Hotărârea nr. 742/2019

Hotărârea 742/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543196/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 543658 din 23.10.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 742 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

1.133.630.223

866.324.366

819.300.178

VENITURI PROPRII

49.90

709.210.575

580.590.575

696.023.374

1. VENITURI CURENTE

00.02

769.869.057

632.842.057

597.272.669

A. VENITURI FISCALE

00.03

693.452.959

574.976.959

553.086.669

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

478.849.000

384.204.000

355.325.138

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

478.849.000

384.204.000

355.325.138

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

4.860.000

5.237.177

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

4.860.000

5.237.177

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

379.344.000

350.087.961

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

379.344.000

350.087.961

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

112.286.959

103.068.959

107.452.845

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

112.286.959

103.068.959

107.452.845

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

81.650.000

85.428.329

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

26.010.000

26.679.070

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

55.640.000

58.749.259

Impozit pe terenuri

07.02.02

14.736.959

14.206.959

14.851.930

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.068.959

8.068.959

8.279.640

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.211.000

5.718.000

6.148.930

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

420.000

423.360

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

7.212.000

7.172.666

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

100.005.000

85.950.000

88.602.237

Sume defalcate din TVA

11.02

61.296.000

52.889.000

52.809.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

26.088.000

26.088.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12.426.000

6.426.000

6.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

21.594.000

20.375.000

20.295.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

9.000

7.000

2.258

Taxe hoteliere

12.02.07

9.000

7.000

2.258

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

1.620.000

2.329.433

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

995.000

1.623.441

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

625.000

705.992

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

31.434.000

33.461.546

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

25.940.000

27.208.255

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

15.300.000

16.011.960

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ      |16.02.02.02

12.253.000

10.640.000

11.196.295


Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

5.494.000

6.253.275

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.312.000

1.754.000

1.706.449

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

1.754.000

1.706.449

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

1.754.000

1.706.449

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

76.416.098

57.865.098

44.186.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

29.397.431

21.634.431

11.561.377

Venituri din proprietate

30.02

29.397.431

21.634.431

11.561.377

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

218.237

166.237

218.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

21.408.000

11.271.946

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

21.408.000

11.271.946

Venituri din dividende

30.02.08

71.194

60.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.194

60.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

47.018.667

36.230.667

32.624.623

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

21.083.000

16.340.000

15.209.043

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

20.250.000

15.713.000

14.600.448

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

482.000

485.561

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

98.000

80.817

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

10.000

8.000

10.783

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

39.000

31.434

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

15.775

13.775

17.675

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

15.775

13.775

16.950

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34..02.50

0

0

725

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.441.576

14.819.576

15.141.925

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

14.517.000

14.800.938

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

14.517.000

14.800.938

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

339.576

302.576

340.987

Diverse venituri

36.02

6.175.231

4.754.231

1.879.113

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

69.000

1.180

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

69.000

1.180

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

3.900.000

1.176.459

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

10

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

354.231

354.231

383.482

Alte venituri

36.02.50

574.000

431.000

317.982

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

303.085

303.085

376.867

Donații si sponsorizări

37.02.01

303.085

303.085

376.867

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

940.603

940.603

1.936.572

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

940.603

940.603

1.936.572

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

296.146

296.146

50.337

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

21.329

21.329

1.763

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

297.576

297.576

1.523.541

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

325.552

325.552

360.931

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

150.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

150.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

49.062.761

32.803.975

10.811.180

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

49.062.761

32.803.975

10.811.180

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

49.062.761

32.803.975

10.811.180

B. Curente

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

12.000

5.151

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

30.000

31.137

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

7.885.000

1.290.440

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

41.122.761

24.876.975

9.484.452

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

38.287.810

27.169.452

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

38.287.810

27.169.452

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

curent

45.02.19.01

9.688.274

9.688.274

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

28.599.536

27.169.452

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

275.469.992

161.449.921

32.110.305

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

270.161.320

156.141.249

30.365.015

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

265.212.217

151.192.146

25.312.678

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

1.141.691

1.141.691

1.145.186

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.807.412

3.807.412

3.907.151

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.865.268

3.865.268

307.838

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

3.841.729

3.841.729

284.299

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

23.539

23.539

23.539

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48 .02.15.01

1.443.404

1.443.404

1.437.452

TOTAL CHELTUIELI

1.385.076.826

1.117.770.969

616.519.096

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

244.412.442

194.879.442

115.710.772

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

218.599.442

174.689.442

98.170.936

CHELTUIELI CURENTE

01

182.076.117

144.505.117

87.338.396

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

72.600.000

54.920.000

50.531.310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

89.906.911

71.254.911

37.093.118

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

18.547.206

17.418.206

491.843

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

472.000

472.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

550.000

440.000

349.487

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.398.000

31.059.000

10.832.540

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.378.000

31.039.000

10.832.540

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

20.000

20.000

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-874.675

-874.675

-1.127.362

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

218.599.442

174.689.442

98.170.936

Autoritati executive

51.02.01.03

218.599.442

174.689.442

98.170.936

Alte servicii publice generale

54.02

7.913.000

6.290.000

4.290.731

CHELTUIELI CURENTE

01

7.913.000

6.290.000

4.290.731

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.400.000

4.244.000

3.698.737

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.467.000

1.250.000

557.587

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

750.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

46.000

46.000

34.407

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

750.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.193.000

4.995.000

4.021.491

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

545.000

269.240

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

17.900.000

13.900.000

13.249.105

CHELTUIELI CURENTE

01

17.900.000

13.900.000

13.249.105

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

400.000

288.643

TITLUL III DOBÂNZI

30

17.500.000

13.500.000

12.960.462

Din total capitol

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

17.900.000

13.900.000

13.249.105

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

37.568.000

29.639.000

22.802.950

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

37.568.000

29.639.000

22.802.950

CHELTUIELI CURENTE

01

35.455.000

27.526.000

22.724.410

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.470.000

23.063.000

21.456.955

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.815.000

4.328.000

1.153.859

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

170.000

135.000

113.596

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.113.000

2.113.000

78.540

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.113.000

2.113.000

78.540

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

36.308.000

28.466.000

22.764.503

Politie locala

61.02.03.04

36.308.000

28.466.000

22.764.503

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.260.000

1.173.000

38.447

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

393.247.233

330.556.376

220.809.382

Invatamant

65.02

128.914.987

115.607.655

76.571.367

CHELTUIELI CURENTE

01

119.196.778

107.000.778

74.563.730

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

56.855.778

52.321.278

31.848.306

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

21.625.000

20.326.000

20.325.656

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

3.701.000

3.701.000

2.537.541

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16.441.000

13.894.500

11.183.195

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.880.000

5.986.000

545.107

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12.694.000

10.772.000

8.144.950

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.736.587

8.625.255

2.007.637

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.736.587

8.625.255

2.007.637

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-18.378

-18.378

-21.025

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

11.479.768

10.815.768

5.851.161

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

10.517.434

9.853.434

5.626.019

Invatamant primar

65.02.03.02

962.334

962.334

225.142

Invatamant secundar

65.02.04

76.488.632

67.523.300

43.805.511

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

15.291.100

13.593.600

8.682.841

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

61.197.532

53.929.700

35.122.670

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.227.000

2.742.000

1.815.263

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.323.000

2.096.000

1.356.943

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

904.000

646.000

458.320

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

37.719.587

34.526.587

25.099.432

Sanatate

66.02

52.602.787

42.481.787

32.916.014

CHELTUIELI CURENTE

01

52.524.391

42.403.391

32.916.014

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19.044.359

14.526.359

13.715.968

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

805.032

672.032

128.013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

22.600.000

19.600.000

14.240.254

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.000.000

7.500.000

4.809.232

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

75.000

105.000

44.151

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.604

-21.604

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02,06

32.600.000

27.100.000

19.049.486

Spitale generale

66.02.06.01

32.600.000

27.100.000

19.049.486

Servicii de sanatate publica

66.02.08

20.002.787

15.381.787

13.866.528

Cultura, recreere si religie

67.02

86.617.000

65.729.000

24.393.882

CHELTUIELI CURENTE

01

69.540.000

51.063.000

15.652.125

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40.117.000

27.875.000

9.878.521

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.989.000

5.589.000

3.760.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

23.434.000

17.599.000

2.013.604

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.919.439

5.867.439

374.242

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.919.439

5.867.439

374.242

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

8.800.000

8.368.954

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.439

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

80.558.000

60.070.000

20.633.882

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

80.558.000

60.070.000

20.633.882

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.059.000

5.659.000

3.760.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

125.112.459

106.737.934

86.928.119

CHELTUIELI CURENTE

01

118.835.966

101.028.966

85.219.191

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

60.421.000

50.081.000

45.965.814

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.440.966

10.362.966

5.076.979

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

12.091.000

11.882.000

7.460.180

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

32.561.000

26.938.000

26.609.316

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

444.000

985.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

878.000

780.000

606.875

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.741.000

6.173.475

1.708.928

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.741.000

6.173.475

1.708.928

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-464.507

-464.507

-499.973

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

52.548.912

44.672.912

43.574.096

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

52.548.912

44.672.912

43.574.096

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

0

Crese

68.02.11

37.178.000

30.341.475

22.464.004

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

10.368.547

10.275.547

6.134.339

Ajutor social

68.02.15.01

268.547

268.547

134.339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

10.100.000

10.007.000

6.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

25.017.000

21.448.000

14.755.680

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25.017.000

21.448.000

14.755.680

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

192.330.814

156.524.814

70.801.256

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

142.765.814

115.186.814

44.778.116

CHELTUIELI CURENTE

01

85.987.341

73.166.341

34.148.465

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39.337.341

34.033.341

16.041.920

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

9.373.000

9.373.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.791.000

5.791.000

5.790.050

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

9.951.000

7.777.000

6.777.336

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

21.535.000

16.192.000

5.539.159

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

56.543.000

41.785.000

10.224.283

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

56.543.000

41.785.000

10.224.283

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.174.527

-3.174.527

-3.003.724

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

23.653.000

19.193.000

5.627.873

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

23.653.000

19.193.000

5.627.873

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

29.886.579

22.379.579

12.077.996

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

89.226.235

73.614.235

27.072.247

Protecția mediului

74.02

49.565.000

41.338.000

26.023.140

CHELTUIELI CURENTE

01

42.600.000

34.373.000

22.558.413

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

41.600.000

33.623.000

22.558.413

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1.000.000

750.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.965.000

6.965.000

3.464.727

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.965.000

6.965.000

3.464.727

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

49.565.000

41.338.000

26.023.140

Salubritate

74.02.05.01

49.565.000

41.338.000

26.023.140

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

517.518.337

406.171.337

186.394.736

Combustibili si energie

81.02

25.177.934

24.924.934

15.736.593

CHELTUIELI CURENTE

01

26.842.332

26.842.332

18.550.991

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

26.493.332

26.493.332

18.312.070

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

349.000

349.000

238.921

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.150.000

897.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.150.000

897.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.814.398

-2.814.398

-2.814.398

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

25.177.934

24.924.934

15.736.593

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

251.000

131.218

CHELTUIELI CURENTE

01

322.000

251.000

131.218

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322.000

251.000

131.218

Din total capitol

0

0

0

Agricultura

83.02.03

322.000

251.000

131.218

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

251.000

131.218

Transporturi

84.02

492.018.403

380.995.403

170.526.925

CHELTUIELI CURENTE

01

382.041.000

295.697.000

154.109.977

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

79.157.000

66.940.000

24.158.947

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

29.500.000

28.076.667

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

264.884.000

199.257.000

101.874.363

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

106.597.000

83.623.000

14.741.999

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

106.597.000

83.623.000

14.741.999

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

1.705.000

1.704.546

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-29.597

-29.597

-29.597

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

492.018.403

380.995.403

170.526.925

Transport in comun

84.02.03.02

262.805.060

198.440.060

130.818.380

Străzi

84.02.03.03

229.213.343

182.555.343

39.708.545

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

202.781.082

DEFICIT

99.02

251.446.603

251.446.603

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

769.569.826

632.529.826

596.925.475

VENITURI PROPRII

49.90

707.915.741

579.295.741

543.703.320

1. VENITURI CURENTE

00.02

769.514.826

632.487.826

596.889.187

A. VENITURI FISCALE

00.03

693.452.959

574.976.959

553.086.669

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

478.849.000

384.204.000

355.325.138

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

478.849.000

384.204.000

355.325.138

Imnozit De venit

03.02

6.475.000

4.860.000

5.237.177

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

4.860.000

5.237.177

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

379.344.000

350.087.961

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

379.344.000

350.087.961

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

112.286.959

103.068.959

107.452.845

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

112.286.959

103.068.959

107.452.845

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

81.650.000

85.428.329

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

26.010.000

26.679.070

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

55.640.000

58.749.259

Impozit pe terenuri

07.02.02

14.736.959

14.206.959

14.851.930

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.068.959

8.068.959

8.279.640

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.211.000

5.718.000

6.148.930

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

420.000

423.360

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

7.212.000

7.172.666

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

100.005.000

85.950.000

88.602.237

Sume defalcate din TVA

11.02

61.296.000

52.889.000

52.809.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

26.088.000

26.088.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12.426.000

6.426.000

6.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

21.594.000

20.375.000

20.295.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

9.000

7.000

2.258

Taxe hoteliere

12.02.07

9.000

7.000

2.258

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

1.620.000

2.329.433

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

995.000

1.623.441

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

625.000

705.992

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

31.434.000

33.461.546

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

25.940.000

27.208.255

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

15.300.000

16.011.960

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

10.640.000

11.196.295

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

5.494.000

6.253.275

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.312.000

1.754.000

1.706.449

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

1.754.000

1.706.449

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

1.754.000

1.706.449

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

76.061.867

57.510.867

43.802.518

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

29.397.431

21.634.431

11.561.377

Venituri din proprietate

30.02

29.397.431

21.634.431

11.561.377

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

218.237

166.237

218.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

21.408.000

11.271.946

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

21.408.000

11.271.946

Venituri din dividende

30.02.08

71.194

60.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.194

60.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

46.664.436

35.876.436

32.241.141

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

21.083.000

16.340.000

15.209.043

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

20.250.000

15.713.000

14.600.448

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

482.000

485.561

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

98.000

80.817

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

10.000

8.000

10.783

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

39.000

31.434

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

15.775

13.775

17.675

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

15.775

13.775

16.950

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

725

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.441.576

14.819.576

15.141.925

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

14.517.000

14.800.938

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

14.517.000

14.800.938

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

339.576

302.576

340.987

Diverse venituri

36.02

5.821.000

4.400.000

1.495.631

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

69.000

1.180

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

69.000

1.180

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

3.900.000

1.176.459

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

10

Alte venituri

36.02.50

574.000

431.000

317.982

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

303.085

303.085

376.867

Donații si sponsorizări

37.02.01

303.085

303.085

376.867

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

55.000

42.000

36.288

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

55.000

42.000

36.288

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

55.000

42.000

36.288

B. Curente

55.000

42.000

36.288

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

12.000

5.151

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

30.000

31.137

TOTAL CHELTUIELI

769.569.826

632.529.826

444.167.022

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

188.467.236

146.402.236

104.386.389

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

162.654.236

126.212.236

86.846.553

CHELTUIELI CURENTE

01

163.528.911

127.086.911

86.846.553

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

72.600.000

54.920.000

50.531.310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

89.906.911

71.254.911

37.093.118

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

472.000

472.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

550.000

440.000

349.487

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-874.675

-874.675

-1.127.362

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

162.654.236

126.212.236

86.846.553

Autoritati executive

51.02.01.03

162.654.236

126.212.236

86.846.553

Alte servicii publice generale

54.02

7.913.000

6.290.000

4.290.731

CHELTUIELI CURENTE

01

7.913.000

6.290.000

4.290.731

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.400.000

4.244.000

3.698.737

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.467.000

1.250.000

557.587

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

750.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

46.000

46.000

34.407

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

750.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.193.000

4.995.000

4.021.491

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

545.000

269.240

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

17.900.000

13.900.000

13.249.105

CHELTUIELI CURENTE

01

17.900.000

13.900.000

13.249.105

TITI 1 II II Rl INI IRI Ql RFR\/im

20

400 000

400 000

288 643

TITLUL III DOBÂNZI

30

17.500.000

13.500.000

12.960.462

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

17.900.000

13.900.000

13.249.105

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

35.455.000

27.526.000

22.724.410

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

35.455.000

27.526.000

22.724.410

CHELTUIELI CURENTE

01

35.455.000

27.526.000

22.724.410

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.470.000

23.063.000

21.456.955

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.815.000

4.328.000

1.153.859

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

170.000

135.000

113.596

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

34.845.000

27.003.000

22.685.963

Politie locala

61.02.03.04

34.845.000

27.003.000

22.685.963

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

610.000

523.000

38.447

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

316.899.646

265.627.646

205.474.276

Invatamant

65.02

107.597.400

97.295.400

71.481.082

CHELTUIELI CURENTE

01

107.615.778

97.313.778

71.481.082

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

56.855.778

52.321.278

31.848.306

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

21.625.000

20.326.000

20.325.656

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16.441.000

13.894.500

11.183.195

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12.694.000

10.772.000

8.144.950

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-18.378

-18.378

-21.025

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

10.270.100

9.610.100

5.587.007

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

10.270.100

9.610.100

5.587.007

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

72.475.300

64.617.300

43.753.156

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

15.291.100

13.593.600

8.682.841

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

57.184.200

51.023.700

35.070.315

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.227.000

2.742.000

1.815.263

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.323.000

2.096.000

1.356.943

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

904.000

646.000

458.320

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

21.625.000

20.326.000

20.325.656

Sanatate

66.02

35.902.787

28.281.787

26.866.528

CHELTUIELI CURENTE

01

35.924.391

28.303.391

26.866.528

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19.044.359

14.526.359

13.715.968

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

805.032

672.032

128.013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

16.000.000

13.000.000

13.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

75.000

105.000

44.151

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.604

-21.604

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

16.000.000

13.000.000

13.000.000

Spitale generale

66.02.06.01

16.000.000

13.000.000

13.000.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

19.902.787

15.281.787

13.866.528

Cultura, recreere si religie

67.02

55.974.000

40.973.000

21.907.475

CHELTUIELI CURENTE

01

44.815.000

32.173.000

13.538.521

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40.117.000

27.875.000

9.878.521

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

4.698.000

4.298.000

3.660.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

8.800.000

8.368.954

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

51.206.000

36.605.000

18.247.475

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

51.206.000

36.605.000

18.247.475

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

4.768.000

4.368.000

3.660.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

117.425.459

99.077.459

85.219.191

CHELTUIELI CURENTE

01

117.889.966

99.541.966

85.219.191

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

60.421.000

50.081.000

45.965.814

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.440.966

10.362.966

5.076.979

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

11.589.000

11.380.000

7.460.180

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

32.561.000

26.938.000

26.609.316

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

878.000

780.000

606.875

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-464.507

-464.507

-499.973

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

52.548.912

44.672.912

43.574.096

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

52.548.912

44.672.912

43.574.096

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

31.188.000

24.919.000

20.768.792

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

9.866.547

9.773.547

6.134.339

Ajutor social

68.02.15.01

268.547

268.547

134.339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

9.598.000

9.505.000

6.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

23.822.000

19.712.000

14.741.964

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

23.822.000

19.712.000

14.741.964

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

83.369.904

70.088.904

41.202.791

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

41.769.904

36.465.904

18.644.378

CHELTUIELI CURENTE

01

39.337.341

34.033.341

16.041.920

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39.337.341

34.033.341

16.041.920

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-977.437

-977.437

-806.634

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

15.469.579

11.378.579

5.694.671

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

26.300.325

25.087.325

12.949.707

Protecția mediului

74.02

41.600.000

33.623.000

22.558.413

CHELTUIELI CURENTE

01

41.600.000

33.623.000

22.558.413

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

41.600.000

33.623.000

22.558.413

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

41.600.000

33.623.000

22.558.413

Salubritate

74.02.05.01

41.600.000

33.623.000

22.558.413

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

145.378.040

122.885.040

70.379.156

Combustibili si energie

81.02

24.500.000

24.500.000

16.318.738

CHELTUIELI CURENTE

01

26.493.332

26.493.332

18.312.070

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

26.493.332

26.493.332

18.312.070

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.993.332

-1.993.332

-1.993.332

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

24.500.000

24.500.000

16.318.738

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

251.000

131.218

CHELTUIELI CURENTE

01

322.000

251.000

131.218

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322.000

251.000

131.218

Din total capitol

Agricultura

83.02.03

322.000

251.000

131.218

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

251.000

131.218

Transporturi

84.02

120.556.040

98.134.040

53.929.200

CHELTUIELI CURENTE

01

117.157.000

96.440.000

52.235.614

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

79 157 000

66.940.000

24 158 947

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

29.500.000

28.076.667

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

1.705.000

1.704.546

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-10.960

-10.960

-10.960

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

120.556.040

98.134.040

53.929.200

Transport in comun

84.02.03.02

38.690.060

30.140.060

28.196.236

Străzi

84.02.03.03

81.865.980

67.993.980

25.732.964

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

98.02

0

0

152.758.453

DEFICIT

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

364.060.397

233.794.540

222.374.703

TOTAL VENITURI

00.01

364.060.397

233.794.540

222.374.703

VENITURI PROPRII

49.90

1.294.834

1.294.834

152.320.054

1. VENITURI CURENTE

00.02

354.231

354.231

383.482

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

354.231

354.231

383.482

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

354.231

354.231

383.482

36.02

354.231

354.231

383.482

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

354.231

354.231

383.482

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

940.603

940.603

1.936.572

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

940.603

940.603

1.936.572

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

,39.02.01

296.146

296.146

50.337

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

21.329

21.329

1.763

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

297.576

297.576

1.523.541

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

325.552

325.552

360.931

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

40.02

0

150.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

150.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

49.007.761

32.761.975

10.774.892

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

49.007.761

32.761.975

10.774.892

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

49.007.761

32.761.975

10.774.892

B. Curente

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

7.885.000

1.290.440

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

41.122.761

24.876.975

9.484.452

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

38.287.810

27.169.452

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

38.287.810

27.169.452

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

9.688.274

9.688.274

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

28.599.536

27.169.452

Sume primite de la UE/aiti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

275.469.992

161.449.921

32.110.305

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

270.161.320

156.141.249

30.365.015

Sume primite in contul plăților efectuate în anul

4A n? m m

919 917

1S1 1Q9 14R

9^ 919 A7£

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

1.141.691

1.141.691

1.145.186

Prefinantare

48.02.01.03

3.807.412

3.807.412

3.907.151

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.865.268

3.865.268

307.838

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

3.841.729

284.299

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

23.539

23.539

23.539

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

1.443.404

1.443.404

1.437.452

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48 .02.15.01

1.443.404

1.443.404

1.437.452

TOTAL CHELTUIELI

615.507.000

485.241.143

172.352.074

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

55.945.206

48.477.206

11.324.383

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

55.945.206

48.477.206

11.324.383

CHELTUIELI CURENTE

01

18.547.206

17.418.206

491.843

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

18.547.206

17.418.206

491.843

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.398.000

31.059.000

10.832.540

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.378.000

31.039.000

10.832.540

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

20.000

20.000

0

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

55.945.206

48.477.206

11.324.383

Autoritati executive

51.02.01.03

55.945.206

48.477.206

11.324.383

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

2.113.000

2.113.000

78.540

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

2.113.000

2.113.000

78.540

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.113.000

2.113.000

78.540

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.113.000

2.113.000

78.540

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

1.463.000

1.463.000

78.540

Politie locala

61.02.03.04

1.463.000

1.463.000

78.540

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

650.000

650.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

76.347.587

64.928.730

15.335.106

Invatamant

65.02

21.317.587

18.312.255

5.090.285

CHELTUIELI CURENTE

01

11.581.000

9.687.000

3.082.648

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

3.701.000

3.701.000

2.537.541

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.880.000

5.986.000

545.107

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.736.587

8.625.255

2.007.637

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.736.587

8.625.255

2.007.637

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

1.209.668

1.205.668

264.154

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

247.334

243.334

39.012

Invatamant primar

65.02.03.02

962.334

962.334

225.142

Invatamant secundar

65.02.04

4.013.332

2.906.000

52.355

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

4.013.332

2.906.000

52.355

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

16.094.587

14.200.587

4.773.776

Sanatate

66.02

16.700.000

14.200.000

6.049.486

CHELTUIELI CURENTE

01

16.600.000

14.100.000

6.049.486

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.600.000

6.600.000

1.240.254

1ITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.000.000

7.500.000

4.809.232

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

16.600.000

14.100.000

6.049.486

Spitale generale

66.02.06.01

16.600.000

14.100.000

6.049.486

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.000

100.000)

0

Cultura, recreere si religie

67.02

30.643.000

24.756.000

2.486.407

CHELTUIELI CURENTE

01

24.725.000

18.890.000

2.113.604

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.291.000

1.291.000

100.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

23.434.000

17.599.000

2.013.604

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.919.439

5.867.439

374.242

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.919.439

5.867.439

374.242

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.439

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

29.352.000

23.465.000

2.386.407

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

29.352.000

23.465.000

2.386.407

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.291.000

1.291.000

100.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

7.687.000

7.660.475

1.708.928

CHELTUIELI CURENTE

01

946.000

1.487.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

502.000

502.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

444.000

985.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.741.000

6.173.475

1.708.928

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.741.000

6.173.475

1.708.928

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

5.990.000

5.422.475

1.695.212

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

502.000

502.000

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

502.000

502.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.195.000

1.736.000

13.716

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.195.000

1.736.000

13.716

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

108.960.910

86.435.910

29.598.465

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

100.995.910

78.720.910

26.133.738

CHELTUIELI CURENTE

01

46.650.000

39.133.000

18.106.545

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

9.373.000

9.373.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.791.000

5.791.000

5.790.050

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

9.951.000

7.777.000

6.777.336

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

21.535.000

16.192.000

5.539.159

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

56.543.000

41.785.000

10.224.283

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

56.543.000

41.785.000

10.224.283

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.197.090

-2.197.090

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

23.653.000

19.193.000

5.627.873

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

23.653.000

19.193.000

5.627.873

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

14.417.000

11.001.000

6.383.325

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

62.925.910

48.526.910

14.122.540

Protecția mediului

74.02

7.965.000

7.715.000

3.464.727

CHELTUIELI CURENTE

01

1.000.000

750.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1.000.000

750.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.965.000

6.965.000

3.464.727

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.965.000

6.965.000

3.464.727

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

7.965.000

7.715.000

3.464.727

Salubritate

74.02.05.01

7.965.000

7.715.000

3.464.727

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

372.140.297

283.286.297

116.015.580

Combustibili si energie

81.02

677.934

424.934

-582.145

CHELTUIELI CURENTE

01

349.000

349.000

238.921

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

349.000

349.000

238.921

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.150.000

897.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.150.000

897.000

0

85

-821.066

-821.066

-821.066

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

677.934

424.934

-582.145

Transporturi

84.02

371.462.363

282.861.363

116.597.725

CHELTUIELI CURENTE

01

264.884.000

199.257.000

101.874.363

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

264.884.000

199.257.000

101.874.363

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

106.597.000

83.623.000

14.741.999

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

106.597.000

83.623.000

14.741.999

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-18.637

-18.637

-18.637

Din total capitol


Transport rutier

84.02.03

371.462.363

282.861.363

116.597.725

Transport in comun

84.02.03.02

224.115.000

168.300.000

102.622.144

Străzi

84.02.03.03

147.347.363

114.561.363

13.975.581

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

50.022.629

DEFICIT

99.02

251.446.603

251.446.603


§MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 742 /2019

CONTUL DE EXECUȚIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE LA DATA DE 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

919.000

813.000

445.242

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

00.06

919.000

813.000

307.996

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

919.000

813.000

307.996

Alte programe comunitare finanîate îp-pgfÎQatfa^jQ14-2020 (APC)

48.08.15

919.000

813.000

307.996

Prefinantare

48.08.15.03

919.000

813.000

307.996

1               A

TOTAL CHELTUIELI          \          /i i"j

1.056.246

950.246

278.392

\            O7

0

Asigurări si asistenta sociala V’

68.08

1.056.246

950.246

278.392

CHELTUIELI CURENTE        X,? S j L

01

1.056.246

950.246

278.392

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.056.246

950.246

278.392

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

950.246

278.392

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

950.246

278.392

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

166.850

DEFICIT

99.08

137.246

137.246

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

919.000

813.000

445.242

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

00.06

919.000

813.000

307.996

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

919.000

813.000

307.996

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

919.000

813.000

307.996

Prefinantare

48.08.15.03

919.000

813.000

307.996

TOTAL CHELTUIELI

1.056.246

950.246

278.392

Asigurări si asistenta sociala

68.08

1.056.246

950.246

278.392

CHELTUIELI CURENTE

01

1.056.246

950.246

278.392

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.056.246

950.246

278.392

Din total capitol

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

950.246

278.392

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

950.246

278.392

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDEM^fî^îS^,

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT                            \

98.08

0

0

166.850

DEFICIT                  (\     \ V \

99.08

137.246

137.246

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotărârea nr.74


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FlhfAlMT^T INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT

la data de 30.09.2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

12.040.856

10.515.856

8.879.005

I. VENITURI CURENTE

00.02

12.040.761

10.515.761

8.879.005

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

12.040.761

10.515.761

8.879.005

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

540.929

498.929

366.374

Venituri din proprietate

30.10

540.929

498.929

366.374

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

540.510

498.510

366.374

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

540.510

498.510

366.374

Alte venituri din proprietate

30.10.50

419

419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

11.499.832

10.016.832

8.512.631

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

11.433.341

9.960.341

8.032.564

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

278.374

235.374

171.966

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

3.200

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.646.181

9.216.181

7.482.473

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

436.444

354.935

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

58.342

58.342

19.990

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

22.000

22.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

22.000

22.500

Diverse venituri

36.10

29.013

27.013

28.425

Alte venituri

36.10.50

29.013

27.013

28.425

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

7.478

7.478

10.478

Donații si sponsorizări

37.10.01

7.478

7.478

10.478

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-23.000

-23.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

23.000

23.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

249.208

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

249.208

41.10

0

0

169.456

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

169.456

TOTAL CHELTUIELI

14.315.400

12.790.400

7.724.490

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

14.315.400

12.790.400

7.724.490

Invatamant

65.10

14.315.400

12.790.400

7.724.490

CHELTUIELI CURENTE

01

13.999.400

12.474.400

7.724.490

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

925.000

849.000

508.468

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.074.400

11.625.400

7.216.022

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

316.000

316.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

316.000

316.000

0

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

8.167.000

7.245.000

5.297.729

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

8.167.000

7.245.000

5.297.729

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

2.813.400

2.676.400

723.900

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

220.000

209.000

17.479

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.593.400

2.467.400

706.421

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

615.000

309.151

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.720.000

2.254.000

1.393.710

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.720.000

2.254.000

1.393.710

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

“ol

1.154.515

DEFICIT

99.10

2.274.544

2.274.544

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

12.017.761

10.492.761

8.879.005

1. VENITURI CURENTE

00.02

12.017.761

10.492.761

8.879.005

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

12.017.761

10.492.761

8.879.005

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

540.929

498.929

366.374

Venituri din proprietate

30.10

540.929

498.929

366.374

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

540.510

498.510

366.374

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

540.510

498.510

366.374

Alte venituri din proprietate

30.10.50

419

419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

11.476.832

9.993.832

8.512.631

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

11.433.341

9.960.341

8.032.564

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

278.374

235.374

171.966

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

3.200

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.646.181

9.216.181

7.482.473

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

436.444

354.935

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

58.342

58.342

19.990

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

22.000

22.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

22.000

22.500

Diverse venituri

36.10

29.013

27.013

28.425

Alte venituri

36.10.50

29.013

27.013

28.425

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

-15.522

-15.522

10.478

Donații si sponsorizări

37.10.01

7.478

7.478

10.478

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții                           37.10.03

-23.000

-23.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

249.208

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

249.208

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

249.208

41.10

0

0

169.456

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

169.456

TOTAL CHELTUIELI

13.999.400

12.474.400

7.724.490

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

13.999.400

12.474.400

7.724.490

Invatamant

65.10

13.999.400

12.474.400

7.724.490

CHELTUIELI CURENTE

01

13.999.400

12.474.400

7.724.490

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

925.000

849.000

508.468

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.074.400

11.625.400

7.216.022

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

8.167.000

7.245.000

5.297.729

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

8.167.000

7.245.000

5.297.729

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

2.497.400

2.360.400

723.900

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

220.000

209.000

17.479

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.277.400

2.151.400

706.421

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

615.000

309.151

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.720.000

2.254.000

1.393.710

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.720.000

2.254.000

1.393.710

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

1.154.515

DEFICIT

99.10

1.981.639

1.981.639

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

23.095

23.095

0

I. VENITURI CURENTE                    00.02

C. VENITURI NEFISCALE                  00.07

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII        00.09

23.000

23.000

0

23.000

23.000

0

23.000

23.000

0

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

23.000

23.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

23.000

23.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

TOTAL CHELTUIELI

316.000

316.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

316.000

316.000

0

Invatamant

65.10

316.000

316.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

316.000

316.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

316.000

316.000

0

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

316.000

316.000

0

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

316.000

316.000

0

Invatamant postliceal

65.10.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT             xfT

98.10

0

0

0

DEFICIT                                     .

<B.10

292.905

292.905

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITATILOR FINANȚAT INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 30.09.2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

128.000.211

101.334.211

90.762.713

I. VENITURI CURENTE

00.02

57.400.211

43.734.211

37.152.046

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

57.400.211

43.734.211

37.152.046

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

35.000

20.702

Venituri din proprietate

30.10

40.000

35.000

20.702

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

35.000

20.702

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

35.000

20.702

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

57.360.211

43.699.211

37.131.344

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

57.344.211

43.683.211

37.121.877

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.600.000

1.350.000

243.600

Venituri din cercetare

33.10.20

250.000

250.000

117.375

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.314.211

28.673.211

25.698.283

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

12.000.000

10.624.973

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.200.000

396.211

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

210.000

41.435

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.000

16.000

9.467

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

9.467

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

4.293.789

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

4.293.789

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

4.293.789

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

70.600.000

57.600.000

49.316.878

Subvenții de la alte administrații

43.10

70.600.000

57.600.000

49.316.878

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

16.000.000

13.000.000

13.000.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.600.000

6.600.000

1.240.254

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

48.000.000

38.000.000

35.076.624

TOTAL CHELTUIELI

132.294.000

105.628.000

86.180.726

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

132.294.000

105.628.000

86.180.726

Sanatate

66.10

132.294.000

105.628.000

86.180.726

CHELTUIELI CURENTE

01

125.694.000

99.028.000

85.130.635

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

90.000.000

71.060.000

66.179.336

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.024.000

26.618.000

17.943.468

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.670.000

1.350.000

1.007.831

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600.000

6.600.000

1.050.091

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600.000

6.600.000

1.050.091


Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

132.294.000

105.628.000

86.180.726

Spitale generale

66.10.06.01

132.294.000

105.628.000

86.180.726

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

4.581.987

DEFICIT

99.10

4.293.789

4.293.789

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

121.400.211

94.734.211

89.522.459

1. VENITURI CURENTE

00.02

57.400.211

43.734.211

37.152.046

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

57.400.211

43.734.211

37.152.046

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

35.000

20.702

Venituri din proprietate

30.10

40.000

35.000

20.702

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

35.000

20.702

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile Dublice

30.10.05.30

40.000

35.000

20.702

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

57.360.211

43.699.211

37.131.344

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

57.344.211

43.683.211

37.121.877

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.600.000

1.350.000

243.600

Venituri din cercetare

33.10.20

250.000

250.000

117.375

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.314.211

28.673.211

25.698.283

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

12.000.000

10.624.973

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.200.000

396.211

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

210.000

41.435

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.000

16.000

9.467

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

9.467

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

4.293.789

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

4.293.789

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

4.293.789

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

64.000.000

51.000.000

48.076.624

Subvenții de la alte administrații

43.10

64.000.000

51.000.000

48.076.624

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

16.000.000

13.000.000

13.000.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

48.000.000

38.000.000

35.076.624

TOTAL CHELTUIELI

125.694.000

99.028.000

85.130.635

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

125.694.000

99.028.000

85.130.635

Sanatate

66.10

125.694.000

99.028.000

85.130.635

CHELTUIELI CURENTE

01

125.694.000

99.028.000

85.130.635

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

90.000.000

71.060.000

66.179.336

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.024.000

26.618.000

17.943.468

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.670.000

1.350.000

1.007.831

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

125.694.000

99.028.000

85.130.635

Spitale generale

66.10.06.01

125.694.000

99.028.000

85.130.635

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

4.391.824

DEFICIT

99.10

4.293.789

4.293.789

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

6.600.000

6.600.000

1.240.254

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

6.600.000

6.600.000

1.240.254

Subvenții de la alte administrații

43.10

6.600.000

6.600.000

1.240.254

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.600.000

6.600.000

1.240.254

TOTAL CHELTUIELI

6.600.000

6.600.000

1.050.091

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

6.600.000

6.600.000

1.050.091

Sanatate

66.10

6.600.000

6.600.000

1.050.091

CHELTUIELI CURENTE

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600.000

6.600.000

1.050.091

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600.000

6.600.000

1.050.091

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

6.600.000

6.600.000

1.050.091

Spitale generale

66.10.06.01

6.600.000

6.600.000

1.050.091

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

7 1 TTv.9

REZERVE

97.10

o/o*

l> A          £

EXCEDENT

98.10

o Az

190.163

DEFICIT

99.10

o /* A

î ! V

MM

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 5 la Hotărârea nr. 742 /2019CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOC NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA

la data de 30.09.2019

/ *

LJ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

1  5

\

PrevedenO bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

iB

ntasiri/gJerfi

TOTAL VENITURI

00.01

47.599.273

45.836.873

54.580.501

I. VENITURI CURENTE

00.02

22.137.274

20.867.873

22.714.203

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

22.137.274

20.867.873

22.714.203

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

22.255.923

21.159.873

18.004.685

Venituri din proprietate

30.10

22.255.923

21.159.873

18.004.685

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

22.055.923

20.984.873

18.004.685

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.055.923

20.984.873

18.004.685

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.000

175.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

-118.649

-292.000

4.709.518

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

133.10

-118.649

-292.000

4.709.518

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

3.884.065

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

-118.649

-292.000

825.453

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-6.347.347

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

6.347.347

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

-1

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

-1

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

-1

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

22.106.298

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

22.106.298

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

22.106.298

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

25.462.000

24.969.000

9.760.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

25.462.000

24.969.000

9.760.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14.296.000

13.803.000

9.660.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

11.166.000

11.166.000

100.000

TOTAL CHELTUIELI

82.406.000

80.538.950

43.693.439


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

6.265.000

5.987.000

3.334.874

Alte servicii publice generale

54.10

6.265.000

5.987.000

3.334.874

CHELTUIELI CURENTE

01

6.265.000

5.987.000

3.334.874

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

6.265.000

5.987.000

3.334.874

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

6.265.000

5.987.000

3.334.874

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

16.201.000

15.658.000

7.859.730

Cultura, recreere si religie

67.10

6.149.000

5.699.000

2.357.670

CHELTUIELI CURENTE

01

4.858.000

4.408.000

2.314.889

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.198.000

2.758.000

1.988.134

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.660.000

1.650.000

326.755

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.291.000

1.291.000

46.530

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.291.000

1.291.000

46.530

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-3.749

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6.149.000

5.699.000

2.357.670

Asigurări si asistenta sociala

68.10

10.052.000

9.959.000

5.502.060

CHELTUIELI CURENTE

01

9.598.000

9.505.000

5.549.359

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.246.000

7.246.000

4.450.690

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.252.000

2.184.000

1.042.964

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.000

75.000

55.705

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

502.000

502.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

502.000

502.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-48.000

-48.000

-47.299

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

10.052.000

9.959.000

5.502.060

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

10.052.000

9.959.000

5.502.060

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

59.940.000

58.893.950

32.498.835

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

59.940.000

58.893.950

32.498.835

CHELTUIELI CURENTE

01

15.596.000

14.549.950

4.064.406

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.036.000

3.534.000

2.178.446

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.560.000

11.015.950

1.885.960

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

44.344.000

44.344.000

28.453.645

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44.344.000

44.344.000

28.453.645

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

59.940.000

58.893.950

32.498.835

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

10.887.062

DEFICIT

99.10

34.806.727

34.702.077

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

29.933.200

28.170.800

26.026.856

1. VENITURI CURENTE

00.02

15.637.201

14.367.800

16.366.856

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

15.637.201

14.367.800

16.366.856

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

22.255.923

21.159.873

18.004.685

Venituri din proprietate

30.10

22.255.923

21.159.873

18.004.685

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

22.055.923

20.984.873

18.004.685

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.055.923

20.984.873

18.004.685

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.000

175.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

-6.618.722

-6.792.073

-1.637.829

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

-118.649

-292.000

4.709.518

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

3.884.065

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

-118.649

-292.000

825.453

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-6.500.073

-6.500.073

-6.347.347

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-6.347.347

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

-1

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

-1

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

-1

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

14.296.000

13.803.000

9.660.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

14.296.000

13.803.000

9.660.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14.296.000

13.803.000

9.660.000

TOTAL CHELTUIELI

36.269.000

34.401.950

15.193.264

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

6.265.000

5.987.000

3.334.874

Alte servicii publice generale

54.10

6.265.000

5.987.000

3.334.874

CHELTUIELI CURENTE

01

6.265.000

5.987.000

3.334.874

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.265.000

5.987.000

3.334.874

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

6.265.000

5.987.000

3.334.874

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

14.408.000

13.865.000

7.813.200

Cultura, recreere si religie

67.10

4.858.000

4.408.000

2.311.140

CHELTUIELI CURENTE

01

4.858.000

4.408.000

2.314.889

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.198.000

2.758.000

1.988.134

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.660.000

1.650.000

326.755

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-3.749

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

4.858.000

4.408.000

2.311.140

Asigurări si asistenta sociala

68.10

9.550.000

9.457.000

5.502.060

CHELTUIELI CURENTE

01

9.598.000

9.505.000

5.549.359

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.246.000

7.246.000

4.450.690

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.252.000

2.184.000

1.042.964

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.000

75.000

55.705

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-48.000

-48.000

-47.299

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

9.550.000

9.457.000

5.502.060

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

9.550.000

9.457.000

5.502.060

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

15.596.000

14.549.950

4.045.190

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.596.000

14.549.950

4.045.190

CHELTUIELI CURENTE

01

15.596.000

14.549.950

4.064.406

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.036.000

3.534.000

2.178.446

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.560.000

11.015.950

1.885.960

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-19.216

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.596.000

14.549.950

4.045.190

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

10.833.592

DEFICIT

99.10

6.335.800

6.231.150

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

17.666.073

17.666.073

28.553.645

1. VENITURI CURENTE

,00.02

6.500.073

6.500.073

6.347.347

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

6.500.073

6.500.073

6.347.347

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

6.500.073

6.500.073

6.347.347

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

6.500.073

6.500.073

6.347.347

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

6.347.347

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

22.106.298

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

22.106.298

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

22.106.298

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

00.18

11.166.000

11.166.000

100.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

11.166.000

11.166.000

100.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

11.166.000

11.166.000

100.000

TOTAL CHELTUIELI

46.137.000

46.137.000

28.500.175

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

1.793.000

1.793.000

46.530

Cultura, recreere si religie

67.10

1.291.000

1.291.000

46.530

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.291.000

1.291.000

46.530

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.291.000

1.291.000

46.530

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.291.000

1.291.000

46.530

Asigurări si asistenta sociala

68.10

502.000

502.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

502.000

502.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

502.000

502.000

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

502.000

502.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

502.000

502.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

44.344.000

44.344.000

28.453.645

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

44.344.000

44.344.000

28.453.645

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

44.344.000

44.344.000

28.453.645

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44.344.000

44.344.000

28.453.645

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

44.344.000

44.344.000

28.453.645

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT                A

98.10

0

0

53.470

DEFICIT                              *\

99.10

28.470.927

28.470.927

0