Hotărârea nr. 727/2019

Hotărârea 727/2019 - Aprobarea documentației tehnico-economice – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economică - S.Fși indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din Municipiul Cluj Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică - S.F și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din Municipiul Cluj Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 491728/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 501435/461/02.10.2019 al Direcției Ecologie Urbană, Serviciul Spații Verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economică - S.F și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din Municipiul Cluj Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1), (2), (4), (5), (7), (8) și Anexa 4 din H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, ale art. 44 din Legea nr. 273/2007 privind finanțele publice locale, ale art. 7 lit. a)-d) și ale art. 12 din Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor din intravilanul localităților;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică - S.F și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din Municipiul Cluj Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie Urbană, Se-rviciul-Spații Verzi, Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direeția Economică;---------

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 727/2019


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANA ȘI SPAȚII VERZI

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din Municipiul Cluj Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

I

■-

AMPLASAMENT: Lucrările sunt amplasate în Parcul Ștefan cel Mare, situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, în apropierea Pieței Avram Iancu, fiind delimitat de Bulevardul Eroilor la nord, str. Piața Ștefan cel Mare la est și la vest și Aleea învățătorului la sud.

INDICATORI TEHNICI:

Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din Municipiul Cluj Napoca

Valoarea totală a investiției:

I

  • -  fără T.V.A.: 15.076.532,02 lei

  • -  din care C+M: 11.396.381,74 lei

  • -  cu T.V.A.: 17.917.062,02 lei

  • -  din care C+M: 13.561.694,28 lei

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: 12 luni.

Finanțarea investiției: buget local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.