Hotărârea nr. 735/2019

Hotărârea 735/2019 - Aprobarea implementării Programului „Școală după școală” în anul școlar 2019-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Programului „Școală după școală” în anul școlar 2019-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Școală după școală” în anul școlar 2019-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 491.734/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 491.833 din 26.09.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea implementării Programului „Școală după școală” în anul școlar 2019-2020;

Reținând prevederile art. 5 alin. (2), alin. (3) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, ale prevederilor art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 363/2014 privind aprobarea Programului „Școală după școală” în unitățile de învățământ primar și gimnazial din municipiul Cluj-Napoca și de prevederile Hotărârii nr. 386/2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă implementarea Programului „Școală după școală” în anul școlar 2019-2020, în următoarele unități școlare: Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Octavian Goga” și Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.

Art. 2. Se aprobă încheierea acordurilor de parteneriat cu școlile implicate în derularea programului, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă cheltuielile pentru implementarea programului, în sumă de 285.360 lei (inclusiv T.V.A.), care se suportă din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” și este repartizat după cum urmează:

 • a) suma de 87.000 de lei (inclusiv T.V.A.) pentru 50 de elevi de la Școala Gimnazială „Traian Dârjan”;

 • b) suma de 161.820 de lei (inclusiv T.V.A.) pentru 93 de elevi de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”;

 • c) suma de 17.400 de lei (inclusiv T.V.A.) pentru 10 elevi de la Școala Gimnazială „Octavian Goga”;

 • d) suma de 19.140 de lei (inclusiv T.V.A.) pentru 11 elevi de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și Cantina de Ajutor Social și Pensiune.

Nr. 735 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI MEDICALA


ȘCOALA GIMNAZIALA „TRAIAN DÂRJAN”


Nr.____________I____________________


Nr.         /_________________


ACORD DE PARTENERIATI. PARTENERII:

 • 1. Direcția de Asistenă Socială si Medicală (DASM) cu sediul în Cluj-Napoca, str. P-ța Unirii, nr.

1, tel/fax: 0264-599.316, județul Cluj, reprezentată de dl. AUREL MOCAN, având funcția de director executiv, în calitate de Partener, numit în continuare DASM;

 • 2. Școala Gimnazială „Traian Dârjan” având sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 76, tel: 0264-416.137, fax: 0372-251007 reprezentată prin d-na PAVALUȚĂ MIHAELA MARJA, având funcția de Director, în calitate de Partener.

Și

 • 3. Fundația United Way Romania, cu sediul în București, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, cod 020335, Romania telefon 0213062014 fax 0213102119, reprezentată prin d-na CRISTINA DAMIAN, având funcția de Director Executiv în calitate de Partener, numit în continuare „UWRo”.

 • II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 1. Părțile au stabilit de comun acord sâ colaboreze pentru realizarea în comun a Programului “Școală după școală” pentru copiii provenind din familii dezavantajate care frecventează cursurile scolii partenere, în anul școlar 2019-2020.

III. DURATA PARTENERIATULUI:

Art. 2. Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru anul școlar 2019-2020 și se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR LA REALIZAREA OBIECTULUI, ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 3. DASM desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe d-na Diana Totelecan, tel.0735904521, e-mail: protectiacopilului@dasmclujnapoca.ro.

în cadrul parteneriatului, DASM se obligă:

 • a) Să susțină proiectul în vederea asigurării mesei de prânz prin Cantina de Ajutor Social și Pensiune pentru 50 de elevi din școala partenera;

 • b) Să organizeze întâlnirile cu echipa interinstitutională pentru buna desfășurare a programului;

 • c) Să centralizeze informațiile în urma raportărilor primite de la parteneri în vederea întocmirii raportării finale .

Art. 4 Școala Gimnazială „Traian Dârjan5’ desemnează ca responsabil pentru realizarea prezentului acord, pe dl/dna ____________ tel _________________, e-mail

A    ,    ...

In cadrul parteneriatului, Școala „Traian Dârjan” se obligă:

 • a) Să asigure spațiul de desfășurare a Programului ”Școală după școală”;

 • b) Să propună beneficiari pentru includerea în proiect dintre elevii școlii care corespund criteriilor de selecție si să trimită lista acestora către toti partenerii din proiect;

 • c) Să permită accesul în incinta școlii a cadrelor didactice propuse de Fundația Dezvoltarea Popoarelor filiala Cluj (numită în continuare FDP) și să încurajeze comunicarea acestora cu cadrele didactice din școală;

 • d) Să organizeze o sesiune de informare a tuturor profesorilor din școală cu privire la proiect, la activitățile desfășurate și la copiii care sunt beneficiari, pentru ca profesorii din școală să poata face recomandări de copii care ar putea beneficia de program, precum și să încurajeze copiii de la clasă să participe la activitățile din program;

 • e) Să faciliteze colectarea documentelor copiilor implicați în Programul „Școală după școală” (cererea părintelui - cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la programul menționat, acte de identitate copii, părinți,...), precum și accesul la documentele privind situația școlară a copiilor (note, absențe); acestea vor fi colectate de reprezentantul FDP.

 • f)  Să permită accesul reprezentanților partenerilor în incinta școlii pentru acțiuni destinate monitorizării și/sau promovării programului.

Art.S Fundația United Way Romania desemnează ca responsabil pentru realizarea parteneriatului convenit pe d-ra Temelie Daniela, având funcția de Manager Cluj Office, tel. 0732008009, e-mail: daniela.temelie@unitedway.ro

în cadrul parteneriatului Fundația United Way Romania se obligă:

 • a) Să asigure managementul de proiect și comunicarea între toți partenerii;

 • b) Să asigure resursele financiare pentru plata către FDP a: doi asistenți sociali (1 coordonator de proiect / asistent social 6 h, 10 luni jumătate și un asistent social secundar, 3 h /zi), a 9 cadre didactice (3 h/zi, luni-joi și a unui mediator comunitar (2h/zi, lu-jo)), implicate în program, conform contractului de finanțare.

 • c) Să comunice partenerilor companiilor finanțatoare și publicului larg rezultate ale acestui program și progresul lui prin mijloace media clasice (ziare, tv, website, newsletter) și social media (Facebook, Twitter);

 • d) Să asigure monitorizarea rezutatelor obținute în cadrul Programului ”Școală după școală”.

Fundația United Way Romania subcontracteazâ Fundația Dezvoltarea Popoarelor filiala Cluj, pentru următoarele sarcini la care se obligă:

 • a) Să asigure coordonarea programului (elevi, profesori, mediator comunitar) și a serviciilor sociale oferite părinților copiilor beneficiari;

 • b) Să întocmească dosarele copiilor propuși a fi cuprinși în programul after school (cererea părintelui - cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la programul menționat,

—acte de identitate copii si părinți, ancheta socială, alte documente justificative care să evidențieze veniturile scăzute ale părinților, boli cronice, etc.)

 • c)  Să monitorizeze și să centralizeze rezultatele copiilor incluși în activitățile proiectului; fiecare copil va avea o fișă de monitorizare/observație, atât cantitativ (note, absente) cât și calitativ (comportament, agresivitate, abilități lingvistice, emoționale, cognitive, etc)

 • d) Să asigure recrutarea celor 9 profesori, gestionarea și monitorizarea lor;

 • e) Sa organizeze Academia Profesorilor - training pentru cei 9 profesori recrutați;

 • f)  Să respecte procedurile interne ale instituției de învățământ (inclusiv anunțarea din timp a activităților în afara școlii și obținerea acordului directorului) și să se preocupe de păstrarea în bune condiții a infrastructurii clădirii.

 • g) Să desfășoare cel puțin o vizită pe semestru la domiciliul elevilor beneficiari in proiect, iar pentru situații deosebite ori de absenteism prelungit al copilului, va sesiza DASM

 • h) Să organizeze și să implementeze activitatea Academia Părinților, întâlniri lunare sau la două luni cu părinții, centrate pe situația școlara a copiilor, motivarea și susținerea lor la școală, precum și subiecte legate de educație parentală.

 • i)  Să întocmească Rapoarte financiare și narative, precum și Raportarea finală privind Programul „Școală după școală”, conform termenilor prezentului acord.

 • V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 7. Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul acord, cu efect negativ asupra parteneriatului, revine părților, așa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A PARTENERIATULUI

Art. 8. Următoarele condiții duc la încetarea prezentului acord de parteneriat:

 • a. hotărârea comună a partenerilor, prin acord scris;

 • b. cazul de forța majora;

 • c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului acord, situație în care partea lezată poate cere denunțarea unilaterală a acestuia.

VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂȘURĂRII PARTENERIATULUI:

Art. 9. Comunicările între parteneri, privitor la modul de desfășurare a prezentului acord de parteneriat, se efectuează în scris.

Vin. CONFIDENȚIALITATEA

Art. 10. Partenerii, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul acord, califică acest document ca informație confidențiala și se obliga să nu pună la dispoziție și sâ nu permită examinarea parțială sau totală a acestuia de către terțe persoane, excepție făcând organele ierarhic superioare.

IX. LITIGII.

Art. 11. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluționa pe cale amiabilă sau, daca altfel nu este posibil, în instanță.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare partener.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI MEDICALA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„TRAIAN DÂRJAN”


ORGANIZAȚIA

UNITED WAV ROMÂNIA


DIRECTOR EXECUTIV, MOCAN AUREL


DIRECTOR,          DIRECTOR EXECUTIV,

PĂVĂLUȚĂ MIHAELA       CRISTINA DAMIAN


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ


Nr.

Nr.


ACORD DE PARTENERIAT


I. PARTENERII:

1. Direcția de Asistență Socială si Medicală (DASM) cu sediul în Cluj-Napoca, str. P-ța Unirii, nr.

 • 1, tel/fax: 0264-599.316, județul Cluj, reprezentată de dl. AUREL MOCAN, având funcția de director executiv, în calitate de Partener, numit în continuare DASM;

si

 • 2. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” având sediul în Cluj-Napoca, str. Războieni, nr.67,

Tel: 0264 / 439518, Fax: 0264 / 436281 reprezentată prin OPREA-SOMTELECAN LIGIA-ALINA, având funcția de Director, în calitate de Partener;

II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 1. Părțile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea în comun a Programului “Școală după școală” pentru copiii provenind din familii dezavantajate care locuiesc în zona Iris și care frecventează cursurile scolii partenere, în anul școlar 2019-2020.

III. DURATA PARTENERIATULUI:

Art. 2. Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru anul școlar 2019-2020 și se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR LA REALIZAREA OBIECTULUI, ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 3. DASM desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe d-na Diana Totelecan, tel.0735904521, e-mail: protectiacopilului@dasmclujnapoca.ro.

în cadrul parteneriatului, DASM se obligă:

 • a)  Să susțină proiectul în vederea asigurării mesei de prânz prin Cantina de Ajutor Social și Pensiune pentru 93 de elevi din școala parteneră;

 • b) Să organizeze întâlnirile cu echipa interinstitutională pentru buna desfășurare a programului;

 • c)  Să centralizeze informațiile în urma raportărilor primite de la parteneri în vederea întocmirii

--------raportării-Enale-^------------------------------------------------------------------------------------

Art. 4 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” desemnează ca responsabil pentru realizarea prezentului acord, pe dl/dna ____________ tel _________________, e-mail în cadrul parteneriatului, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” se obligă:

 • a) Să asigure spațiul de desfășurare a Programului "Școală după școală”;

 • b) Să propună beneficiari pentru includerea în proiect dintre elevii școlii care corespund criteriilor de selecție;

 • c) Să asigure resursa umană necesară pentru derularea programului;

 • d) Să organizeze o sesiune de informare a tuturor profesorilor din școală cu privire la proiect, la activitățile desfășurate și la copiii care sunt beneficiari, pentru ca profesorii din școală să poata face recomandări de copii care ar putea beneficia de program, precum și să încurajeze copiii de la clasă să participe la activitățile din program;

 • e) Să faciliteze colectarea documentelor copiilor implicați în Programul „Școală după școală”

(cererea părintelui - cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la programul menționat, acte de identitate copii, părinți,...), precum și accesul la documentele privind situația școlară a copiilor (note, absențe);

 • f) Să permită accesul reprezentanților partenerului în incinta școlii pentru acțiuni destinate monitorizării și/sau promovării programului.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 5. Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul acord, cu efect negativ asupra parteneriatului, revine părților, așa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.

I

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A PARTENERIATULUI

Art. 6. Următoarele condiții duc la încetarea prezentului acord de parteneriat:

 • a. hotărârea comună a partenerilor, prin acord scris;

 • b. cazul de forță majoră;

 • c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului acord, situație în care partea lezată poate cere denunțarea unilaterală a acestuia.

VIL ALTE CLAUZE ALE DESFĂȘURĂRII PARTENERIATULUI:

Art. 7. Comunicările între parteneri, privitor la modul de desfășurare a prezentului acord de parteneriat, se efectuează în scris.

VIH. CONFIDENȚIALITATEA

Art. 8. Partenerii, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul acord, califică acest document ca informație confidențială și se obligă sâ nu pună la dispoziție și să nu permită examinarea parțiala sau totală a acestuia de către terțe persoane, excepție făcând organele ierarhic superioare.

IX. LITIGII.

Art. 9. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluționa pe cale amiabila sau, dacă altfel nu este posibil, în instanța.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare partener.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI MEDICALA


DIRECTOR EXECUTIV, AUREL MOCAN


ȘCOALA

GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”

DIRECTOR,

OPREA-SOMTELEC AN LIGIA-ALINA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ


ȘCOALA GIMNAZIALA

„OCTAVIAN GOGA”


FUNDAȚIACREȘTINĂ

„DIAKONIA”


Nr.


Nr.I. PARTENERII:

 • 1. Direcția de Asistență Socială și Medicală, cu sediul în Clu 0264-453051, fax: 0264-599316, județul Cluj, reprezentat prin domn de director executiv, în calitate de Partener, numit în continuare DASM,

  nirii nr. 1, tel: Mocan, având funcția


 • 2. Școala Gimnazială „Octavian Goga”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Peana, nr.16 tel/fax: 0264/561122, prin doamna Prof. Chis Darius Alexandru, având funcția de director, în calitate de Partener,

 • 3. Fundația Creștină „Diakonia”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zambilei, nr. 7, prin domnul Dr. Sarosi Arthur, având funcția de director, în calitate de Partener,

II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 1. Părțile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea în comun a Programului “Școala după școală” pentru copiii care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale”Octavian Goga” în anul școlar 2019-2020.

 • III. DURATA PARTENERIATULUI:

Art. 2. Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru anul școlar 2019-2020 și se prelungește, prin acordul pârtilor, cu clauze de revizuire, după caz.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR LA REALIZAREA OBIECTULUI, ACORDULUI DE

PARTENERIAT:

Art. 3. Direcția de Asistența Socială și Medicală, desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe d-na Diana Totelecan, tel.0735904521, e-mail: protectiacopilului@dasmclujnapoca.ro.

în cadrul parteneriatului, Direcția de Asistență Socială și Medicala se obligă:

 • a) Să susțină proiectul în vederea mesei de prânz prin Cantina de Ajutor Social și Pensiune pentru 10 de elevi din școala parteneră,

 • b) Să organizeze întâlnirile de echipă mterinstituționale pentru buna desfășurare a programului,

 • c) Să centralizeze informațiile în urma raportărilor primite de la parteneri în vederea întocmirii raportării finale.

Art. 4. Fundația Diakonia desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe dl/dna.__________________, având funcția de asistent social coordonator proiect pe județul Cluj.

în cadrul parteneriatului, Fundația „Diakonia” se obligă:

 • 1.  Să asigure desfășurarea programului de after shool în școala parteneră,

 • 2. Să întocmească dosarele copiilor propuși pentru participarea la program (cererea părintelui -cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la programul menționat, acte de identitate, copii, părinți, ancheta socială, alte documente justificativecare să evidențieze veniturile scăzute ale părinților, boli cronice,etc.), precum și accesul la documentele privind

situația școlară a copiilor(note, absențe),

 • 3.  Să monitorizeze și să centralizeze rezultatele copiilor incluși în activitățile programului,

 • 4.  Să respecte procedurile interne ale instituției de învățământ (inclusiv anunțarea din timp a activităților în afara școlii și obținerea acordului directorului) și să se preocupe de păstrarea în bune condiții a infrastructurii clădirii.

Art. 5 Școala „Octavian Goga "desemnează ca responsabil pentru realizarea prezentului acord, pe d-na/nul__________________, avand funcția de__________________________.

în cadrul parteneriatului, Școala ” Octavian Goga” prin persoana desemnată se obligă:

 • 1.  Să asigure spațiul de desfășurare a programului,

 • 2.  Să propună beneficiari pentru includerea în program care corespund criteriilor de selecție și să trimită lista acestora către toți partenerii din program,

 • 3.  Să faciliteze colectare documentelor copiilor implicați în program (cererea părintelui - cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la programul menționat, acte de identitate, copii, părinți), precum și accesul la documentele privind situația școlară a copiilor (note, absențe),

 • 4.  Să permită accesul reprezentanților partenerilor în incinta școlii pentru acțiuni destinate monitorizării și/sau promovării programului.

 • V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 7. Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul acord, cu efect negativ asupra parteneriatului, revine părților, așa cum s-au obligat fiecare dintre aces^^p^nl contractuale, conform legii.


 • VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A PARTENERIATULUI

Art. 8. Următoarele condiții duc la încetarea prezentului acord de parteneriat:

 • a. hotărârea comună a partenerilor, prin acord scris;

 • b. cazul de forță majoră;                                                                        '

 • c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului acord, situație în care parleaiezată'poăle cere denunțarea unilaterală a acestuia.

 • VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂȘURĂRII PARTENERIATULUI:

Art. 9. Comunicările între parteneri, privitor la modul de desfășurare a prezentului acord de parteneriat, se efectuează în scris.

 • VIII. CONFIDENȚIALITATEA

Art. 10. Partenerii, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul acord, califică acest document ca informație confidențială și se obligă să nu pună la dispoziție și să nu permită examinarea parțială sau totală a acestuia de către terțe persoane, excepție făcând organele ierarhic superioare.

 • IX. LITIGII.

Art. 11. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluționa pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanța.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare partener.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

AUREL MOCAN


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA”

DIRECTOR,

Prof. CHIS DARIUS ALEXANDRU

FUNDAȚIA CREȘTINĂ

„DIAKONIA”

DIRECTOR,

Dr. SAROSIARTHUR-ZOLTAN


I. PARTENERII:

 • 1. Direcția de Asistență Socială și Medicală, cu sediul în Cluj-NaJro.ea,' Pîftțâ Unirii nr. 1, tel: 0264-453051, fax: 0264-599316, județul Cluj, reprezentat prin domnul Aurei Mocan, având funcția de director executiv, în calitate de Partener, numit în continuare DASM,

 • 2. Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Herculane nr. 7, tel/fax. 0264/418240, prin doamna Prof. Mirela Șoimița Komives, având funcția de director, în calitate de Partener,

 • 3. Fundația Creștină Diakonia, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zambilei, nr. 7, prin domnul Dr. Sarosi Arthur, având funcția de director, în calitate de Partener,

II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 1. Părțile au stabilit de comun acord sâ colaboreze pentru realizarea în comun a Programului “Școala după școală” pentru copiii care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale “Nicolae Titulescu”” în anul școlar 2019-2020.

III. DURATA PARTENERIATULUI:

Art. 2.Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru anul școlar 2019-2020 și se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR LA REALIZAREA OBIECTULUI, ACORDULUI DE PARTENERIAT:

Art. 3. Direcția de Asistență Socială și Medicala, desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe d-na Diana Totelecan, tel. 0735904521, e-mail: protectiacopilului@dasmclujnapoca.ro.

In cadrul parteneriatului, Direcția de Asistență Socială și Medicală se obliga:

pentru 11 elevi din școala parteneră;

2.Sâ organizeze întâlnirile de echipă intrinstituționale pentru buna desfășurare a programului;

3.Să centralizeze informațiile în urma raportărilor primite de la parteneri în vederea întocmirii raportării finale.

Art. 4. Fundația Diakonia desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe dl/dna.__________________________, având funcția de asistent social coordonator proiect pe județul

Cluj.

In cadrul parteneriatului, Fundația Diakonia se obliga:

1 .Să asigure desfășurarea programului de afiter school în școala parteneră;

2.Să întocmească dosarele copiilor propuși pentru participarea la program (cererea părintelui - cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la programul menționat, acte de identitate pentru copii, părinți/reprezentant legal, ancheta socială, alte documente justificative care să evidențieze veniturile scăzute ale părinților, boli cronice, etc), precum și accesul la documentele privind situația școlară a copiilor (note absențe);

3.Să monitorizeze și să centralizeze rezultatele copiilor incluși în activitățile programului;

4.Să respecte procedurile interne ale instituției de învățământ (inclusiv anunțarea din timp a activităților înafara școlii și obținerea acordului directorului) și să se preocupe de păstrarea în bune condiții a infrastructurii clădirii.

I

Art. 5 Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” desemnează ca responsabil pentru realizarea prezentului acord, pe d-na/nul__________________________________, având funcția

de_______________________________________.

în cadrul parteneriatului, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” prin persoana desemnată se obligă:

1 .Să asigure spațiul de desfășurare a programului;

 • 2. Să propună beneficiari pentru includerea în program care să corespundă criteriilor de selecție și să trimită lista acestora către toți partenerii din program;

3.Să faciliteze colectarea documentelor copiilor implicați în program (cererea părintelui - cu consimțământul dat de acesta pentru accesul copilului la program, acte de identitate, copii ale acestora pentru elevi, părinți/reprezentant legal), precum și accesul la documentele privind situația școlară a copiilor (note absențe);

4.Să permită accesul reprezentanților partenerilor în incinta școlii pentru acțiuni destinate monitorizării și/sau promovării programului.

 • V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 7. Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul acord, cu efect negativ asupra parteneriatului, revine părților, așa cum s-au obligat fiecare dintre contractuale, conform legii.


VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A PARTENERIATULUI

Art. 8. Următoarele condiții duc la încetarea prezentului acord de parteneriat:

 • a. hotărârea comună a partenerilor, prin acord scris;

 • b. cazul de forță majoră;

 • c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului acord, situație în care partea denunțarea unilaterală a acestuia.

VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂȘURĂRII PARTENERIATULUI:

Art. 9. Comunicările între parteneri, privitor la modul de desfășurare a prezentului acord de parteneriat, se efectuează în scris.

 • VIII. CONFIDENȚIALITATEA

5

Art. 10. Partenerii, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul acord, califica acest document ca informație confidențială și se obligă sâ nu pună la dispoziție și să nu permită examinarea parțială sau totală a acestuia de către terțe persoane, excepție făcând organele ierarhic superioare.

 • IX. LITIGII.

Art. 11. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluționa pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanța.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare partener.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ


DIRECTOR EXECUTIV, AUREL MOCAN


ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„NICOLAE TITULESCU”

DIRECTOR,

prof. MIRELA ȘOIMIȚA KOMTVES

FUNDAȚIA CREȘTINA „DIAKONIA”

DIRECTOR,

De SAROSIARTHUR-ZOLTAN