Hotărârea nr. 743/2019

Hotărârea 743/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 545488/1/24.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 545506/414/24.10.2019 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50 din 15 martie 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și ale Ordonanței nr. 12 din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 2,139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 3D, 4E, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, și 7, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.277.399.381 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.134.341.899 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 519.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 199.182.482 lei;

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.570.358.290 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.385.788.502 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 656.246 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 240.557.542 lei;

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 251.446.603 lei;

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 137.246 lei;

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 41.375.060 lei.

Art.3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca, conform anexelor 2A.2, 2A.3, și2A.4.

Art.4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2019, cu suma de 12.824.151 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.3.

Art.5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pe anul 2019 din bugetul local, cu suma de 55.519.868 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art.6. Se aprobă finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă cu suma de 2.371.500 lei, din care 2.099.000 lei se asigură din bugetul de stat și 272.500 lei se suplimentează din bugetul local, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art.7. Se aprobă finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazar, cu suma de 1.314.000 lei, repartizată astfel:

 • - suma de 904.000 lei este cuprinsă în bugetul Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, la cap. 65.02 învățământ, titlul 57.02 Asistență socială, se asigură din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

 • - suma de 410.000 lei este cuprinsă în bugetul local la cap. 68.02 Asistență socială, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice și la cap 68.10 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca și se asigură din bugetul de stat, conform Anexelor 2A. și 6 G.2.

Art.8. Se aprobă finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.5, 2A.6 și 2A.7.

Art.9. Se aprobă finanțarea pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe anul 2019, din bugetul de stat cu suma de 31.000 lei, conform Anexelor 2A.5 și 2A.7.

Art.10. Din suma de 17.500.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art.ll. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul bordonate.

aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice sedinte de ședință, n Ștefan Tarcea iiytarurgenerabpl municipiului,

Jr. Aurora/RQȘCA

Nr. 743 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 la Hotărârea nr.743/2019


DIRECȚIA ECONOMICĂ

PROIECTUL BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2019

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2019

Influență

Proiect rectificare buget 2019

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.274.127.563

3.271.818

1.277.399.381

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

902.624.998

3.900.206

906.525.204

BUGETUL DE DEZVOLTARE

371.502.565

-628.388

370.874.177

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.567.086.472

3.271.818

1.570.358.290

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

915.236.226

3.900.206

919.136.432

BUGETUL DE DEZVOLTARE

651.850.246

-628.388

651.221.858

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.274.127.563

3.271.818

1.277.399.381

1

2A BUGETUL LOCAL

1.133.630.223

711.676

1.134.341.899

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

919.000

-400.000

519.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

187.640.340

11.542.142

199.182.482

4E învățământ

12.040.856

631.973

12.672.829

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

128.000.211

-1.480.000

126.520.211

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

47.599.273

12.390.169

59.989.442

Transferuri între bugete (se scad)

48.062.000

8.582.000

56.644.000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.567.086.472

3.271.818

1.570.358.290

1

2A BUGETUL LOCAL

1.385.076.826

711.676

1.385.788.502

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

1.056.246

-400.000

656.246

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

229.015.400

11.542.142

240.557.542

4E învățământ

14.315.400

631.973

14.947.373

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

132.294.000

-1.480.000

130.814.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor                        r Ț

82.406.000

12.390.169

94.796.169

Transferuri între bugete (se scad)     /                     \

48.062.000

8.582.000

56.644.000

Excedentul anilor precedenți               f f - i y ;

-292.958.909

0

-292.958.909

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019


ANEXA 2 A LA HOTĂRÂREA NR

743/2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.133.630.223

711.676

1.134.341.899

VENITURI PROPRII

2

49.90

709.210.575

1.848.648

711.059.223

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

769.869.057

987.529

770.856.586

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

693.452.959

489.539

693.942.498

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                            1 fl r

9

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit                                                  y/o

10

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozite si taxe pe proprietate

r 1

12

07.02

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozit pe clădiri                                                                  |

13

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF                                                           \ * \

/ */

14

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

14.736.959

496.281

15.233.240

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

8.068.959

475.858

8.544.817

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.211.000

20.423

6.231.423

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

20

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

100.005.000

-6.742

99.998.258

Sume defalcate din TVA

22

11.02

61.296.000

0

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

24

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

: z^Esnaonaoc-X’’ v"

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

21.594.000

0

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

9.000

-6.742

2.258

Taxe hoteliere

27

12.02.07

9.000

-6.742

2.258

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

76.416.098

497.990

76.914.088

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.397.431

0

29.397.431

Venituri din proprietate

41

30.02

29.397.431

0

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

45

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

47.018.667

497.990

47.516.657

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

21.083.000

-148.460

20.934.540

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

20.250.000

-150.000

20.100.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

10.000

1.540

11.540

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

15.775

49.973

65.748

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

15.775

49.973

65.748

Amenzi, penalitati si confiscări

56

35.02

19.441.576

111.355

19.552.931

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02.50

339.576

111.355

450.931

Diverse venituri

60

36.02

6.175.231

40.465

6.215.696

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

61

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

62

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

63

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Taxa de reabilitare termica

64

36.02.23

354.231

40.465

394.696

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

303.085

444.657

747.742

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

303.085

444.657

747.742

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

940.603

1.305.776

2.246.379

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

940.603

1.305.776

2.246.379

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

72

39.02.01

296.146

0

296.146

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

73

39.02.03

21.329

7.934

29.263

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

74

39.02.07

297.576

1.237.419

1.534.995

Depozite speciale pentru construcții de construinte

75

39.02.10

325.552

60.423

385.975

IV. SUBVENȚII

76

00.17

49.062.761

0

49.062.761

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

77

00.18

49.062.761

0

49.062.761

Subvenții de la bugetul de stat

78

42.02

49.062.761

0

49.062.761

B. Curente

79

49.062.761

0

49.062.761

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

80

l42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

81

42.02.41

40.000

0

40.000

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

82

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

83

42.02.69

41.122.761

0

41.122.761

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

84

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

85

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

86

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

87

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

88

48.02

275.469.992

-1.581.629

273.888.363

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

89

48.02.01

270.161.320

-1.581.629

268.579.691

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

90

48.02.01.01

265.212.217

-1.600.385

263.611.832

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

91

48.02.01.02

1.141.691

18.756

1.160.447

Prefinantare

92

48.02.01.03

3.807.412

0

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

93

48.02.02

3.865.268

0

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

94

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

95

48.02.02.02

23.539

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

96

48.02.15

1.443.404

0

1.443.404

Sume primite în contul plaîilor efectuate în anul curent

97

48.02.15.01

1.443.404

0

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

98

1.385.076.826

711.676

1.385.788.502

CHELTUIELI CURENTE

99

01

1.141.233.925

8.520.406

1.149.754.331

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100

10

187.935.359

-917.040

187.018.319

Cheltuieli salariale in bani

101

10.01

177.149.824

-634.040

176.515.784

Salarii de baza

102

10.01.01

146.823.824

2.437.000

149.260.824

Sporuri pentru condiții de munca

103

10.01.05

11.808.000

-2.039.000

9.769.000

Alte sporuri

104

10.01.06

4.732.000

-221.998

4.510.002

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

105

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

106

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

107

10.01.17

6.945.000

90.000

7.035.000

Alte drepturi salariale in bani

108

10.01.30

6.146.000

-890.042

5.255.958

Cheltuieli salariale in natura

109

10.02

6.618.000

-200.000

6.418.000

Norme de hrana

110

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

Tichete de vacanta

111

10.02.06

2.618.000

0

2.618.000

Contribuții

112

10.03

4.167.535

-83.000

4.084.535

Tura®::

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări sociale de stat

113

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

114

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

115

10.03.03

336

0

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

116

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

117

10.03.07

4.166.137

-83.000

4.083.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118

20

367.224.028

-4.079.184

363.144.844

Bunuri si servicii

119

20.01

153.960.451

-774.683

153.185.768

Furnituri de birou

120

20.01.01

2.399.300

117.987

2.517.287

Materiale pentru curățenie

121

20.01.02

2.768.500

-91.900

2.676.600

încălzit, iluminat si forța motrica

122

20.01.03

34.388.341

266.614

34.654.955

Apa, canal si salubritate

123

20.01.04

37.785.000

-922.359

36.862.641

Carburanți si lubrifianti

124

20.01.05

617.500

196.000

813.500

Piese de schimb

125

20.01.06

719.000

21.000

740.000

Transport

126

20.01.07

640.500

-30.651

609.849

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

127

20.01.08

3.644.800

-60.241

3.584.559

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

128

20.01.09

42.358.610

-1.299.752

41.058.858

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

129

20.01.30

28.638.900

1.028.619

29.667.519

Reparații curente

130

20.02

88.909.600

-393.073

88.516.527

Hrana

131

20.03

2.255.000

-142.000

2.113.000

Hrana pentru oameni

132

20.03.01

2.255.000

-142.000

2.113.000

Medicamente si materiale sanitare

133

20.04

529.000

70.000

599.000

Medicamente

134

20.04.01

191.000

12.000

203.000

Materiale sanitare

135

20.04.02

251.000

62.000

313.000

Dezinfectanti

136

20.04.04

87.000

-4.000

83.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

137

20.05

15.145.300

-2.282.764

12.862.536

Uniforme si echipament

138

20.05.01

2.219.000

-264.996

1.954.004

Lenjerie si accesorii de pat

139

20.05.03

110.000

-50.000

60.000

Alte obiecte de inventar

140

20.05.30

12.816.300

-1.967.768

10.848.532

Deplasări, detasari, transferări

141

20.06

2.029.000

-142.969

1.886.031

Deplasări interne, detasari, transferări

142

20.06.01

1.463.000

-138.969

1.324.031

•Y

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări in străinătate

143

20.06.02

566.000

-4.000

562.000

Cârti, publicații si materiale documentare

144

20.11

651.500

-16.400

635.100

consultanta si expertiza

145

20.12

237.000

-19.500

217.500

Pregătire profesionala

146

20.13

1.439.190

-113.217

1.325.973

Protecția muncii

147

20.14

527.300

-42.900

484.400

studii si cercetări

148

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

149

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

150

20.24.02

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

151

20.25

7.723.628

-500.000

7.223.628

Alte cheltuieli

152

20.30

93.387.059

278.322

93.665.381

Reclama si publicitate

153

20.30.01

855.825

0

855.825

Protocol si reprezentare

154

20.30.02

850.000

0

850.000

Chirii

155

20.30.04

1.618.000

9.800

1.627.800

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

156

20.30.30

90.063.234

268.522

90.331.756

TITLUL III DOBÂNZI

157

30

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

158

30.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

159

30.01.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

TITLUL IV SUBVENȚII

160

40

26.493.332

0

26.493.332

Subvenții pe produse

161

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

162

40.03

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

163

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

164

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

165

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

50.053.000

8.582.000

58.635.000

Transferuri curente

167

51.01

32.287.000

152.000

32.439.000

Transferuri către instituții publice

168

51.01.01

16.287.000

-1.348.000

14.939.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

169

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

170

51.01.46

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Transferuri de capital

171

51.02

17.766.000

8.430.000

26.196.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

172

51.02.28

6.600.000

-480.000

6.120.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

173

51.02.29

11.166.000

8.910.000

20.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

174

55

28.237.000

100.000

28.337.000

A. Transferuri interne

175

55.01

27.765.000

0

27.765.000

Restructurarea industriei de aparare

176

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

177

55.01.12

6.140.000

0

6.140.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

178

55.01.63

21.625.000

0

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

179

55.02

472.000

100.000

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

180

55.02.04

472.000

100.000

572.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

181

56

14.652.000

0

14.652.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

182

56.01

2.251.000

0

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

183

56.01.03

2.251.000

0

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

184

56.25

12.401.000

0

12.401.000

Finanțarea naționala

185

56.25.01

1.861.000

0

1.861.000

Finanțarea externa nerambursabila

186

56.25.02

10.540.000

0

10.540.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

187

57

87.002.000

5.163.606

92.165.606

Asigurări sociale

188

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

189

57.02

87.002.000

5.163.606

92.165.606

Ajutoare sociale in numerar

190

57.02.01

29.164.000

3.904.500

33.068.500

Ajutoare sociale in natura

191

57.02.02

56.913.000

1.269.106

58.182.106

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

192

57.02.03

21.000

-10.000

11.000

Suport alimentar

193

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

194

58

346.724.206

-995.000

345.729.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

195

58.01

341.960.206

-760.000

341.200.206

Finanțarea naționala

196

58.01.01

49.625.781

227.000

49.852.781

Finanțarea externa nerambursabila

197

58.01.02

245.055.425

-987.000

244.068.425

Cheltuieli neeligibile

198

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

199

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

200

58.02.01

663.000

0

663.000

wmw ~z ' iw»;
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

201

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

202

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

203

58.15

100.000

-91.000

9.000

Finanțarea naționala

204

58.15.01

100.000

-91.000

9.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic

European ?i Norvegian 2014-2021

205

58.32

144.000

-144.000

0

Finanțarea naționala

206

58.32.01

144.000

-144.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

207

59

14.413.000

866.024

15.279.024

Burse

208

59.01

12.694.000

1.004.024

13.698.024

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

209

59.40

1.719.000

-138.000

1.581.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

210

70

233.263.026

-7.670.388

225.592.638

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

211

71

233.243.026

-7.670.388

225.572.638

Active fixe

212

71.01

233.243.026

-7.670.388

225.572.638

Construcții

213

71.01.01

12.483.000

766.000

13.249.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

214

71.01.02

10.545.801

2.153.900

12.699.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

215

71.01.03

4.417.547

577.812

4.995.359

Alte active fixe

216

71.01.30

205.796.678

-11.168.100

194.628.578

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

217

72

20.000

0

20.000

Active financiare

218

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

219

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

220

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

221

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

222

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

223

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

224

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

225

85

-7.399.125

-138.342

-7.537.467

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

226

85.01

-7.399.125

-138.342

-7.537.467

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

227

85.01.01

-4.360.893

-138.342

-4.499.235

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

228

85.01.02

-3.038.232

0

-3.038.232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

229

50.02

244.412.442

-1.980.060

242.432.382

Autoritati publice si acțiuni externe

230

51.02

218.599.442

-1.680.060

216.919.382


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

231

01

182.076.117

-1.469.743

180.606.374

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

232

10

72.600.000

-1.980.000

70.620.000

Cheltuieli salariale in bani

233

10.01

69.975.000

-1.927.000

68.048.000

Salarii de baza

234

10.01.01

61.900.000

100.000

62.000.000

Sporuri pentru condiții de munca

235

10.01.05

3.700.000

-1.300.000

2.400.000

Alte sporuri

236

10.01.06

170.000

-47.000

123.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

237

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

238

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

239

10.01.17

2.350.000

-220.000

2.130.000

Alte drepturi salariale in bani

240

10.01.30

1.200.000

-450.000

750.000

Cheltuieli salariale in natura

241

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

242

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

243

10.03

1.575.000

-53.000

1.522.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

244

10.03.07

1.575.000

-53.000

1.522.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245

20

89.906.911

480.257

90.387.168

Bunuri si servicii

246

20.01

7.865.000

380.257

8.245.257

Furnituri de birou

247

20.01.01

1.400.000

120.000

1.520.000

Materiale pentru curățenie

248

20.01.02

500.000

50.000

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

249

20.01.03

1.050.000

90.000

1.140.000

Apa, canal si salubritate

250

20.01.04

150.000

50.000

200.000

Carburanți si lubrifianti

251

20.01.05

60.000

20.000

80.000

Piese de schimb

252

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

253

20.01.08

2.400.000

0

2.400.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

254

20.01.09

1.700.000

150.257

1.850.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

255

20.01.30

510.000

-100.000

410.000

Reparații curente

256

20.02

1.700.000

0

1.700.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

257

20.05

650.000

100.000

750.000

Alte obiecte de inventar

258

20.05.30

650.000

100.000

750.000

Deplasări, detasari, transferări

259

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

260

20.06.01

700.000

0

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări in străinătate

261

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

262

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

263

20.13

430.000

0

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

264

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

265

20.30

77.158.911

0

77.158.911

Reclama si publicitate

266

20.30.01

810.825

0

810.825

Protocol si reprezentare

267

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

268

20.30.30

75.548.086

0

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

269

55

472.000

100.000

572.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

270

55.02

472.000

100.000

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

271

55.02.04

472.000

100.000

572.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

272

58

18.547.206

0

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

273

58.01

14.027.206

0

14.027.206

Finanțarea naționala

274

58.01.01

2.103.781

0

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

275

58.01.02

11.923.425

0

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

276

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

277

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

278

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

279

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

280

59

550.000

-70.000

480.000

Burse

281

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

282

59.40

550.000

-70.000

480.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

283

70

37.398.000

47.000

37.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

284

71

37.378.000

47.000

37.425.000

Active fixe

285

71.01

37.378.000

47.000

37.425.000

Construcții

286

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

287

71.01.02

8.601.000

2.073.000

10.674.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

288

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

289

71.01.30

25.777.000

-2.026.000

23.751.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

290

72

20.000

0

20.000

....... ” "

SET    .......... JIHHkuMKWiHfL.J__J

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active financiare

291

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

292

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

293

85

-874.675

-257.317

-1.131.992

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

294

85.01

-874.675

-257.317

-1.131.992

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

295

85.01.01

-874.675

-257.317

-1.131.992

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

296

51.02.01

218.599.442

-1.680.060

216.919.382

Autoritati executive

297

51.02.01.03

218.599.442

-1.680.060

216.919.382

Alte servicii publice generale

298

54.02

7.913.000

-100.000

7.813.000

CHELTUIELI CURENTE

299

01

7.913.000

-100.000

7.813.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

300

10

5.400.000

-102.000

5.298.000

Cheltuieli salariale in bani

301

10.01

5.208.000

-102.000

5.106.000

Salarii de baza

302

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

303

10.01.05

340.000

-102.000

238.000

Alte sporuri

304

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

305

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

306

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

307

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

308

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

309

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

310

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

311

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

312

20

1.467.000

0

1.467.000

Bunuri si servicii

313

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

314

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

315

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

316

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

317

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

318

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

319

20.06

80.000

0

80.000

tSQQta_____  1 0COOQOOOQDOTQHMEaSf

DENUMIREA INDICATORILOR

Deplasări interne, detasari, transferări

Pregătire profesionala

Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

CHELTUIELI DE CAPITAL

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Pag. 12/60

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

320

20.06.01

80.000

0

80.000

321

20.13

30.000

0

30.000

322

20.30

1.285.000

0

1.285.000

323

20.30.30

1.285.000

0

1.285.000

324

50

1.000.000

0

1.000.000

325

50.01

0

0

0

326

50.04

1.000.000

0

1.000.000

327

59

46.000

2.000

48.000

328

59.01

0

0

0

329

59.40

46.000

2.000

48.000

330

70

0

0

0

331

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

332

54.02.10

6.193.000

-100.000

6.093.000

333

54.02.50

720.000

0

720.000

334

55.02

17.900.000

-200.000

17.700.000

335

01

17.900.000

-200.000

17.700.000

336

20

400.000

0

400.000

337

20.01

0

0

0

338

20.01.01

0

0

0

339

20.24

400.000

0

400.000

340

20.24.02

400.000

0

400.000

341

30

17.500.000

-200.000

17.300.000

342

30.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

343

30.01.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

344

70

0

0

0

345

55.02.00

17.900.000

-200.000

17.700.000

346

59.02

37.568.000

-1.139.040

36.428.960

DENUMIREA INDICATORILOR

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala


Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

347

61.02

37.568.000

-1.139.040

36.428.960

348

01

35.455.000

-1.139.040

34.315.960

349

10

30.470.000

-980.040

29.489.960

350

10.01

25.370.000

-780.040

24.589.960

351

10.01.01

22.775.000

130.000

22.905.000

352

10.01.05

1.655.000

-800.000

855.000

353

10.01.06

570.000

-59.998

510.002

354

10.01.13

10.000

0

10.000

355

10.01.30

360.000

-50.042

309.958

356

10.02

4.470.000

-200.000

4.270.000

357

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

358

10.02.06

470.000

0

470.000

359

10.03

630.000

0

630.000

360

10.03.07

630.000

0

630.000

361

20

4.815.000

-139.000

4.676.000

362

20.01

1.755.000

50.000

1.805.000

363

20.01.01

0

0

0

364

20.01.03

50.000

0

50.000

365

20.01.05

400.000

200.000

600.000

366

20.01.06

300.000

0

300.000

367

20.01.08

80.000

0

80.000

368

20.01.09

375.000

0

375.000

369

20.01.30

550.000

-150.000

400.000

370

20.05

2.700.000

-214.000

2.486.000

371

20.05.01

1.950.000

-234.000

1.716.000

372

20.05.30

750.000

20.000

770.000

373

20.06

105.000

0

105.000

374

20.06.01

105.000

0

105.000

375

20.11

50.000

0

50.000

376

20.13

205.000

0

205.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Din total capitol

Ordine publica

Politie locala

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Pag. 14/60

' ________/3t'33Sr

”"P±                     JJflKKHlJUBar

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

377

20.30

0

25.000

25.000

378

20.30.30

0

25.000

25.000

379

59

170.000

-20.000

150.000

380

59.01

0

0

0

381

59.40

170.000

-20.000

150.000

382

70

2.113.000

0

2.113.000

383

71

2.113.000

0

2.113.000

384

71.01

2.113.000

0

2.113.000

385

71.01.01

0

0

0

386

71.01.02

1.463.000

0

1.463.000

387

71.01.30

650.000

0

650.000

388

61.02.03

36.308.000

-1.419.040

34.888.960

389

61.02.03.04

36.308.000

-1.419.040

34.888.960

390

61.02.05

1.260.000

280.000

1.540.000

391

64.02

393.247.233

4.225.688

397.472.921

392

65.02

128.914.987

4.171.632

133.086.619

393

01

119.196.778

3.419.667

122.616.445

394

20

56.855.778

2.057.037

58.912.815

395

20.01

35.627.110

670.317

36.297.427

396

20.01.01

765.300

7.987

773.287

397

20.01.02

1.630.500

38.100

1.668.600

398

20.01.03

14.495.000

176.614

14.671.614

399

20.01.04

3.194.000

37.641

3.231.641

400

20.01.05

88.500

-21.000

67.500

401

20.01.06

232.000

-7.000

225.000

402

20.01.07

640.500

-30.651

609.849

403

20.01.08

899.800

-60.241

839.559

404

20.01.09

1.626.610

49.991

1.676.601

405

20.01.30

12.054.900

478.876

12.533.776

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Reparații curente

406

20.02

11.806.600

429.927

12.236.527

Medicamente si materiale sanitare

407

20.04

25.000

2.000

27.000

Medicamente

408

20.04.01

22.000

-1.000

21.000

Materiale sanitare

409

20.04.02

2.000

2.000

4.000

Dezinfectanti

410

20.04.04

1.000

1.000

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

411

20.05

5.136.300

1.082.632

6.218.932

Uniforme si echipament

412

20.05.01

19.000

10.400

29.400

Lenjerie si accesorii de pat

413

20.05.03

40.000

-10.000

30.000

Alte obiecte de inventar

414

20.05.30

5.077.300

1.082.232

6.159.532

Deplasări, detasari, transferări

415

20.06

153.000

-27.969

125.031

Deplasări interne, detasari, transferări

416

20.06.01

145.000

-23.969

121.031

Deplasări in străinătate

417

20.06.02

8.000

-4.000

4.000

Cârti, publicații si materiale documentare

418

20.11

276.500

-11.400

265.100

consultanta si expertiza

419

20.12

237.000

-19.500

217.500

Pregătire profesionala

420

20.13

499.190

-38.217

460.973

Protecția muncii

421

20.14

493.300

-42.900

450.400

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

422

20.25

60.200

2.000

62.200

Alte cheltuieli

423

20.30

2.541.578

10.147

2.551.725

Reclama si publicitate

424

20.30.01

25.000

0

25.000

Chirii

425

20.30.04

1.430.000

9.800

1.439.800

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

426

20.30.30

1.086.578

347

1.086.925

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

427

55

21.625.000

0

21.625.000

A. Transferuri interne

428

55.01

21.625.000

0

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

429

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

430

55.01.63

21.625.000

0

21.625.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

431

56

3.701.000

0

3.701.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

432

56.25

3.701.000

0

3.701.000

Finanțarea naționala

433

56.25.01

556.000

0

556.000

Finanțarea externa nerambursabila

434

56.25.02

3.145.000

0

3.145.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

435

57

16.441.000

358.606

16.799.606

Asigurări sociale

436

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

437

57.02

16.441.000

358.606

16.799.606

Ajutoare sociale in numerar

438

57.02.01

2.617.000

-245.500

2.371.500

Ajutoare sociale in natura

439

57.02.02

12.920.000

604.106

13.524.106

Suport alimentar

440

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

441

58

7.880.000

0

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

442

58.01

7.880.000

0

7.880.000

Finanțarea naționala

443

58.01.01

966.000

0

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

444

58.01.02

5.471.000

0

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

445

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

446

59

12.694.000

1.004.024

13.698.024

Burse

447

59.01

12.694.000

1.004.024

13.698.024

CHELTUIELI DE CAPITAL

448

70

9.736.587

754.612

10.491.199

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449

71

9.736.587

754.612

10.491.199

Active fixe

450

71.01

9.736.587

754.612

10.491.199

Construcții

451

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

452

71.01.02

209.801

80.900

290.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

453

71.01.03

1.197.022

577.812

1.774.834

Alte active fixe

454

71.01.30

8.329.764

95.900

8.425.664

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

455

85

-18.378

-2.647

-21.025

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

456

85.01

-18.378

-2.647

-21.025

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

457

85.01.01

-18.378

-2.647

-21.025

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

458

65.02.03

11.479.768

431.600

11.911.368

Invatamant preșcolar

459

65.02.03.01

10.517.434

398.600

10.916.034

Invatamant primar

460

65.02.03.02

962.334

33.000

995.334

Invatamant secundar

461

65.02.04

76.488.632

3.107.120

79.595.752

Invatamant secundar inferior

462

65.02.04.01

15.291.100

249.000

15.540.100

Invatamant secundar superior

463

65.02.04.02

61.197.532

2.858.120

64.055.652

■ 22 LI'.'                 '. _ ._                '■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant postliceal

464

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

465

65.02.11

3.227.000

-61.700

3.165.300

Internate si cantine pentru elevi

466

65.02.11.03

2.323.000

-61.700

2.261.300

Alte servicii auxiliare

467

65.02.11.30

904.000

0

904.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

468

65.02.50

37.719.587

694.612

38.414.199

Sanatate

469

66.02

52.602.787

955.000

53.557.787

CHELTUIELI CURENTE

470

01

52.524.391

955.000

53.479.391

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

471

10

19.044.359

-150.000

18.894.359

Cheltuieli salariale in bani

472

10.01

18.370.824

-150.000

18.220.824

Salarii de baza

473

10.01.01

15.325.824

-50.000

15.275.824

Sporuri pentru condiții de munca

474

10.01.05

2.105.000

-100.000

2.005.000

Indemnizație de hrana

475

10.01.17

630.000

0

630.000

Alte drepturi salariale in bani

476

10.01.30

310.000

0

310.000

Cheltuieli salariale in natura

477

10.02

257.000

0

257.000

Tichete de vacanta

478

10.02.06

257.000

0

257.000

Contribuții

479

10.03

416.535

0

416.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

480

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

481

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

482

10.03.03

336

0

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

483

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

484

10.03.07

415.137

0

415.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

485

20

805.032

85.000

890.032

Bunuri si servicii

486

20.01

157.000

45.000

202.000

Furnituri de birou

487

20.01.01

25.000

0

25.000

Materiale pentru curățenie

488

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

489

20.01.06

40.000

30.000

70.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

490

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

491

20.01.30

50.000

15.000

65.000

Medicamente si materiale sanitare

492

20.04

355.000

83.000

438.000

Medicamente

493

20.04.01

135.000

13.000

148.000

’-:W.     _ JWM’

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale sanitare

494

20.04.02

200.000

60.000

260.000

Dezinfectanti

495

20.04.04

20.000

10.000

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

496

20.05

200.000

-11.396

188.604

Uniforme si echipament

497

20.05.01

120.000

-41.396

78.604

Alte obiecte de inventar

498

20.05.30

80.000

30.000

110.000

Deplasări, detasari, transferări

499

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

500

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

501

20.13

50.000

0

50.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

502

20.25

3.428

-2.000

1.428

Alte cheltuieli

503

20.30

31.604

-29.604

2.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

504

20.30.30

31.604

-29.604

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

505

51

22.600.000

1.020.000

23.620.000

Transferuri curente

506

51.01

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Transferuri către instituții publice

507

51.01.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

508

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integra finanțarea sanatatii

sau parțial din venituri proprii pentru

509

51.01.46

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Transferuri de capital

510

51.02

6.600.000

-480.000

6.120.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

511

51.02.28

6.600.000

-480.000

6.120.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

512

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

513

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

514

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

515

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

516

59

75.000

0

75.000

Burse

517

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

518

59.40

75.000

0

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

519

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

520

71

100.000

0

100.000

Active fixe

521

71.01

100.000

0

100.000

Alte active fixe

522

71.01.30

100.000

0

100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

523

85

-21.604

0

-21.604

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

524

85.01

-21.604

0

-21.604

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

525

85.01.01

-21.604

0

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

526

66.02.06

32.600.000

1.020.000

33.620.000

Spitale generale

527

66.02.06.01

32.600.000

1.020.000

33.620.000

Servicii de sanatate publica

528

66.02.08

20.002.787

-65.000

19.937.787

Cultura, recreere si religie

529

67.02

86.617.000

-5.370.000

81.247.000

CHELTUIELI CURENTE

530

01

69.540.000

-5.460.000

64.080.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

531

20

40.117.000

-5.300.000

34.817.000

Bunuri si servicii

532

20.01

34.977.000

-2.300.000

32.677.000

Furnituri de birou

533

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

534

20.01.03

257.000

0

257.000

Apa, canal si salubritate

535

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

536

20.01.09

33.180.000

-2.000.000

31.180.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

537

20.01.30

1.045.000

-300.000

745.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

538

20.05

5.070.000

-3.000.000

2.070.000

Alte obiecte de inventar

539

20.05.30

5.070.000

-3.000.000

2.070.000

studii si cercetări

540

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

541

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

542

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

543

51

5.989.000

-300.000

5.689.000

Transferuri curente

544

51.01

4.698.000

-300.000

4.398.000

Transferuri către instituții publice

545

51.01.01

4.698.000

-300.000

4.398.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

546

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

547

51.02

1.291.000

0

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

548

51.02.29

1.291.000

0

1.291.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

549

58

23.434.000

140.000

23.574.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

550

58.01

23.434.000

140.000

23.574.000

Finanțarea naționala

551

58.01.01

3.380.000

22.000

3.402.000

j :ddu2flQJffiE2EZZZ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

552

58.01.02

19.154.000

118.000

19.272.000

Cheltuieli neeligibile

553

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

554

70

5.919.439

90.000

6.009.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

555

71

5.919.439

90.000

6.009.439

Active fixe

556

71.01

5.919.439

90.000

6.009.439

Construcții

557

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

558

71.01.30

5.919.439

90.000

6.009.439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

559

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

560

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

561

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

562

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

563

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

564

85

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

565

85.01

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

566

85.01.02

-1.439

0

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

567

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

568

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

569

67.02.05

80.558.000

-5.070.000

75.488.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

570

67.02.05.03

80.558.000

-5.070.000

75.488.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

571

67.02.50

6.059.000

-300.000

5.759.000

Asigurări si asistenta sociala

572

68.02

125.112.459

4.469.056

129.581.515

CHELTUIELI CURENTE

573

01

118.835.966

4.504.522

123.340.488

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

574

10

60.421.000

2.295.000

62.716.000

Cheltuieli salariale in bani

575

10.01

58.226.000

2.325.000

60.551.000

Salarii de baza

576

10.01.01

42.183.000

2.257.000

44.440.000

Sporuri pentru condiții de munca

577

10.01.05

4.008.000

263.000

4.271.000

Alte sporuri

578

10.01.06

3.990.000

-115.000

3.875.000

Indemnizații de delegare

579

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

580

10.01.17

3.795.000

310.000

4.105.000

1KWDENUMIREA INDICATORILOR

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate


Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

581

10.01.30

4.225.000

-390.000

3.835.000

582

10.02

765.000

0

765.000

583

10.02.06

765.000

0

765.000

584

10.03

1.430.000

-30.000

1.400.000

585

10.03.07

1.430.000

-30.000

1.400.000

586

20

12.440.966

-1.262.478

11.178.488

587

20.01

3.633.000

-120.000

3.513.000

588

20.01.01

209.000

-10.000

199.000

589

20.01.02

636.000

-180.000

456.000

590

20.01.03

1.167.000

0

1.167.000

591

20.01.04

295.000

-10.000

285.000

592

20.01.05

69.000

-3.000

66.000

593

20.01.06

52.000

-2.000

50.000

594

20.01.08

265.000

0

265.000

595

20.01.09

370.000

0

370.000

596

20.01.30

570.000

85.000

655.000

597

20.02

998.000

177.000

1.175.000

598

20.03

2.255.000

-142.000

2.113.000

599

20.03.01

2.255.000

-142.000

2.113.000

600

20.04

149.000

-15.000

134.000

601

20.04.01

34.000

0

34.000

602

20.04.02

49.000

0

49.000

603

20.04.04

66.000

-15.000

51.000

604

20.05

832.000

60.000

892.000

605

20.05.01

130.000

0

130.000

606

20.05.03

70.000

-40.000

30.000

607

20.05.30

632.000

100.000

732.000

608

20.06

480.000

-115.000

365.000

609

20.06.01

425.000

-115.000

310.000

610

20.06.02

55.000

0

55.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

611

20.11

75.000

-5.000

70.000

Pregătire profesionala

612

20.13

225.000

-75.000

150.000

Protecția muncii

613

20.14

34.000

0

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

614

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

615

20.30

3.749.966

-1.027.478

2.722.488

Reclama si publicitate

616

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

617

20.30.02

50.000

0

50.000

Chirii

618

20.30.04

188.000

0

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

619

20.30.30

3.491.966

-1.027.478

2.464.488

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

620

51

12.091.000

-1.048.000

11.043.000

Transferuri curente

621

51.01

11.589.000

-1.048.000

10.541.000

Transferuri către instituții publice

622

51.01.01

11.589.000

-1.048.000

10.541.000

Transferuri de capital

623

51.02

502.000

0

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

624

51.02.29

502.000

0

502.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

625

57

32.561.000

4.805.000

37.366.000

Asigurări sociale

626

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

627

57.02

32.561.000

4.805.000

37.366.000

Ajutoare sociale in numerar

628

57.02.01

26.547.000

4.150.000

30.697.000

Ajutoare sociale in natura

629

57.02.02

5.993.000

665.000

6.658.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

630

57.02.03

21.000

-10.000

11.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

631

58

444.000

-235.000

209.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

632

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

633

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

634

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

635

58.02

0

0

0

Finanțarea naționala

636

58.02.01

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila

637

58.02.02

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

638

58.15

100.000

-91.000

9.000

Finanțarea naționala

639

58.15.01

100.000

-91.000

9.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic

European ?i Norvegian 2014-2021

640

58.32

144.000

-144.000

0

ZEffii: 73BE322UT: Z_____’.'T-WOKSKC

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea naționala

641

58.32.01

144.000

-144.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

642

59

878.000

-50.000

828.000

Burse

643

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

644

59.40

878.000

-50.000

828.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

645

70

6.741.000

0

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

646

71

6.741.000

0

6.741.000

Active fixe

647

71.01

6.741.000

0

6.741.000

Construcții

648

71.01.01

5.490.000

0

5.490.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

649

71.01.02

272.000

0

272.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

650

71.01.03

220.525

0

220.525

Alte active fixe

651

71.01.30

758.475

0

758.475

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

652

85

-464.507

-35.466

-499.973

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

653

85.01

-464.507

-35.466

-499.973

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

654

85.01.01

-464.507

-35.466

-499.973

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

655

68.02.05

52.548.912

7.615.035

60.163.947

Asistenta sociala in caz de invaliditate

656

68.02.05.02

52.548.912

7.615.035

60.163.947

Asistenta sociala pentru familie si copii

657

68.02.06

0

0

0

Crese

658

68.02.11

37.178.000

-1.150.000

36.028.000

Prevenirea excluderii sociale

659

68.02.15

10.368.547

-1.048.000

9.320.547

Ajutor social

660

68.02.15.01

268.547

0

268.547

Cantine de ajutor social

661

68.02.15.02

10.100.000

-1.048.000

9.052.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

662

68.02.50

25.017.000

-947.979

24.069.021

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

663

68.02.50.50

25.017.000

-947.979

24.069.021

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

664

69.02

192.330.814

9.489.088

201.819.902

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

665

70.02

142.765.814

8.808.088

151.573.902

CHELTUIELI CURENTE

666

01

85.987.341

8.410.000

94.397.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

667

20

39.337.341

-1.500.000

37.837.341

Bunuri si servicii

668

20.01

22.837.341

0

22.837.341

Furnituri de birou

669

20.01.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzit, iluminat si forța motrica

670

20.01.03

16.172.341

0

16.172.341

Apa, canal si salubritate

671

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

672

20.01.09

1.400.000

0

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

673

20.01.30

5.240.000

0

5.240.000

Reparații curente

674

20.02

9.500.000

-1.000.000

8.500.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

675

20.25

7.000.000

-500.000

6.500.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

676

51

9.373.000

8.910.000

18.283.000

Transferuri curente

677

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

678

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

679

51.02

9.373.000

8.910.000

18.283.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

680

51.02.29

9.373.000

8.910.000

18.283.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

681

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

682

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

683

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSA^ILE (FEN) POSTADERARE

684

56

9.951.000

0

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

685

56.01

1.251.000

0

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

686

56.01.03

1.251.000

0

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

687

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

688

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

689

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrulpi financiar 2014-2020

690

58

21.535.000

1.000.000

22.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

691

58.01

21.535.000

1.000.000

22.535.000

Finanțarea naționala

692

58.01.01

8.534.000

490.000

9.024.000

Finanțarea externa nerambursabila

693

58.01.02

12.265.000

510.000

12.775.000

Cheltuieli neeligibile

694

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

695

70

56.543.000

241.000

56.784.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

696

71

56.543.000

241.000

56.784.000

Active fixe

697

71.01

56.543.000

241.000

56.784.000

Construcții

698

71.01.01

6.993.000

766.000

7.759.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

699

71.01.30

49.550.000

-525.000

49.025.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

700

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

701

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

702

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

703

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

704

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

705

85

-3.174.527

157.088

-3.017.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

706

85.01

-3.174.527

157.088

-3.017.439

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

707

85.01.01

-977.437

157.088

-820.349

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvbltare a bugetului local

708

85.01.02

-2.197.090

0

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

709

70.02.03

23.653.000

1.766.000

25.419.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

710

70.02.03.01

23.653.000

1.766.000

25.419.000

Iluminat public si electrificări rurale

711

70.02.06

29.886.579

-9.025

29.877.554

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

712

70.02.50

89.226.235

7.051.113

96.277.348

Protecția mediului

713

74.02

49.565.000

681.000

50.246.000

CHELTUIELI CURENTE

714

01

42.600.000

1.500.000

44.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

715

20

41.600.000

1.500.000

43.100.000

Bunuri si servicii

716

20.01

37.990.000

-500.000

37.490.000

Furnituri de birou

717

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

718

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

719

20.01.04

33.626.000

-1.000.000

32.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

720

20.01.09

3.667.000

500.000

4.167.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

721

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

722

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

723

20.30

3.600.000

2.000.000

5.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

724

20.30.30

3.600.000

2.000.000

5.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

725

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

726

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

727

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

LTir,’....... „   ZrLȚI’il.-.îfflflffifflfflE: ! -J... -.□HHWZ'JBKKr ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

728

70

6.965.000

-819.000

6.146.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

729

71

6.965.000

-819.000

6.146.000

Active fixe

730

71.01

6.965.000

-819.000

6.146.000

Construcții

731

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

732

71.01.30

6.965.000

-819.000

6.146.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

733

74.02.05

49.565.000

681.000

50.246.000

Salubritate

734

74.02.05.01

49.565.000

681.000

50.246.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

735

79.02

517.518.337

-9.884.000

507.634.337

Combustibili si energie

736

81.02

25.177.934

0

25.177.934

CHELTUIELI CURENTE

737

01

26.842.332

0

26.842.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

738

20

0

0

0

Bunuri si servicii

739

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

740

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

741

20.30

0

0

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

742

20.30.30

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

743

40

26.493.332

0

26.493.332

Subvenții pe produse

744

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

745

40.03

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

746

55

349.000

0

349.000

A. Transferuri interne

747

55.01

349.000

0

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

748

55.01.12

349.000

0

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

749

70

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

750

71

1.150.000

0

1.150.000

Active fixe

751

71.01

1.150.000

0

1.150.000

Construcții

752

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

753

71.01.30

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

.CURENT

754

85

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

755

85.01

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

756

85.01.01

-1.993.332

0

-1.993.332

: : a 0OTQESHKK1C - SjSl. ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

757

85.01.02

-821.066

0

-821.066

Din total capitol

Energie termica

758

81.02.06

25.177.934

0

25.177.934

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

759

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

760

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

761

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

762

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

763

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

764

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

765

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

766

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

767

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

768

83.02.50

0

0

0

Transporturi

769

84.02

492.018.403

-9.884.000

482.134.403

CHELTUIELI CURENTE

770

01

382.041.000

-1.900.000

380.141.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

771

20

79.157.000

0

79.157.000

Bunuri si servicii

772

20.01

8.772.000

999.743

9.771.743

Furnituri de birou

773

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

774

20.01.03

480.000

0

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

775

20.01.30

8.292.000

999.743

9.291.743

Reparații curente

776

20.02

64.905.000

0

64.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

777

20.05

500.000

-300.000

200.000

Alte obiecte de inventar

778

20.05.30

500.000

-300.000

200.000

Alte cheltuieli

779

20.30

4.980.000

-699.743

4.280.257

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

780

20.30.30

4.980.000

-699.743

4.280.257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

781

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

782

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

783

57.02

38.000.000

0

38.000.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutoare sociale in natura

784

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

785

58

264.884.000

-1.900.000

262.984.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

786

58.01

264.884.000

-1.900.000

262.984.000

Finanțarea naționala

787

58.01.01

33.103.000

-285.000

32.818.000

Finanțarea externa nerambursabila

788

58.01.02

187.581.000

-1.615.000

185.966.000

Cheltuieli neeligibile

789

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

790

70

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

791

71

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

Active fixe

792

71.01

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

Construcții

793

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

794

71.01.30

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

795

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

796

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

797

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

798

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

799

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

800

85

-29.597

0

-29.597

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

801

85.01

-29.597

0

-29.597

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

802

85.01.01

-10.960

0

-10.960

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

803

85.01.02

-18.637

0

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

804

84.02.03

492.018.403

-9.884.000

482.134.403

Transport in comun

805

84.02.03.02

262.805.060

17.540.257

280.345.317

Străzi

806

84.02.03.03

229.213.343

-27.424.257

201.789.086

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

807

96.02

0

0

0

REZERVE

808

97.02

0

0

0

EXCEDENT

809

98.02

0

0

0

DEFICIT

810

99.02

251.446.603

0

251.446.603

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

.                  '     __jSKSDMqe

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

769.569.826

947.064

770.516.890

TOTAL VENITURI

2

00.01

769.569.826

947.064

770.516.890

VENITURI PROPRII

3

49.90

707.915.741

502.407

708.418.148

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

769.514.826

947.064

770.461.890

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

693.452.959

489.539

693.942.498

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.736.959

496.281

15.233.240

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

8.068.959

475.858

8.544.817

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

20.423

6.231.423

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de anii anteriori =

timbru -= La bugetul de stat = restante

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

100.005.000

-6.742

99.998.258

Sume defalcate din TVA

23

11.02

61.296.000

0

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

21.594.000

0

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

9.000

-6.742

2.258

Taxe hoteliere

28

12.02.07

9.000

-6.742

2.258


DENUMIREA INDICATORILOR

Taxe pe servicii specifice

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarjea de activitati

Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe fiscale

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din proprietate

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor național

e

Venituri din concesiuni si închirieri

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti plătitori

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

Taxe extrajudiciare de timbru

Amenzi, penalitati si confiscări

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale


Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

29

15.02

2.177.000

0

2.177.000

30

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

31

15.02.50

767.000

0

767.000

32

16.02

36.523.000

0

36.523.000

33

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

34

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

36

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

40

00.12

76.061.867

457.525

76.519.392

41

00.13

29.397.431

0

29.397.431

42

30.02

29.397.431

0

29.397.431

43

30.02.01

218.237

0

218.237

44

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

45

30.02.05.3C

29.108.000

0

29.108.000

46

30.02.08

71.194

0

71.194

47

30.02.08.02

71.194

0

71.194

48

00.14

46.664.436

457.525

47.121.961

49

33.02

21.083.000

-148.460

20.934.540

50

33.02.08

20.250.000

-150.000

20.100.000

51

33.02.10

638.000

0

638.000

52

33.02.12

134.000

0

134.000

53

33.02.28

10.000

1.540

11.540

54

33.02.50

51.000

0

51.000

55

34.02

15.775

49.973

65.748

56

34.02.02

15.775

49.973

65.748

57

35.02

19.441.576

111.355

19.552.931

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

339.576

111.355

450.931

Diverse venituri

61

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

303.085

444.657

747.742

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

303.085

444.657

747.742

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

0

0

0

IV. SUBVENȚII

69

00.17

55.000

0

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70

00.18

55.000

0

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

71

42.02

55.000

0

55.000

B. Curente

72

55.000

0

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

73

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

74

42.02.41

40.000

0

40.000

TOTAL CHELTUIELI

75

769.569.826

947.064

770.516.890

CHELTUIELI CURENTE

76

01

755.951.719

1.085.406

757.037.125

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

77

10

187.935.359

-917.040

187.018.319

Cheltuieli salariale in bani

78

10.01

177.149.824

-634.040

176.515.784

Salarii de baza

79

10.01.01

146.823.824

2.437.000

149.260.824

Sporuri pentru condiții de munca

80

10.01.05

11.808.000

-2.039.000

9.769.000

Alte sporuri

81

10.01.06

4.732.000

-221.998

4.510.002

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

82

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

83

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

84

10.01.17

6.945.000

90.000

7.035.000

Alte drepturi salariale in bani

85

10.01.30

6.146.000

-890.042

5.255.958

Cheltuieli salariale in natura

86

10.02

6.618.000

-200.000

6.418.000

Norme de hrana

87

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

Tichete de vacanta

88

10.02.06

2.618.000

0

2.618.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Pag. 32/60

sss-l-........ m

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

89

10.03

4.167.535

-83.000

4.084.535

90

10.03.01

1.020

0

1.020

91

10.03.02

32

0

32

92

10.03.03

336

0

336

93

10.03.04

10

0

10

94

10.03.07

4.166.137

-83.000

4.083.137

95

20

367.224.028

-4.079.184

363.144.844

96

20.01

153.960.451

-774.683

153.185.768

97

20.01.01

2.399.300

117.987

2.517.287

98

20.01.02

2.768.500

-91.900

2.676.600

99

20.01.03

34.388.341

266.614

34.654.955

100

20.01.04

37.785.000

-922.359

36.862.641

101

20.01.05

617.500

196.000

813.500

102

20.01.06

719.000

21.000

740.000

103

20.01.07

640.500

-30.651

609.849

104

20.01.08

3.644.800

-60.241

3.584.559

105

20.01.09

42.358.610

-1.299.752

41.058.858

106

20.01.30

28.638.900

1.028.619

29.667.519

107

20.02

88.909.600

-393.073

88.516.527

108

20.03

2.255.000

-142.000

2.113.000

109

20.03.01

2.255.000

-142.000

2.113.000

110

20.04

529.000

70.000

599.000

111

20.04.01

191.000

12.000

203.000

112

20.04.02

251.000

62.000

313.000

113

20.04.04

87.000

-4.000

83.000

114

20.05

15.145.300

-2.282.764

12.862.536

115

20.05.01

2.219.000

-264.996

1.954.004

116

20.05.03

110.000

-50.000

60.000

117

20.05.30

12.816.300

-1.967.768

10.848.532

118

20.06

2.029.000

-142.969

1.886.031

— ■ ■ •- - • ■ —

-------------:dil

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări interne, detasari, transferări

119

20.06.01

1.463.000

-138.969

1.324.031

Deplasări in străinătate

120

20.06.02

566.000

-4.000

562.000

Cârti, publicații si materiale documentare

121

20.11

651.500

-16.400

635.100

consultanta si expertiza

122

20.12

237.000

-19.500

217.500

Pregătire profesionala

123

20.13

1.439.190

-113.217

1.325.973

Protecția muncii

124

20.14

527.300

-42.900

484.400

studii si cercetări

125

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

126

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

127

20.24.02

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselof statului, potrivit dispozițiilor legale

128

20.25

7.723.628

-500.000

7.223.628

Alte cheltuieli

129

20.30

93.387.059

278.322

93.665.381

Reclama si publicitate

130

20.30.01

855.825

0

855.825

Protocol si reprezentare

131

20.30.02

850.000

0

850.000

Chirii

132

20.30.04

1.618.000

9.800

1.627.800

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

133

20.30.30

90.063.234

268.522

90.331.756

TITLUL III DOBÂNZI

134

30

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

135

30.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

136

30.01.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

TITLUL IV SUBVENȚII

137

40

26.493.332

0

26.493.332

Subvenții pe produse

138

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

139

40.03

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

140

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

141

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

142

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

143

51

32.287.000

152.000

32.439.000

Transferuri curente

144

51.01

32.287.000

152.000

32.439.000

Transferuri către instituții publice

145

51.01.01

16.287.000

-1.348.000

14.939.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integra finanțarea sanatatii

sau parțial din venituri proprii pentru

146

51.01.46

16.000.000

1.500.000

17.500.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

147

55

22.097.000

100.000

22.197.000

111x21555115;

:•'? •'     1;: 'r*a5i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

A. Transferuri interne

148

55.01

21.625.000

0

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

149

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

150

55.01.63

21.625.000

0

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

151

55.02

472.000

100.000

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

152

55.02.04

472.000

100.000

572.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

153

57

87.002.000

5.163.606

92.165.606

Asigurări sociale

154

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

155

57.02

87.002.000

5.163.606

92.165.606

Ajutoare sociale in numerar

156

57.02.01

29.164.000

3.904.500

33.068.500

Ajutoare sociale in natura

157

57.02.02

56.913.000

1.269.106

58.182.106

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

158

57.02.03

21.000

-10.000

11.000

Suport alimentar

159

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160

59

14.413.000

866.024

15.279.024

Burse

161

59.01

12.694.000

1.004.024

13.698.024

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

162

59.40

1.719.000

-138.000

1.581.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

163

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

164

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

165

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

166

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

167

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

168

85

-4.360.893

-138.342

-4.499.235

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

169

85.01

-4.360.893

-138.342

-4.499.235

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

170

85.01.01

-4.360.893

-138.342

-4.499.235

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

171

50.02

188.467.236

-2.027.060

186.440.176

Autoritati publice si acțiuni externe

172

51.02

162.654.236

-1.727.060

160.927.176

CHELTUIELI CURENTE

173

01

163.528.911

-1.469.743

162.059.168

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

72.600.000

-1.980.000

70.620.000

Cheltuieli salariale in bani

175

10.01

69.975.000

-1.927.000

68.048.000

Salarii de baza

176

10.01.01

61.900.000

100.000

62.000.000

Sporuri pentru condiții de munca

177

10.01.05

3.700.000

-1.300.000

2.400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte sporuri

178

10.01.06

170.000

-47.000

123.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

179

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

180

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

181

10.01.17

2.350.000

-220.000

2.130.000

Alte drepturi salariale in bani

182

10.01.30

1.200.000

-450.000

750.000

Cheltuieli salariale in natura

183

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

184

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

185

10.03

1.575.000

-53.000

1.522.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

186

10.03.07

1.575.000

-53.000

1.522.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

89.906.911

480.257

90.387.168

Bunuri si servicii

188

20.01

7.865.000

380.257

8.245.257

Furnituri de birou

189

20.01.01

1.400.000

120.000

1.520.000

Materiale pentru curățenie

190

20.01.02

500.000

50.000

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

191

20.01.03

1.050.000

90.000

1.140.000

Apa, canal si salubritate

192

20.01.04

150.000

50.000

200.000

Carburanți si lubrifianti

193

20.01.05

60.000

20.000

80.000

Piese de schimb

194

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

195

20.01.08

2.400.000

0

2.400.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

196

20.01.09

1.700.000

150.257

1.850.257

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

197

20.01.30

510.000

-100.000

410.000

Reparații curente

198

20.02

1.700.000

0

1.700.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199

20.05

650.000

100.000

750.000

Alte obiecte de inventar

200

20.05.30

650.000

100.000

750.000

Deplasări, detasari, transferări

201

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

202

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

203

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

204

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

205

20.13

430.000

0

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

206

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

207

20.30

77.158.911

0

77.158.911

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Reclama si publicitate

208

20.30.01

810.825

0

810.825

Protocol si reprezentare

209

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

210

20.30.30

75.548.086

0

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

211

55

472.000

100.000

572.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

212

55.02

472.000

100.000

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

213

55.02.04

472.000

100.000

572.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

214

59

550.000

-70.000

480.000

Burse

215

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

216

59.40

550.000

-70.000

480.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

217

85

-874.675

-257.317

-1.131.992

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

218

85.01

-874.675

-257.317

-1.131.992

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

219

85.01.01

-874.675

-257.317

-1.131.992

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

220

51.02.01

162.654.236

-1.727.060

160.927.176

Autoritati executive

221

51.02.01.03

162.654.236

-1.727.060

160.927.176

Alte servicii publice generale

222

54.02

7.913.000

-100.000

7.813.000

CHELTUIELI CURENTE

223

01

7.913.000

-100.000

7.813.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

224

10

5.400.000

-102.000

5.298.000

Cheltuieli salariale in bani

225

10.01

5.208.000

-102.000

5.106.000

Salarii de baza

226

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

227

10.01.05

340.000

-102.000

238.000

Alte sporuri

228

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

229

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

230

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

231

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

232

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

233

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

234

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

235

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

236

20

1.467.000

0

1.467.000


: _ .. iwhkiw


_________, ________r.'rt3-r

—              ........... ......ÎZ22Z....... :'iUBHSBft-. i______F88

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri si servicii

237

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

238

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

239

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

240

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

241

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

242

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

243

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

244

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

245

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

246

20.30

1.285.000

0

1.285.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

247

20.30.30

1.285.000

0

1.285.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

248

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

249

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

250

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

251

59

46.000

2.000

48.000

Burse

252

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

253

59.40

46.000

2.000

48.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

254

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

255

54.02.10

6.193.000

-100.000

6.093.000

Alte servicii publice generale

256

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

257

55.02

17.900.000

-200.000

17.700.000

CHELTUIELI CURENTE

258

01

17.900.000

-200.000

17.700.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

259

20

400.000

0

400.000

Bunuri si servicii

260

20.01

0|

0

0

Furnituri de birou

261

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

262

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

263

20.24.02

400.000

0

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

264

30

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

265

30.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

Pag. 37/60

......... ' V . i:^:i.LLT3£!.L33D3JflL. .21“ V'

W afiKUW:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

266

30.01.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

267

55.02.00

17.900.000

-200.000

17.700.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

268

59.02

35.455.000

-1.139.040

34.315.960

Ordine publica si siguranța naționala

269

61.02

35.455.000

-1.139.040

34.315.960

CHELTUIELI CURENTE

270

01

35.455.000

-1.139.040

34.315.960

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

271

10

30.470.000

-980.040

29.489.960

Cheltuieli salariale in bani

272

10.01

25.370.000

-780.040

24.589.960

Salarii de baza

273

10.01.01

22.775.000

130.000

22.905.000

Sporuri pentru condiții de munca

274

10.01.05

1.655.000

-800.000

855.000

Alte sporuri

275

10.01.06

570.000

-59.998

510.002

Indemnizații de delegare

276

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

277

10.01.30

360.000

-50.042

309.958

Cheltuieli salariale in natura

278

10.02

4.470.000

-200.000

4.270.000

Norme de hrana

279

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

Tichete de vacanta

280

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

281

10.03

630.000

0

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

282

10.03.07

630.000

0

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

283

20

4.815.000

-139.000

4.676.000

Bunuri si servicii

284

20.01

1.755.000

50.000

1.805.000

Furnituri de birou

285

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

286

20.01.03

50.000

0

50.000

Carburanți si lubrifianti

287

20.01.05

400.000

200.000

600.000

Piese de schimb

288

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

289

20.01.08

80.000

0

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

290

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

291

20.01.30

550.000

-150.000

400.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

292

20.05

2.700.000

-214.000

2.486.000

Uniforme si echipament

293

20.05.01

1.950.000

-234.000

1.716.000

Alte obiecte de inventar

294

20.05.30

750.000

20.000

770.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări, detasari, transferări

295

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

296

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

297

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

298

20.13

205.000

0

205.000

Alte cheltuieli

299

20.30

0

25.000

25.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300

20.30.30

0

25.000

25.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

301

59

170.000

-20.000

150.000

Burse

302

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

303

59.40

170.000

-20.000

150.000

Din total capitol

Ordine publica

304

61.02.03

34.845.000

-909.040

33.935.960

Politie locala

305

61.02.03.0

4

34.845.000

-909.040

33.935.960

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

306

61.02.05

610.000

-230.000

380.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

307

64.02

316.899.646

3.956.076

320.855.722

Invatamant

308

65.02

107.597.400

3.417.020

111.014.420

CHELTUIELI CURENTE

309

01

107.615.778

3.419.667

111.035.445

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

310

20

56.855.778

2.057.037

58.912.815

Bunuri si servicii

311

20.01

35.627.110

670.317

36.297.427

Furnituri de birou

312

20.01.01

765.300

7.987

773.287

Materiale pentru curățenie

313

20.01.02

1.630.500

38.100

1.668.600

încălzit, iluminat si forța motrica

314

20.01.03

14.495.000

176.614

14.671.614

Apa, canal si salubritate

315

20.01.04

3.194.000

37.641

3.231.641

Carburanți si lubrifianti

316

20.01.05

88.500

-21.000

67.500

Piese de schimb

317

20.01.06

232.000

-7.000

225.000

Transport

318

20.01.07

640.500

-30.651

609.849

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

319

20.01.08

899.800

-60.241

839.559

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

320

20.01.09

1.626.610

49.991

1.676.601

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

321

20.01.30

12.054.900

478.876

12.533.776

Reparații curente

322

20.02

11.806.600

429.927

12.236.527

Medicamente si materiale sanitare

323

20.04

25.000

2.000

27.000

3ES3E.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente

324

20.04.01

22.000

-1.000

21.000

Materiale sanitare

325

20.04.02

2.000

2.000

4.000

Dezinfectanti

326

20.04.04

1.000

1.000

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

327

20.05

5.136.300

1.082.632

6.218.932

Uniforme si echipament

328

20.05.01

19.000

10.400

29.400

Lenjerie si accesorii de pat

329

20.05.03

40.000

-10.000

30.000

Alte obiecte de inventar

330

20.05.30

5.077.300

1.082.232

6.159.532

Deplasări, detasari, transferări

331

20.06

153.000

-27.969

125.031

Deplasări interne, detasari, transferări

332

20.06.01

145.000

-23.969

121.031

Deplasări in străinătate

333

20.06.02

8.000

-4.000

4.000

Cârti, publicații si materiale documentare

334

20.11

276.500

-11.400

265.100

consultanta si expertiza

335

20.12

237.000

-19.500

217.500

Pregătire profesionala

336

20.13

499.190

-38.217

460.973

Protecția muncii

337

20.14

493.300

-42.900

450.400

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

338

20.25

60.200

2.000

62.200

Alte cheltuieli

339

20.30

2.541.578

10.147

2.551.725

Reclama si publicitate

340

20.30.01

25.000

0

25.000

Chirii

341

20.30.04

1.430.000

9.800

1.439.800

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

342

20.30.30

1.086.578

347

1.086.925

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

343

55

21.625.000

0

21.625.000

A. Transferuri interne

344

55.01

21.625.000

0

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

345

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

346

55.01.63

21.625.000

0

21.625.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

347

57

16.441.000

358.606

16.799.606

Asigurări sociale

348

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

349

57.02

16.441.000

358.606

16.799.606

Ajutoare sociale in numerar

350

57.02.01

2.617.000

-245.500

2.371.500

Ajutoare sociale in natura

351

57.02.02

12.920.000

604.106

13.524.106

Suport alimentar

352

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

353

59

12.694.000

1.004.024

13.698.024

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Burse

354

59.01

12.694.000

1.004.024

13.698.024

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUI^ CURENT

355

85

-18.378

-2.647

-21.025

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

356

85.01

-18.378

-2.647

-21.025

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de func

ionare a bugetului local

357

85.01.01

-18.378

-2.647

-21.025

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

358

65.02.03

10.270.100

375.600

10.645.700

Invatamant preșcolar

359

65.02.03.0

10.270.100

375.600

10.645.700

Invatamant primar

360

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

361

65.02.04

72.475.300

3.103.120

75.578.420

Invatamant secundar inferior

362

65.02.04.Ol

15.291.100

249.000

15.540.100

Invatamant secundar superior

363

65.02.04.02

57.184.200

2.854.120

60.038.320

Invatamant postliceal

364

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

365

65.02.11

3.227.000

-61.700

3.165.300

Internate si cantine pentru elevi

366

65.02.11.0.

3

2.323.000

-61.700

2.261.300

Alte servicii auxiliare

367

65.02.11.3(

3

904.000

0

904.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

368

65.02.50

21.625.000

0

21.625.000

Sanatate

369

66.02

35.902.787

1.435.000

37.337.787

CHELTUIELI CURENTE

370

01

35.924.391

1.435.000

37.359.391

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

371

10

19.044.359

-150.000

18.894.359

Cheltuieli salariale in bani

372

10.01

18.370.824

-150.000

18.220.824

Salarii de baza

373

10.01.01

15.325.824

-50.000

15.275.824

Sporuri pentru condiții de munca

374

10.01.05

2.105.000

-100.000

2.005.000

Indemnizație de hrana

375

10.01.17

630.000

0

630.000

Alte drepturi salariale in bani

376

10.01.30

310.000

0

310.000

Cheltuieli salariale in natura

377

10.02

257.000

0

257.000

Tichete de vacanta

378

10.02.06

257.000

0

257.000

Contribuții

379

10.03

416.535

0

416.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

380

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

381

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

382

10.03.03

336

0

336

.......rj*.....-L:..     .......                                      i-: _■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

383

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

384

10.03.07

415.137

0

415.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

385

20

805.032

85.000

890.032

Bunuri si servicii

386

20.01

157.000

45.000

202.000

Furnituri de birou

387

20.01.01

25.000

0

25.000

Materiale pentru curățenie

388

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

389

20.01.06

40.000

30.000

70.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

390

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

391

20.01.30

50.000

15.000

65.000

Medicamente si materiale sanitare

392

20.04

355.000

83.000

438.000

Medicamente

393

20.04.01

135.000

13.000

148.000

Materiale sanitare

394

20.04.02

200.000

60.000

260.000

Dezinfectanti

395

20.04.04

20.000

10.000

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

396

20.05

200.000

-11.396

188.604

Uniforme si echipament

397

20.05.01

120.000

-41.396

78.604

Alte obiecte de inventar

398

20.05.30

80.000

30.000

110.000

Deplasări, detasari, transferări

399

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

400

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

401

20.13

50.000

0

50.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

402

20.25

3.428

-2.000

1.428

Alte cheltuieli

403

20.30

31.604

-29.604

2.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

404

20.30.30

31.604

-29.604

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

405

51

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Transferuri curente

406

51.01

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Transferuri către instituții publice

407

51.01.01

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

408

51.01.46

16.000.000

1.500.000

17.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

409

59

75.000

0

75.000

Burse

410

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

411

59.40

75.000

0

75.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANU( CURENT

412

85

-21.604

0

-21.604

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

413

85.01

-21.604

0

-21.604

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

414

85.01.01

-21.604

0

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

415

66.02.06

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Spitale generale

416

66.02.06.01

16.000.000

1.500.000

17.500.000

Servicii de sanatate publica

417

66.02.08

19.902.787

-65.000

19.837.787

Cultura, recreere si religie

418

67.02

55.974.000

-5.600.000

50.374.000

CHELTUIELI CURENTE

419

01

44.815.000

-5.600.000

39.215.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

420

20

40.117.000

-5.300.000

34.817.000

Bunuri si servicii

421

20.01

34.977.000

-2.300.000

32.677.000

Furnituri de birou

422

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

423

20.01.03

257.000

0

257.000

Apa, canal si salubritate

424

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

425

20.01.09

33.180.000

-2.000.000

31.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

426

20.01.30

1.045.000

-300.000

745.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

427

20.05

5.070.000

-3.000.000

2.070.000

Alte obiecte de inventar

428

20.05.30

5.070.000

-3.000.000

2.070.000

studii si cercetări

429

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

430

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

431

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

432

51

4.698.000

-300.000

4.398.000

Transferuri curente

433

51.01

4.698.000

-300.000

4.398.000

Transferuri către instituții publice

434

51.01.01

4.698.000

-300.000

4.398.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

435

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

436

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

437

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

438

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

439

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii culturale

440

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

441

67.02.03. Of

5

0

0

0

Servicii recreative si sportive

442

67.02.05

51.206.000

-5.300.000

45.906.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

443

67.02.05.0,

3

51.206.000

-5.300.000

45.906.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

444

67.02.50

4.768.000

-300.000

4.468.000

Asigurări si asistenta sociala

445

68.02

117.425.459

4.704.056

122.129.515

CHELTUIELI CURENTE

446

01

117.889.966

4.739.522

122.629.488

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

447

10

60.421.000

2.295.000

62.716.000

Cheltuieli salariale in bani

448

10.01

58.226.000

2.325.000

60.551.000

Salarii de baza

449

10.01.01

42.183.000

2.257.000

44.440.000

Sporuri pentru condiții de munca

450

10.01.05

4.008.000

263.000

4.271.000

Alte sporuri

451

10.01.06

3.990.000

-115.000

3.875.000

Indemnizații de delegare

452

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

453

10.01.17

3.795.000

310.000

4.105.000

Alte drepturi salariale in bani

454

10.01.30

4.225.000

-390.000

3.835.000

Cheltuieli salariale in natura

455

10.02

765.000

0

765.000

Tichete de vacanta

456

10.02.06

765.000

0

765.000

Contribuții

457

10.03

1.430.000

-30.000

1.400.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

458

10.03.07

1.430.000

-30.000

1.400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

459

20

12.440.966

-1.262.478

11.178.488

Bunuri si servicii

460

20.01

3.633.000

-120.000

3.513.000

Furnituri de birou

461

20.01.01

209.000

-10.000

199.000

Materiale pentru curățenie

462

20.01.02

636.000

-180.000

456.000

încălzit, iluminat si forța motrica

463

20.01.03

1.167.000

0

1.167.000

Apa, canal si salubritate

464

20.01.04

295.000

-10.000

285.000

Carburanți si lubrifianti

465

20.01.05

69.000

-3.000

66.000

Piese de schimb

466

20.01.06

52.000

-2.000

50.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

467

20.01.08

265.000

0

265.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

468

20.01.09

370.000

0

370.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

469

20.01.30

570.000

85.000

655.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Reparații curente

470

20.02

998.000

177.000

1.175.000

Hrana

471

20.03

2.255.000

-142.000

2.113.000

Hrana pentru oameni

472

20.03.01

2.255.000

-142.000

2.113.000

Medicamente si materiale sanitare

473

20.04

149.000

-15.000

134.000

Medicamente

474

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

475

20.04.02

49.000

0

49.000

Dezinfectanti

476

20.04.04

66.000

-15.000

51.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

477

20.05

832.000

60.000

892.000

Uniforme si echipament

478

20.05.01

130.000

0

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

479

20.05.03

70.000

-40.000

30.000

Alte obiecte de inventar

480

20.05.30

632.000

100.000

732.000

Deplasări, detasari, transferări

481

20.06

480.000

-115.000

365.000

Deplasări interne, detasari, transferări

482

20.06.01

425.000

-115.000

310.000

Deplasări in străinătate

483

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

484

20.11

75.000

-5.000

70.000

Pregătire profesionala

485

20.13

225.000

-75.000

150.000

Protecția muncii

486

20.14

34.000

0

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselqr statului, potrivit dispozițiilor legale

487

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

488

20.30

3.749.966

-1.027.478

2.722.488

Reclama si publicitate

489

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

490

20.30.02

50.000

0

50.000

Chirii

491

20.30.04

188.000

0

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

492

20.30.30

3.491.966

-1.027.478

2.464.488

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

493

51

11.589.000

-1.048.000

10.541.000

Transferuri curente

494

51.01

11.589.000

-1.048.000

10.541.000

Transferuri către instituții publice

495

51.01.01

11.589.000

-1.048.000

10.541.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

496

57

32.561.000

4.805.000

37.366.000

Asigurări sociale

497

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

498

57.02

32.561.000

4.805.000

37.366.000

Ajutoare sociale in numerar

499

57.02.01

26.547.000

4.150.000

30.697.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutoare sociale in natura

500

57.02.02

5.993.000

665.000

6.658.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

501

57.02.03

21.000

-10.000

11.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

502

59

878.000

-50.000

828.000

Burse

503

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

504

59.40

878.000

-50.000

828.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

.CURENT

505

85

-464.507

-35.466

-499.973

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

506

85.01

-464.507

-35.466

-499.973

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

507

85.01.01

-464.507

-35.466

-499.973

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

508

68.02.05

52.548.912

7.615.035

60.163.947

Asistenta sociala in caz de invaliditate

509

68.02.05.OL

52.548.912

7.615.035

60.163.947

Asistenta sociala pentru familie si copii

510

68.02.06

0

0

0

Crese

511

68.02.11

31.188.000

-1.150.000

30.038.000

Prevenirea excluderii sociale

512

68.02.15

9.866.547

-1.048.000

8.818.547

Ajutor social

513

68.02.15.0-

268.547

0

268.547

Cantine de ajutor social

514

68.02.15.OL

9.598.000

-1.048.000

8.550.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

515

68.02.50

23.822.000

-712.979

23.109.021

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

516

68.02.50.5(

)

23.822.000

-712.979

23.109.021

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

517

69.02

83.369.904

157.088

83.526.992

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

518

70.02

41.769.904

-1.342.912

40.426.992

CHELTUIELI CURENTE

519

01

39.337.341

-1.500.000

37.837.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

520

20

39.337.341

-1.500.000

37.837.341

Bunuri si servicii

521

20.01

22.837.341

0

22.837.341

Furnituri de birou

522

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

523

20.01.03

16.172.341

0

16.172.341

Apa, canal si salubritate

524

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

525

20.01.09

1.400.000

0

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

526

20.01.30

5.240.000

0

5.240.000

Reparații curente

527

20.02

9.500.000

-1.000.000

8.500.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

528

20.25

7.000.000

-500.000

6.500.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

529

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

530

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

531

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

532

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

533

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

534

85

-977.437

157.088

-820.349

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

535

85.01

-977.437

157.088

-820.349

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

536

85.01.01

-977.437

157.088

-820.349

Din total capitol

Locuințe

537

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

538

70.02.03.0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

539

70.02.06

15.469.579

-9.025

15.460.554

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

540

70.02.50

26.300.325

-1.333.887

24.966.438

Protecția mediului

541

74.02

41.600.000

1.500.000

43.100.000

CHELTUIELI CURENTE

542

01

41.600.000

1.500.000

43.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

543

20

41.600.000

1.500.000

43.100.000

Bunuri si servicii

544

20.01

37.990.000

-500.000

37.490.000

Furnituri de birou

545

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

546

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

547

20.01.04

33.626.000

-1.000.000

32.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

548

20.01.09

3.667.000

500.000

4.167.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

549

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

550

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

551

20.30

3.600.000

2.000.000

5.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

552

20.30.30

3.600.000

2.000.000

5.600.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

553

74.02.05

41.600.000

1.500.000

43.100.000

Salubritate

554

74.02.05.0

1

41.600.000

1.500.000

43.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

555

79.02

145.378.040

0

145.378.040DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Combustibili si energie

556

81.02

24.500.000

0

24.500.000

CHELTUIELI CURENTE

557

01

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

558

20

0

0

0

Bunuri si servicii

559

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

560

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

561

20.30

0

0

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

562

20.30.30

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

563

40

26.493.332

0

26.493.332

Subvenții pe produse

564

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

565

40.03

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

566

85

-1.993.332

0

-1.993.332

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

567

85.01

-1.993.332

0

-1.993.332

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

568

85.01.01

-1.993.332

0

-1.993.332

Din total capitol

Energie termica

569

81.02.06

24.500.000

0

24.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

570

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

571

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

572

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

573

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

574

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

575

20.01.30

322.000

0

322.000

Din total capitol

Agricultura

576

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

577

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

578

83.02.50

0

0

0

Transporturi

579

84.02

120.556.040

0

120.556.040

CHELTUIELI CURENTE

580

01

117.157.000

0

117.157.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

581

20

79.157.000

0

79.157.000

Bunuri si servicii

582

20.01

8.772.000

999.743

9.771.743

.' ■' —.1 ~~ tw

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

583

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

584

20.01.03

480.000

0

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

585

20.01.30

8.292.000

999.743

9.291.743

Reparații curente

586

20.02

64.905.000

0

64.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

587

20.05

500.000

-300.000

200.000

Alte obiecte de inventar

588

20.05.30

500.000

-300.000

200.000

Alte cheltuieli

589

20.30

4.980.000

-699.743

4.280.257

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590

20.30.30

4.980.000

-699.743

4.280.257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

591

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

592

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

593

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

594

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

595

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

596

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

597

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

598

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

599

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600

85

-10.960

0

-10.960

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

601

85.01

-10.960

0

-10.960

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

602

85.01.01

-10.960

0

-10.960

Din total capitol

Transport rutier

603

84.02.03

120.556.040

0

120.556.040

Transport in comun

604

84.02.03.01

38.690.060

-399.743

38.290.317

Străzi

605

84.02.03.01

3

81.865.980

399.743

82.265.723

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

606

96.02

0

0

0

REZERVE

607

97.02

0

0

0

EXCEDENT

608

98.02

0

0

0

DEFICIT

609

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

364.060.397

-235.388

363.825.009

TOTAL VENITURI

2

00.01

364.060.397

-235.388

363.825.009

VENITURI PROPRII

3

49.90

1.294.834

1.346.241

2.641.075

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

354.231

40.465

394.696

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

354.231

40.465

394.696

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

354.231

40.465

394.696

Diverse venituri

7

36.02

354.231

40.465

394.696

Taxa de reabilitare termica

8

36.02.23

354.231

40.465

394.696

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9

37.02

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

10

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

11

00.15

940.603

1.305.776

2.246.379

Venituri din valorificarea unor bunuri

12

39.02

940.603

1.305.776

2.246.379

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

13

39.02.01

296.146

0

296.146

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

14

39.02.03

21.329

7.934

29.263

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

15

39.02.07

297.576

1.237.419

1.534.995

Depozite speciale pentru construcții de construinte

16

39.02.10

325.552

60.423

385.975

IV. SUBVENȚII

17

00.17

49.007.761

0

49.007.761

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18

00.18

49.007.761

0

49.007.761

Subvenții de la bugetul de stat

19

42.02

49.007.761

0

49.007.761

B. Curente

20

49.007.761

0

49.007.761

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

21

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

22

42.02.69

41.122.761

0

41.122.761

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

23

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

24

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

25

45.02.19.0'

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

26

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari 2014-2020

aferente cadrului financiar

27

48.02

275.469.992

-1.581.629

273.888.363

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28

48.02.01

270.161.320

-1.581.629

268.579.691

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

29

48.02.01.01

265.212.217

-1.600.385

263.611.832

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

30

48.02.01.02

1.141.691

18.756

1.160.447

Prefinantare

31

48.02.01.03

3.807.412

0

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

32

48.02.02

3.865.268

0

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

33

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

34

48.02.02.0^

23.539

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

35

48.02.15

1.443.404

0

1.443.404

Sume primite în contul plaîilor efectuate în anul curent

36

48.02.15.01

1.443.404

0

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

37

615.507.000

-235.388

615.271.612

CHELTUIELI CURENTE

38

01

385.282.206

7.435.000

392.717.206

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39

51

17.766.000

8.430.000

26.196.000

Transferuri curente

40

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

41

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

42

51.02

17.766.000

8.430.000

26.196.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43

51.02.28

6.600.000

-480.000

6.120.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

44

51.02.29

11.166.000

8.910.000

20.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

45

55

6.140.000

0

6.140.000

A. Transferuri interne

46

55.01

6.140.000

0

6.140.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

47

55.01.12

6.140.000

0

6.140.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAȘILE (FEN) POSTADERARE

48

56

14.652.000

0

14.652.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

49

56.01

2.251.000

0

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

50

56.01.03

2.251.000

0

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

51

56.25

12.401.000

0

12.401.000

Finanțarea naționala

52

56.25.01

1.861.000

0

1.861.000

Finanțarea externa nerambursabila

53

56.25.02

10.540.000

0

10.540.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

54

58

346.724.206

-995.000

345.729.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

55

58.01

341.960.206

-760.000

341.200.206

Finanțarea naționala

56

58.01.01

49.625.781

227.000

49.852.781

Finanțarea externa nerambursabila

57

58.01.02

245.055.425

-987.000

244.068.425

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

58

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

59

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

60

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

61

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

62

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

63

58.15

100.000

-91.000

9.000

Finanțarea naționala

64

58.15.01

100.000

-91.000

9.000

Fondul pentru relaîii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic

European ?i Norvegian 2014-2021

65

58.32

144.000

-144.000

0

Finanțarea naționala

66

58.32.01

144.000

-144.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

67

70

233.263.026

-7.670.388

225.592.638

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

68

71

233.243.026

-7.670.388

225.572.638

Active fixe

69

71.01

233.243.026

-7.670.388

225.572.638

Construcții

70

71.01.01

12.483.000

766.000

13.249.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71

71.01.02

10.545.801

2.153.900

12.699.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

72

71.01.03

4.417.547

577.812

4.995.359

Alte active fixe

73

71.01.30

205.796.678

-11.168.100

194.628.578

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

74

72

20.000

0

20.000

Active financiare

75

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

76

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUl| CURENT

77

85

-3.038.232

0

-3.038.232

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

78

85.01

-3.038.232

0

-3.038.232

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

79

85.01.02

-3.038.232

0

-3.038.232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

80

50.02

55.945.206

47.000

55.992.206

Autoritati publice si acțiuni externe

81

51.02

55.945.206

47.000

55.992.206

CHELTUIELI CURENTE

82

01

18.547.206

0

18.547.206

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrujui financiar 2014-2020

83

58

18.547.206

0

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

84

58.01

14.027.206

0

14.027.206

Finanțarea naționala

85

58.01.01

2.103.781

0

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

86

58.01.02

11.923.425

0

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

87

58.02

4.520.000

0

4.520.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Din total capitol

Ordine publica

Politie locala

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

88

58.02.01

663.000

0

663.000

89

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

90

58.02.03

100.000

0

100.000

91

70

37.398.000

47.000

37.445.000

92

71

37.378.000

47.000

37.425.000

93

71.01

37.378.000

47.000

37.425.000

94

71.01.01

0

0

0

95

71.01.02

8.601.000

2.073.000

10.674.000

96

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

97

71.01.30

25.777.000

-2.026.000

23.751.000

98

72

20.000

0

20.000

99

72.01

20.000

0

20.000

100

72.01.01

20.000

0

20.000

101

51.02.01

55.945.206

47.000

55.992.206

102

51.02.01,0C

55.945.206

47.000

55.992.206

103

59.02

2.113.000

0

2.113.000

104

61.02

2.113.000

0

2.113.000

105

01

0

0

0

106

70

2.113.000

0

2.113.000

107

71

2.113.000

0

2.113.000

108

71.01

2.113.000

0

2.113.000

109

71.01.01

0

0

0

110

71.01.02

1.463.000

0

1.463.000

111

71.01.30

650.000

0

650.000

112

61.02.03

1.463.000

-510.000

953.000

113

61.02.03.0z

1.463.000

-510.000

953.000

114

61.02.05

650.000

510.000

1.160.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

115

64.02

76.347.587

269.612

76.617.199

Invatamant

116

65.02

21.317.587

754.612

22.072.199

CHELTUIELI CURENTE

117

01

11.581.000

0

11.581.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

118

56

3.701.000

0

3.701.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

119

56.25

3.701.000

0

3.701.000

Finanțarea naționala

120

56.25.01

556.000

0

556.000

Finanțarea externa nerambursabila

121

56.25.02

3.145.000

0

3.145.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadru|ui financiar 2014-2020

122

58

7.880.000

0

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

123

58.01

7.880.000

0

7.880.000

Finanțarea naționala

124

58.01.01

966.000

0

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

125

58.01.02

5.471.000

0

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

126

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

127

70

9.736.587

754.612

10.491.199

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

128

71

9.736.587

754.612

10.491.199

Active fixe

129

71.01

9.736.587

754.612

10.491.199

Construcții

130

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

131

71.01.02

209.801

80.900

290.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

132

71.01.03

1.197.022

577.812

1.774.834

Alte active fixe

133

71.01.30

8.329.764

95.900

8.425.664

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

134

65.02.03

1.209.668

56.000

1.265.668

Invatamant preșcolar

135

65.02.03.01

247.334

23.000

270.334

Invatamant primar

136

65.02.03.02

962.334

33.000

995.334

Invatamant secundar

137

65.02.04

4.013.332

4.000

4.017.332

Invatamant secundar inferior

138

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

139

65.02.04.02

4.013.332

4.000

4.017.332

Invatamant postliceal

140

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

141

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

142

65.02.11.02

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Sanatate

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domen

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadru

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Alte active fixe

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatate publica

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadru

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

143

65.02.11.3C

0

0

0

144

65.02.50

16.094.587

694.612

16.789.199

145

66.02

16.700.000

-480.000

16.220.000

146

01

16.600.000

-480.000

16.120.000

147

51

6.600.000

-480.000

6.120.000

148

51.01

0

0

0

149

51.01.20

0

0

0

150

51.02

6.600.000

-480.000

6.120.000

ui sanatatii

151

51.02.28

6.600.000

-480.000

6.120.000

ui financiar 2014-2020

152

58

10.000.000

0

10.000.000

153

58.01

10.000.000

0

10.000.000

154

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

155

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

156

70

100.000

0

100.000

157

71

100.000

0

100.000

158

71.01

100.000

0

100.000

159

71.01.30

100.000

0

100.000

160

66.02.06

16.600.000

-480.000

16.120.000

161

66.02.06.01

16.600.000

-480.000

16.120.000

162

66.02.08

100.000

0

100.000

163

67.02

30.643.000

230.000

30.873.000

164

01

24.725.000

140.000

24.865.000

165

51

1.291.000

0

1.291.000

166

51.01

0

0

0

167

51.01.20

0

0

0

168

51.02

1.291.000

0

1.291.000

169

51.02.29

1.291.000

0

1.291.000

ui financiar 2014-2020

170

58

23.434.000

140.000

23.574.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

171

58.01

23.434.000

140.000

23.574.000

Finanțarea naționala

172

58.01.01

3.380.000

22.000

3.402.000

Finanțarea externa nerambursabila

173

58.01.02

19.154.000

118.000

19.272.000

Cheltuieli neeligibile

174

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

175

70

5.919.439

90.000

6.009.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

176

71

5.919.439

90.000

6.009.439

Active fixe

177

71.01

5.919.439

90.000

6.009.439

Construcții

178

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

179

71.01.30

5.919.439

90.000

6.009.439

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUlj. CURENT

180

85

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

181

85.01

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

182

85.01.02

-1.439

0

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

183

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

184

67.02.03.0(

0

0

0

Servicii recreative si sportive

185

67.02.05

29.352.000

230.000

29.582.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

186

67.02.05.0

3

29.352.000

230.000

29.582.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

187

67.02.50

1.291.000

0

1.291.000

Asigurări si asistenta sociala

188

68.02

7.687.000

-235.000

7.452.000

CHELTUIELI CURENTE

189

01

946.000

-235.000

711.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

190

51

502.000

0

502.000

Transferuri de capital

191

51.02

502.000

0

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

192

51.02.29

502.000

0

502.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

193

58

444.000

-235.000

209.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

194

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

195

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

196

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

197

58.02

0

0

0

Finanțarea naționala

198

58.02.01

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila

199

58.02.02

0

0

0

- 7'                         ra

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

200

58.15

100.000

-91.000

9.000

Finanțarea naționala

201

58.15.01

100.000

-91.000

9.000

Fondul pentru relaîii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaîiul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

202

58.32

144.000

-144.000

0

Finanțarea naționala

203

58.32.01

144.000

-144.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

204

70

6.741.000

0

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

205

71

6.741.000

0

6.741.000

Active fixe

206

71.01

6.741.000

0

6.741.000

Construcții

207

71.01.01

5.490.000

0

5.490.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

208

71.01.02

272.000

0

272.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

209

71.01.03

220.525

0

220.525

Alte active fixe

210

71.01.30

758.475

0

758.475

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

211

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

212

68.02.05.0

2

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

213

68.02.06

0

0

0

Crese

214

68.02.11

5.990.000

0

5.990.000

Prevenirea excluderii sociale

215

68.02.15

502.000

0

502.000

Ajutor social

216

68.02.15.0

1

0

0

0

Cantine de ajutor social

217

68.02.15.0

2

502.000

0

502.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

218

68.02.50

1.195.000

-235.000

960.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

219

68.02.50.5

0

1.195.000

-235.000

960.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI API

220

69.02

108.960.910

9.332.000

118.292.910

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

221

70.02

100.995.910

10.151.000

111.146.910

CHELTUIELI CURENTE

222

01

46.650.000

9.910.000

56.560.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

223

51

9.373.000

8.910.000

18.283.000

Transferuri curente

224

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

225

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

226

51.02

9.373.000

8.910.000

18.283.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

227

51.02.29

9.373.000

8.910.000

18.283.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

228

55

5.791.000

0

5.791.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

A. Transferuri interne

229

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

230

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

231

56

9.951.000

0

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

232

56.01

1.251.000

0

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

233

56.01.03

1.251.000

0

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

234

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

235

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

236

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

237

58

21.535.000

1.000.000

22.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

238

58.01

21.535.000

1.000.000

22.535.000

Finanțarea naționala

239

58.01.01

8.534.000

490.000

9.024.000

Finanțarea externa nerambursabila

240

58.01.02

12.265.000

510.000

12.775.000

Cheltuieli neeligibile

241

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

242

70

56.543.000

241.000

56.784.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

243

71

56.543.000

241.000

56.784.000

Active fixe

244

71.01

56.543.000

241.000

56.784.000

Construcții

245

71.01.01

6.993.000

766.000

7.759.000

Alte active fixe

246

71.01.30

49.550.000

-525.000

49.025.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

247

85

-2.197.090

0

-2.197.090

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

248

85.01

-2.197.090

0

-2.197.090

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

249

85.01.02

-2.197.090

0

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

250

70.02.03

23.653.000

1.766.000

25.419.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

251

70.02.03.0

1

23.653.000

1.766.000

25.419.000

Iluminat public si electrificări rurale

252

70.02.06

14.417.000

0

14.417.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

253

70.02.50

62.925.910

8.385.000

71.310.910

Protecția mediului

254

74.02

7.965.000

-819.000

7.146.000

CHELTUIELI CURENTE

255

01

1.000.000

0

1.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

256

56

1.000.000

0

1.000.000

Pag. 58/60


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

257

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

258

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

259

70

6.965.000

-819.000

6.146.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

260

71

6.965.000

-819.000

6.146.000

Active fixe

261

71.01

6.965.000

-819.000

6.146.000

Construcții

262

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

263

71.01.30

6.965.000

-819.000

6.146.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

264

74.02.05

7.965.000

-819.000

7.146.000

Salubritate

265

74.02.05.0

7.965.000

-819.000

7.146.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

266

79.02

372.140.297

-9.884.000

362.256.297

Combustibili si energie

267

81.02

677.934

0

677.934

CHELTUIELI CURENTE

268

01

349.000

0

349.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

269

55

349.000

0

349.000

A. Transferuri interne

270

55.01

349.000

0

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

271

55.01.12

349.000

0

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

272

70

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

273

71

1.150.000

0

1.150.000

Active fixe

274

71.01

1.150.000

0

1.150.000

Construcții

275

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

276

71.01.30

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANU| CURENT

277

85

-821.066

0

-821.066

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

278

85.01

-821.066

0

-821.066

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

279

85.01.02

-821.066

0

-821.066

Din total capitol

Energie termica

280

81.02.06

677.934

0

677.934

Transporturi

281

84.02

371.462.363

-9.884.000

361.578.363

CHELTUIELI CURENTE

282

01

264.884.000

-1.900.000

262.984.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrqlui financiar 2014-2020

283

58

264.884.000

-1.900.000

262.984.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

284

58.01

264.884.000

-1.900.000

262.984.000

Finanțarea naționala

285

58.01.01

33.103.000

-285.000

32.818.000

Finanțarea externa nerambursabila

286

58.01.02

187.581.000

-1.615.000

185.966.000

Cheltuieli neeligibile

287

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

288

70

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

289

71

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

Active fixe

290

71.01

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

Construcții

291

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

292

71.01.30

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANU) CURENT

293

85

-18.637

0

-18.637

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

294

85.01

-18.637

0

-18.637

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

295

85.01.02

-18.637

0

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

296

84.02.03

371.462.363

-9.884.000

361.578.363

Transport in comun

297

84.02.03.0

2

224.115.000

17.940.000

242.055.000

Străzi

298

84.02.03.0

3

147.347.363

-27.824.000

119.523.363

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

n rx

299

96.02

0

0

0

REZERVE

/w X

300

97.02

0

0

0

EXCEDENT

AV\-A

301

98.02

0

0

0

DEFICIT

302

99.02

251.446.603

0

251.446.603_____5 -                     ..... ...                                                 JOLJOTÎjSSi:.. .. . Jîmraf®:

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019 - BUGET INDIVIDUAL


ANEXA 2 A 1 LA HOTĂRÂREA NR

743/2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.385.076.826

711.676

1.385.788.502

VENITURI PROPRII

2

49.90

960.657.178

1.848.648

962.505.826

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

769.869.057

987.529

770.856.586

A. VENITURI FISCALE

*

4

00.03

693.452.959

489.539

693.942.498

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozite si taxe pe proprietate

12

07.02

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozit pe clădiri

13

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

14

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

7    /

16

07.02.02

14.736.959

496.281

15.233.240

Impozit pe terenuri - PF

cui1

17

07.02.02.bl

8.068.959

475.858

8.544.817

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.211.000

20.423

6.231.423

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe d< anii anteriori =

s timbru -= La bugetul de stat = restante

20

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

100.005.000

-6.742

99.998.258

Sume defalcate din TVA

22

11.02

61.296.000

0

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

24

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

Pag. 1 / 48

DENUMIREA INDICATORILOR

-

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului

particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

21.594.000

0

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

9.000

-6.742

2.258

Taxe hoteliere

27

12.02.07

9.000

-6.742

2.258

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurprea de activitati

31

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.6l

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

76.416.098

497.990

76.914.088

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.397.431

0

29.397.431

Venituri din proprietate

41

30.02

29.397.431

0

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

45

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

47.018.667

497.990

47.516.657

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

21.083.000

-148.460

20.934.540

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

20.250.000

-150.000

20.100.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

10.000

1.540

11.540

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

15.775

49.973

65.748

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

15.775

49.973

65.748

Amenzi, penalitati si confiscări

56

35.02

19.441.576

111.355

19.552.931

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02.50

339.576

111.355

450.931

Diverse venituri

60

36.02

6.175.231

40.465

6.215.696

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

61

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

62

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

63

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Taxa de reabilitare termica

64

36.02.23

354.231

40.465

394.696

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

303.085

444.657

747.742

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

303.085

444.657

747.742

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

940.603

1.305.776

2.246.379

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

940.603

1.305.776

2.246.379

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

72

39.02.01

296.146

0

296.146

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

73

39.02.03

21.329

7.934

29.263

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

74

39.02.07

297.576

1.237.419

1.534.995

Depozite speciale pentru construcții de construinte

75

39.02.10

325.552

60.423

385.975

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

76

00.16

251.446.603

0

251.446.603

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

77

40.02

251.446.603

0

251.446.603

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiqnii de dezvoltare**)

78

40.02.14

251.446.603

0

251.446.603

IV. SUBVENȚII

79

00.17

49.062.761

0

49.062.761

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

80

00.18

49.062.761

0

49.062.761

Subvenții de la bugetul de stat

81

42.02

49.062.761

0

49.062.761

B. Curente

82

49.062.761

0

49.062.761

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

83

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

84

42.02.41

40.000

0

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

85

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

86

42.02.69

41.122.761

0

41.122.761

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

87

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

88

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

89

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

90

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantar 2014-2020

aferente cadrului financiar

91

48.02

275.469.992

-1.581.629

273.888.363

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

92

48.02.01

270.161.320

-1.581.629

268.579.691

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

93

48.02.01.01

265.212.217

-1.600.385

263.611.832

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

94

48.02.01.02

1.141.691

18.756

1.160.447

Prefinantare

95

48.02.01.03

3.807.412

0

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

96

48.02.02

3.865.268

0

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

97

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

98

48.02.02.02

23.539

0

23.539

Alte programe comunitare finanîate în perioada 2014-2020 (APC)

99

48.02.15

1.443.404

0

1.443.404

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

100

48.02.15.01

1.443.404

0

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

101

1.139.807.152

-9.872.012

1.129.935.140

CHELTUIELI CURENTE

102

01

904.395.383

-1.406.783

902.988.600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

103

10

108.470.000

-3.062.040

105.407.960

Cheltuieli salariale in bani

104

10.01

100.553.000

-2.809.040

97.743.960

Salarii de baza

105

10.01.01

89.315.000

230.000

89.545.000

Sporuri pentru condiții de munca

106

10.01.05

5.695.000

-2.202.000

3.493.000

Alte sporuri

107

10.01.06

742.000

-106.998

635.002

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

108

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

109

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

110

10.01.17

2.520.000

-220.000

2.300.000

Alte drepturi salariale in bani

111

10.01.30

1.611.000

-500.042

1.110.958

Cheltuieli salariale in natura

112

10.02

5.596.000

-200.000

5.396.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Norme de hrana

113

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

Tichete de vacanta

114

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

Contribuții

115

10.03

2.321.000

-53.000

2.268.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

116

10.03.07

2.321.000

-53.000

2.268.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

117

20

297.334.845

-4.958.743

292.376.102

Bunuri si servicii

118

20.01

114.543.341

-1.370.000

113.173.341

Furnituri de birou

119

20.01.01

1.400.000

120.000

1.520.000

Materiale pentru curățenie

120

20.01.02

500.000

50.000

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

121

20.01.03

18.726.341

90.000

18.816.341

Apa, canal si salubritate

122

20.01.04

34.296.000

-950.000

33.346.000

Carburanți si lubrifianti

123

20.01.05

460.000

220.000

680.000

Piese de schimb

124

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

125

20.01.08

2.480.000

0

2.480.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

126

20.01.09

40.322.000

-1.349.743

38.972.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

127

20.01.30

15.964.000

449.743

16.413.743

Reparații curente

128

20.02

76.313.100

-1.000.000

75.313.100

Bunuri de natura obiectelor de inventar

129

20.05

8.977.000

-3.414.000

5.563.000

Uniforme si echipament

130

20.05.01

1.950.000

-234.000

1.716.000

Alte obiecte de inventar

131

20.05.30

7.027.000

-3.180.000

3.847.000

Deplasări, detasari, transferări

132

20.06

1.388.000

0

1.388.000

Deplasări interne, detasari, transferări

133

20.06.01

885.000

0

885.000

Deplasări in străinătate

134

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

135

20.11

300.000

0

300.000

Pregătire profesionala

136

20.13

665.000

0

665.000

studii si cercetări

137

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

138

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

139

20.24.02

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

140

20.25

7.650.000

-500.000

7.150.000

Alte cheltuieli

141

20.30

87.068.404

1.325.257

88.393.661

Reclama si publicitate

142

20.30.01

810.825

0

810.825

^țgpwMWT’r:''"7' ■''

‘■fi£..™;223Z‘.’23Ofr"

'.""’S! ’ "lUESiSi' _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

143

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

144

20.30.30

85.457.579

1.325.257

86.782.836

TITLUL III DOBÂNZI

145

30

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

146

30.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

147

30.01.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

TITLUL IV SUBVENȚII

148

40

26.493.332

0

26.493.332

Subvenții pe produse

149

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

150

40.03

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

151

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

152

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

153

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

154

51

25.462.000

7.562.000

33.024.000

Transferuri curente

155

51.01

14.296.000

-1.348.000

12.948.000

Transferuri către instituții publice

156

51.01.01

14.296.000

-1.348.000

12.948.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

157

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

158

51.02

11.166.000

8.910.000

20.076.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

159

51.02.29

11.166.000

8.910.000

20.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

160

55

28.237.000

100.000

28.337.000

A. Transferuri interne

161

55.01

27.765.000

0

27.765.000

Restructurarea industriei de aparare

162

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

163

55.01.12

6.140.000

0

6.140.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

164

55.01.63

21.625.000

0

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

165

55.02

472.000

100.000

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

166

55.02.04

472.000

100.000

572.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

167

56

14.652.000

0

14.652.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

168

56.01

2.251.000

0

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

169

56.01.03

2.251.000

0

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor econorjiice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

170

56.25

12.401.000

0

12.401.000

Finanțarea naționala

171

56.25.01

1.861.000

0

1.861.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

172

56.25.02

10.540.000

0

10.540.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

173

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

174

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

175

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

176

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

177

58

346.480.206

-760.000

345.720.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

58.01

341.960.206

-760.000

341.200.206

Finanțarea naționala

179

58.01.01

49.625.781

227.000

49.852.781

Finanțarea externa nerambursabila

180

58.01.02

245.055.425

-987.000

244.068.425

Cheltuieli neeligibile

181

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

182

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

183

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

184

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

185

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

186

59

766.000

-88.000

678.000

Burse

187

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

188

59.40

766.000

-88.000

678.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

189

70

224.338.439

-8.365.000

215.973.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

190

71

224.318.439

-8.365.000

215.953.439

Active fixe

191

71.01

224.318.439

-8.365.000

215.953.439

Construcții

192

71.01.01

6.993.000

766.000

7.759.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

193

71.01.02

10.064.000

2.073.000

12.137.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

194

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

195

71.01.30

204.261.439

-11.204.000

193.057.439

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

196

72

20.000

0

20.000

Active financiare

197

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

198

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

200

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

201

81.01.01

0

0

0

^Tnaaouooaaarr^rT : • .. :• ccw -.'.»' ■ >.-, ■■/-,•                              -r - -r—"■■ ■______.......... ....................... _    .                                            ____

ÎÎC z~nv-.............

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite interne

202

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

203

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

204

85

-6.905.670

-100.229

-7.005.899

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

205

85.01

-6.905.670

-100.229

-7.005.899

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

206

85.01.01

-3.867.438

-100.229

-3.967.667

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

207

85.01.02

-3.038.232

0

-3.038.232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

208

50.02

244.412.442

-1.980.060

242.432.382

Autoritati publice si acțiuni externe

209

51.02

218.599.442

-1.680.060

216.919.382

CHELTUIELI CURENTE

210

01

182.076.117

-1.469.743

180.606.374

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

211

10

72.600.000

-1.980.000

70.620.000

Cheltuieli salariale in bani

212

10.01

69.975.000

-1.927.000

68.048.000

Salarii de baza

213

10.01.01

61.900.000

100.000

62.000.000

Sporuri pentru condiții de munca

214

10.01.05

3.700.000

-1.300.000

2.400.000

Alte sporuri

215

10.01.06

170.000

-47.000

123.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

216

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

217

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

218

10.01.17

2.350.000

-220.000

2.130.000

Alte drepturi salariale in bani

219

10.01.30

1.200.000

-450.000

750.000

Cheltuieli salariale in natura

220

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

221

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

222

10.03

1.575.000

-53.000

1.522.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

223

10.03.07

1.575.000

-53.000

1.522.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

224

20

89.906.911

480.257

90.387.168

Bunuri si servicii

225

20.01

7.865.000

380.257

8.245.257

Furnituri de birou

226

20.01.01

1.400.000

120.000

1.520.000

Materiale pentru curățenie

227

20.01.02

500.000

50.000

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

228

20.01.03

1.050.000

90.000

1.140.000

Apa, canal si salubritate

229

20.01.04

150.000

50.000

200.000

Carburanți si lubrifianti

230

20.01.05

60.000

20.000

80.000

Piese de schimb

231

20.01.06

95.000

0

95.000

......... lskyy' .-/7-----

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

232

20.01.08

2.400.000

0

2.400.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

233

20.01.09

1.700.000

150.257

1.850.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

234

20.01.30

510.000

-100.000

410.000

Reparații curente

235

20.02

1.700.000

0

1.700.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

236

20.05

650.000

100.000

750.000

Alte obiecte de inventar

237

20.05.30

650.000

100.000

750.000

Deplasări, detasari, transferări

238

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

239

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

240

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

241

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

242

20.13

430.000

0

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereseldr statului, potrivit dispozițiilor legale

243

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

244

20.30

77.158.911

0

77.158.911

Reclama si publicitate

245

20.30.01

810.825

0

810.825

Protocol si reprezentare

246

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

247

20.30.30

75.548.086

0

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

248

55

472.000

100.000

572.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

249

55.02

472.000

100.000

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

250

55.02.04

472.000

100.000

572.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrjului financiar 2014-2020

251

58

18.547.206

0

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

252

58.01

14.027.206

0

14.027.206

Finanțarea naționala

253

58.01.01

2.103.781

0

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

254

58.01.02

11.923.425

0

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

255

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

256

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

257

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

258

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

259

59

550.000

-70.000

480.000

Burse

260

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

261

59.40

550.000

-70.000

480.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

262

70

37.398.000

47.000

37.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

263

71

37.378.000

47.000

37.425.000

Active fixe

264

71.01

37.378.000

47.000

37.425.000

Construcții

265

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

266

71.01.02

8.601.000

2.073.000

10.674.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

267

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

268

71.01.30

25.777.000

-2.026.000

23.751.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

269

72

20.000

0

20.000

Active financiare

270

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

271

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

272

85

-874.675

-257.317

-1.131.992

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

273

85.01

-874.675

-257.317

-1.131.992

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

274

85.01.01

-874.675

-257.317

-1.131.992

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

275

51.02.01

218.599.442

-1.680.060

216.919.382

Autoritati executive

276

51.02.01.03

218.599.442

-1.680.060

216.919.382

Alte servicii publice generale

277

54.02

7.913.000

-100.000

7.813.000

CHELTUIELI CURENTE

278

01

7.913.000

-100.000

7.813.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

279

10

5.400.000

-102.000

5.298.000

Cheltuieli salariate in bani

280

10.01

5.208.000

-102.000

5.106.000

Salarii de baza

281

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

282

10.01.05

340.000

-102.000

238.000

Alte sporuri

283

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

284

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

285

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

286

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

287

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

288

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

289

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

290

10.03.07

116.000

0

116.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

291

20

1.467.000

0

1.467.000

Bunuri si servicii

292

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

293

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

294

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

295

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

296

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

297

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

298

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

299

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

300

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

301

20.30

1.285.000

0

1.285.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

302

20.30.30

1.285.000

0

1.285.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

303

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

304

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

305

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

306

59

46.000

2.000

48.000

Burse

307

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

308

59.40

46.000

2.000

48.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

309

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

310

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

311

54.02.10

6.193.000

-100.000

6.093.000

Alte servicii publice generale

312

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

313

55.02

17.900.000

-200.000

17.700.000

CHELTUIELI CURENTE

314

01

17.900.000

-200.000

17.700.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

315

20

400.000

0

400.000

Bunuri si servicii

316

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

317

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

318

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

319

20.24.02

400.000

0

400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

CHELTUIELI DE CAPITAL

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Pag. 12/48

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

320

30

17.500.000

-200.000

17.300.000

321

30.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

322

30.01.01

17.500.000

-200.000

17.300.000

323

70

0

0

0

324

55.02.00

17.900.000

-200.000

17.700.000

325

59.02

37.568.000

-1.139.040

36.428.960

326

61.02

37.568.000

-1.139.040

36.428.960

327

01

35.455.000

-1.139.040

34.315.960

328

10

30.470.000

-980.040

29.489.960

329

10.01

25.370.000

-780.040

24.589.960

330

10.01.01

22.775.000

130.000

22.905.000

331

10.01.05

1.655.000

-800.000

855.000

332

10.01.06

570.000

-59.998

510.002

333

10.01.13

10.000

0

10.000

334

10.01.30

360.000

-50.042

309.958

335

10.02

4.470.000

-200.000

4.270.000

336

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

337

10.02.06

470.000

0

470.000

338

10.03

630.000

0

630.000

339

10.03.07

630.000

0

630.000

340

20

4.815.000

-139.000

4.676.000

341

20.01

1.755.000

50.000

1.805.000

342

20.01.01

0

0

0

343

20.01.03

50.000

0

50.000

344

20.01.05

400.000

200.000

600.000

345

20.01.06

300.000

0

300.000

346

20.01.08

80.000

0

80.000

347

20.01.09

375.000

0

375.000

348

20.01.30

550.000

-150.000

400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Din total capitol

Ordine publica

Politie locala

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Reparații curente

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

349

20.05

2.700.000

-214.000

2.486.000

350

20.05.01

1.950.000

-234.000

1.716.000

351

20.05.30

750.000

20.000

770.000

352

20.06

105.000

0

105.000

353

20.06.01

105.000

0

105.000

354

20.11

50.000

0

50.000

355

20.13

205.000

0

205.000

356

20.30

0

25.000

25.000

357

20.30.30

0

25.000

25.000

358

59

170.000

-20.000

150.000

359

59.01

0

0

0

360

59.40

170.000

-20.000

150.000

361

70

2.113.000

0

2.113.000

362

71

2.113.000

0

2.113.000

363

71.01

2.113.000

0

2.113.000

364

71.01.01

0

0

0

365

71.01.02

1.463.000

0

1.463.000

366

71.01.30

650.000

0

650.000

367

61.02.03

36.308.000

-1.419.040

34.888.960

368

61.02.03.04

36.308.000

-1.419.040

34.888.960

369

61.02.05

1.260.000

280.000

1.540.000

370

64.02

147.977.559

-6.358.000

141.619.559

371

65.02

40.597.100

60.000

40.657.100

372

01

33.414.100

0

33.414.100

373

20

208.100

0

208.100

374

20.01

0

0

0

375

20.01.01

0

0

0

376

20.02

208.100

0

208.100

377

55

21.625.000

0

21.625.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

A. Transferuri interne

378

55.01

21.625.000

0

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

379

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

380

55.01.63

21.625.000

0

21.625.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAfelLE (FEN) POSTADERARE

381

56

3.701.000

0

3.701.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

382

56.25

3.701.000

0

3.701.000

Finanțarea naționala

383

56.25.01

556.000

0

556.000

Finanțarea externa nerambursabila

384

56.25.02

3.145.000

0

3.145.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

385

58

7.880.000

0

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

386

58.01

7.880.000

0

7.880.000

Finanțarea naționala

387

58.01.01

966.000

0

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

388

58.01.02

5.471.000

0

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

389

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

390

70

7.183.000

60.000

7.243.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

391

71

7.183.000

60.000

7.243.000

Active fixe

392

71.01

7.183.000

60.000

7.243.000

Construcții

393

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

394

71.01.30

7.183.000

60.000

7.243.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

395

65.02.03

1.209.668

56.000

1.265.668

Invatamant preșcolar

396

65.02.03.0

1

247.334

23.000

270.334

Invatamant primar

397

65.02.03.02

962.334

33.000

995.334

Invatamant secundar

398

65.02.04

4.221.432

4.000

4.225.432

Invatamant secundar inferior

399

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

400

65.02.04.02

4.221.432

4.000

4.225.432

Servicii auxiliare pentru educație

401

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

402

65.02.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

403

65.02.50

35.166.000

0

35.166.000

Sanatate

404

66.02

10.000.000

0

10.000.000

CHELTUIELI CURENTE

405

01

10.000.000

0

10.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

406

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

407

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

408

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

409

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

410

70

0

0

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

411

66.02.06

10.000.000

0

10.000.000

Spitale generale

412

66.02.06.0

1

10.000.000

0

10.000.000

Servicii de sanatate publica

413

66.02.08

0

0

0

Cultura, recreere si religie

414

67.02

86.617.000

-5.370.000

81.247.000

CHELTUIELI CURENTE

415

01

69.540.000

-5.460.000

64.080.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

416

20

40.117.000

-5.300.000

34.817.000

Bunuri si servicii

417

20.01

34.977.000

-2.300.000

32.677.000

Furnituri de birou

418

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

419

20.01.03

257.000

0

257.000

Apa, canal si salubritate

420

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

421

20.01.09

33.180.000

-2.000.000

31.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

422

20.01.30

1.045.000

-300.000

745.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

423

20.05

5.070.000

-3.000.000

2.070.000

Alte obiecte de inventar

424

20.05.30

5.070.000

-3.000.000

2.070.000

studii si cercetări

425

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

426

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

427

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

428

51

5.989.000

-300.000

5.689.000

Transferuri curente

429

51.01

4.698.000

-300.000

4.398.000

Transferuri către instituții publice

430

51.01.01

4.698.000

-300.000

4.398.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

431

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

432

51.02

1.291.000

0

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

433

51.02.29

1.291.000

0

1.291.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

434

58

23.434.000

140.000

23.574.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

435

58.01

23.434.000

140.000

23.574.000

Finanțarea naționala

436

58.01.01

3.380.000

22.000

3.402.000

Finanțarea externa nerambursabila

437

58.01.02

19.154.000

118.000

19.272.000

Cheltuieli neeligibile

438

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

439

70

5.919.439

90.000

6.009.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

440

71

5.919.439

90.000

6.009.439

Active fixe

441

71.01

5.919.439

90.000

6.009.439

Construcții

442

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

443

71.01.30

5.919.439

90.000

6.009.439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

444

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

445

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

446

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

447

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

448

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

449

85

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

450

85.01

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

451

85.01.02

-1.439

0

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

452

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

453

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

454

67.02.05

80.558.000

-5.070.000

75.488.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

455

67.02.05.03

80.558.000

-5.070.000

75.488.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

456

67.02.50

6.059.000

-300.000

5.759.000

Asigurări si asistenta sociala

457

68.02

10.763.459

-1.048.000

9.715.459

CHELTUIELI CURENTE

458

01

10.304.493

-1.048.000

9.256.493

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

459

20

4.493

0

4.493

Alte cheltuieli

460

20.30

4.493

0

4.493

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

461

20.30.30

4.493

0

4.493

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

462

51

10.100.000

-1.048.000

9.052.000

Transferuri curente

463

51.01

9.598.000

-1.048.000

8.550.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri către instituții publice

464

51.01.01

9.598.000

-1.048.000

8.550.000

Transferuri de capital

465

51.02

502.000

0

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

466

51.02.29

502.000

0

502.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrililui financiar 2014-2020

467

58

200.000

0

200.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

468

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

469

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

470

58.01.02

161.000

0

161.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

471

70

470.000

0

470.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

472

71

470.000

0

470.000

Active fixe

473

71.01

470.000

0

470.000

Alte active fixe

474

71.01.30

470.000

0

470.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

475

85

-11.034

0

-11.034

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

476

85.01

-11.034

0

-11.034

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

477

85.01.01

-11.034

0

-11.034

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

478

68.02.05

-5.088

0

-5.088

Asistenta sociala in caz de invaliditate

479

68.02.05.02

-5.088

0

-5.088

Asistenta sociala pentru familie si copii

480

68.02.06

0

0

0

Crese

481

68.02.11

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

482

68.02.15

10.098.547

-1.048.000

9.050.547

Ajutor social

483

68.02.15.0

1

-1.453

0

-1.453

Cantine de ajutor social

484

68.02.15.02

10.100.000

-1.048.000

9.052.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

485

68.02.50

670.000

0

670.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

486

68.02.50.^0

670.000

0

670.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI AP

E

487

69.02

192.330.814

9.489.088

201.819.902

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

488

70.02

142.765.814

8.808.088

151.573.902

CHELTUIELI CURENTE

489

01

85.987.341

8.410.000

94.397.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

490

20

39.337.341

-1.500.000

37.837.341

Bunuri si servicii

491

20.01

22.837.341

0

22.837.341

Furnituri de birou

492

20.01.01

0

0

0

\Tr_Z233L'.'!... ' -Z3K8HEHW 5i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzit, iluminat si forța motrica

493

20.01.03

16.172.341

0

16.172.341

Apa, canal si salubritate

494

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

495

20.01.09

1.400.000

0

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

496

20.01.30

5.240.000

0

5.240.000

Reparații curente

497

20.02

9.500.000

-1.000.000

8.500.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

498

20.25

7.000.000

-500.000

6.500.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

499

51

9.373.000

8.910.000

18.283.000

Transferuri curente

500

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

501

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

502

51.02

9.373.000

8.910.000

18.283.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

503

51.02.29

9.373.000

8.910.000

18.283.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

504

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

505

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

506

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

507

56

9.951.000

0

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

508

56.01

1.251.000

0

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

509

56.01.03

1.251.000

0

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor econorriice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

510

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

511

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

512

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

513

58

21.535.000

1.000.000

22.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

514

58.01

21.535.000

1.000.000

22.535.000

Finanțarea naționala

515

58.01.01

8.534.000

490.000

9.024.000

Finanțarea externa nerambursabila

516

58.01.02

12.265.000

510.000

12.775.000

Cheltuieli neeligibile

517

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

518

70

56.543.000

241.000

56.784.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

519

71

56.543.000

241.000

56.784.000

Active fixe

520

71.01

56.543.000

241.000

56.784.000

Construcții

521

71.01.01

6.993.000

766.000

7.759.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

522

71.01.30

49.550.000

-525.000

49.025.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

523

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

524

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

525

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

526

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

527

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

528

85

-3.174.527

157.088

-3.017.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

529

85.01

-3.174.527

157.088

-3.017.439

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

530

85.01.01

-977.437

157.088

-820.349

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

531

85.01.02

-2.197.090

0

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

532

70.02.03

23.653.000

1.766.000

25.419.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

533

70.02.03.0

1

23.653.000

1.766.000

25.419.000

Iluminat public si electrificări rurale

534

70.02.06

29.886.579

-9.025

29.877.554

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

535

70.02.50

89.226.235

7.051.113

96.277.348

Protecția mediului

536

74.02

49.565.000

681.000

50.246.000

CHELTUIELI CURENTE

537

01

42.600.000

1.500.000

44.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

538

20

41.600.000

1.500.000

43.100.000

Bunuri si servicii

539

20.01

37.990.000

-500.000

37.490.000

Furnituri de birou

540

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

541

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

542

20.01.04

33.626.000

-1.000.000

32.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

543

20.01.09

3.667.000

500.000

4.167.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

544

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

545

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

546

20.30

3.600.000

2.000.000

5.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

547

20.30.30

3.600.000

2.000.000

5.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

548

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

549

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

550

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

551

70

6.965.000

-819.000

6.146.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

552

71

6.965.000

-819.000

6.146.000

Active fixe

553

71.01

6.965.000

-819.000

6.146.000

Construcții

554

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

555

71.01.30

6.965.000

-819.000

6.146.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

556

74.02.05

49.565.000

681.000

50.246.000

Salubritate

557

74.02.05.0

49.565.000

681.000

50.246.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

558

79.02

517.518.337

-9.884.000

507.634.337

Combustibili si energie

559

81.02

25.177.934

0

25.177.934

CHELTUIELI CURENTE

560

01

26.842.332

0

26.842.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

561

20

0

0

0

Bunuri si servicii

562

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

563

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

564

20.30

0

0

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

565

20.30.30

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

566

40

26.493.332

0

26.493.332

Subvenții pe produse

567

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

568

40.03

26.493.332

0

26.493.332

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

569

55

349.000

0

349.000

A. Transferuri interne

570

55.01

349.000

0

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

571

55.01.12

349.000

0

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

572

70

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

573

71

1.150.000

0

1.150.000

Active fixe

574

71.01

1.150.000

0

1.150.000

Construcții

575

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

576

71.01.30

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

577

85

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

578

85.01

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

579

85.01.01

-1.993.332

0

-1.993.332

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

580

85.01.02

-821.066

0

-821.066

Din total capitol

Energie termica

581

81.02.06

25.177.934

0

25.177.934

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

582

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

583

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

584

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

585

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

586

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

587

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

588

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

589

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

590

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

591

83.02.50

0

0

0

Transporturi

592

84.02

492.018.403

-9.884.000

482.134.403

CHELTUIELI CURENTE

593

01

382.041.000

-1.900.000

380.141.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

594

20

79.157.000

0

79.157.000

Bunuri si servicii

595

20.01

8.772.000

999.743

9.771.743

Furnituri de birou

596

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

597

20.01.03

480.000

0

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

598

20.01.30

8.292.000

999.743

9.291.743

Reparații curente

599

20.02

64.905.000

0

64.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

600

20.05

500.000

-300.000

200.000

Alte obiecte de inventar

601

20.05.30

500.000

-300.000

200.000

Alte cheltuieli

602

20.30

4.980.000

-699.743

4.280.257

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

603

20.30.30

4.980.000

-699.743

4.280.257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

604

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

605

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

606

57.02

38.000.000

0

38.000.000

.                 ; rz_ i J3W!W!r •.:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutoare sociale in natura

607

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

608

58

264.884.000

-1.900.000

262.984.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

609

58.01

264.884.000

-1.900.000

262.984.000

Finanțarea naționala

610

58.01.01

33.103.000

-285.000

32.818.000

Finanțarea externa nerambursabila

611

58.01.02

187.581.000

-1.615.000

185.966.000

Cheltuieli neeligibile

612

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

613

70

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

614

71

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

Active fixe

615

71.01

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

Construcții

616

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

617

71.01.30

106.597.000

-7.984.000

98.613.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

618

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

619

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

620

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

621

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

622

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

623

85

-29.597

0

-29.597

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

624

85.01

-29.597

0

-29.597

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

625

85.01.01

-10.960

0

-10.960

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

626

85.01.02

-18.637

0

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

627

84.02.03

492.018.403

-9.884.000

482.134.403

Transport in comun

628

84.02.03.02

262.805.060

17.540.257

280.345.317

Străzi

629

84.02.03.03

229.213.343

-27.424.257

201.789.086

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

630

96.02

0

0

0

REZERVE

631

97.02

0

0

0

EXCEDENT

632

98.02

245.269.674

10.583.688

255.853.362

DEFICIT

633

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

I—

o

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

ra o

TD C

"O

O

o

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

769.569.826

947.064

770.516.890

TOTAL VENITURI

2

00.01

769.569.826

947.064

770.516.890

VENITURI PROPRII

3

49.90

707.915.741

502.407

708.418.148

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

769.514.826

947.064

770.461.890

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

693.452.959

489.539

693.942.498

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persohal

9

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

112.286.959

496.281

112.783.240

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.736.959

496.281

15.233.240

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

8.068.959

475.858

8.544.817

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

20.423

6.231.423

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de anii anteriori =

timbru -= La bugetul de stat = restante

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

100.005.000

-6.742

99.998.258

Sume defalcate din TVA

23

11.02

61.296.000

0

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului

sarticular sau confesional acreditat

26

11.02.09

21.594.000

0

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

9.000

-6.742

2.258

Taxe hoteliere

28

12.02.07

9.000

-6.742

2.258

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.0

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.0

2

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

76.061.867

457.525

76.519.392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.397.431

0

29.397.431

Venituri din proprietate

42

30.02

29.397.431

0

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

44

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.3

0

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

46

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.0

2

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

46.664.436

457.525

47.121.961

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

21.083.000

-148.460

20.934.540

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

20.250.000

-150.000

20.100.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

53

33.02.28

10.000

1.540

11.540

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

54

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

55

34.02

15.775

49.973

65.748

Taxe extrajudiciare de timbru

56

34.02.02

15.775

49.973

65.748

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.441.576

111.355

19.552.931

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

339.576

111.355

450.931

Diverse venituri

61

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.0*1

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

303.085

444.657

747.742

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

303.085

444.657

747.742

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

0

0

0

IV. SUBVENȚII

69

00.17

55.000

0

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70

00.18

55.000

0

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

71

42.02

55.000

0

55.000

B. Curente

72

55.000

0

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

73

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

74

42.02.41

40.000

0

40.000

TOTAL CHELTUIELI

75

540.068.739

-9.657.012

530.411.727

CHELTUIELI CURENTE

76

01

525.957.177

-9.556.783

516.400.394

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

77

10

108.470.000

-3.062.040

105.407.960

Cheltuieli salariale in bani

78

10.01

100.553.000

-2.809.040

97.743.960

Salarii de baza

79

10.01.01

89.315.000

230.000

89.545.000

Sporuri pentru condiții de munca

80

10.01.05

5.695.000

-2.202.000

3.493.000

Alte sporuri

81

10.01.06

742.000

-106.998

635.002

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

82

10.01.12

545.000

-10.000

535.000

Indemnizații de delegare

83

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

84

10.01.17

2.520.000

-220.000

2.300.000

Alte drepturi salariale in bani

85

10.01.30

1.611.000

-500.042

1.110.958

Cheltuieli salariale in natura

86

10.02

5.596.000

-200.000

5.396.000

Norme de hrana

87

10.02.02

4.000.000

-200.000

3.800.000

Tichete de vacanta

88

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții

89

10.03

2.321.000

-53.000

2.268.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

90

10.03.07

2.321.000

-53.000

2.268.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91

20

297.334.845

-4.958.743

292.376.102

Bunuri si servicii

92

20.01

114.543.341

-1.370.000

113.173.341

Furnituri de birou

93

20.01.01

1.400.000

120.000

1.520.000

Materiale pentru curățenie

94

20.01.02

500.000

50.000

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

95

20.01.03

18.726.341

90.000

18.816.341

Apa, canal si salubritate

96

20.01.04

34.296.000

-950.000

33.346.000

Carburanți si lubrifianti

97

20.01.05

460.000

220.000

680.000

Piese de schimb

98

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

99

20.01.08

2.480.000

0

2.480.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

20.01.09

40.322.000

-1.349.743

38.972.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

101

20.01.30

15.964.000

449.743

16.413.743