Hotărârea nr. 730/2019

Hotărârea 730/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Cluj-Napoca”).

Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare și execuție parking

Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Ciuj-Napoca”)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare și execuție parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Cluj-Napoca”) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul de aprobare nr. 517053/1/9.10.2019, privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 288/17.05.2016 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, municipiul Cluj-Napoca”);

Analizând Raportul de specialitate nr. 517132/9.10.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 288/17.05.2016 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, municipiul Cluj-Napoca”);

Reținând prevederile art. 15, lit. (b) și lit. (c) din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Anexa 4 art. 5 lit. (d) din H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizata;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/17.05.2016, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția Juridică și Direcția economică.


Nr. 730 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 730/2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Complex studențesc „Hasdeu”- str. Păstorului nr. 67-69

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform actualizare/majorare:             27.017.580,24 lei (fără T.V.A.)

Din care C+M:                  23.658.996,42 lei (fără T.V.A.)

Regim de înălțime: S+2D+P+3E+T;

Suprafața construită la sol: 1476,80 mp; Suprafața construită desfășurată : 11.389,25 mp;

Suprafața utilă: 10.402,53 mp;

Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii.

Durata de realizare a investiției: 30 de luni, conform Contractului nr. 85740/15.02.2018.DEVIZ GENERAL

(conform H.G. nr, 28 din 09.01.2008) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Nr. crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Paloare actualizată*) (fără TVA)

TVA

Valoare actualizată (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

««îtca's :                   ■ ■ ■

1 •   .  .• y,.rx

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

473.207,49

99.765,45

89.909,42

563.116,91

118.720,89

1.1

Obținerea terenului

0,00

o.oc

0,0C

0,00

0,0(

1,2

Amenajarea terenului

458.629,94

96.692,09

87.139,65

545.769,63

115.063,51

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului

14.577,55

3.073,35

2.769,72

17.347,28

3.657,3!

CAPITOLUL 2

2,1

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

301.939,25

63.657,29

57.368,46

359.307,71

75.752,17

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

489.622,00

104.079,94

93.028,18

582.650,18

122.839,05

3,1

Studii de teren

8.850,00

2.719,65

1.681,50

10.531,50

2.220,34

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

12.880,00

2.715,47

2.447,20

15.327,20

3.231,40

3,3

Proiectare si engineering

386.368,00

81.457,24

73.409,92

459.777,92

96.934,12

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

19.400,00

4.090,07

3.686,00

23.086,00

4.867,1!

, 3,6

Asistenta tehnica

62.124,00

13.097,45

11.803,55

73.927,56

15.586,01

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

23.897.687,04

4.779.908,95

4.307.692,15

26.979.756,31

5.688.091,6!

4,1

Construcții si instalații

22.390.982,72

4.720.649,05

4.254.286,72

26.645.269,44

5.617.572,41

4,2

Montaj utilaj tehnologic

273.575,41

57.677,35

51.979,32

325.554,74

68.636,1C

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.225.622,91

258.395,79

232.868,35

1.458.491,26

307.490,9!

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

7.506,00

1.582,45

1.426,14

8.932,14

1.883,1!

4,6

Active necorporale

0,00

OjOt

o,oc

0,00

OjOț

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

1.838.999,46

387.712,82

349.409,9C

2.188.409,36

461.378,26

5,1

Organizare de șantier

357.280,46)

75.324,77

67.883,25

425.163,75

89.636,4!

5.1.1. lucrări de construcții

219.291,55

46.232,82

41.665,36

260.956,94

55.017,07

5.1.2. cheltuieli conexe organizării

137.988,91

29.091,94

26.217,85

164.206,80

34.619,41

șantierului

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

170.000,00

35.840,78

32.300,00

202.300,00

42.650,53

5.2.1. comisioane, taxe si cote legale

170.000,00

35.840,75

32.300,00

202.300,00

42.650,53

5.2.2. costul creditului

0,00

O.OC

0,00

0,00

O.OC

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.311.719,00

276.547,27

249.226,61

1.560.945,61

329.091,25

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU DAREA IN

16.125,00

3.399,65

3.063,75

19.188,75

4.045,53

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

8.959,00

1.888,81

1.702,21

10.661,21

2.247,6!

6,2

Probe tehnologice și teste

7.166,00

1.510,75

1.361,54

8.527,54

1.797,85

TOTAL

27.017.580,24

5.438.524,05

4.900.471,89

30.692.429,22

6.470.827,55

din careC+M

23.658.996,42

4.987.982,04

4.495.209,32

28.154.205,74

5.935.698,63