Hotărârea nr. 731/2019

Hotărârea 731/2019 - Prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014, a serviciului public de administrare a domeniului public – obiectivul sportiv Sala Polivalentă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014, a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014, a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519.189/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519.285/44.10 din 10.10.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice, al Direcției economice și al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014, a serviciului public de administrare a domeniului public -obiectivul sportiv Sala Polivalentă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c și d, ale art. 129 alin. 6, ale art. 608 alin. 1 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale O.G. nr. 71/2002, ale H.G. nr. 955/2004, precum și ale art. 3 Cap. III, coroborat cu art. 15. a.2. Cap. IX și ale art. 26 Cap. XV din Contractul nr. 416270/18.11.2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014, a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă, cu o perioadă de cinci ani, până la data de 18.11.2024.

Art. 2.  (1) Se aprobă cuantumul redevenței pentru concesionarea prin gestiune

indirectă a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • a) pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, concesionate Sălii Polivalente S.A., redevența este în sumă de 5000 euro/an.

  • b) pentru concesiunea serviciului public de administrare a domeniului public -obiectivul sportiv Sala Polivalentă, un procent de 0,5% din veniturile încasate în anul anterior.

  • (2) Plata redevenței va fi achitată până la data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul precedent.

  • (3) Redevența, în cuantumul prevăzut la alin. (1), va fi calculată de la data intrării în vigoare a actului adițional de prelungire a duratei contractului de concesiune a gestiunii indirecte nr. 416270/18.11.2014, a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă.

    Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția^tehnică, Direcțiaeconomică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Sala Polivalentă S.A.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarceșf-

Contrasemnează: Secretarul mupj^ipi Jr. Aurora

Nr. 731 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)