Hotărârea nr. 72/2019

Hotărârea 72/2019 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Borhanci Nord; beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

de urbanizare - str. Borhanci Nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. ..„Borhanci Nord- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55461 din 14.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de urbanizare, str. Borhanci Nord, beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin.

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1180 din 7.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Borhanci Nord, beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin, întocmit în scopul stabilirii de reglementări urbanistice, după cum urmează:

M4 - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală

 • - funcțiunea predominantă: structură funcțională mixtă, incluzând locuire colectivă și servicii-comerț.

 • - regimul de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: patru nivele supraterane, S+P+2E+R;

 • - indicii urbanistici: P.O.T, maxim = 45% , C.U.T,maxim = 1,4;

 • - retragerea față de aliniament: min. 5 m;

 • - retragerea față de limitele laterale: min. 4,50 m;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

 • - circulațiile, accesele: din str. Borhanciului;

 • - staționarea vehiculelor (auto și velo): pe parcelă, preponderent în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul P.U.G;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

S_Va* - Subzonă verde (grădină cu acces public nelimitat) situată în zonă cu caracter rezidențial

-funcțiunea predominantă: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, construcții pentru activități culturale și alimentație publică;

 • - înălțimea maximă admisă: Hcornișă = 4m, (D)+P;

 • - indicatorii urbanistici - P.O.T. max. = 5%, C.U.T. max. = 0,1;

 • - retragerea față de limitele laterale și posterioară: min. 5m;

-staționarea autovehiculelor: se interzice amenajarea de locuri pentru staționarea autovehiculelor pe teritoriul zonei verzi.

"Suprafața de teren grevată de "servitutea de utilitate publică "instituită prin RU/G4la strada"" Borhanciului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.E cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (Hotărârea nr.737/2017).

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Amenajarea spațiului verde propus (U.T.R. S_Va*) va fi realizată în baza unui proiect de specialitate anterior recepției imobilului mixt.

Art. 2 - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință, n Ștefan Tarcea^creta

r/ Jr. AurovăTIRoșca


Nr,72 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)