Hotărârea nr. 718/2019

Hotărârea 718/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr. 176; beneficiar: Mărincaș Ioan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr.176

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință semicolectivă, str. Donath nr.176 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492613/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492992 din 27.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr. 176, beneficiar: Mărincaș Ioan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 508 din 12.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr.176, beneficiar: Mărincaș Ioan, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 328270.

Documentația reglementează:

 • - amplasarea față de limitele laterale: min. 3m;

 • - retragerea față de limita posterioară'. min. 6 m;

 • - accesul auto șipietonal: din strada Donath pe alee de interes local;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Până la recepția lucrărilor de construire va fi realizată la strat de uzură și echipată edilitar aleea de acces de la str. Donath și până la parcela studiată prin P.U.D.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de -----------benefimam-aees+eia:--------------------------------------------------------------------

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de


Contrasemn

Secretarul m

Jr. Auro

Nr.718 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ROMÂNIA


primăria și noNSui im înra. e.i iii.napocaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de Mărincaș Ioan, cu domiciliul în județul Arad, localitatea Pîncota, str. Avram Iancu nr.16, înregistrată sub nr. 24646/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr. . .         . din

pentru P.U.D - Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr.176

generat de imobilul cu nr. cadastral 328270

Inițiator:   Mărincaș loan

Proiectant: S.C. ARHIBOX S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioana Anca Virginaș

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 372mp, situată în vecinătatea nordică a străzii Donath, delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică, sudică și estică și alee de acces în partea nordică, ce face legătura cu strada Donath.

 • l. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este incadrat în UTR Liu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. -indici urbanistici'. POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. .

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de Ia limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50

m.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.


PRIMĂRIA $1 CONSII IIII I OCA. ClilI-NAPnCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

• • • • ’ ••••

ROMÂNIA


ARHITECT-ȘEF

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  amplasarea față de limitele laterale: min. 3m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. min. 6 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Donath pe alee de interes local;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 2.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar aleea de acces, de la str. Donath și până la parcela studiată prin P. U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 785 din 07.03.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.


2»Sfe..xiin


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.................BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

mp

%

SUPRAFAȚĂ PARCELĂ

372

100

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ

-

SUPRAFAJĂ DESFĂȘURATĂ LOC. 1

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ LOC. 2

-

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ TOTALĂ

SUPRAFAȚĂ UTILĂ LOC. 1

-

SUPRAFAȚĂ UTILĂ LOC. 2

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ

SUPRAFAȚĂ PARCĂRI

SUPRAFAȚĂ ALEI/PAVAJE

SUPRAFAȚĂ TERASE

SUPRAFAȚĂ VERDE

0

0

SUPRAFAȚĂ NEAMENAIATÂ

372

100


REGIM DE ÎNĂLȚIME

REGIM DE ÎNĂLȚIME

-

hvax cornișă/atic

-

Hmax CONSTRUCȚIE

-


ALȚI INDICATORI

NR LOCURI DE PARCARE

-

NR. LOCUINȚELOR

-

GARAJE AUTO

-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

41

586346.055

389119.683

46

586332.516

389133.092

47

586318.655

389119.174

43

586324.130

389113.580

12

586332.604

389106.175


AhB


Arhi BOX

arhitectura urbanism design


AcesI document și informațiile cuprinse în el nu poate fi copiat, modificat, reprodus sau utilizat parțial ori în întregime decât cu acordul scris al S C. ARHI BOX S.R.L. Documentul nu poate fi folosit în alt scop decât cel pentru care a fost elaborat
Marincaș Ioan și soția Marincaș Viorica-Daniela


Denumire proiect:

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE P+E + M ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

Mun. Cluj-Napoca, Str. Donath, nr. 176, jud. Cluj, C.F. nr. 3282701)


Șef proiect

Arh. Călin Lada

Ț—

Proiectat:

Arh. Anca Virginaș, Arh. M. Racu

țS/

Desenat:

l

Arh. Calin Lada

/Lz----

Proiect nr:

198/2018

August 2018

Faza:

P.U.D. + D.T.A.C.

Scara:

1:200


Denumire planșă:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Planșa nr:

U2


înlocuiește pl. nr :


LEGENDĂ


CONSTRUCȚIE PROPUSĂ CONSTRUCȚII EXISTENTE SPAȚII VERZI

SUPAFEȚE DALATE TERASE

SUPRAFEȚE PARCĂRI

SUPRAFEȚE CAROSAB1LE/P1ETONALE

SUPRAFEȚE CAROSABILE/AUTO ACCES PIETONAL PE PARCELĂ ACCES AUTO PE PARCELĂ

ACCES IMOBIL

UMrTĂ DE PROPRIETATE/ÎMPREJMUIRE

LIMITA ZONEI STUDIATE


Acest document și informațiile cuprinse in el nu poate fi copiat, modificat, reprodus sau utilizat parțial ori in intregime decât cu acordul scris al S.C. ARI-II BOX S.R.L. Documentul nu poate fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat


BILANȚ TERITORIAL


EXISTENT


PROPUS


C.F. nr. 274097


586340           7         \

Hosu Vasile Alexandru Giurgiu Ioana \         Necfeoi Jeosef

\ Jakab Sandor - Daniel \ str. Donath nr. 176 \c.F. nr. 324194 /


586340


586320


Horvath Maria Simionescu Dan Ioan str. Donath nr. 178


586300


LOCUINȚA SEMICOLECTIVA CU


DOUA UNITĂȚI

P+E+M


LOCATIVE


Marincaș Ioan \ și soția            \

Marincaș Viorica-Daniela/ /

X


LOCUINȚA

SEMICOLECTIVA

P + E + M


flIMARIZ ’XîN' i'.;• i.i 11 ,

.            & djRS


Spitalul Clinic de copii Cluj-Napoca C.F. nr. 274098


SUPRAFAȚĂ PARCELĂ

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ LOC 1

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ LOC 2

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ TOTALĂ

SUPRAFAȚĂ UTILĂ LOC 1 •

SUPRAFAȚĂ UTILĂ LOC 2

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ

SUPRAFAȚĂ PARCĂRI

SUPRAFAȚĂ ALEI/PAVAJE

SUPRAFAȚĂ TERASE

SUPRAFAȚĂ VERDE

SUPRAFAȚĂ NEAMENAJATĂ


INDICATORI URBANISTICI


REGIM DE ÎNĂLȚIME

REGIM DE ÎNĂLȚIME Hjmx CORNIȘĂ/ATIC

CONSTRUCȚIE

ALȚI INDICATORI

NR. LOCURI DE PARCARE

NR. LOCUINȚELOR GARAJE AUTO


VIABILITATEA Șl STAREA FIZICĂ

VIABILIATEA

A - DURABILE - ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ/PIATRĂ + PLANȘEE BETON

- B - SEMIDURAB1LE - ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ/PIATRĂ + PLANȘEE LEMN

• C - NEDURABILE LEMN. CHIRPICI


586320


Beneficiar:

Marincaș Ioan și soția Marincaș

Viorica-Daniela


Denumire proiect:

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ


SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI


LOCATIVE P+E + M SI ÎMPREJMUIRE


PROPRIETATE

Mun. Cluj-Napoca, Str. Donath, nr. 176 jud. Cluj, C.F. nr. 328270)


/.gențid Naținna/ ■ de Cadastru ;i p„b’      i,nob^

1 «iuloeuaasiiu șimwme (f[1001IIJfCLljJ t

•I' inw.ut                    țty

Eeccprionar


Mihai Konradi


/ iiispccioH/iui;


Data

Executant:


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X Imj

Y Im)

41

586346.055

389119.683

19.055

46

586332.516

389133.092

19.643

47

586318.655

389119.174

7.827

43

586324.130

389113.580

11.254

12

586332.604

389106.175

19.063

S(1P)

=372.22mp

?=7 6.8,42m

Șef proiect

Proiect nr


Proiectat


198/2018


August 2018


Denumire planșă:

POSIBLITĂȚI DE MOBILIARE URBANISTICĂ


Aprilie 2018 ing.Moldovan Ovidiu Bc

Aut. seria CJ nr.184


Planșa nr


înlocuiește pl. nr


P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E+M

str. Donath nr. 176

Nr. 453412/06.09.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam, 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : MĂRINCAȘ IOAN și MĂRINCAȘ VIORICA-DANIELA

 • •  Proiectant: S.C. ARHI BOX S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 24646/15.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință semicolectivă P+E+M - str. Donath nr. 176

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 785/07.03.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 508/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 24646/15.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 29.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 02.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la Secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 28.11.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 02.05.2019, ora 11:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 02.05.2019, ora 11:30.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Hosu Vasile Alexandru - str. Donath nr. 176

 • •  Giurgiu Ioana - str. Donath nr. 176

 • •  Necsoi Josef- str. Donath nr. 176

» Jakab Sandor Daniel - str. Donath nr. 176

© Horvath Maria - str. Donath nr. 178

 • •  Simionescu Dan Ioan - str. Donath nr. 178

 • •  Mărincaș Adrian - str. Tache Ionescu nr. 85

® Lazea Gheorghe - str. Donath nr. 107, bl. PI, ap. 14

® Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii - Calea Moților nr. 68

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 02.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Racu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local 'de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea
și consultarea publicului Simona Cipcigan