Hotărârea nr. 726/2019

Hotărârea 726/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent – Capelă Cimitir Mănăștur, strada Govora f.n., Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent - Capelă Cimitir Mănăștur, str. Govora fn, Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent - Capelă Cimitir Mănăștur, str. Govora fn, Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519175/1 din 10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519325 din 10.10.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent - Capela Cimitir Mănăștur, str. Govora fn, Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent - Capelă Cimitir Mănăștur, str. Govora fn, Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția .Economică și Direcția Juridică.


Nr. 726 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 726 / 2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORn TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Lucrări de reabilitare imobil existent - Capelă Cimitir Mănăștur, str. Govora fn, Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 7.811.689,50 Iei (fără TVA)

din careC+M: 5.020.036,60 lei (fără TVA)

Construcții:

  • - funcțiunea: capelă cimitir

  • - regimul de înălțime: D+P+E+Supantă IE

  • - suprafața construită desfășurată: 1457,73 mp

  • - suprafața utilă: 1272,96 mp

Durata estimată de realizare a investiției: 22 luni

Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legii.