Hotărârea nr. 717/2019

Hotărârea 717/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D; beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492594/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 493193 din 27.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D, beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 792 din 19.08.2019- precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D, beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 332133.

Documentația reglementează:

 • -   retragerea față de limita vestică: min. 31.87 m; retragerea față de limita estică: min. 7.37 m; retragerea față de limita nordică: min. 6 m;

 • -   accesul auto și pietonal: din aleea de deservire locală ce se desprinde din str. Cocorilor;

 • -   staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la parter;

 • -   echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Cocorilor.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren dezmembrată din parcela inițială în vederea realizării unei legături cu aleea înfundată din partea vestică va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum”.

Anterior emiterii Autorizației de construire pe parcelă, se vor reglementa din punct de

strat de piatră spartă cilindrată și va fi echipat edilitar anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției, va fi adus la strat de uzură.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 717 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


! i.


PRIMĂRIA Șl C.ONSII llll IfiCAI CI ill NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, <100001, Cluj-Napoca, tel: +40264 592 301; fax: 140 264 599 329 www.primariacitijnapoca.ro | www.clnjbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


3   •  .... *

0 *


ROMÂNIA

Primar, j, '

EMIL BOC?


u O n. < Z

11 n bCa urmare a cererii adresate de Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela, cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj -Napoca, str. Cocorilor nr. 16, înregistrată sub nr. 275271/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.AVIZ


din


ogjo/j


pentru P.U.I) - construire locuință unifaniilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D, generat de imobilul cu nr. cad. 332133;

rnițiatori: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela;

/roiectant: S.C. Metric Spacc Arhitectura S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Abrudan;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 3 187 mp, situată la nord de str. Cocorilor, la nr. 40D, delimitată de terenuri libere de construcții și parcele cu fond construit în partea sudică si vestică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lir - Locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural.

-funcțiunepredominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale) însoțite de anexe și suprafețe agricole sau de activități manufacturiere și de mică producție, de parcelarul de tip rural, dezvoltat în profunzime (cu parcele având în general deschiderea la stradă de 10 - 18 m, adâncimea de 30 - 100 m și suprafața de 300 - 1500 mp), și de regimul de construire izolat, pazat pe tipologiile tradiționale de ocupare a terenului (case lungi, dezvoltate în adâncime, dispuse în vecinătatea uneia din limitele laterale de proprietate, cărora li se adaugă corpuri noi, dispuse de o manieră diversă, rezultat al unui proces de densificare).

Subzone: S Et - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et S_Is - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A .

-regim de construire: izolat, cuplat, covor,

ilfimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel etras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S)+P+|+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R -nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,5 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10,5 m.

-indici urbanistici : Locuințe, alte utilizări admise: POT maxim = 35% Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: POT maxim = 25%, Locuințe, alte utilizări admise: CUT maxim = 0,9 Instituții de educație / învățământ -creșe, grădinițe, școli publice și private: CUT maxim = 0,5.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 in).

-retragere min. față de aliniament : (a) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, (b) în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament, (c) Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, (d) Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: (a) în cazul existenței unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,clădirile se vor alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m. măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. (b) în cazul în care față de una din limitele laterale de proprietate clădirea


PRIMĂRIA Șl C.ONSII llll IOCAI CI ilI-NAPDCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: MO 264 599 329 www.priinariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro I www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


O. < Z


învecinată e situată la o distanță mai mică de 2,00 m (în general 0,60 m), clădirea se va retrage de la această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m, iar față de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă cu mai mult de 2,00 m, clădirea se va retrage de la aceasta în mod obligatoriu cu o distanță de minimum 60 cm. In acest caz, pe această latură înălțimea la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt va fi de maximum 4,50 in. (c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual.

Pentru toate situațiile (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m. (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 in. (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei, (d) în aprecierea dispoziției clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe și provizorii, (e) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp. Această reglementare are caracter definitiv și nu poate fi modificată prin PUZ sau PIJD. (f) pe fundul fâșiei construibile se pot amplasa transversal pe parcelă, cu retrageri mai mici față de limitele laterale de proprietate, clădiri destinate activităților manufacturiere, de mică producție sau agricole, cu condiția să aibă o adâncime de maximum 8 m, un singur nivel suprateran și înălțimea la cornișă de maximum 4,50 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

o retragerea față de limita vestică: min. 31.87m;

o retragerea față de limita estică: min. 7.37m;

o retragerea față de limita nordică: min. 6 m;

© accesul auto și pietonal: din aleea de deservire locală ce se desprinde str. Cocorilor;

o staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la parter;

o echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Cocorilor.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu cu condiția ca împrejmuirea pe latura sudică să se realizeze în retragere, astfel încât să permită o legătură cu aleea înfundată din partea vestică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor prinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 396 din 29.01.2019, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Arhitect

Arh. Dani


Inspector specialitate, rh.Ex p'. Ligi a S ub ți ricăȘef Birou Strategii urbane, arh. Ațidrcea Mureșan


Red. 3cx., arh. Borza consilier, Biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr..          .....................din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct'prin poștă, la data de.....?Ă...f'.K.-...?fU.PROPUS

$CONSTRUCTIE=

0,00 mp

0,00 %

236,50 mp

8,20 %

SîERASA ACOPERITA (pe sol)=

0,00 mp

0,00%

28,65 mp

1,00%

$ PAVAJ=

0,00 mp

0,00 %

322,35 mp

11,17%

^CIRCULAȚII PIETONALE"

0,00 mp

0,00 %

77,10 mp

Sp.G.=

0,00 mp

0,00 %

5,45 mp

^CIRCULAȚII AUTO~

0,00 mp

0,00%

239,80 mp

$SP. VERDE AMENAJAT"

0,00 mp

0,00 %     2.298,50 mp

79,63 %

$SP. VERDE NEAMENAJAT-

2.886,00 mp

100,00%

2.886,00 mp

100,00%


$SP. VERDE AMENAJAT"

0,00 mp

0,00%

1.615,90 mp

89,65 %

SîERASA ACOPERITA (pe sol)=

0,00 mp

0,00%

16,90 mp

0,93 %

$PAVAJ“

0,00 mp

0,00%

169,70 mp

9,42 %

SciRCULATIIAUTO—

0,00 mp

219,10 mp

^CIRCULAȚII PIETONALE^

0,00 mp

25,55 mp


Parcela(nr. CAD 336031)

Nr. PCt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

589346.106

391830.486

47.790

15

589298.450

391834.056

19.452

14

589300.530

391853.396

3.274

71

589303.801

391853.259

13.853

81

589317.642

391852.678

42.766

82

589317.659

391895.444

53.329

64

589370.470

391888.032

0.885

6

589370.348

391887.155

2.730

5

589369.674

391884.510

12.120

4

589365.038

391873.312

14.555

3

589358.993

391860.072

17.158

2

589352.141

391844.342

15.113


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

x [m]

Y [m]

71

589303.801

391853.259

9.006

70

589304.180

391862.257

7.472

12

589311.646

391861.959

26.586

68

589311.657

391888.545

3.499

69

589315.156

391888.545

7.250

63

589315.156

391895.795

2.527

82

589317.659

391895.444

42.766

81

589317.642

391852.678

13.853

{ S(lot2)=301.17mp

P=112.960i

1


Parcela (CF“33ZT33y

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

x [m]

Y [m]

1

589346.106

391830.486

47.790

15

589298.450

391834.056

19.453

7

589300.540

391853.396

2.589

8

589300.797

391855.972

3.826

9

589301.252

391859.771

3.826

8

589300.797

391855.972

2.589

7

589300.540

391853.396

3.264

71

589303.801

391853.259

9.006

70

589304.180

391862.257

7.472

12

589311.646

391861.959

26.586

68

589311.657

391888.545

3.499

69

589315.156

391888.545

7.250

63

589315.156

391895.795

55.856

64

589370.470

391888.032

0.885

6

589370.348

391887.155

2.730

5

589369.674

391884.510

12.120

4

589365.038

391873.312

14.555

3

589358.993

391860.072

17.158

2

589352.141

391844.342

15.113

S(CF

332133)=3186.68mp P=255.565m


Nr. locuri de parcare: 2, in garaj, situat la parter cate doua pentru fiecare unitate locativa


REGLEMENTARI


Nota:

Construcție amplasata in spate, datorita pantei terenului (vezi secțiune)


Scara

Proiect nr:

10/2019

Data:

09.2019


___sc. 1:500

Faza:

______c.u.

Planșa:

0.04


P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E

str. Cocorilor nr. 40D

Nr. 445131/02,09.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiatori : OLINCA CONSTANTIN-CRISTIAN și OLINCA LIANA-ADELA

© Proiectant: S.C. METRIC SPACE ARHITECTURA S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 275271/21.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+E - str. Cocorilor nr. 40D

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 396/29.01.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 792/19.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-an întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 275271/21.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 23.09.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în zi anii Făclia din 24.05.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019 - ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 24.07.2019 - ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Hotvath Iuliu - str. Aurel Suciu nr. 57, ap. 1

 • •  Dreve Octavian - str. Aurel Suciu nr. 20, bl. 2, ap. 57

 • •  Benk Arpad - str. Principală nr. 109, Sâncraiu, jud. Cluj

® Corpodean Ioan - str. Cocorilor nr. 42

 • •  Prișcorniță Marinei Cătălin și Prișcorniță Iulia - str. Anton Bacalbașa nr. 19

® S.C. DEZIMO CLU S.R.L. - str. Cocorilor nr. 16

® Bocoș Paula Sorina - aleea Șoimilor nr. 3, sc. A, ap. 6, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

® Mihăiescu Gheorghe și Mihăiescu Ileana ~~ sat Gilău nr. 1310D, jud. Cluj

 • •  Mihăiescu Andrei și Mihăiescu Iulia Roxana - str. Zefirului nr. 10

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea benefici ani lui s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ne adoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                  Șef Birou,                Responsabil cu informarea


Andreea Mnr^san


și consultarea publicului SimonaCipcigan