Hotărârea nr. 738/2019

Hotărârea 738/2019 - Darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren, în suprafață de 615,918 mp., parte din nr. cadastral 335629 – C.F. nr. 335629, situat pe str. Fabricii f.n., în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren, în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629, situat pe strada Fabricii fn, în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren, în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629, situat pe strada Fabricii fn, în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 523451/1/14.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 523528/462/14.10.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției Patrimoniului municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției Economice, prin care se propune darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren, în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629., situat pe strada Fabricii fin, în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5, 70, 71, și 73 din Caietul de sarcini, ale art. 27 din Contractul de delegare nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., ale art. 18 alin. (14), art. 27 alin. (5) din Regulamentul de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019, ale art. 59 alin. (1) lit A. cu lit f) și alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, ale art. 2 lit. j), art. 24 și ale art. 29 alin. (11) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 304 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale pct.l din Anexa Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren, în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629, situat pe strada Fabricii fn, în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca nr. 165430 din 28.07.2010, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

(2) Terenul prevăzut la alin (1) va fi predat pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A. pentru terenul prevăzut la art. 1 alin (1) se stabilește la valoarea de 6.508 euro/an, T.V.A. inclus.

--------Art. 3. Se aprobă-încheierea Actului-adițional nr. 11 la-CrmUactul de delegare a gest-iunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca nr. 165430 din 28.07.2010, între Municipiul Cluj-Napoca și Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A. va asigura amenajarea, dotarea și întreținerea punctului de colectare în mod corespunzător, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 738 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la H.C.L. nr. 738/2019


ACT ADIȚIONAL Nr. 11

9

la Contractul nr. 165430 din 28.07.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, prin concesiune

CAR I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

9

Municipiul Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, telefon nr. 0264/596030, fax nr. 0264/431753, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R006TREZ24A740501200109X deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc în calitate de concedent, pe de o parte,

și

Operatorul COMPANIA DE SALUBRIZARE BRANTNER VEREȘ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Lalelelor nr. 11, ap. 48, jud. Cluj, telefon/ fax nr. 0264/412888, cod de înregistrare fiscală RO201322, Cont deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, R017TREZ2165069XXX0008721, reprezentat prin David Zeininger, având funcția de administrator și Ionuțiu Olga Maria, administrator, în calitate de concesionar, pe de altă parte.


CAR II. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

9

Art. 1 Se completează art. 5 din contract, astfel:

Art. 5 Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

g). Procesul verbal de predare-preluare a terenului în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629,

Art. 2. Se modifică art.10, alineatele (1) și (2), astfel:

(1) Redevența este de 57.508 euro cu TVA inclus/an, compusă din:

  • a) suma fixă de 51.000 euro cu TVA inclus/an, convenită de părți la data încheierii contractului;

  • b) suma de 6.508 euro cu TVA inclus/an, reprezentând contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629;

_______Redevența se va plăti în lei, la cursul BNR din ziua plății, plata facându-se conform art. 10(3) din contract. Pentru anul 2019, pentru suma prevăzută la alin b) se va plăti cota aferentă din valoarea acesteia, începând cu data semnării procesului verbal de predare - preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în posesia terenului.

(2) Suma prevăzută la lit a) alin. 1, art. 10, exprimată în lei la data intrării în vigoare a prezentului contract se va indexa anual și succesiv în fiecare an, cu indexarea prevăzută pentru tarife. Diferența pozitivă rezultată din indexare se va adăuga redevenței. Această diferență se va achita de către concesionar în termen de 30 de zile de la comunicarea indexării tarifelor prin raportarea la art. 6 alin. 2 din prezentul contract.

Art. 3 Se completează art. 14 din contract, astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr.10/2019, cu punctul 35, care va avea următorul conținut:

(35) Concesionarul are obligația să preia de la autoritățile administrației publice locale pe bază de proces verbal de predare - preluare terenul în suprafață de 615,918 mp, parte din nr. cadastral 335629 - C.F nr. 335629 și să asigure amenajarea, dotarea și întreținerea acestuia în mod corespunzător, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi pentru fiecare parte semnatară.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

ADMINISTRATOR PUBLIC,

GHEORGHEȘURUBARU


2019 în două exemplare, câte un exemplar


COMPANIA DE SALUBRIZARE BRANTNER VEREȘ S.A.

ADMINISTRATORI,

DAVID ZEININGER

IONUȚIU OLGA MARIA


DIRECȚIA ECONOMICĂ, Din ex. OLIMPIA MOIGRĂDAN

DIRECȚIA JURIDICĂ, Din ex. ALINA RUS

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ, ȘI SPAȚII VERZI

Din ex. VIOREL PLEȘA