Hotărârea nr. 725/2019

Hotărârea 725/2019 - Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii – latura nordică; beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă economică,

B-dul Muncii - latura nordică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii - latura nordică - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519566/1 din 10.10.2019, conex cu nr. 414321/1 din 13.08.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519634 din 10.10.2019, conex cu nr. 514417 din 9.10.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii latura nordică, beneficiară: S.C Fan Courier Active S.R.L.;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 225 din 14.03.2018, Avizul arhitectului șef nr. 313 din 25.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și a Legii nr. 52/2003;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă economică - B-dul Muncii -latura nordică, pe terenuri cu nr. cad. 325834, nr. cad. 260979, nr. cad. 314482, nr. cad. 324986, nr. cad.268432 - beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L. Documentația reglementează:

-U.T.R. - Emm - Activități economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii;

-funcțiunea predominantă: Structură funcțională dedicată activităților economice -industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc. desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice;

-înălțimea maximă admisă: S+P+l pentru hale 1-3S+P+4 pentru corpuri administrative

-indicii urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 1,2;

-retragerea min. față de aliniament: 6 m față de B-dul Muncii regularizat la ampriză de 35 m, profil IIB;

-retragerea față de limitele laterale: min. 6 m; -retragerea față de limita posterioară: min. 9 m; -amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: min. 6 m; -circulațiile și accesele vor fi realizate din B-dul Muncii;

-staționarea vehiculelor (auto-velo): va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei nr. 2 la Regulamentul PUG;

-echiparea tehnico-edilitară: prezentă la B-dul Muncii.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism -Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017).

Art,2.- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Nr..725 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)