Hotărârea nr. 713/2019

Hotărârea 713/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152; beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492106/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492159 din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152, beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 749 din 8.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152, beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • - retragerea minimă față de limita laterală estică: 3 m;

 • - retragerea minimă față de limita laterală vestică: 0,8 m;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: 5 m.;

 • - conformarea arhitectural volumetrică: Hcomișă pe latura vestică - max. 4,5 m;

 • - circulațiile și accesele: din strada Dunării;

 • - .staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -


Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală dp Urbanism.


Nr. 713 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan
ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPII LUI CLU.J-NAPOCA


i>piMâPiA si rnwsii im • nrA

Cilii NAIW..


Calea Moților, nr 3. 4001)01. Cluj-Napoca. tel +40 264 502 301. lax -10 26-1 >99 >29 wwu priniuriacltijnapoea.ro i wuw clnjbtisiness.ro | www visitclujnapoca roROMÂNIA


ARI II I'ECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de Mărginean Alin-Ciaudiu și Mărginean Anișoara, cu domiciliul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca, str. Dunării, nr. 52 înregistrată sub nr. 191821/433/2019 conex cu nr.277732/43 3/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

, AVIZ

Nr...W.

pentru P.U.D - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării, nr. 152

generat de imobilul cu nr. cadastral 305678

hiițiator: MĂRGINEAN ALIN-CLAUDIU și MĂRGINEAN ANIȘOARA

Proiectant: Birou individual de arhitectură arh. Pavel Florin

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Pavel Florin

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă in suprafață de 252 mp situată pc frontul sudic al străzii Dunării la nr. I 52, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică, vestică și sudică. Pe parcelă există fond construit - o casă din cărămidă in suprafață de 69mp propusă spre desftnțare.

I. Prevederi P.l .G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTR Liu.

C77? Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantei: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale). de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 in. adâncimea de 30 - 55 m .și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va 11 mai mare sau egală cu 1.80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizai, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1~M. (S)+P+l+R. D+P+M. D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol. D - demisol. P - parter. M - mansardă. R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel nerelras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la alicul nivelului retras. în punctul cel ma înalt, nu va depăși 12 m. -indici urbanistici: P()T maxim = 35% și CI II maxim = 0.9

-retragere min față de aliniament In situațiile in care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pc același front cu parcela in cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea in față a unui autoturism. .

-retragere min. tată de limitele laterale clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile in care pc acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, in situația in care se poate identifica in zonă o ..regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 nu. aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat


primăria si rnwsii ii ii i nrA. CI III NAPOCh


ROMÂNIA P RIM Ă RIA M U NICIPIU L UI C L U.l- N A POC A

Calea Moților nr 3. 400001. Cluj-Napoca. tel —40 264 592 0)1 lax -40 264 5^9 329 www priinariaclujnapoca ro | www clujbusiricss.ro | www \ isilcluiuapoca.ro

ROMÂNIA


ARH1TECT-ȘEE

să aibă spre limita in cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m.

-retragere min. /alo de limitele posterioare, clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea minimă țață de limita laterală estică : 3 m:

 • -   retragerea fața de limita laterală vestică :      0.8 ni;

retragerea minimă față de limita posterioară: 5 m:

conformarea arhitectural volumetrică: Ilcomișă pe latura vestică max. 4,5m;

 • -  accesul auto și pietonul: din strada Dunării;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol:

 • -  echipare telinico-ed iii tară: completă pe parcelă.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu

Poate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor 11 suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care lacc obiectul prezentului aviz. în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.l '.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1604 clin 26.04.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

/ f A7 /Arl^tect Șei.

Arh'. Daniel Pop


. Inspector specialitate.


Arh


Ap.l.igia Subțirică

V//

/
Red.. 3c.x. Arh. Carmen-Emilia C’oțolan


\clii(ai taxa de 12 lei. conform Chitanței nr. ...?.^Sdin |(? .V.9..J Prezentul ax iz a fosi transmis solicitantului direct prin pjxștă la data de 1G

•<>


PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:500 ADRESA : STR DUNAARII NR 152, CLUJ-NAPOCA

C.F. NR. 305678 (NR. C.F. VECHI 5574. NR. TOPO 15410/5/1/2) NR. CAD: 305678

U.A.T CLUJ-NAPOCA

INTRAVILAN


i         r

SITUAȚIA EXISTENTA


PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:500 ADRESA . STR. DUNAARII NR. 152. CLUJ-NAPOCA

C.F. NR. 305678 (NR. C.F. VECHI 5574; NR. TOPO: 15410/5/1/2) : NR. CAD: 305678

U.A.T. CLUJ-NAPOCA

INTRAVILAN


, I                —

SITUAȚIA PROPUSA


SISTEM DE PROIECȚIE "STEREO 7


Suprafața masurata =252mp

PROPRIETARI:

MĂRGINEAN ALIN-CLAUDIU

MĂRGINEAN ANISOARA


C^I&A TEHMKA DE.AMENAJAM?


\ -

% <2- %\_

\ \         —\

Ș. P» ® \

a

'

CALCULUL ANALITIC AL

SUPRAFEȚEI DELIMITATE PRIN P.U.D


SISTEM DE PROIECȚIE "STEREO 7'


SISTEM DE COTE "MAREA NEAGRA 1975"


XjȘ* %         >\?\

' -V" Q. i -vXAj-

___ <Jț,

wegistrare

........................Consilier Cadastru


PUD-REGLEMENTARI URBANISTICE

scara 1:500


LEGENDA P.U.D.: U.T.R. = Liu cf. P.U.G. POT max = 35%; CUT - 0,9;

......... LIMITA ZONEI STUDIATE

——— LIMITA PARCELEI DE AMPLASAMENT (ÎMPREJMUIRE EXISTENTA) I       I LOCUINȚA UNIFAMILIALA S+P+E ■ PROPUSA

I       I CONSTRUCȚII EXISTENTE

EZZ_ i PAVAJE AUTO (DALE INIERBATE)

I       I TERASE SI CIRCULAȚII PIETONALE AFERENTE CONSTRUCȚIEI

CE PARCAJ AUTO LA NIVELUL CURȚII

SPATII VERZI

ACCESE AUTO

ACCESE PIETONALE

m PLATFORMA GUNOI MENAJER


Proprietari: MĂRGINEAN ALIN-CLAUDIU si MĂRGINEAN ANISOARA

TEREN CU SUPRAFAȚA DE 252 mp si NR. CF. 305678; Nr. Cad. 305678 si 305678-C1 S teren conf. CF

Aria construita EXISTENTA

Aria desfasurata EXISTENTA

Aria construita CASA NOU PROPUSA

Aria desfasurata CASA NOU PROPUSA


252,00 mp

69,00 mp (SE DESFIINȚEAZĂ)

69,00 mp (SE DESFIINȚEAZĂ)

80,00 mp

240,00 mp (din care cca.16 mp sp. tehnic la subsol ■ nu intra la CUT)


P.O.T. existent   =  27 %

C.U.T. existent   =  0,27

P.O.T. propus   = 31,7%

C.U.T. propus   = 0,9


BILANȚ TERITORIAL


DENUMIRE

EXISTENT

PROPUS

mp

mp

%

CONSTRUCȚII EXISTENTE

69

0%

CONSTRUCȚII PROPUSE

-

80

31,7%

SUPRAFEȚE CAROSABILE

-

36

14,3%

TROTUARE SI TERASE

-

34

13,5%

SPATII VERZI

102

40,5 %

TOTAL

252

252

100%


LEGENDA

6

STATIE TDPDGRAFICA

©

CĂMIN VIZITARE CANAL

©

AERISIRE GAZ

RIGOLA

-0-

CUTIE GAZ

CIȘMEA

CONDUCTA GAZ

STÂLP ELECTRIC DE BETON

.V.

SPAȚIU VERDE

GARD DE METAL

GARD DE PLASA

1------1----

GARD DE LEMN

LIMITA PUD


Parcela (TOTAL) CC

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

32

587412.632

396347.829

5.022

37

587414.096

396352.633

1.376

36

587414.471

396353.957

3.220

39

587415.357

396357.053

3.097

41

587416.260

396360.015

14.826

160

587402.347

396365.138

2.882

161

587399.636

396366.116

2.768

162

587397.032

396367.055

8.787

163

587394.353

396358.686

3.356

102

587397.511

396357.549

4.310

164

587395.971

396353.524

17.607

S(TOTAL)=252.47mp P=67.252m


Pnprcntui dootiment ht?eepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr.

|3.00^   8.95   0.80^

4--—4      4

CATEGORIA DE IMPORTANTA "D"


, .^gERTIFIC-AT

ș                 El

lie JERiJEAW'SîtVL-..- -

\% LW6R0EM1 JXBAFSP tel. 0722-210095


Beneficiari: MĂRGINEAN ALIN-CLAUDIU si soția MĂRGINEAN ANISOARA

Adresa : str. Dunării, nr. 52, ap.1 si ap. 13, Cluj Napoca.


sef proiect:


proiectat:


desenat:


arh Pavel Florin


arh Pavel Florin


arh Pavel Florin


Proiect nr 5/2018


Planșa U3


scara

1 500


ian.

2018


REGLEMENTARI URBANISTICE


Obiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, AMENAJARI EXTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE, REDIMENSIONARE RACORDURI SI BRANȘAMENTE.

Amplasament: str. DUNĂRII, nr. 152, Cluj Napoca, jud. Cluj.


P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E

str. Dunării nr. 152

Nr. 476399/18,09.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : MĂRGINEAN ALIN-CLAUDIU și MĂRGINEAN ANIȘOARA

 • • Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - arh. PAVEL SIMON FLORIN

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 191821/05.04.2019

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+E - str. Dunării nr. 152

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1694/26.04.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 749/08.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 191821/05.04.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 08.04.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe

Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 25.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 23.07.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Drunea Dan - str. Dunării nr. 150

 • •  Bartus Katalin - str. Dunării nr. 152A

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Florin Pavel.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate sc                           area documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


;san


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan