Hotărârea nr. 73/2019

Hotărârea 73/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa Ia Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75713 din 11.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu);

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu), în sensul că denumirea corectă a străzii înscrise la punctul 2 din listă este „str. Ernest Hemingway” și nu „str. Ernst Hemingway”.

Art. II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism, Direcția de Evidență a persoanelor și Direcția Taxe și Impozite locale.

Nr. 73 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)