Hotărârea nr. 720/2019

Hotărârea 720/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67; beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492119/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492270 din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67, beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 513 din 12.06.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67, beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail; pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • •  retragerea minimă față de limita nordică: 16 m;

 • •  retragerea minimă față de limita vestică: 3 m;

 • •  retragerea minimă față de limita estică: 4.4 m;

 • •  retragerea minimă față de limita sudică: 13.50 m;

 • •  accesul auto și pietonal: din strada Meteor;

 • •   staționarea vehiculelor (auto): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la demisol, necesarul care va fi calculat conform Anexei 2 din Regulamentul aferent

----------------P.UTT;---------------------------------------------------------------

 • •   echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Meteor.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism. r\


reședințe de ședință,

Ștefan? Tarcea

oșca


Nr.720 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


PRIMĂRIA si COIJSII IUI 1OCAL r.l 11l-rJAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, (el: +40 261 592 301; fax: +40 264 599 329 wwAV.priniariaclujnapoca.ro | vvAVAv.clujbusiness.ro | vvAVAV.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIACa urinare a cererii adresate de Manases Balazs, cu domiciliul în județul Cluj. Municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 67, înregistrată cu nr. 129534/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.


AVIZ

. din ■


pentru PUI) - Construire locuință unifainilială D+P+E, str. Meteor nr. 67;

generat de imobilul cu nr. cad. 332020;

Inițiator: Manases Balazs;

Proiectant: S.C. CSC CONSTRUCTION S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Csilla Vass;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 1168 mp, situată pe frontul sudic al str. Meteor delimitată pe latura estica de parau și la vest și sud de parcele cu fond construit.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. -indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m.


PRIMĂRIA Șl CUNSII IUI LOCA. CLIIINAPOCA


ROMAN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.priinariackijnapoca.ro | WAVw.ckijbusincss.ro | w ww.visitckijnapoca.ro


ROMANIA


A. •(


-retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

UTR Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol dc culoar ecologic

-funcțiunepredominantă', spații verzi- plantații înalte medii și joase.

-condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor nu e cazul;

-indici urbanistici: P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,01.

Prevederi P.U.D. propuse:

o retragere minimă față de limita nordică: 16 m;

o retragere minimă față de limita vestică: 3 m;

o retragere minimă față de limita estică: 4,4 m;

o retragere minimă față de limita sudică: 13.50 m;

o accesul auto și pietonal: din strada Meteor;

o staționarea vehiculelor (auto): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la demisol, îecesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

o echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Meteor.

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.05.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 5131 din 28.11.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Arhitect Șef

Arh. Daniel P


tor specialitate, ). Ligia Subțirică
Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr......................................dii

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la dala deBILANȚ TERITORIAL PROPUS

MP       %

S TEREN

1168.00

100.00

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

210.00

17.98

CIRCULAȚII PIETONALE

85.00

7.28

CIRCULAȚII AUTO

SPAȚIU VERDE

270.00

23.12

603.00

51.62Parter ||     I

4 bLU—

DEMISOL

-----


verificator:

nume:

semnătură:

cerința:

referat nr. / data :

se CSC Construction srl -1*        str. Universitatt/3/27, Cluj Napoca

conStruCt,on                 J12/300/2007; 22086941

NUME

/

SEMN

scara:

1:500

proiectat

arh.urb.Vass de . \

desenat

arh.urb.Vass Cs.

k

data:

mar.2019

sef proiect

arh.urb.Vass Cs. \

beneficiar:    MANASES BALAZS     X

MANASES ANA

MANASES LALI MIHAIL

nr. proiect:

208/2019

titlu proiect:

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANȘAMENTE

Cluj-Napoca, s‘r. Meteor, nr. 67

faza:

P.U.D.

planșa:

REGLEMENTARI

URBANISTICE

nr. planșa:

A4


P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E

str. Meteor nr. 67

Nr. 356007/10.07.2019

(nr. cerere II.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu II.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muneipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiatori : MANASES BALAZS, MANASES ANA, MANASES-LALI MIHAIL

q Proiectant: S.C. CSC CONSTRUCTION S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 129534/06.03.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, Iară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială D+P+E - str. Meteor nr. 67

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 5131/28.11.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 513/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 129534/06.03.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 11.03.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări P.U.D.

o Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Informații Publice\Urbanism\CTATU”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 07.03.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019, ora 16:15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinci de zi a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala dc Sticlă în datele de 30.05.2019, ora 16:15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Tritean Ileana - str. Observatorului nr. 1, ap. 2

 • •  Gheorghiță Laurențiu - str. Meteor nr. 65

o Neagu Cristina Ioana și Neagu Eugen Cătălin - str. Meteor nr. 67B

 • •  Marin fon - str. Meteor nr. 69B

o Pop loan și Pop Lucreția - str. Louis Pasteur nr. 81, ap. 48

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul lucrării - arh. Vass Csilla.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 292443/04.06.2019, Tritean Ileana cu domiciliul în str. Observatorului nr. 1, bl. OS1, sc. 1, et. 1, ap. 2, comunică următoarele observații :

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni :

- pentru construirea locuinței unifamiliare se impune întubarea pârâului Țiganilor care traversează proprietățile vecinilor Dârjan Firuța și Tritean Ileana dinspre sud spre nord , spre Grădina Botanică fapt semnalat și la construirea locuinței numiților Pop loan și Vasile, viitorii vecini din partea de sud

 • - pentru scurgerea apelor de pe versanți se impune amenajarea albiei pârâului pentru evitarea focarelor de infecție și a inundațiilor

 • - am intrat în posesia notificării azi, 03.06.2019

Cu mulțumiri,

Data:      04.06.2019

Semnătura:


B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în caro solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-nei. Tritean Ileana cu domiciliul în str. Observatorului nr. 1, bl. OS1, sc. 1, et. 1, ap. 2, cu nr. 292443/04.06.2019, beneficiarul precizează următoarele :

Ref. la aliniatul 1:

- Pârâul Țiganilor este situat in partea estica a amplasamentului si nu traversează proprietatea beneficiarului. Intubarea paraului s-a realizat in partea sudica a amplasamentului, in dreptul proprietăților învecinate a djor Pop loan si Vasile, din cauza diferenței mari de nivel dintre albia paraului si parcela.

In dreptul terenului beneficiarului, diferența de nivel dintre albia paraului si parcela este doar de aprox 3 m. Amplasarea clădirii pe teren si amenajarea curții interioare se poate face fara lucrări complexe de reamenajare a albiei existente.

Ref. la aliniatul 2:

“ Albia paraului, cu secțiunea existenta la momentul de fata, nu pune probleme in perioadele ploioase.

Parau! este intubat de la str. Meteor pana la Gradina Botanica de aproximativ 10 ani, tubulatura folosita fiind din beton armat cu secțiunea de 1,10-1,50 m.

Data:

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 300100/433/07.06.2019, obiccțiunile formulate în adresa mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar acesta prin adresa cu nr. 410492/09.08.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul beneficiarului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinei de parcelă prin adresa cu nr. 413360/433/12.08.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj -Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil eu informareaAndrcejvMrfreșanși consultarea publicului Siniona Cipcigan