Hotărârea nr. 716/2019

Hotărârea 716/2019 - Aprobarea P.U.D. – extindere și etajare corp C4 – Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21; beneficiar: Institutul Inimii Niculae Stăncioiu.

TU          ' I.WW


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Exindere și etaj are corp C4 - Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Exindere și etaj are corp C4 - Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492096/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492148 din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Exindere și etaj are corp C4 - Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21, beneficiar: Institutul inimii „Niculae Stăncioiu”;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 719 din 6.08.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 189/Z/l4.03.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Exindere și etajare corp C4- Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21, beneficiar: Institutul inimii „Niculae Stăncioiu”.

Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcțiilor', se propune extinderea și etajarea corpului C4, cu menținerea distanțelor existente față de limita de proprietate sudică și corpurile C3 și C5 din cadrul incintei unității medicale.

 • -  conformarea arhitectural volumetrică', se propune o acoperire plată pentru corp C4 - acoperiș terasă circulabilă, prevăzută cu spații verzi și de relaxare pentru pacienți și personalul medical;

 • -  staționarea autovehiculelor, se mențin platformele de parcare existente;

_______________-__accesele auto și pietonah se menține accesul existent din Calea Moților pe alee de interes local;

 • -  echiparea tehnico-edilitară'. completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte d^ ședință Ec. Dan Ș

Contrasemn Secretarul mui/icihi

Jr. Auror

Nr. 716 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Ca urmare a cererii adresate de' Institutul inimii „Nicolae Stăncioiu”          în îh județul

Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 19-21, înregistrată sub nr. 254574/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

Nr.. ,/C... din

pentru

P.U.D. -exindere și etajare corp C4- Clinică de chirurgie cardiovasculară, P+E

Calea Moților nr. 19-21

generat de imobilul cu nr. cadastral 333486

Inițiator:   Institutul inimii „Nicolae Stăncioiu”

Proiectant: S.C. PROIECTANTUL S.A.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dan Ștefan Adace

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z: parcelă în suprafață de 5.051 mp, situată în vecinătatea sudică a Căii Moților, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, sudică, estică și vestică, accesul facându-se pe o alee de interes local ce se desprinde din Calea Moților spre sud, în dreptul numărului administrativ 23.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

-U.T.R ZCP Is A - Zonă construită protejată. Zona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente.

 • - funcțiune predominantă : Instituții și servicii publice sau de interes public - funcțiuni administrative, funcțiun i de cultură, funcțiuni de învățămînt și cercetare, funcțiuni de sănătate și asistență socială, funcțiuni de cult.

 • - regim de construire', organizarea urbanistică de tip deschis

 • - înălțimea maximă admisă'. înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 16 m și respectiv P+3+M(R).

 • - indici urbanistici'. P.O.T. maxim va fi cel reglementat prin R.G.U sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, Iară a depăși: (a) pentru ansambluri sau parcelele comune: P.O.T. maxim = 60%

(b) pentru parcelele de colț: P.O.T. maxim = 75%.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, tară a depăși:

 • (a) pentru ansambluri sau parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2

 • (b) pentru parcelele de colț: C.U.T. Maxim = 2,8.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. In cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

 • - retragere min. față de aliniament: se va stabili, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z.C.P.

 • - retragerea min. față de limitele laterale și față de limita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric. în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4.5 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4.5 m. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  amplasarea construcțiilor', se propune extinderea și etajarea corpului C4, cu menținerea distanțelor existente față de limita de proprietate sudică și corpurile C3 și C5 din cadrul incintei unității medicale.

 • -  conformarea arhitectural volumetrică', se propune o acoperire plată pentru corp C4 - acoperiș terasă circulabilă, prevăzută cu spații verzi și de relaxare pentru pacienți și personalul medical;

 • -  staționarea autovehiculelor', se mențin platformele de parcare existente;

 • -  accesele auto șipietonal'. din Calea Moților pe alee de interes local;

 • -  echiparea tehnico-edilitară'. completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5771 din 24.11.2017, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Inspector specialitate,

ArhJLxpdLigia Subțirică


Șef birou Strategii urbane,

arh. AndreeaJVIufesan


Red., 3ex. Arh. Anamaria Popa inspector, Biroul Strategii urbaneAchitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr. ..             ...din.....vhs

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de45


AMBULATORIU


^VCHIRURGlARir 'U!;FIULUI Ui,IU NA! A

II8IA țjjHNICA DO AM«NAJARF Ă

RITOXfUI.UI Bl <'E URBANISM


LEGENDA

i.imi iT. 3Z

....................... Limita zonei studiate - limita incinta


******** > >? Limita teren conform CF


ACCESECONSTRUCȚIIAcces pietonal


Acces auto


Construcții destinate activitatii medicale

Construcții anexe activitatii medicale

Construcție anexa activitatii medicale studiata

Construcții pe parcele vecine


TERENURI LIBEREStrăzi si trotuare - domeniul public

Circulații auto si pietonale de incinta

Spatii verzi incinta


BILANȚ TERITORIAL


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(I.IH)

X (mj

V (mj

1

686238.268

391064.234

31.419

2

586267.433

391952.573

25.122

3

686257.766

391929.390

10.044

4

686253.888

391920.121

12.450

5

586265.310

391915.1G7

6.786

6

686264.364

391908.447

2.506

7

686262.019

301907.562

2.616

0

586200.225

391005.658

2.478

9

586258.744

391903.671

2.603

10

580257.694

391901.289

2.394

11

580266.606

391899.157

2.334

12

580255.728

391896.994

2.821

13

586254.606

391894.380

7.617

14

580251.496

391887.454

6.221

16

586250.481

391881.316

9.988

16

586247.719

391871.717

17.104

17

686240.870

391855.046

6.058

18

586234.664

391858.357

40.886

19

686106.555

391873.169

9.355

20

685187.835

391876.558

8.712

21

686179.715

391879.714

11.665

22

586108.042

391083.040

17.607

/ 23

580175.202

391900.335

3.492

i 24

606176.511

391003.696

27.445

23

586202.259

391894.094

2.002

\26

680204.068

391894.952

49.803

27

586222.613

391941.093

1.446

28

586221.473

391041.642

14.979

29

686227.230

391055.470

3.041

30

580228.420

391958.200

7.434

31

586235.251

391055.330

9.392

S^SOOOrnp P=358.515m


Nr

Ot

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

1

CONSTRUCȚII DESTINATE ACTIVITATII MEDICALE

1.786,00

35,72

1.786,00

35,72

2

CONSTRUCȚII ANEXA

554,00

11,08

554,00

11,08

3

TOTAL CONSTRUCȚII

2.340,00

46,80

2.340,00

46,80

4

SPATII VERZI

173,00

3,46

173,00

3,46

5

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

2.487,00

49,74

2.487,00

49,74

TOTAL

5.000,00

100,00

5.000,00

100,00;

SUPRAFAȚA TEREN CONFORM CF

5.000,00


Suprafața construita incinta existenta Suprafața desfasurata incinta existenta

Suprafața construita corp C4 existenta Suprafața desfasurata corp C4 existenta

Suprafața construita corp C4 propusa pentru demolare

Suprafața desfasurata corp C4 propusa pentru demolare

Suprafața construita corp C4 nou propusa Suprafața desfasurata corp C4 nou propusa Suprafața construita corp C4 rezultata Suprafața desfasurata corp C4 rezultata Suprafața construita incinta rezultata Suprafața desfasurata incinta rezultata


P.O.T. maxim

C.U.T. maxim

P.O.T. existent

C.U.T. existent


60,00 %

2,200

46,80 %

P.O.T. propus A*L6,'8O %

C.U.T. propus/oV 2,189i'uix vrr i;a aws v. v, ■<

DATA-MiruMlSSECȚIUNE S2


TERASA CIRCULABILA CU SPATII VERZI

-----k

i                                                                                <

y.                                 ----

Z-”

>-

c>

CD rj

-

J r-

E                           CD

co y                           .         .                  /

-■

io o

p      30.40           £

A


Ei


Proiectant general:        S.C. PROIECTANTUL S.A.

Cluj - Napoca, str, Dev^L<l^O^LJ^64.595.264 / fax. 0264.596.744 Proiectant specialitate:


S.C. arhiDetailS S.R.L.

Turda, str. Avram lancu nr. 37Atel. 0745.662.775.


Specificație

Nume

Semnătura

Șef proiect:

ing. Bărăian Daniela

/</        n

Proiectat:

arh. Adace Dan

Desenat:

arh. Adace Dan

/t y .

Scara:

1:500Beneficiar:

INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI

CARDIOVASCULARE "NICULAE STANCIOIU"

mun. Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21, jud. Cluj


Titlu proiect:

EXTINDERE si ETAJARE CLĂDIRE CORP ANEXA C4 - CLINICA DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA


Titlu plasa:


PLAN DE SITUAȚIE reglementari urbanistice - V1


Proiect nr.

11/2017


Faza:

P.U.D.


Planșa nr.:

U03


P.U.D. — Extindere și etajare corp C4 - Clinica de Chirurgie Cardiovasculară P+E

Calea Moților nr. 19-21

Nr. 428994/22.08.2019

(nr. cerere H.C.L.)                                                                                        ;!

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor Ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU”

 • •  Proiectant: S.C. PROIECTANTUL S.A.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 254574/14.05.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și etajare corp C4 - Clinica de Chirurgie Cardiovasculară P+E ~ Calea Moților nr. 19-21

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5771/24.11.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 719/06.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 254574/14.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 13.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la Secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 07.05.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordine! de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 23.07.2019 - ora 15.

S~au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Ghidrai Liviu - Calea Moților nr. 23

 • •  Parohia Sfinții împărați Constantin și Elena - Calea Moților nr. 25

 • •  Horost Alexandru - Calea Moților nr. 27

® Szatmari Sandor - Calea Moților nr. 29

 • •  Centrul de Diagnostic și Tratament - Calea Moților nr. 19

 • •  Laborator Integrat-Spitalul Clinic de Boli Infecțioase - Calea Moților nr. 19

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență-Secția Chirurgie II - str. Clinicilor nr. 6

 • •  Colegiul Medicilor Cluj-Asociația Medicilor de Familie - str. Clinicilor nr. 8

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Dan Adace.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan