Hotărârea nr. 722/2019

Hotărârea 722/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere/etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7; beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere/etajare imobil P+E,

str. Salcâmului nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere/etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492597/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 493112 din 27.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere/etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7, beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 740 din 7.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere /etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7, beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad 307804;

Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcției pe parcelă: prin P.U.D se propune extinderea pe verticală a unei locuințe familiale de la P+Eparțial la P+Eintegral, cu menținerea amplasării clădirii față de limitele laterale și posterioară;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Salcâmului;

 • -  staționarea autovehiculelor, un loc de parcare amenajat la sol în interiorul parcelei și un loc de parcare va fi asigurat prin abonament pe domeniul public;

 • -  conformarea arhitectural-volumetrică: acoperiș cu două pante, H streașină = 5,60m, H = max.8,80m;

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinție ședință, Ec. Dan Ștefan TNr. 722 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


PRIMĂRIA Șl CO'JSII IUI t OCAl CllliriAPOCA


ROM AN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.priinariackijnapoca.ro | wvnv.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.roROMANIAn.

<


Ca urmare a cererii adresate de Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 7, înregistrată sub nr. 277684/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Avrz

Nr. . .'W... dinpentru P.U.D - extindere și etajate imobil la P+E

str. Salcâmului nr. 7

generat de imobilul cu nr. cad. 307804;

Inițiatori: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta;

Proiectant: Birou de arhitectura Șimon Ciprian;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șimon Ciprian;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 230mp în acte și dc 218mp măsurată, situată pc frontul vestic al străzii Salcâmului, delimitată de parcele cu fond construit perimetrul.

- U.T.R Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipnse pc un parcelar de tip periferic

-funcțiune predominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter +- mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai marc sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă/ spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+-1+M, (S)+P+l+-R, D+P+-M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P- parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de aliniament :

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față dc aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

■retragere min. J'ață de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă dc lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor li luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Sc admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pc baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție. în situația în care sc poate identifica în zonă o ..regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pc planul dc situație - ce implică o retragere mai mică dc la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pc una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinai să nu aibă încăperile principale orientate spre limita in cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4.50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare :

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse in coipul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.80 m.

 • (c) garajele sc vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.


P1IMARIA SI CONSIl IUI I OCA.

Clill-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.priniariaclujnapoca.ro | www.cliijbusincss.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMANIA


(d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. pro puse:

• amplasarea construcției pe parcelă : prin P.U.D se propune extinderea pe verticală a unei locuințe familiale de la P+E parțial la P+E integral, cu menținerea amplasării clădirii față de limitele laterale și posterioară;

o - accesul auto și pietoncil: din strada Salcâmului;

o - staționarea autovehiculelor-, necesarul de locuri de parcare va fi asigurat astfel: 1 loc de parcare amenajat la sol în interiorul parcelei și un loc de parcare va fi asigurat prin abonament pe domeniul public;

o - conformare arhitectural-volumetrică'. acoperiș cu 2 pante, Hstreașină = 5,60m, II = max.8,80m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 6131 din 21.12.2017, emis de Primăria Cluj-Napoca.
Șef birou Strategii urbane, Arh. Andreea Mureșan
PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


o

co

g

PLĂN TOPOGRAFIC PENTRU ELABORARE PUl5


o o 03 O enPLAN DE SITUAȚIE (scara 1:200)


Amplasamentul studiat:

Imobilul studiat este in afara perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectural-urbane.

UTR Lip POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9
PROFIL A-A (scara 1:200)VOLUMETRIA PROPUSASITUAȚIA EXISTENTAACCESE IN CLĂDIRE - se pastraza


BILANȚ TERITORIAL PARCELA STUDIATA

Nr. crt.

TERITORIU AFERENT

EXISTENT

(mp)

EXISTENT (%)

PROPUS (mp)

PROPUS

(%)

1

CONSTRUCȚII

97.76 mp

44.84%

97.76 mp

44.84%

2

CAROSABIL

12.50 mp

5.75%

12.50 mp

5.75%

3

PIETONAL

47.74 mp

21.89%

47.74 mp

21.89%

4

SPATII VERZI

60.00 mp

27.52%

60.00 mp

27.52%

5

TOTAL

218 mp

100 %

218 mp

100 %


lEȘȘ^EXISTENT = 44.84%

ISTENT = 0.76
P.O.T. PROPUS = 44.84%

C.U.T. PROPUS = 0.90Verificator / expert

Semnat

Cerința

Referat/expertiză nr./data


proiectant general:

BIROU DE ARHITECTURĂ ȘIMON CIPRIAN

Cluj-Napoca, str.13 Septembrie, nr. 5 ap. 5 tel/fax: 0264-550333, mobil: 0723-769462


Nume


Semnat


data:

01/2019


faza:

P.U.D.


Șef proiect Proiectat


Proiectat


arh. Șimon Ciprian

arh. Șimon Ciprian

arh. Marius Micu


Desenat


arh. Marius Micubeneficiar:

SZTOICA ALEXANDRU si ELISABETA adresa lucrării: str. Salcâmului nr 7, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj__________

titlu proiect:

ELABORARE P.U.D. SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA Lucrărilor de MODERNIZARE, EXTINDERE SI ETAJARE IMOBIL_____________

titlu planșa: REGLEMENTARI URB.


proiect nr.

33/2018


scara

1:500


planșa

nr. A03


P.U.D. ~~ Extindere și etajare imobil la P+E

str. Salcâmului nr. 7

Nr. 465979/12.09.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiatori : SZTOIC A ALEXANDRU și SZTOICA ELISABETA

® Proiectant: BIROU DE ARHITECTURĂ ȘIMON CIPRIAN

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 277684/27.05.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform cănii a, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și etajare imobil la P+E - str. Salcâmului nr. 7

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 6131/21.12.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 740/07.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 277684/27.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 30.01.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din

18.04.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019 - ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ord ine i de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 24.07.2019 - ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Hossu Călin - str. Salcâmului nr, 13

 • •  Turos Melinda - aleea Azuga nr. 5

 • •  Chira Rodica - str. Salcâmului nr. 9

 • •  Munteanu Gavrilă - str. Zorilor nr. 33, bl. 7D, ap. 8

 • •  Rus Mihai - str. Salcâmului nr. 5, ap. 3

® Rus Mihai - str. Salcâmului nr. 5, ap. 2

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Șimon Ciprian.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simopa Cipcigan

V-h/

\i

V