Hotărârea nr. 715/2019

Hotărârea 715/2019 - Aprobarea P.U.D. – extindere pe verticală imobil (locuință familială), de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18; beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNI^JPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492113 din 26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492349din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18, beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian lulia;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 790 din 19.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18, beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian lulia; pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcției pe parcelă : prin P.U.D se propune extinderea pe verticală a unei locuințe familiale de la P+M la P+E+M, cu menținerea amplasării clădirii față de limitele laterale și posterioară;

 • -  accesele auto și pietonal: din strada Sighișoarei;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, 2 locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  conformarea arhitectural-volumetrică: acoperiș cu pantă frântă, Hstreașină = 6,35m, H = max.9.35m;

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.


primAria $1 CO.'ISII IUI I OCAl CLUJ NAPOCACa urinare a cererii adresate de MARIUS IURIAN, cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Sighișoarei nr. 18, înregistrată sub nr. 269743/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

y^AVlz

Nr.. .'7<ZV.. din

entru P.U.l) - extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M generat de imobilul cu iu*, cad. 322624;

Inițiatori: Iurian Marius Florin și soția Iurian Iulia;

Proiectant: S.C. ALBENDIEGO S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ștefan Marina;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 439 mp, situată pe frontul nordic al străzii Sighișoara delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică, estică și nordică.

- U.T.R Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic

■funcțiunepredominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai marc sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max - 0,9

-retragere min. față de aliniament:

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și ivecinatc pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare :

(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m. (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m. cu excepția cdiculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc). a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL I OCAl ClîlINAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariackijnapoca.ro | www.clujbusiiiess.ro | www.visitckijnapoca.roCLUJ-NAPOCA


Prevederi P.U.D. Propuse:

-amplasarea construcției pe parcelă : prin P.U.D se propune extinderea pe verticală a unei locuințe familiale de la P+M la P+E+M, cu menținerea amplasării clădirii față de limitele laterale și posterioară;

 • - accesul auto șipietonal: din strada Sighișoarci;

 • - staționarea autovehiculelor-. în interiorul parcelei, 2 locuri de parcare amenajate la sol;

 • - conformare arhitectural-volumetrică\ acoperiș cu pantă frântă, Hstreașină = 6,35m, H = max.9.35m;


în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2886 din 18.07.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Șef birou Strategii urbane, arh. Andreea Muresan

/

/


Arldtcoî Șef,

/ Inspeț

'tor specialitate,

Arh/Daniel Pop

/ Arhix

pfDigia Subțirică
Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ...r?4.


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME IMOBIL EXISTENT DE LA P+M LA P+E+Mor

o.


INVENTAR CE COORDONATE [

Hr.

Y|m| L

u ng i mi(m i

401

585268.907

391 648.680

4.45

402

585267.861

391 653.004

4.62

403

585266.751

391 657.492

7.02

404

585259.81 0

391 656.412

9.14

405

585250.748

391 655.227

2.62

406

585248.139

391 654.993

15.60

407

585232.563

391 654.121

4.89

408

585248.259

391 654.999

2.77

409

585224.920

391 653.782

2.06

410

585222.860

391 653.876

3.93

411

585221.590

391 650.1 56

4.75

412

585220.109

391 645.646

13.14

413

585233.240

391 645.040

13.03

414

585246.240

391 645.900

11.23

415

585257.401

391647.1 73

10.68

416

585267.994

391 648.499

0.93

S = 413 mp


INVENTAR DE COORDONATE

Nr.

Y(n») l

a ng i m i|m}

407

585232.563

391 654.1 21

5.15

301

585232.840

391 648.974

2.93

302

585235.763

391 649.1 34

2.23

303

585235.887

391 646.909

10.06

304

585245.929

391 647.538

7.32

305

585245.055

391 654.854

13.11

S = 90 mp (C1)LINIA TERENULUI NATURAL

X . 3.75 . 3,75 ' f

8.615

14,78

21,28

;*     i<5.3o ■;

44,6>

-


Miv!

$    Ai


I

ZONA DINTRE CONSTRUCȚIE SI STRADA

88,65 m2

100%

Circulații pietonale existente ■ păstrate

5,00 m 2

5,64%

23,52 %

Circulații pietonale propuse

DALEDEBETON H H

15,85 m2

17,88%

Spatii libere/verzi/amenajate

25,70 m 2

28,99 %

76,48 %

Circulații auto propuse/ 2 parcari DALE DE BETON INIERBATE

42,10 m2

47,49 %


PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500, 1:200• ••

ZONA STUDIATA

limita de proprietate terenuri studiate)

».....»

TEREN STUDIAT

(limita de proprietate teren studiat)

LIMITE PROPRIETATE VECINĂTĂȚI

— —

UTRS.Is

Alinieri/Retrageri propuse


)rum existent - Str. Sighisoarei carosabil/pietonal)

?t5

Circulații pietonale existente/propuse (teren studiat CAD 322624


Circulații auto oropuse • dale inierbate (tiren studiat CAD 322624) • parcari


Spatii libere/verzi/amenajate .vecinătăți)

Spatii libere / verziTamenă (teren studiat CAD 322624^

jate L


Construcții propuse (teren studiat CAD 322624)

Construcții existente (vecinătăți)


ACCES PIETONAL

ACCES AUTO


Beneficiar:

IURIAN MARIUS FLORIN si soția IURIANIULIA


UTR = Lip - LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE

. ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC


Denumirea lucrării:

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME IMOBIL EXISTENT DE LA P+M LA P+E+M


C.F.Nr. 322624

Nr. TOPO 12523/5

Steren studiat conform CF = 439,00 m2 Steren studiat masurat = 413,00 m2 Suprafața construita (existent)= 117,75 m2 Suprafața desfasurata (existent) = 207,70 m2 Suprafața construita (propus)= 129,15 m2 Suprafața desfasurata (propus) = 329,00 m2 Locuri de parcare (existent)-0 Locuri de parcare (propus) ■ 2I

I


( ^°6/i6o ’ț Z^A'apoc


Proiectant general                                A

S.d ALBENDIEGO S.R.L

\ ' > >0^71691, JO0/16OO/2OO6

40039? Cî&j-Napoca, Romania

*»t-.                        nț. g

www.albendiego.ro contact.albendiego@gmail.com

arh. Ștefan MARINA


arh. loan DONEA j


Desenat        I s.arh. Cristi GORGAN I

Desenat        I
COTA ±0,00 = 431,75


Obiectiv


ELABORARE PLAN

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME IMOBIL EXISTENT DE LA P+M LA P+E+M


(Amplasament)

Beneficiar

(Adresa)

Scara.1:500

1:200

Planșa

(SIMM)

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


IURIAN MARIUS FLORIN si sofiaIURIAN IULIA

Mim. Cluj Napoca, Str. Sighisoarei, Nr. 18, Jud. Cluj

Data

mai 2019


Nr de proiect

AGO,125-18


Faza

PUD-DTAC


Nr planșa

A.04