Hotărârea nr. 725/2019

Hotărârea 725/2019 - Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă economică,

B-dul Muncii - latura nordică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii - latura nordică - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519566/1 din 10.10.2019, conex cu nr. 414321/1 din 13.08.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519634 din 10.10.2019, conex cu nr. 514417 din 9.10.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii latura nordică, beneficiară: S.C Fan Courier Active S.R.L.;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 225 din 14.03.2018, Avizul arhitectului șef nr. 313 din 25.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și a Legii nr. 52/2003;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă economică - B-dul Muncii -latura nordică, pe terenuri cu nr. cad. 325834, nr. cad. 260979, nr. cad. 314482, nr. cad. 324986, nr. cad.268432 - beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L. Documentația reglementează:

-U.T.R. - Emm - Activități economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii;

-funcțiunea predominantă: Structură funcțională dedicată activităților economice -industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc. desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice;

-înălțimea maximă admisă: S+P+l pentru hale 1-3S+P+4 pentru corpuri administrative

-indicii urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 1,2;

-retragerea min. față de aliniament: 6 m față de B-dul Muncii regularizat la ampriză de 35 m, profil IIB;

-retragerea față de limitele laterale: min. 6 m; -retragerea față de limita posterioară: min. 9 m; -amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: min. 6 m; -circulațiile și accesele vor fi realizate din B-dul Muncii;

-staționarea vehiculelor (auto-velo): va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei nr. 2 la Regulamentul PUG;

-echiparea tehnico-edilitară: prezentă la B-dul Muncii.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism -Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017).

Art,2.- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Nr..725 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Ca urmare a cererii adresate de S.C. FAN COURIER ACTIVE și ASOCIAȚII, cu domiciliul/sediul în municipiul București, str. Fabrica de Glucoza, nr. 4IC, înregistrată la nr. 582177/433 din 19.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 2.03.2018, se emite

AVIZ DE OPORTUNITATE

Nr. ...«C din ...          .....

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - bd. Muncii - latura nord, generat de imobilul situat în Cluj-Napoca, bd. Muncii, nr. cad. 325834, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este încadrat în UTR UEmm, așa cum apare în Planșa 3.2 - Reglementari urbanistice aferente P.U.G., delimitat de Muncii - la sud (servitutea de utilitate publică, profil 35 m), UTR Vpr - Ia nord și la est și UTR Ve - la est.

Prin PUZ de urbanizare se poate reglementa o etapizare a procesului de urbanizare, cu condiția conservării coerenței dezvoltării.

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării si eventuale servituti

 • - existent: conf. PUG aprobat prin H.C.L. nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în UTR UEmm -Zona de urbanizare. Zonă de activități economice dedicate întreprinderilor mici și mijlocii.

 • - propus: zonă de activități economice dedicate întreprinderilor mici și mijlocii.

 • - servituți de utilitate publică instituite prin PUG, conform Planșei 3.2 - Reglementări urbanistice- Unități Teritoriale de Referință (la bd. Muncii).

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

 • - pentru zona de activități econimice POT max= 60%, CUT max= 1,2,

 • - pentru subzona verde POTmax= 1%, CUTmax= 0,01.

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

 • - accesul auto se va realiza din str. bd. Muncii,

 • - staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelelor,

 • - echiparea edilitară cade în sarcina proprietarului,

 • - zona verde cu acces public nelimitat, adiacent UTR Ve.

 • 5. Capacitățile de transport admise

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

 • - conform Cerificatul de urbanism nr. 4631 din 26.09.2017 (valabil până la 26.09.2019).

 • - studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei ( condiții geotehnice și hidrogeotehnice. reambulare topografică, analiza condițiilor de circulație).


  PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUI-NAPOCA


  ROMÂNIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 mvw.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro  ARHITECT-ȘEF  EMIL BOC

  Ca urmare a cererii adresate de S.C Fan Courier Active S.R.L, cu sediul^         ști, Șoseaua

  Fabricii de Glucoza nr. 11, sector 2, înregistrată sub nr. 475036/43/2018 și completările depuse sub nr. 611574/43/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:  AVIZ^ov w

  .. din .. z.


pentru P.U.Z dezvoltare zonă economică - B-dul Muncii - latura nordică

generat de imobilele cu nr.cad. 325834, nr.cad. 260979, nr.cad. 314482, nr.cad. 324986, nr. cad.268432 Inițiator: SC Fan Courier Active SRL

Proiectant: S.C. Scripcariu Birou de Arhitectură S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sorin S. Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z. : terenul studiat este U.T.R. UEmm în suprafață de 4.18ha, delimitat de bvd. Muncii în partea de sud, limită U.T.R. Vpr în partea de nord și est, limită U.T.R. Ve în partea de est. Construcțiile existente și cele autorizate cu parcelele aferente au fost integrate în P.U.Z ca elemente existente.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR UEmm - Zonă de urbanizare - Zonă de activități economice dedicată întreprinderilor mici și mijlocii

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională dedicată activităților economice - industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice.

-regim de construire: deschis

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime se va stabili prin P.U.Z. de Urbanizare, fără a depăși limitele reglementate în continuare. Pentru clădirile curente - hale modulare - înălțimea la cornișă nu va depăși 10 m, respectiv un regim de înălțime de (S)+P+l. Pentru clădirile dedicate funcțiunilor complementare, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 21 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) +P+4. Pentru clădirile aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari. Pentru înălțimi mai mari de 28 m se va obține Avizul de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

-indici urbanistici'. P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 1,2

-retragere min. față de aliniament: Pentru clădirile de orice tip, retragerea față de aliniament va fi de minimum 6 m. Platformele de parcare se vor retrage de la aliniament cu minimum 3 m. Prin P.U.Z. de urbanizare se vor stabili regulile de aliniere și dimensiunea retragerii pentru fiecare situație în parte.

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare: Retragerea clădirilor față de limitele laterale ale parcelei va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4.5 m. Retragerea clădirilor față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

-amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: în cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele acestora se va asigura o distanță minimă egală cu două treimi din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6 m.

-circulații, accese: Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități adecvate de acces la drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulație de rang inferior. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulație. Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu). în zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulațiiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea în incintă. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora; Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

-staționarea autovehiculelor. Pentru staționarea autovehiculelor personalului / clienților (vizitatorilor) se vor organiza, de regulă, platforme de parcare la sol în cadrul incintei / parcelei. E acceptabilă și dispunerea parcajelor în clădiri dedicate, multietajate. Parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje / parcaje multietajate) pentru mai multe incinte / ansambluri. Vehiculele de orice alt tip decât autoturismele (utilizate în cadrul proceselor tehnologice, de transport al mărfurilor etc), vor staționa exclusiv în afara spațiului public, în interiorul incintelor industriale. Pe străzile de acces local se vor organiza suplimentar parcaje în lung, pentru folosință publică. Necesarul de parcaje se va stabili în conformitate cu Anexa 2 a prezentului regulament. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele / imobil, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte. -echipare tehnico-edilitară: Autorizarea executării construcțiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ. Toate construcțiile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri / împrejmuiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare incintă / parcelă va dispune de spații adecvate, destinate colectării deșeurilor menajere, ca și a celor rezultate din activitatea specifică.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse
-U.T.R -Emm - Activități economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii

-funcțiunea predominantă: Structură funcțională dedicată activităților economice - industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice

-înălțimea maximă admisă:

S+P+l pentru hale

1-3S+P+4 pentru corpuri administrative

-indicii urbanistici:              P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 1,2;

-retragerea min. față de aliniament: 6m față de B-dul Muncii regularizată la ampriză de 35 m, profil IIB; -retragerea min. față de limitele laterale : min. 6 m ;

-retragere min. față de limita posterioară: min. 9 m;

-amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: min. 6m; -circulații, accese: accesul auto și pietonale se realizează din B-dul Muncii;

-staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei.

-echipare tehnico-edilitară: prezentă la B-dul Muncii;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2018 și analizării completărilor depuse sub nr. 611574/2018 în ședința operativă din 18.01.2019 se avizează favorabil pentru Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 747 din 2.03.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Șef birou Strategii urbane arh. Ahdr^tia Mureșan


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr..........................din...........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.................

P.U.Z. - Dezvoltare zonă economică - B-dul Muncii - latura nordică

Nr, 330640/26.06.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. FAN COURIER ACTIVE S.R.L.

»

 • •  Proiectant: S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 475036/09.10.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - Dezvoltare zonă economică - B-dul Muncii - latura nordică

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 747/02.03.2018

-Aviz de oportunitate nr. 225/14.03.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 313/25.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 475036/09.10.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 06.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate (nr. 315917/02.07.2018) următoarele :

 • •  Plan reglmentări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

 • •  Plan încadrare în PUG

 • •  Memoriu general

 • •  Aviz de oportunitate nr. 225/14.03.2018

 • •  Anunț în ziarul Făclia din 29.06.2018

 • •  Fotografii cu panourile amplasate pe teren

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 29.06.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2018, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 11.12.2018, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  S.C. AUTOCOMIMPEX S.R.L. - B-dul Muncii nr. 253

 • •  S.C. EXIMAL S.R.L. - B-dul Muncii nr. 255A

 • •  S.C. EXIMAL S.R.L. - str. Observatorului nr. 109

 • •  S.C. ROMSYSTEM S.R.L. - str. Eugen Lovinescu nr. 11

 • •  S.C. AMBERGER WERKZEUGBAU S.R.L. - B-dul Muncii nr. 267

S-a obținut acordul proprietarilor pentru terenul cuprins și studiat prin documentația Plan Urbanistic Zonal - Dezvoltare zonă economică - B-dul Muncii - latura nordică :

 • •  S.C. EXIMAL IMPEX S.R.L. - str. Observatorului nr. 109, ap. 39

 • •  S.C. ROMSYSTEMS S.R.L. - str. Eugen Lovinescu nr. 11

 • •  S.C. INDIS PARTENER S.R.L. - str. Iosif Vulcan nr. 2D

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în data de 11.12.2018, ora 15.

La dezbaterea din 11.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:
 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve. împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

A


/șef Birou,


Daniel P


Andreea Muresa


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipciganax.=35mPOT max


= 60%


CUT max


= 1.2


S verde min


= 20%


ULi/c


Hmax.=12m
Inventar de coordonate al punctelor de inflexiune care definesc PUZ-ul

Parcela (1)


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

227

589706.941

397455.233

44.332

261

589743.375

397429.977

39.804

848

589745.044

397390.208

2.992

847

589748.033

397390.337

22.694

849

589749.154

397367.671

9.899

850

589759.044

397368.099

49.451

853

589762.921

397318.800

11.509

852

589763.824

397307.326

7.758

851

589764.432

397299.592

32.509

236

589731.940

397298.536

4.377

237

589732.021

397294.160

25.792

854

589732.664

397268.376

30.691

855

589702.006

397266.951

83.808

856

589618.281

397263.226

159.769

857

589458.543

397260.102

25.150

858

589459.123

397285.245

4.424

330

589459.208

397289.668

8.000

859

589459.363

397297.666

12.200

860

589459.598

397309.864

45.445

861

589461.893

397355.251

22.794

825

589463.053

397378.015

67.700

101

589466.497

397445.627

240.636

S(1)=53337.77mp P=

=951.732m

SEF PROIECT

SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURA


cad. 325834

Nr.

I Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

589706.941

589743.375

589745.044

589748.033

589749.154

589461.893

589463.053

589466.497

397455.233

397429.977

397390.208

397390.337

397367.671

397355.251

397378.015

397445.627

44.332

39.804

2.992

22.694

287.529

22.794

67.700

240.636

S (1)=24714.85mp P=728.480m


nr. cad. 260979

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

21

22

23

 • 19

 • 20

589459.208

589731.920

589764.432

589763.824

589459.363

397289.668

397298.535

397299.592

397307.326

397297.666

272.856

32.529

7.758

304.614

8.000

S (5)=2400.lOmp P=625.757m


Parcela (TOTAL) CC.A nr. cad. 268423

Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(l,l+1) I

X[m]

Y[m]

130

589732.664

397268.376

25.792

131

589732.021

397294.160

4.376

123

589731.920

397298.535

272.856

104

589459.208

397289.688

4.424

132

589459.123

397285.245

25.150

133

589458.543

397260.102

159.769

134

589616.281

397263.226

83.808

135

589702.006

397266.951

30.691

S(TOTAL)=8400.13mp P=606.865m


nr. cad. 314482


Nr.

Coordonate pct.de contur Lungimi

Pct.

X [m]

Y [m]

IdLUil

D(i,i+1)

19

589763.824

397307.326

11.509

18

589762.921

397318.800

303.455

17

589459.598

397309.864

12.200

20

589459.363

397297.666

304.614

| S(4)=3599.97mp  P=631.779m
SBA


PROIECTAT


VERIFICAT


arh. SORIN SCRIPCARIU


Str. Calea Moților, nr. 100A

400370 CLUJ-NAPOCA, TEL./FAX: 0264-590.261

CUI: 30239221, ORC J12/N26/2012Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (i,i + 1)

X [m]

Y [m]

16

589759.044

397368.099

297.429

6

589461.893

397355.251

45.445

17

589459.598

397309.864

303.455

18 1

589762.921

397318.800

49.451

S(3) =

14222.74mp

P=695.779m


ELABORARE PUZ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001 ACTUALIZATA ZONA B-DUL MUNCII FN PENTRU UTR UEmm

str. Muncii FN, CLUJ-NAPOCA


Beneficiari: S.C. FAN COURIER ACTIVE SRL SI ASOCIAȚII

SC INDIS PARTFNFR SRI


PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA

PUZ


323/17