Hotărârea nr. 729/2019

Hotărârea 729/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 – pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 - pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 - pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 517073/9.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 517134/9.10.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 - pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca”;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. 4, ale art. 7 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 - pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință,


Ec. Dan Ștefan Turce


Nr. 729 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Contrase

Secreta

Jr. Auează: j municipiul^ a Roșea


Ki


CONSILIUL LOCAL AL

Anexă la H.C.L. nr.729 /2019


MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

Documentația și indicatorii tehnico-economici aferenți investiției:

„Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 - pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca”

Obiectivul general al investiției prin sprijinul Programului PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul ROCULTURA, va asigura restaurarea, revitalizarea și valorificarea durabilă a monumentului istoric situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

S Din perspectivă culturală:

 • - creșterea numărului de clădiri cu destinație culturală în municipiul Cluj-Napoca;

 • - îmbunătățirea nivelului de educație culturală a publicului și calitatea actului de cultură. Noi programe curatoriale și noi producții, legate de prezența artei în spațiul public, vor întări relația dintre oraș și cetățeni;

 • - realizarea unui centru cultural integrat, viabil care să crească și să îmbunătățească oferta de spații culturale din oraș, atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru vizitatori - în conexiune cu funcțiunea de Filarmonică - investiție viitoare pe aceeași parcelă.

J Din perspectivă socială:

 • - mecanismul-cheie pe care-1 urmărește crearea centrului cultural este responsabilizarea socială prin intermediul responsabilizării culturale',

 • - crearea unui centru polarizatoar al vieții urbane, de calitate, atât din punct de vedere al activităților atrase, cât și al imaginii spațiului public;

 • - amenajarea unui centru cultural destinat atât pentru adulți, cât și pentru tineri (copii), pentru persoanele cu deficiențe, pentru grupurile defavorizate, pentru rezidenții urbei, cât și pentru vizitatorii acesteia;

 • - îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative, pe care orașul le oferă locuitorilor săi, prin crearea unui centru cultural polarizator al vieții urbane, de calitate, atât din punct de vedere al activităților atrase, cât și al imaginii spațiului public, care să fie adaptabil unor multiple tipuri de activități, pentru toate categoriile de vârstă și toate tipurile de utilizatori.

J Din perspectivă economică și a dezvoltării urbane:

- obținerea maximului posibil din creativitate și inovație prin proiecte dedicate industriilor creative, care să sprijine deschiderea de afaceri în domeniul designului, în new media și producție cinematografică. Manifestările care fac parte din programul cultural vor scoate în evidență și infrastructura soft - rețelele de creativitate, inovație și cunoaștere. Organizarea unor evenimente internaționale (expoziții, concerte, conferințe, festivaluri, spectacole) va spori, de asemenea, impactul economic și turistic al programului;


 • a)     Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu T.V.A. și, respectiv, fără T.V.A., din care, construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției = 27.699,844.47 Iei cu T.V.A. respectiv 23,117,230.32 lei fără T.V.A., din care construcții - montaj (C+M) 18.824.341,87 Iei cu T.V.A., respectiv 15.818.774,68 Iei fără T.V.A.;

 • b)     Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafață teren conform extras CF. nr.=l 1,163 mp, din care:

Suprafața de teren studiată în vederea realizării investiției=2,273mp.

DENUMIRE

SUPRAFEȚE PROPUSE

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTAL

1,103.00 mp

SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ TOTALĂ

3,212.00 mp

SUPRAFAȚA UTILĂ OBIECTIV

2,498.07 mp

P.O.T.

9.88%

C.U.T.

0.34

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+M

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ COAMĂ

11.51m

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ

„B” - DEOSEBITA

CLASA DE IMPORTANȚĂ

II- Construcții de importanța deosebita

GRAD DE REZISTENTĂ LA FOC

III

CIRCULAȚII SEMICAROSABILE

1,038.50 mp-45.69%

TERASE EXTERIOARE NEACOPERITE (sp. expoziționale exterioare)

76.00 mp - 3.34%

SPAȚII VERZI AMENAJATE

40.5 mp-1.78%

PUNCT GOPSODĂRESC SUBTERAN

15.00mp-0.66%

SUPRAFEȚE ASFALTATE

0.00mp-0.00%

TOTAL

2,273.00 mp - 100.00%

Principalele intervenții asupra impobilului sunt:

> Refuncționalizarea imobilului existent, respectiv introducerea unor funcțiuni care să răspundă cerințelor și nevoilor locuitorilor municipiului Cluj Napoca privind spațiile culturale. în acest sens, întreaga clădire a fost studiată în ansamblul său, soluțiile propuse urmărind posibilitatea organizării de evenimente și acțiuni culturale destinate publicului larg, oamenilor de cultură și promotorilor culturali:

La subsol: spații multifuncționale - expoziționale, pentru seminarii de dezvoltare a competențelor artistice, de instruire vocațională și ateliere educaționale;

- La parter: spații multifuncționale - expoziționale, pentru evenimente culturale și de informare privind programele culturale, sala pentru evenimente culturale, spații pentru dezvoltare culturală interdisciplinară, spații pentru workshopuri culturale interdisciplinare;

La mansardă: spații multifuncționale, sală pentru activități educaționale și artistice, studiouri de creație, spații pentru organizare evenimente culturale și promovare patrimoniu.

 • > Lucrări de rezistență:

 • - lucrări de demolare parțială a unor elemente structurale (suprastructura și infrastructura coridorului existent pe latura sudică), demolarea tuturor elementelor structurale (șarpantă, calcane, hornuri, planșee, etc.) existente începând de la partea superioară a pereților existenți de la parter;

 • - consolidarea elementelor structurale existente (fundații, pereți subsol și parter, planseu peste subsol);

 • - introducerea unor elemente structurale noi (fundații noi, diafragme noi pentru realizarea puțului liftului, planșeu nou mixt peste parter, centuri peste pereții existenți ai parterului, scări noi, planșeu nou parțial peste mansardă, pereți calcan, șarpantă inginerească nouă din lemn de rășinoase).

 • > Lucrări de arhitectură: Refacerea tuturor finisajelor interioare, cu restaurarea finisajelor istorice valoroase, restaurarea fațadei nordice, refacerea închiderilor pe latura sudică cu sticlă profilată fonoizolată și pereți din zidărie cu termosistem de fațadă în sistem fațadă ventilată, înlocuirea învelitorii cu învelitoare din țiglă ceramică tip solzi, înlocuirea tâmplăriilor exterioare cu tâmplării termo-fonoizolante, izolarea termica a subsolului și a acoperișurilor, amenajarea grupurilor sanitare în conformitate cu STAS 1478-90;

 • > Modernizarea zonelor de acces în clădire și construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • >  Instalații electrice, termice, sanitare, de ventilare;

 • > Echiparea clădirii cu facilitați pentru persoane cu dizabilități;

 • > Achiziția de echipamente și dotări pentru asigurarea funcționalității centrului cultural, în conformitate cu compartimentarea și capacitatea proiectată;

 • > Amenajări exterioare: circulații pietonale/semicarosabile, spații verzi amenajate, mobilier urban, împrejmuire cu vegetație, amplasare punct gospodăresc ecologic în subteran.

 • c)     Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • >  1 clădire monument istoric restaurată și valorificată cultural și economic;

 • > 25% creștere a numărului anual de vizitatori/participanți la activitățile culturale;

 • > Minim șase locuri de muncă create.

 • d)     Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

durata de execuție a obiectivului de investiții - 24 luni (perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor);

durata de implementare a proiectului - 36 luni (perioada exprimat» în luni cuprinsa intre data semnării contractului de finanțare a investiției și data finalizării tuturor activităților prevăzute în proiect, conform calendarului activităților proiectului propus);

Proiectul care va include, pe lângă componenta RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC CJ-II-m-B-07268, și componenta VALORIFICAREA MONUMENTULUI ISTORIC CJ-II-m-B-07268, va fi depus în cadrul Programului RO-CULTURA care este implementat în România de Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural și Consiliul Artelor din Norvegia, în calitate de Parteneri de Program din Statele Donatoare, asistența

de maxim 2.000.000 euro (aprox. 9.500.000 lei).PROIECTANT

K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

DEVIZ GENERAL conform Anexa 7 din H.G. nr.907/2016 al obiectivului de investiții

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE RESTAURARE, REVITALIZARE SI VALORIFICARE DURABILA MONUMENT ISTORIC - PAVILION B, IN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU CULTURAL

SCENARIUL 1 - RECOMANDAT

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (indusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

12,887.00

2,448.53

’5,335-53

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea la starea inițială

9,492-00

1,803.48

«,295-48

1-4-

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL»

22,379.00

4^52.01

26,631.01

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investirii

TOTAL CAPITOL 2                                                             627,000.00

119,130.00       746,130.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3-i-

Studii

6,300.00

1,197.00

7,497.00

3.1.1. Studii de teren

800.00

152.00

952.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.2.

Documentațfî-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

22,592.00

4,29248

26,88448

3-3

Expertizare tehnica

1,500.00

285.00

1,785.00

3-4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

10,000.00

1,500.00

11,500.00

3-5-

Proiectare

170,984.00

32486.96

203470.96

3.5-i.Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

45,36900

8,620.11

53,989-11

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10,000.00

1,500.00

11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

75,615-00

14,366.85

89,981.85

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3-7-

Consultanta

270,000.00

51,500.00

321,300.00

3.7.2. Auditul financiar

10,000.00

1,500.00

11,900.00

3-8

Asistentă tehnică

130,000.00

24,700.00

154,700.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8.1.1. pe perioada de execuția a lucrărilor

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

100,000.00

15,000.00

115,000.00

TOTAL CAPITOL 3

61»,376.00

116,16144

727,531-44

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4-1

Construcții și instalații

14,414,979.00

2,738,846.01

»7,153,825-O1

4-2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

597,795-15

113,581.08

711,376.23

4-3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

3,174,069.76

603,073-25

3,777,143-01

4-4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

’3,573-56

2,578.98

16,152.54

4-5

Dotări

1,556,605-24

296,135.00

1,854,740.24

4.6

Active necorporale

83,000.00

15,770.00

98,770.00

TOTAL CAPITOL 4

19,842,022.71

3,769,984-32

23,612,007.03

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli

5-1

Organizare de șantier

164,452.61

31,246.00

195,69861

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

156,621.53

29,758.09

186,379.62

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

7,831.08

1,487-91

9,318.99

5-2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

165,294-58

1,245.80

166,540.38

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.50%)

79,09387

79,093-87

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.10%)

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.50%)

79,093-67

79,093-87

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfiintare

7,106.84

1,245-80

8,352.64

5-3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,850,000.00

351,500.00

2,201,500.00

5-4-

Cheltuieli pentru informare si publicitate

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL CAPITOL 5

2,014,452.61

387,791.80

2,587,538.99

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTALGENERAL

23,117,230.32

4,397,3’9-57

27,699,844-47

din care C+M (cap. 1.2 +1.3. +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1.)

15,818,774.68

3,OO5,567-19

18,824,341-87