciul Control urbanism si disciplina in construcții

1

Șandor Florin Dumitru

Șef serviciu

s

2

Rusu Adriana Mona

Polițist local

I

superior

s

3

Vacant

Polițist local

I

superior

s

4

Chiorean Victoria Valeria

Polițist local

I

superior

s

5

Vădan Ana

Polițist local

I

superior

s

6

Vacant

Polițist local

I

superior

s

7

Bîrsan Mircea

Polițist local

I

asistent

s

Zo


îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

4

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

3

II

339861

5

339862

3

339863

5

339864

5

339867

5

340107

3

486544

Șofer

I

5

Magaziner

M;G

5

II

486484

5

448868

5

448870

5

340131

Șofer

I

5

Șofer

I

5

Șofer

I

5

Șofer

I

5

Șofer

I

4

n

340221

ii

392902

ii

340222

4

340224

5

340232

5

340223

5

340227

5

340229

3

340230

8

Morar Horațius

Polițist local

II

superior

9

Șipoș Nicolae Stelian

Polițist local

I

superior

10

Borsos Denes

Polițist local

I

superior

11

Temporar vacant (Irimescu Ramona***

)

Polițist local

I

asistent

12

Leoca Sabin Roman

Polițist local

I

superior

13

Antonie Manuela-Irina

Polițist local

I

superior

14

Andrășan Cosmin Vasile

Polițist local

I

principal

15

Vacant

Polițist local

I

superior

16

Mureșan Flavia Elisabeta

Polițist local

I

asistent

17

Marian Ioan

Polițist local

ni

superior

18

Burcă Voichița Gabriela

Polițist local

iii

asistent

19

Brici Nicoleta-Alina

Polițist local

m

asistent

20

Toadere Daniel-Dumitru-muiat tcmp cu rcpartiz

irca postului dc la B l-l

lidizarc trafic rutier la Sv Control urnuu

Polițist local

III

asistent

481.1

Biroul Control refațadizări imobile

1

Boca Cristian

Șef birou

2

Vig Zsolt Intre

Polițist local

I

superior

3

Cosovici Gloria-Andreia

Polițist local

I

principal

4

Tripon Doina

Polițist local

I

superior

5

Diaconescu Ștefana

Polițist local

I

superior

6

Popa Adrian Mihai

482

Serviciul Control protecția mediului

1

Molnar Attila

Șef serviciu

2

Enache Mihai Aurelian

Polițist local

I

superior

3

Popescu Nicolae

Polițist local

I

principal

4

Șipoș Gabriela

Polițist local

I

superior

5

Moldovan Alin Daniel

Polițist local

I

superior

6

Lovasz Andraș Mikloș

Polițist local

I

superior

7

Rus Rantona Ștefania

Polițist local

I

superior

8

Zvunca Ioan

Polițist local

I

superior

9

Mărgineanu Alexandru Traian

Polițist local

I

superior

10

Filip Stelian Vasile

Polițist local

I

superior

11

Maier Sintona Oana

Polițist local

I

principal

12

Pop Dorina

Polițist local

I

principal

13

Mîndruț Mihai- Rareș

Polițist local

I

superior

14

Uifalean Sintion Radu

Polițist local

I

superior

15

Hăran Daniel Ioan

Polițist local

I

superior

16

Itu Patriciu Bogdan

Polițist local

I

asistent

17

Bodin Radu

Polițist local

I

asistent

18

Oros Ioan

Polițist local

I

superior

ZI

SSD

5

340231

s

5

340235

s

5

340234

s

2

419314

s

3

340228

s

4

413428

s

5

438479

s

5

410726

s

5

340257

M

5

340298

M

2

413465

M

3

486516

M

2

486503

s

II

486485

s

4

340226

s

5

340233

s

5

486487

s

5

486486

Inspector

IA

SSD

3

s

II

340236

s

4

340252

s

5

340237

s

5

340240

s

5

340241

s

5

340242

s

4

340245

s

4

413429

s

4

340244

s

5

340246

s

4

340248

s

5

340250

s

4

340249

s

5

340247

s

4

340243

s

2

413430

s

2

340239

s

5

340251

19

Moise Călin Gheorghe

Polițist local

III

asistent

20

Mariș Daniel-Ioan

Polițist local

III

asistent

21

Moldovan Răzvan Alin

Polițist local

I

principal

483

Serviciul Inspecție comerciala

1

Toma Sorina Mirela

Șef serviciu

2

Andone Lucia Mihaela

Polițist local

I

superior

3

Vacant

Polițist local

I

debutant

4

Tarcea Laura Amalia

Polițist local

I

superior

5

Rus Rodica

Polițist local

I

superior

6

Imbuzan Radu

Polițist local

I

principal

7

Mercean Maria-Livia

Polițist local

III

principal

8

Roșea Ioan

Polițist local

III

superior

9

Vacant

Polițist local

I

debutant

10

Coroian Călin Gabriel

Polițist local

I

principal

11

Petric Livia

Polițist local

I

principal

12

Bulea Florin

Polițist local

I

principal

13

Gal Lavinia Adelka

Polițist local

I

asistent

14

Pașca Alexandra Cristina

Polițist local

I

asistent

15

Vacant

Polițist local

III

debutant

16

Goia Constantin

Polițist local

I

superior

17

Pop Carmen-Alexandra

Polițist local

III

asistent

18

Moldovan Mihaela

Polițist local

III

asistent

486

Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice

1

Cîmpian Marius Daniel

Șef serviciu

2

Mărginean Ioana Cătălina

Polițist local

I

superior

3

Cetean Mariana Nicoleta

Polițist local

I

superior

4

Săcăliș Adrian

Polițist local

I

superior

5

Oltean Dorina

Polițist local

I

principal

6

Fuia Ștefan

Polițist local

I

superior

7

Cozea Oana-Alexandra

Polițist local

I

superior

8

Peer Mirela Lăcrămioara

Polițist local

III

superior

9

Moldovan Aurelia

Polițist local

I

principal

10

Manciu Maria

Polițist local

I

principal

11

Tulbure Dan

Polițist local

I

principal

12

Cristea Gheorghe Emil

Polițist local

I

principal

13

Baci Sanda

Polițist local

I

superior

14

Bota Roxana Mădălina

Polițist local

III

principal

15

Moldovan Teodora-Măriuca

Polițist local

I

principal

16

Prunean Elena

Polițist local

III

principal

M

5

486525

M

0

486526

s

2

439303

s

II

340253

s

5

340254

s

5

340255

s

5

340256

s

5

340265

s

5

340258

M

5

340259

M

5

340261

s

5

340262

s

5

340263

s

4

340266

s

5

340268

s

2

413432

s

2

413435

M

2

438480

S

5

410742

M

1

486536

M

2

486535

S

II

340341

S

5

340344

s

5

340342

s

5

340345

s

5

340348

s

5

340354

s

3

340238

M

5

340278

S

5

340352

s

5

340351

s

5

340296

s

5

340285

s

4

340282

M

3

340325

s

5

441021

M

4

438481

17

Coldea Elena

Polițist local

I

superior

s

18

Bolboacă Nicolae

Polițist local

I

principal

s

19

Cremene Ileana

Polițist local

I

principal

s

20

Ploscar Mariana Cristina

Polițist local

I

superior

s

21

Vacant

Polițist local

III

debutant

M

22

Bereschi Florica

Polițist local

III

superior

M

23

Corobeanu Simion Andrei

Polițist local

III

superior

M

24

Dan Vasile

Polițist local

I

superior

s

25

Iișiu Viorel Radu

Polițist local

I

principal

s

26

Toșa Dănuț Petru

Polițist local

I

principal

s

27

Tomuș Ștefan Ioan

Polițist local

III

principal

M

28

Temporar ocupat (Druță Amalia**desf£

șoară activitat

;a la Serviciul Control ur

janism)

29

Rusu Bianca-Elena

30

Mureșan Nicoleta Liliana

48.20

Direcția Ordine publică și trafic rutier

1

Banga Vasile Ovidiu

Director executiv

484

Serviciul Ordine si siguranța publica

1

Moldovanu Constantin

Șef serviciu

S

2

Coste Laura Iulia

Polițist local

I

principal

s

3

Motrici Flaviu Sebastian

Polițist local

I

principal

s

4

Pârțoc Ioan Gavril

Polițist local

I

principal

s

5

Ceratozi - Hiseni Sami

Polițist local

I

principal

s

6

Cîmpean Ioan

Polițist local

III

superior

M

7

Pocol Vasile

Polițist local

III

principal

M

8

Chifor Cristian Ioan

Polițist local

III

principal

M

9

Cicio Ciprian Emil

Polițist local

III

asistent

M

10

Oltean Cosmin Mircea

Polițist local

I

asistent

s

11

Boca Lucreția

Polițist local

I

principal

s

12

Viski Ferenc Mădălin

Polițist local

I

asistent

s

13

Zah Ana

Polițist local

I

superior

s

14

Ghib Rafael Petru

Polițist local

I

principal

s

15

Cioban Silviu Florin

Polițist local

I

principal

s

16

Rus Dan Râul Cătălin

Polițist local

III

asistent

M

17

Roșea Crinela Livia

Polițist local

I

superior

s

18

Ster Codruța

Polițist local

I

superior

s

19

Turc Gheorghe

Polițist local

I

superior

s

20

Manzat Augustin

Polițist local

III

superior

M

484.1

Biroul Ordine publică-zona I

1

Rotar Nistor-Nicolae

Șef birou

S

2?

5

413446

5

441020

5

340288

4

340123

5

486537

5

486542

5

340310

3

340267

5

340319

5

340339

5

419304

Inspector

IA

SSD

5

Referent

IA

M

2

Agent de securitate intervenție

5

II

392900

II

340269

3

340272

4

340292

5

340293

5

340306

5

410730

5

419295

4

419292

3

419300

2

438484

5

340349

1

340334

5

340281

2

439302

3 •

451823

2

486541

5

340355

3

340283

5

410732

5

340304

II

413444


2

Temporar vacant (Muj Paula-Adriana**

*)

Polițist local

I

asistent

S

3

340270

3

Căvăcean Radu I.oan

Polițist local

I

principal

s

5

340274

4

Precup Victor

Polițist local

III

principal

M

5

419296

5

Tomoș Adrian Ovidiu

Polițist local

I

asistent

S

2

410733

6

Pop Codruța-Delia

Polițist local

I

asistent

s

0

410640

7

Filip Emil

Polițist local

III

asistent

M

3

340301

8

Pop Mircea Gabriel

Polițist local

I

asistent

s

5

413450

9

Julean Traian

Polițist local

III

asistent

M

4

413445

10

Precup Alin Gabriel

Polițist local

I

asistent

s

3

413452

1 1

Silaghi Ioana Amalia

Polițist local

III

asistent

M

3

486504

12

Brie Liviu Cornel

Polițist local

III

principal

M

5

439300

13

Harco Corina

Polițist local

III

superior

M

5

340280

14

Sabău Domide Augustin

Polițist local

III

principal

M

4

419298

15

Pop Angela Daniela

Polițist local

I

superior

s

4

413455

16

Mureșan Andrei Gabriel

Polițist local

I

asistent

s

1

413493

17

Luca Diana

Polițist local

III

asistent

M

0

486505

18

Cîmpean Radu-Marius

Polițist local

III

asistent

M

5

486506

19

Pleșa Horațiu

Polițist local

III

asistent

M

1

486507

20

Vacant

Polițist local

III

debutant

M

0

486509

21

Coca Raluca-Roxana

Polițist local

III

asistent

M

3

486508

22

Rus Lucian-Valentin

Referent

IA

M

3

484.2

Biroul Ordine publică-zona II

1

Poptelecan Cristian Vasile

Șef birou

s

II

413453

2

Purdea Mihail Cornel

Polițist local

I

principal

s

5

340303

3

Feher Eugen

Polițist local

I

principal

s

5

340264

4

Chesăuan Luminița Minerva

Polițist local

I

asistent

s

5

410646

5

Mezei Andreea Simona

Polițist local

III

asistent

M

0

414052

6

Nicoară Florin

Polițist local

III

asistent

M

4

413456

7

Prangate Alina Adina

Polițist local

I

asistent

S

4

413454

8

Voinea Bogdan Marius

Polițist local

III

asistent

M

0

413458

9

Miron Vasile

Polițist local

I

principal

s

4

340290

10

David Ioan

Polițist local

III

principal

M

5

419293

1 1

Muntean Marius Aurel

Polițist local

III

principal

M

5

438485

12

Feher Liana Luminița

Polițist local

III

asistent

M

5

392994

13

Prunean Emil

Polițist local

III

principal

M

5

419306

14

Stoianovici Laurențiu Ludovic

Polițist local

I

principal

s

5

413448

15

Gherman Beniamin Alain

Polițist local

I

principal

s

5

410727

16

Toda Victor

Polițist local

I

superior

s

5

340275

484.3

Biroul Ordine publică-zona III


2$


1

Temporar vacant (Ferenț Leonora-Lorec

ana***)

Șef birou

2

Cioază loan Samuel

Polițist local

III

principal

3

Baciu Teodor

Polițist local

III

principal

4

Rendiuc Diana

Polițist local

1

principal

5

Cîmpan-Botcă Dana Florina

Polițist local

III

asistent

6

Sale Teodora-Oana

Polițist local

III

asistent

7

Mudure Nicoleta Ioana

Polițist local

I

asistent

8

Pintea Dan

Polițist local

III

principal

9

Roba Sergiu

Polițist local

III

asistent

10

Chete Emil Gabriel

Polițist local

III

principal

11

Doboș Radu Gabriel

Polițist local

I

asistent

12

Crăciun Călin

Polițist local

I

superior

13

Pop Alexandru

Polițist local

III

principal

14

Suciu Călin Tiberiu

Polițist local

I

superior

15

Cornea-Domuța Flavia-Elena

Polițist local

III

asistent

16

Cîra Andrei Lucian

Polițist local

III

asistent

17

Kun Renata Katalin

Polițist local

III

asistent

484.4

Biroul Ordine publică-zona IV

1

Badiu Alexandru Gabriel

Șef birou

2

Maneiu Alexandru Marian

Polițist local

I

principal

3

Mariș Claudiu

Polițist local

I

asistent

4

Horei uc Daniel

Polițist local

III

asistent

5

Smarandache Gabriela-Ionela

Polițist local

I

asistent

6

Făgădar Horațiu Ionuț

Polițist local

III

asistent

7

Moldovan Lucian Ovidiu Romînaș

Polițist local

I

principal

8

Șimonca Daniel Octavian

Polițist local

I

superior

9

Perșa loan

Polițist local

III

principal

10

Cristea Grigore

Polițist local

III

principal

11

Irimuș Ciprian Gheorghe

Polițist local

III

principal

12

Potor Marian

Polițist local

III

superior

13

Leș Cornel Iul iu

Polițist local

III

superior

14

Gal Vilmos-Tiberiu

Polițist local

III

asistent

15

Feher Mădălina-Denisa

Polițist local

III

asistent

16

Pap Timeea-Erzsebet

Polițist local

III

asistent

484.5

Biroul Ordine publică-zona V

1

Bura Marius Leon

Șef birou

2

Munteanu Vasile

Polițist local

III

superior

3

Andrășan Cristian Alin

Polițist local

I

principal

4

Mureșan loan

Polițist local

I

superior

s

II

413460

M

4

419302

M

5

419301

s

1

413447

M

0

486511

M

2

486510

S

4

413462

M

5

419307

M

0

413466

M

5

439301

S

0

410647

s

5

340284

M

5

419305

s

5

340279

M

1

486512

M

1

486513

M

0

486514

s

II

413468

s

5

340302

s

0

413461

M

5

413464

s

3

413467

M

1

486515

s

5

340291

s

5

340276

M

5

426925

M

5

419303

M

5

419297

M

5

340277

M

4

340299

M

0

486517

M

1

486519

M

0

486518

S

II

413471

M

5

340308

s

4

419291

s

5

410728

5

Rotar Iulius

Polițist local

I

asistent

6

Grigoriu Gina

Polițist local

I

asistent

7

Stînă Teodora Ligia

Polițist local

III

asistent

484.6

Biroul Ordine publică-zona VI

1

Mărgineanu Laura Maria

Șef birou

2

Chiorean Marinela Mirela

Polițist local

I

asistent

3

Rațiu Claiidiu Vasile

Polițist local

I

asistent

4

Mariș Marius Cosmin

Polițist local

III

asistent

5

Crișan Vasile Sebastian

Polițist local

III

asistent

6

Mocan Florin Vasile

Polițist local

III

principal

7

Miron Lucian Mihai

Polițist local

III

superior

8

Pripon Cosma Vasile

Polițist local

I

asistent

9

Bojan Ioan Gabriel

Polițist local

III

principal

10

Kiss Istvan Csaba

Polițist local

III

superior

11

Tămaș Ioan Florin

Polițist local

III

principal

12

Gușetoiu Alexandru

Polițist local

I

asistent

13

Vesa Angelica-Laura

Polițist local

III

asistent

14

Blidar Alin-Ilie

Polițist local

III

asistent

15

Bîlc Marinela

Polițist local

III

asistent

16

Topan Oana

Polițist local

III

asistent

484.7

Biroul Ordine publică-zona VII

1

Vacant

Șef birou

2

Bendre Bianca Ana Maria

Polițist local

III

asistent

3

Uțiu Marin

Polițist local

III

superior

4

Kun losif

Polițist local

III

superior

5

Pop Mateiu Radu

Polițist local

III

superior

6

Nonica Vasile

Polițist local

III

principal

7

Radu Cristian Florin

Polițist local

III

asistent

8

Felderean Călin Petru

Polițist local

III

asistent

485

Serviciul Control trafic rutier

1

Bereschi Mihai Dorin

Șef serviciu

2

Nonica Alin Vasile

Polițist local

I

asistent

3

Vacant

Polițist local

I

debutant

4

Rusii Petru Teodor

Polițist local

III

superior

5

Totoreanu Valeriu Constantin

Polițist local

I

superior

6

Trif Remus Ștefan

Polițist local

I

principal

7

Bâtea Cristian

Polițist local

I

superior

8

Lupaș Maria

Polițist local

I

asistent

9

Beudean Ion

Polițist local

m

superior

s

3

410725

s

2

340271

M

2

413463

S

II

413485

S

2

340305

s

5

340287

M

4

340295

M

0

486520

M

5

419294

M

5

340289

s

5

340260

M

5

413451

M

5

340300

M

4

419309

s

2

413489

M

5

486521

M

2

486522

M

0

486524

M

2

486523

s

II

413488

M

0

340333

M

5

340297

M

5

340332

M

5

340309

M

5

419308

M

0

413492

M

5

413490

S

II

340311

S

5

340336

s

5

340321

M

5

340322

S

5

340323

s

5

340324

s

5

340326

s

4

432143

M

5

34032810

Buculei Nicolae Florian

Polițist local

I

superior

s

11

Ciubăncan Narcis Ioan

Polițist local

m

asistent

M

12

Roman Sorin Vasile

Polițist local

1

superior

s

13

Rusii Dan

Polițist local

III

superior

M

14

Popa Petru

Polițist local

III

superior

M

15

Mureșan Rodinel

Polițist local

I

superior

S

16

Gal-Minya Csaba

Polițist local

I

asistent

S

17

Chiș Mircea

Polițist local

I

superior

s

18

Rus Emil

Polițist local

I

superior

s

19

Focșa Dorina Olimpia

Polițist local

I

superior

s

20

Hirlea Elena

Polițist local

I

principal

s

21

Constantin Cristian

Polițist local

I

principal

s

22

Pop Cornel

Polițist local

III

principal

M

23

Teglaș Dan Paul

Polițist local

m

asistent

M

24

Onaț Claudiu Daniel

Polițist local

ni

superior

M

25

Irimieș Cosmin Claudiu

Polițist local

în

asistent

M

26

Miron Răzvan Cristian

Polițist local

iii

asistent

M

27

Cîmpean Călin

Polițist local

iii

superior

M

28

Crăciun Adrian Ioan

Polițist local

iii

asistent

M

29

Mazăre Ionuț Fănel

Polițist local

iii

asistent

M

30

Bucșa Del ia Loredana

Polițist local

i

asistent

S

31

Oltean Petru

Polițist local

iii

superior

M

32

Feșnic llie

Polițist local

i

principal

S

33

Uțiu Rareș Ionuț

Polițist local

i

asistent

S

34

Vacant

Polițist local

i

asistent

s

35

Rotaru-Bodea Ioan - Claudiu

Polițist local

i

principal

s

36

Salem Hajnal

Polițist local

i

asistent

s

37

Florea Emanoil

Polițist local

III

principal

M

38

Aldea Mocan Marcel

Polițist local

I

principal

s

39

Obadă Daiana-Cosmina

Polițist local

III

asistent

M

485.1

Biroul Fluidizare trafic rutier

1

Pleșa Vasile

Șef birou

s

2

Vacant

Polițist local

I

debutant

s

3

Ungur Olimpia-Violeta

Polițist local

I

asistent

s

4

Vacant

Polițist local

III

debutant

M

5

Cenan Râul Daniel

Polițist local

III

asistent

M

6

Petrean Dan

Polițist local

III

asistent

M

7

Rus Ciprian

Polițist local

III

asistent

M

8

Mureșan Răzvan Vasile

Polițist local

III

asistent

M

5

340329

5

392998

5

340337

5

340338

5

340340

5

340315

2

432142

5

340317

5

340318

5

340320

5

419312

5

419311

5

419313

2

340314

2

392996

3

340312

3

340330

3

392997

3

340335

1

392995

1

340327

5

340286

5

340331

3

432144

3

340316

2

413494

2

441022

5

439299

3

438482

0

413459

II

486488

5

486489

3

486490

1

486497

5

486493

5

486494

2

486498

2

4864969

Marina Mihai Măritiș

Polițist local

III

asistent

M

1

486491

10

Mureșan Ciprian

Polițist local

III

asistent

M

2

486492

11

Costea Petru Silviu

Polițist local

III

asistent

M

3

486495

12

Ungurean Dumitru Liviu

Polițist local

III

asistent

M

5

486499

13

Cârstea Robert Alexe

Polițist local

III

asistent

M

3

486500

14

Câmpean Anamaria

Polițist local

III

asistent

M

3

486501

15

Lupaș Tudor Marian

Polițist local

III

asistent

M

0

486502

487

Serviciul Pază

1

Andro Marinei Ioan

Șef serviciu

s

II

2

Mocan Iosif

Inspector de specialitate

I

s

5

3

Selicean Romulus Spartacus

Inspector de specialitate

II

s

4

4

Buzea Adrian

Referent

IA

M

5

5

Morovan Vasile

Referent

IA

M

3

6

Pal Peter

Referent

IA

M

3

7

Soos Tibor

Referent

I

M

5

8

Mureșan Marius Vasile

Referent

I

M

5

9

Băiețan Alexandru

Referent

I

M

5

10

Ranta Vasile

Referent

II

M

5

11

Abrudan Doru Gavril

Referent

II

M

5

12

Herțeg Leon

Referent

II

M

5

13

Bere Adrian

Portar

5

14

Corchiș Ioan

Portar

5

15

Baciu Ioan-Bogdan

Portar

0

16

Cociș Liviu

Portar

5

17

Cociș Vasile

Portar

5

18

Mocan Liviu

Paznic

5

19

Mocan Nicolae

Paznic

5

20

Temporar vacant (Baciu Teodor Paul**

Paznic

2

21

Ceaca Liviu

Paznic

5

22

Bukos Gheorghe

Paznic

5

23

Chira Sebastian-Alexandru

Paznic

5

24

Grăban Ștefan

Paznic

4

25

Piluț Gelu Daniel

Paznic

4

26

Rarău Răzvan Sebastian

Paznic

3

27

Briciu Sorin

Paznic

5

28

Morocoș Tudorel-Florin

Paznic

3

29

David Silviu-Ioan

Paznic

5

30

Longodor Dorin-Mircea

Paznic

2

31

Cserei Vasile

Paznic

5


2&


488

Biroul Juridic

1

Pătraș Maria Carmen

Șef birou

S

II

419277

2

Temporar vacant (Șamșudean-Nicula A

lina-Alexandn

***)

Consilier juridic

I

principal

s

2

424375

3

Lola Râul Florin

Consilier juridic

I

principal

s

4

339888

4

Vacant

Consilier juridic

I

principal

s

3

340343

5

Maxim Iulian Vasile

Consilier juridic

1

principal

s

3

432147

6

Feșnic Ioana Alexandra

Consilier juridic

I

principal

s

3

432148

489

Compartimentul Evidență contravenții, mandate de muncă în folosul comunității

1

Temporar vacant (Lupaș Florina Alina*

Polițist local

I

principal

s

3

340313

2

Feșnic Monica

Polițist local

I

principal

s

5

340350

3

Moldovan Ovidiu Cristian

Polițist local

I

superior

s

5

340356

4

Abrudan Mircea Vasile

Polițist local

I

superior

s

5

340346

5

Sirbu Augusta Rodica

Polițist local

I

principal

s

5

340225

6

Vacant

Inspector

I

debutant

s

5

339932

7

Terec Lucian

Polițist local

III

principal

M

5

419299

8

Dolean Ioana Rodica

Polițist local

I

superior

s

4

340273

9

Rus Viorel Cosmin

Polițist local

I

principal

s

4

410731

10

Banga Emilia

Polițist local

I

superior

s

3

410729

49

Direcția Impozite și taxe locale

1

Rădoi Victor

Director executiv

s

II

340150

2

Caprar Liana Mărioara

Director executiv adjunct

s

II

416656

491

Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice

1

Cota Sorin Valeriu

Șef serviciu

s

II

340151

2

Robu Viorel Cătălin

Consilier

I

superior

s

5

340152

3

Cozea Mihaela Monica

Consilier

I

superior

s

3

340153

4

Colceriu Rodica-Elena

Consilier

I

superior

s

5

340154

5

Baciu Adina Delia

Consilier

I

superior

s

5

340155

6

Petrean Adriana

Referent

III

superior

M

5

340156

7

Barta-Goia Anda-Florina

Inspector

I

asistent

s

2

340170

8

Indolean Angela Lăcrămioara

Referent

ni

superior

M

5

340158

9

Raita Cristina

Consilier

i

superior

s

5

340159

10

Ardelean Mihaela Codruța

Consilier

i

superior

s

5

340160

1 1

Cuibuș Dana Simona

Consilier

i

superior

s

4

340161

12

Lascău Ioana Mihaela

Consilier

i

superior

s

5

340162

13

Luchian Elena

Consilier

I

superior

s

5

340163

14

Oros Simona Ștefania

Consilier

I

superior

s

5

340164

15

Pătrățanu Eleonora Cristina

Consilier

I

superior

s

5

340165

16

Tămaș Cristian-Median

Consilier

I

superior

s

4

340166

17

Luțuc Sorin

Consilier

I

superior

s

3

340167

. - înnnnnnnmisn-

JZlWi'u l-'RTcGC ■


18

Vlaic Viorica

Consilier

I

principal

S

5

340169

19

Mălai Dan Mircea

Referent

III

superior

M

5

340157

20

Temporar vacant (Frumuzache Tănțica51

Inspector

I

asistent

s

4

448820

21

Rădulescu Ioana Bianca

Consilier

_

I

superior

s

3

340172

22

Arghisan Sergiu Robert

Consilier

I

superior

s

5

340173

23

Lazarica Ana Maria

Inspector

I

superior

s

3

340127

24

Samoilă Lucia Elena

Inspector

I

principal

s

5

448821

25

Robu Simona

Inspector

I

principal

s

5

340171

26

Vacant

Consilier

I

principal

s

5

448823

27

Purdea Adriana-Rodica

Consilier

I

superior

s

5

448822

492

Serviciul Constatare, impunere și control persoane juridice

1

Petrovan Gabriela

Șef serviciu

s

II

340175

2

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

340176

3

Bîlc Liliana

Consilier

I

superior

s

5

340178

4

Elvădeanu Adela Timea

Consilier

I

superior

s

5

340179

5

Muntean Rodica

Consilier

I

superior

s

5

340180

6

Abrudan Monica

Consilier

I

superior

s

5

340181

7

Brebeanu Aurora

Consilier

I

superior

s

5

340182

8

Tănasă Simona Angelica

Inspector

I

principal

s

5

340186

9

Ilea Emilian Ioan

Inspector

I

principal

s

5

340185

10

Vacant

Consilier

I

superior

s

5

340198

11

Șova Simona Ioana

Consilier

I

superior

s

5

448824

12

Mocan Alina Cristina

Consilier

I

superior

s

4

448825

13

Temporar vacant (Pleșa Adina-Liana**

!)

Inspector

I

principal

s

2

486545

14

Gămbuțan Alina-Iuliana

Consilier

I

superior

s

3

448826

493

Biroul Inspecție fiscală

1

Rus Ovidiu Alin

Șef birou

s

II

439285

2

Gârbovan Liliana

Consilier

I

superior

s

5

439286

3

Crișan Diana Adelina

Inspector

I

superior

s

4

439289

4

Duma Melania

Inspector

I

superior

s

5

439290

5

Alexandru Ligia-Olivia

Inspector

I

superior

s

3

439287

6

Suciu Melania Viorica

Inspector

I

superior

s

5

439288

7

Fetean Maria-Mihaela

Consilier

I

superior

s

3

448827

494

Serviciul Urmărire creanțe buget local

1

Curuț Cornel Horațiu

Șef serviciu

s

II

340187

2

Crișan Lucia Rodica

Consilier

I

superior

s

5

340188

3

Crișan Bodea Otilia

Consilier

I

superior

s

5

340189

4

Lorinț Gheorghe

Consilier

I

superior

s

5

340190

5

Radu Oana-Camelia

Consilier

I

superior

s

4

340192

2c

6

Isip Simona Marioara

Consilier

I

superior

S

7

Sîntejudean Maria

Consilier

I

superior

s

8

Fina Maria

Consilier

I

superior

s

9

Nicoară Ioan Dan

Consilier

I

superior

s

10

Chiș Amelia Simona

Inspector

I

superior

s

495

Serviciul Executare silită, creanțe buget local

1

Andrieș Andreea Maria

Șef serviciu

s

2

Mihu Liliana Mirela

Consilier

I

superior

s

3

Șimonca Alin Dorel

Consilier

I

superior

s

4

Săsăran Delia Ancuta

Consilier

I

superior

s

5

Isac Silvia

Inspector

I

superior

s

6

Opriș Dan

Referent

m

superior

M

7

Pașcalău Eugenia

Consilier

i

superior

s

8

Șuba Simona

Inspector

i

superior

s

9

Partoc Ioana Alina

Inspector

i

superior

s

10

Telcean Dorin Râul

Referent

iii

superior

M

11

Mîndruț-Vințăler Mal vina

Inspector

i

principal

s

12

Oltean Daniel Marin

Inspector

i

principal

s

13

Zamblau Iuliana Elena

Inspector

I

principal

s

14

Popa Maria Elena

Inspector

I

principal

s

15

Mărginean Maria

Inspector

I

asistent

s

16

Pop Vasile

Inspector

I

principal

s

496

Serviciul Insolvență, contestații, informații, baze de date

1

Saplacan Doru

Șef serviciu

s

2

Albu Simona Luminița

Consilier juridic

I

principal

s

3

Lazăr Monica Mihaela

Consilier

I

superior

s

4

Lazăr Mihai Radu

Consilier

I

superior

s

5

Cuibuș Silvia Ancuța

Consilier juridic

I

asistent

s

6

Kadar Lavinia Ana

Referent

III

asistent

M

7

Cadiș Antoaneta Viorica

Referent

III

asistent

M

8

Abrudan Gabriel

Referent

III

asistent

M

9

Răcășan Dan

Referent

III

asistent

M

10

Calian Ildiko Gabriela

11

Temporar ocupat (Cornoiu Maria**-des

fășoară activit

ițea la Sv. Constatare, im

aunere și control persoane fizi

»)

12

Hendea Delia Monica

13

Crișan Ardela Rodica

* posturi încadrate cu personal detașat de la M.A.I (la Direcția de Evidență a persoanelor)

** posturi vacante sau temporar vacante încadrate cu detașați

*** posturi a căror titulari sunt suspendați

5

340193

3

340194

5

340195

5

340220

5

340129

II

340196

5.

340199

5

340200

5

340201

5

340202

5

340203

5

340204

5

340205

3

340206

3

340207

3

340210

4

340211

3

340209

5

340212

5

340213

5

340177

II

340216

4

419315

5

340217

5

340218

3

451822

4

451819

5

451820

5

451821

4

451818

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector de specialitate

I

s

2

Inspector de specialitate

I

s

5

DEMNITARI ALEȘI

3

NR..TOTAL FUNCȚII PUBLICE

816

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

79

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

737

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

276

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

10

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

266

NR. TOTAL DE FUNCȚII APROBAT IN STATUL DE FUNCȚII PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1095

NR TOTAL DE POSTURI POTRIVIT O.U.G. NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINACIARE, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULERIOARE -TRANSMIS DE INSTITUȚIA PREFCTULUI JUDEȚULUI CLUJ, CU ADRESA NR. 4885/12.04.2019

1194

NR. TOTAL DE FUNCȚII IN INSTITUȚIE (APROBAT IN STATELE DE FUNCȚII: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA=1095, SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA=34 ȘI SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRARE OBIECTIVE CULTURALE =35)-CONFORM O.U.G NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA

SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006

1164

/ \'

*>\ \

/ \ \

• * Zi