Hotărârea nr. 739/2019

Hotărârea 739/2019 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 523734/1/14.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 523887/105/14.10.2019 al Biroului de Relații externe și investitori, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019;

în conformitate cu H.C.L. nr. 137/2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2001 modificată și completată privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019.

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca un protocol de colaboarare, în vederea organizării, în cele mai bune condiții, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Biroul de Relații externe și investitori și Direcția Economică.

Nr. 739 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


Consulatul General al Ungariei Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 739/2019

PROTOCOL DE COLABORARE

între Municipiul Cluj-Napoca și Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019

Prezentul protocol stabilește cadrul general al colaborării între municipiul Cluj-Napoca și Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cuj, reprezentat prin Primar, domnul EMIL BOC, CIF 4305857, cont R006TREZ21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, tel. +40 264 592301, fax +40 264 599329, e-mail: cabinet@primariaclujnapoca.ro.

si

CONSULATUL GENERAL AL UNGARIEI DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 23, județul Cluj, reprezentat prin domnul MILE LAJOS, CIF 40290620, cont R0390TPV200000126873R001, deschis la Banca OTP Romania, tel. 00-40-264/596-300, fax


ART. III. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea municipiului Cluj-Napoca, cu Consulatul general al Ungariei din Cluj-Napoca, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019.

Contribuția financiară a municipalității, în baza acestui protocol, conform Hotărârii________,

este de 18.000 lei.

Art. IV. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți și se încheie la data de

Părțile pot denunța unilateral prezentul Protocol de Parteneriat, comunicând manifestarea lor de voință în acest sens celeilalte părți, prin scrisoare cu confirmare de primire.

■ !

Art. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 1. Municipiul Cluj-Napoca va aloca suma de 18.000 lei, reprezentând contribuția acestuia la organizarea celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019.

  • 2. Municipiul Cluj-Napoca va oferi tot sprijinul Consulatului general al Ungariei din Cluj-Napoca, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019.

  • 3. Municipiul Cluj-Napoca va pune la dispoziția Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca materiale de prezentare a municipiului Cluj-Napoca, care vor fi distribuite participanților.

  • 4. Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca va organiza, în parteneriat cu Municipiul Cluj-Napoca. a șaptea ediție a Forumului de Afaceri Româno-Ungar. în data de 15 noiembrie 2019 și va menționa sprijinul Primăriei și al Consiliului local Cluj-Napoca, atât anterior cât și ulterior desfășurării acestuia, în toate materialele de promovare și în comunicatele mass-media, precum și pe tot parcursul desfășurării conferinței.

  • 5. Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, va distribui către participanți materialele puse la dispoziție de către Municipiul Cluj-Napoca, conform protocolului.

  • 6. Ambii parteneri vor asigura o colaborare eficientă și constantă între părți, în vederea desfășurării în bune condiții a activităților anterior menționate.

Art. VI. DISPOZIȚII FINALE

Completarea și/sau modificarea prezentului protocol poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Părțile convin ca eventualele litigii care pot apărea în legătură cu prezentul protocol să fie soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare revenind instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Toate comunicările referitoare la punerea în practică a protocolului vor fi făcute în scris prin e-mail, fax sau prin poștă.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi_________________, în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte și a fost înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. și la Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca________________.


Municipiul Cluj-Napoca


Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca


EMIL BOC,


MILE LAJOS,


Primar


Consul General


Olimpia Moigrădan,


Director executiv, Direcția Economică


Alina Rus,


Director executiv, Direcția Juridică


Emilia Alina Botezan,Șefa Biroului Relații externe și investitori