Hotărârea nr. 733/2019

Hotărârea 733/2019 - Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489.602/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489.968/44.10 din 25.09.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor ari. 129, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 641 alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Rus Răzvan-Alexandru, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art, 2, Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. de numire a administratorului, conform art. 1 din prezenta hotărâre și contractul de mandat.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron - director general al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. și Direcția Tehnică.


Nr. 733 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi, prin vot secret)