Hotărârea nr. 723/2019

Hotărârea 723/2019 - Modificarea art. 1, alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 (aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C); beneficiară: Bocoș Paula-Sorina.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 (aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință

semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516561/1/9.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 517048 din 9.10.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C, beneficiară: Bocoș Paula-Sorina;

Având în vedere Cererea nr. 382425/4333 din 25.06.2019, admisă în ședința Consiliului local din 10.09.2019;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 737/2017/2018 și Hotărârea nr. 579/2018;

Văzând Cererea înregistrata sub nr. 382425/2019, Informarea Direcției Generale de Urbanism și avizul comisiei de specialitate din data de 11.09.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă modificarea art. 1 alin. (3) al Hotărârii nr. 461/2019, care va avea


următorul conținut: „Anterior emiterii Autorizației de construire pe parcelă, va fi realizat la strat de piatră spartă cilindrată și va fi echipat edilitar drumul de acces, de la str. Cocorilor și până la parcela studiată prin P. U.D. Recepția construcției este condiționată de realizarea drumului de acces și a trotuarelor ce deservesc parcela reglementată prin P.U.D. la strat de uzură și echipat edilitar, în baza uni proiect de specialitate. ”

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 461/2019 rămân neschimbate.

Art. III. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.Nr. 723 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)