Hotărârea nr. 741/2019

Hotărârea 741/2019 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544267/1/23.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544418/424/23.10.2019, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate și al Direcției juridice, prin care se propune conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 435/2006, a Consiliului local;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice și Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 741 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi, prin vot secret)