Hotărârea nr. 740/2019

Hotărârea 740/2019 - Acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public pentru administrarea obiectivelor culturale Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 525242/1/14.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;                            _____.

Analizând Raportul de specialitate nr. 525264/902/14.10.2019 al Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, prin care se propune acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală; ale Hotărârii nr. 1109/2018 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate; ale O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (art. 129 alin. 12);

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea sporului pentru condiții de muncă personalului contractual ■(finTădrul Serviciului Public pentru Administrarea ObiectiveloUCulturale Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul economic, juridic, resurse umane din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale.


Nr. 740 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)