Hotărârea nr. 728/2019

Hotărârea 728/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități unei toalete publice modulare”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare” -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494006/1/27.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 501409/462/2.10.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5, 7 și ale Anexei 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri public, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare” - conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarce;


Nr.728 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                    Anexă Ia Hotărârea nr. 728/2019

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ

ȘI SPAȚII VERZI

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Realizare branșamente și racordare Ia utilități a unei toalete publice modulare”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

str. Dambovitei nr. 47 - Zona Expo Transilvania

INDICATORI TEHNICI:

o toaletă publică modulară racordabilă la rețelele de utilități

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:   64.212,48     LEI + T.V.A.

Din careC+M    43.999,17     LEI + T.V.A.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: