Hotărârea nr. 732/2019

Hotărârea 732/2019 - Aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

[-

-HOTARARE

privind aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519249/1/10.10.2019, conex cu 433886/1/27.08.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519400/46/10.10.2019, conex cu 435236/462/27.08.2019, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie urbană, al Direcției Juridice, al Direcției Economice și al Serviciului Achiziții publice prin care se propune aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 1 alin. (4) lit. j), art. 2 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. (d), ale art. 22 alin. (1) și (3), ale art. 29 alin. (1), (2), (8), (9) și (13), ale art. 30 alin. (1), ale art. 32 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. c) și b), ale art. 114, ale art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H. G. nr. 395/2016, ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (8), ale art. 6 alin. (1) lit. e), ale art. 14 alin. (3), ale art. 28 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale pct.l din Anexa Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

-------Srt. f.           forma actnaiiiat^ a Studiutui de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii.

Art. 2. Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire, sector I, prin licitație deschisă în baza Legii nr. 98/2016, prin încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de cinci ani.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Generală Poliția Locală, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Tehnică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan TAR

Contrase Secretarul

Jr. Aur

Nr. 732 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)