Hotărârea nr. 714/2019

Hotărârea 714/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu; beneficiar: Dușa Ștefan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


L

i

HOTĂRÂRE

- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492198/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492254 din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu, beneficiar: Dusa Ștefan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 700 din 1.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu, beneficiar: Dușa Ștefan, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limita laterală estică: 3 m;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 25 m;

 • - distanța față de construcția autorizată: min. 8 m;

 • - accesul auto și pietonal: se mențin accesele existente din strada Gherase Dendrino și se crează un acces auto și pietonal nou din strada Gherase Dendrino;

- staționarea autovehiculelor: se mențin cele existente și se crează două locuri de garare noi în spațiu specializat;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de

-    : ~ beneficiaruhacesteia:          --------- - -   =    -       ---------------------------- ——

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 714 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)PRIMĂRIA SI CDNSIIIIII I nr-.Al niiii-Nfipnc.A


ROMÂNIA

aimăria munaaa: ataa : a

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMAN IA


ARHITECT-ȘEF


Primar,Ca urmare a cererii adresate de Dusa Ștefan, cu domiciliul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 192 înregistrată sub nr. 225194/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

u AVIZ i .

Nr. .....din ./VA?

pentru P.U.D - Construire locuință unifomilială S+P, str. Gherase Dendrino, nr. 3§ provizoriu generat de imobilul cu nr. cadastral 303182

Inițiator: DUȘA ȘTEFAN

Proiectant: S.C. MS Architecture and Design Studio S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. loan Tudor Abrudan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 2720 mp cu A.C. nr. 219 din 23.02.2018.(locuință unifamilială), situată pe frontul sudic al străzii Gherase Dendrino la nr. 38 provizoriu, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică și vestică, iar în partea sudică cu imobil teren neconstruit.

 • l. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior: Conform PUG parcela este încadrat în UTR Liu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. -indici urbanistici'. POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism..

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50

m.


PRIMĂRIA Șl CHIMSIIIBI I BCAi Clîll-NAPOCA


ROMÂNIA

-   -’u- L :czh jlu: LAN +A

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

retragerea față de limita laterală estică : 3 m.

 • -  retragerea față de limita posterioară: min. 25 m;

 • -  distanța față de construcția autorizată: min. 8 m;

 • -  accesul auto și pietonal: se mențin accesele existente din strada Gherase Dendrino și se crează un acces auto și pietonal nou din strada Gherase Dendrino;

 • -  staționarea autovehiculelor: se mențin cele existente și se crează două locuri de garare noi în spațiu specializat;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

 • -  La faza D. T.A. C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană;

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2951 din 24.07.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Inspector specialitate,

Vrtș.Eip.Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane

Arh. Andreea Mdresan


Red., 3ex. Arh. Carmen-Emilia Coțofan consilier, Biroul Strategii urbane

7

• 3.00 13

«r.


Mfai

MATEI


IARHITF?

S-R'


17

1 j

pFuLUI |W


i i '■ ■Erofectant general;


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

158

582746.132

392635.867

8.716

159

582743.639

392644.219

13.614

160

582739.746

392657.264

4.286

161

582738.520

392661.371

7.728

151

582736.310

392668.776

51.626

157

582684.961

392663.434

29.272

156

582689.747

392634.556

20.008

27

582693.056

392614.824

56.636

130

582749.508

392619.386

16.823

S=2720mp P=208.708m


ScONSTRCTIE=

128,20 mp

4,71 %

171,85 mp

300,05 mp

11,03%

SîERASA ACOPERITA”

28,91 mp

1,06%

31,80 mp

60,71 mp

2,26 %

$PAVAJ=

252,36 mp

9,28%

153,15 mp

405,51 mp

14,90%

^CIRCULAȚII PIETONALE”

124,50 mp

73,50 mp

198,00 mp

Sterasa NEACOPERITA~

42,36 mp

14,50 mp

56,86 mp

Sp.G.=

-

1,75 mp

1,75 mp

SciRCULATil AUTO”

85,50 mp

63,40 mp

148,90 mp

SsP. VERDE AMENAJAT=

986,13 mp

36,28 %

967,20 mp

1.953,33 mp

71,81 %

S$P. VERDE NEAMENAJAT- 1 -324,40 mp

48,67%

0,00 mp

0,00 mp

0,00%

GRADINA DE FAȚADA

387,20 mp

319,75 mp

706,95 mp

SsP. VERDE AMENAJAT^

242,50 mp

62,63 %

210,95 mp

65,98 %453,45 mp

64,15%

SpAVAJ=

144,70 mp

108,80 mp

253,50 mp

35,85%

S CIRCUL AȚII AUTO~

85,50 mp

63,40 mp

148,90 mp

^CIRCULAȚII PIETONALE=

59,20 mp

43,65 mp

102,85 mp

Sp.G.=

-

1,75 mp

1,75 mp


arh. Mihai Matei

arh. loan TudorAbrudan

arh. Raluca RusuDenumire proiect:

ELABORARE P.U.D. SI DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITATIformat:

broiect nr.:

faza:

data:

scara:

nr. planșa:

594x297

| 52/2018

P.U.D.

04.2019

1:500

U.05


PXLD, - Construire locuință unifamilială S+P

str. Gherase Dendrino nr. 38

Nr. 462596/11.09.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

® Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : DUȘA ȘTEFAN

 • • Proiectant: S.C. MS ARCHITECTURE AND DESIGN STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 225194/23.04.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P -str. Gherase Dendrino nr. 38

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2951/24.07.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 700/01.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 225194/23.04.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 13.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

© Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 23.04.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019 - ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 24.07.2019 - ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Bogdan Ștefania - str. Gherase Dendrino nr. 36

• Călugăr Nastasia - Calea Turzii nr. 194

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


And


Teșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan