Hotărârea nr. 711/2019

Hotărârea 711/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B; beneficiari: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492182/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492262 din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B, beneficiar: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 702 din 1.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B, beneficiari: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: min. 7,5m locuința, pe limita de proprietate garajul;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: min. 7 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din str. Moricz Zsigmond pe alee de interes local;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la demisol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportat<F~de beneficiarii acesteia. Aleea de acces la parcelă, ce se desprinde din strada Moricz Zsigmond, va fi realizată la strat de uzură anterior recepției locuinței unifamiliale propuse.primăria $i cn.'jsn mi i oca. r.iiii.riapaci.


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, ‘100001, Cluj-Napoca, lei: +40 264 592 301; lax: +40 264 599 329 www.primariacliijnapoea.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLU3-NAPOCA


Ca urmare

Cluj-Napoca, str.


Primar

EMIL Bcererii adresate de Dragomir Nicolae Adrian, cu domiciliul îii jud. Cluff muu. Septimiu Albinii nr.97, ap. 13, înregistrată sub nr. 97611/433/2019, și a


completărilor depuse sub nr. 372714/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:


AVIZ


din


pentru P.U.I). - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond f.n.

generat de imobilul cu nr. cadastral 331622

Inițiator: Dragomir Nicolae-Adrian

Proiectant: S.C. DOR Consult S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Csilla C. Vass

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 556mp, situată în vecinătatea vestică a străzii Moricz Zsigmond, delimitată de parcele cu fond constrruit în partea sudică, estică și vestică, accesul facându-se pe o alee de interes local ce se desprinde din strada Moricz Zsigmond spic vest, în dreptul numărului administrativ 32.

I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTR Liu.

UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiunepredominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici: POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. .

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o ..regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m). aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m.


PRIMĂRIA Șl r.GNSII IUI IAPA, ci m.NApnrt


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca. tel:+40 264 592 301; fax: +-40 264 599 329 www.priinariaelujnapoca.ro | www.clujbusincss.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLU3-NAPOC.


ARHITECT-ȘEF

-retragere min. față ele limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față ele limita laterală estică: min. 7,5m locuința, pe limita de proprietate garajul;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. min. 7 m;

 • -  accesul auto și pietonul: din str. Moricz Zsigmond pe alee de interes local;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la demisol;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu condiția realizării unei singure unități locative.

în acest sens s-a depus sub nr.372714/2019 în completare la documentația de urbanism depusă, certificatului de urbanism nr. 2871 din 05.07.2019 emis în scopul elaborare „P.U.D și D.T.A.C pentru construire locuință uni familială, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități”.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Aleea de acces la parcelă, ce se desprinde din strada Moricz Zsigmond, va li realizată la strat de uzură anterior recepției locuinței unifamiliale propuse.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit-g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2871 din 05.07.2019 emis de Primăria Municipiului C'luj-Napoca, în aceleași condiții urbanistice ca și certificatului de urbanism nr. 4301 din 16.10.2018.

Arh. D
Red., 3cx. Arh. Anamaria Popa inspector. Biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței gr......Q.G.din........^..QA...

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de.............FIE

dpjocuiț


nr. cad. 328857 !


DRAGOMIR NICOLAE ADRIAN DRAGOMIR IOANA ■ CATINCA


fde acces


Locuința

Unifamiliala


____114.11.


ocuinte


WO1

REGLEMENTARI URBANISTICE

SC. 1:250


str. Moricz Zsigmond drum public, cu strat de uzura: asfalt


PROFIL TRANSVERSAL -1 existent

SC. 1:300


str. Moricz Zsigmond


verificator:

nume:

semnătură:

referat nr. / data:


LIMITA DE PROPRIETATE, S = 556.00 MP (NR.CAD. 331622)

’ T

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

DRUMURI DE ACCES EXISTENTE

FOND CONSTRUIT EXISTENT IN VECINĂTATE

IMOBIL PROPUS:

LOCUINȚA UNIFAMILIALA

CIRCULAȚII PIETONALE

0

SPAȚIU VERDE

| E | PUNCT GOSPODĂRESC


nr. cad. • 329407, CE 329407

SJeren s 249.00 mp (drum de acces)

INDICI URBANISTICI:

POT_existent = 0.00 %

CUT_existcnt = 0.00

POT_propus = 30.57 %

CUT propus ::0.54


BILĂNTTERITORIĂL

EXISTENT

PROPUS:

MP

%

MP

%

S TEREN

556.00

100.00

556.00

100.00

AC

0.00

0.00

170.00

30.57

CIRCULAȚII PIETONALE

0.00

0.00

68.00

12.24

CIRCULAȚII AUTO

48.00

8.63

SPAȚIU VERDE

556.00

100.00

270.00

48.56


sc C5C Construction s>rl str. Universității 3/27, Cluj Napoca J12/3085/2007; 22086941

NUME \

S

EMN

scara:

1:250

proiectat

adi.urb.Vass Cs\

desenat

adi.urb.Vass Cs. \

data:

iun.2019

sef proiect

adi.urb.Vass Cs.

be^:af: ORAGOMIR NICOLAE ADRIAN

DRAGOMIR IOANA - CATINCA

nr. proiect:

203/2019

Itfu proiect:

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANȘAMENTE Cluj-Napoca, str. Moricz Zsigmond, nr. 32A

faza:

P.U.D.

p'ansa:

REGLEMENTARI URBANISTICE

nr. planșa:

A4P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E str. Moricz Zsigmond nr. 32B

Nr. 437480/28.08.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiatori : ȘUTEU NICOLAE ANDREI și ȘUTEU TIMEA MELINDA

 • •  Proiectant: S.C. CSC CONSTRUCTION S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 97611/21.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială D+P+E - str. Moricz Zsigmond nr. 32B

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 2871/05.07.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 702/01.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 97611/21.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 26.02.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •   P1 a n î nc ad rare în zo nă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de : 03.04.2019 și 30.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbani sm\Șe dinte Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 07.03.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei în datele de : 03.04.2019 - ora 15 și 30.05.2019 -ora 16:15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 03.04.2019 - ora 15 și 30.05.2019 - ora 16:15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

© Popa Meda și Popa Adrian - str. Alexandre Dumas nr. 7

 • •  Oprea Sergiu Laurențiu - str. Câmpului nr. 63

 • •  Oros Tudor - str. Moricz Zsigmond nr. 34

® Hanga Bogdan - str. Moricz Zsigmond nr. 32, ap. 1

 • •  Popa Florin - str. Moricz Zsigmond nr. 32, ap. 2

 • •  Linczkai Zsolt Levente - str. Moricz Zsigmond nr. 32, ap. 3

 • •  Solyom Attila - str. Moricz Zsigmond nr. 32, ap. 4

 • •  Hazim Tiberius Mihai - str. Moricz Zsigmond nr. 32A, ap. 1

 • •  Nan Lucian Cosmin - str. Moricz Zsigmond nr. 32A, ap. 2

 • •  Leocuț Denis Adam - str. Moricz Zsigmond nr. 32A, ap. 3

® Văduva Adrian Gili - str. Moricz Zsigmond nr. 32A, ap. 4

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 03.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Vass Csilla.

Din partea publicului s-a prezentat:

 • •  avocat Ioana Ciocian sesizează următoarele :

 • - nu sunt îndeplinite condițiile legale de construire pe parcelă

 • - avem obiecțiuni legate de retrageri și cota zero

 • - aceste parcele au fost autorizate în baza PUG-ului nou și apoi dezmembrate

La dezbaterea din 30.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul lucrării - arh. Vass Csilla.

Din partea publicului s-au prezentat vecinii :

 • •  avocat Ioana Ciocian din partea vecinilor Popa Meda și Popa Adrian, sesizează următoarele :

 • - în 2015 și 2016 s-au eliberat două autorizații de construire

 • - ulterior parcela s-a dezmembrat pentru a mai construi alte două locuințe

 • - zona se va supraaglomera cu alte două locuințe cu două unități locative

 • - de verificat dacă s-a respectat procentul de spații verzi aprobat în 2016

 • - este o zonă de case

 • - reglementarea drumului de acces

• dl. Nan Lucian cu domiciliul în str. Moricz Zsigniond nr. 32A, ap. 2, sesizează următoarele :

 • - acum, drumul de acces este teren curți construcții

 • - avem cotă parte din drum

 • - drumul de acces ar trebui să fie modernizat

Prin adresele cu nr. 212181/16.04.2019 și 212187/16.04.2019, Popa Adrian și Popa Meda prin avocat Ciocian Ioana Crina cu domiciliul procesual în str. Artelor nr. 42, comunică următoarele obiecțiuni:

1. cele doua imobile teren, respectiv cele identificate sub nr. CF 331622, cad. 331622 si CF 331623, cad. 331623, pe care proprietarii solicita la acest moment elaborarea documentațiilor PUD, au fost anterior supuse autorizării, începând cu anul 2014, in baza noului PUG al municipiului Cluj-Napoca - fiind emise autorizații de construire care au fost deja duse la îndeplinii e, pentru un număr de doua imobile cu cate 4 apartamente fiecare, unul edificat in anul 2015, iar celalalt in 2016. In acest context, parcelele mai sus aratate au fost deja edificate din punct de vedere urbanistic, nemaiputand fi considerate construibile, indiferent daca in cauza a fost făcută o noua parcelare, sau nu. Astfel, proprietarii, după autorizarea lucrărilor de construcții pe același teren, au procedat la o reparcelare, sens in care, pe noile parcele rezultate ca libere solicita, din nou, emiterea unor documentații PUD. Prin documentațiile anterior autorizate de dvs proprietarii s-au obligat sa respecte retrageri si indici de urbanism avizați de dvs la momentul autorizării, pentru ca la acest moment, după reparcelare si reîmpărțirea imobilului teren inițial, sa solicite noi documentații de urbanism. Or, conform Legii 50/1991, odata depusa documentațiile DTATC aferente AC-urilor deja emise de dvs (cu planuri de situație propuse si vizate de dvs spre neschimbare), proprietarii sunt obligați sa respecte prevederile acestei Legi si planurile, astfel cum sunt vizate spre neschimbare, planuri inițiate si propuse tocmai de dânșii (planuri care cuprind locuri de joaca, spatii verzi si un imobil de dimensiuni reduse). In caz contrar, in situația in care proprietarii ar fi dorit exploatarea parcelelor inițiale la modul la care se solicita prin noile documentații, aceștia aveau obligația la momentul demarării primei AC sa efectueze un PUZ de dezmembrare si reglementarea întregii parcele inițiale. Este evident insa faptul ca aceștia au încercat eludarea prevederilor legale, mergând cu parcelari succesive, pe planșe deja vizate de dvs spre neschimbare, acțiuni care ii fac sa nu se mai încadreze in regulamentul Liu. In plus, astfel cum o sa va indicam la un punct subsecvent, nici macar documentațiile inițiale de autorizare nu au fost respectate de actualii proprietari, sens in care cu atat mai mult, in prezent, nu este justificat demersul acestora de a-si imparii terenurile si utilizarea suprafețelor ramase libere, pentru noi documentații de urbanism. Din punct de vedere legai este evident ca demersul initiat de proprietari nu se mai incadreaza in PUG al municipiului Cluj Napoca, sau in prevederile Legii 50/1991 (privind documentații deja emise si care nu mai pot fi schimbate), sens in care va solicitam sa aveți in vedere aceasta situație si sa dispuneți respingerea propunerilor aflate in dezbatere,

 • 2,  Referitor la situația construcțiilor propuse prin noile documentații PUD, va învederam pentru inceput faptul ca, inițial, in baza documentațiilor deja emise pe aceste parcele, proprietarii au efectuat construcții cu incalcarea celor autorizate de dvs, anterior. Astfel cum reiese inclusiv din imaginile pe care vi le depunem atașat, au fost construite imobile care nu au respectat cota 0, construcțiile fiind suprainaltate, sens in care in realitate discutam de imobile deja construite cu demisoluri care sunt garaje - avand caracteristici la fata locului de P, nicidecum de D cum ati autorizat. In plus, in ceea ce privește noile imobile propuse la acest moment, acestea ar trebui, teoretic, sa fie încadrate in UTR Liu, cu o înălțime maxima de D+P+M, in vreme ce noile propuneri vizeaza imobile de D+P+1E, sens in care este evident ca in cazul in

care veți permite o astfel de autorizare, noile imobile vor avea - similar cu cele deja construite - atat o cota 0 modificata si suprainaltata, cat si un nivel in plus - aspecte care vor incalca atat reglementarea UTR Liu cat si indicii urbanistici admiși in zona. Grav este insa ca aceste depășiri de indici si înălțimi (cele deja făcute si cele care sunt propuse si prin aceste PUD-urî), separat de faptul ca deja produc disconfort referitor la construcțiile deja edificate nelegal, vor suplimenta disconfortul intr-o zona de case - fiind deja clar si dovedit faptul ca proprietarii edifica construcții care au destinații cu mai multe apartamente decât cele permise de lege si de destinația zonei. Toate clădirile propuse si evidențiate pe parcelele studiate sunt in realitate ansambluri de locuințe colective, aspecte care depasesc destinația Liu a zonei - UTR care, printre altele, ar impune existenta inclusiv a locurilor de joaca si a spatiilor verzi aferente. De altfel, asa cum am mai aratat la punctul 1, locurile de joaca si spatiile verzi deja aprobate de dvs sunt in prezent vizate de a deveni construibile.

 • 3.  Un plus - atat legal cat si faptic - privitor la propunerile proprietarilor prin PUD-,urile supuse avizării, este faptul ca accesul auto ilustrat in documentații vizeaza un drum de acces care nu are cum sa fie viabil si aplicabil in zona si nu respecta Anexa 6 din RLU, unde profilul de alee rezidentiala/fundatura este reglementat la o lățime de 6 m, daca drumul propus are o lungime mai mica de 50 m. Astfel, este propus un drum de 5 m si acces de 4,63 m, insa la o observare atenta a schiței depuse, pe acest drum exista deja un branșament de gaz si regulator suprateran, care fac imposibila exploatarea unui astfel de drum, in măsură in care pe acest drum se presupune ca ar trebui sa poata interveni inclusiv mașini de gunoi, pompieri, ambulante etc.

 • 4.  De asemenea, referitor la poziționarea clădirilor propuse prin noile documentații, va solicitam sa observați faptul ca una dintre acestea este poziționala incorect, incercandu-se inducerea factorilor de decizie in eroare. Astfel, una dintre clădiri este propusa cu limita posterioara spre vest - unde avem proprietatea subsemnata, nu spre sud (raportat la str. M. Zsigmond, care se afla la est), sens in care nu este respectata nici retragerea acestei clădiri fata de limitele parcelelor in vecina te -conform cu reglementarea PUG. Or, conform art. 6 din reglementarea Liu, amplasarea clădirilor fata de limitele laterale, amplasarea clădirilor pentru toate situațiile: a) „clădirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima egala cu inaltimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m”, In cazul dat, una dintre clădiri este poziționala la 6 m, in vreme ce cea de-a doua la 3, 11 m, clădirile avand o inaltime la cornișa de 8,70m si o inaltime totala de 12 m.

 • 5.  In cazul in care veți aprecia ca aspectul esențial de nelegalitate invocat prin prezentul punct de vedere (5/ aratat la punctul 1 din prezentele Obiectiuni) -respectiv interdicția care decurge din faptul ca deja, anterior, parcela a fost construita conform PUG 2014, nemaiflind posibila o repar calare si construirea ulterioara a parcelelor dezmembrate - va solicitam de asemenea sa aveți in considerare a pune in vedere proprietarilor sa depună o ridicare topografica a cotei 0 reala, nicidecum cea care apare inscrisa la cadastru, Facem prezenta solicitare avand in vedere cele deja aratate mai sus, respectiv faptul ca deja anterior proprietarii au edificat construcții care nu au respectat cota 0 din teren, edificând practic imobile cu un nivel in plus. Acest risc exista si in cazul viitoarelor construcții - daca s-ar depăși aspectele de legalitate deja invocate ~ sens in care la fata locului ar urma sa fie ridicate alte noi imobile, cu cota 0 nereala, rezultând astfel un ansamblu de locuințe colective. Or, pentru a putea fi in prezenta unui astfel de ansamblu, separat de faptul ca este incalcata destinația zonei conform Liu, ar fi necesare, cum am mai aratat deja, existenta locurilor de joaca, spatiilor verzi, parcările aferente etc.

 • 6.  Este evident, astfel cum rezulta din cele aratate mai sus si din anexele prezentei, faptul ca, din punct de vedere legal, numitii Dragomir nu mai au dreptul de a mai edifica pe parcelele deja construite in baza noului PUG, incepand cu anul 2014, nici un fel de construcție -parcelele fiind deja construite si fiind vizate spre neschimbare odatci cu emiterea autorizațiilor de construire. In acest sens, odata vizata spre neschimbare, parcela nici macar nu mai trebuia a fi dezmembrata pentru a rezulta un alt lot de teren ramas liber, pe care se incearca la acest moment a se obține documentații PUD.

 • 7. Din punct de vedere tehnic, toate aspectele aratate punctual mai sus dovedesc o încercare de inducere a dvs in eroare, prin prezentarea unor cote nereale, retrageri care nu respecta PUG, un dram de acces care nu va permite funcționarea normala a acestuia - intr-un cuvânt o inculcare a tuturor reglementarilor Liu.

Având in vedere cele mai sus aratate, va solicitam in principal respingerea documentațiilor PUD propuse, ca fiind nelegale -proprietarii neavand dreptul de a mai folosi, inca o data, ca urmare a dezmembrării, parcele care deja au fost autorizate iu baza PUG 2014, planșele vizate spre neschimbare nemaiputandfi modificate.

In subsidiar, in cazul in care veți intelege sa nu dati valoare acestor norme legale, va solicitam sa apreciati temeinic toate aspectele urbanistice Învederate referitor la soluțiile propuse si sa dispuneți in sarcina fam. Dragomir adaptarea proiectelor la legislația in urbanism aplicabila, atat conform Legii 350/2001 si Legii 50/1991, cat si UTR Liu aferent PUG al municipiului Cluj-Napoca.


Cluj-Napoca,

12.04.2019,:<               veeutwA gu il- ■• .

£:             itoHa ttlavftGA^ n*‘*ÎJ


. ,:țL^^«țO£Șf jllÂ, ClUl >U&?&inUKn FttOPUS

-11


Furz-^i • liiriaf Rttt»

_____. "i, / .^T^fiar'rrfirwr^.^^


<f« pr«-ta4fo: ShriMfr#hj-Wi>’

SWtm          ifcrrj Hvaffa IftTÎ

EehWMonto s-jrfc*


Prin adresa cu nr. 225460/23.04.2019, dl. Nan Lucian Cosmin cu domiciliul în str. Moricz Zsigmond nr. 32A, ap. 2, comunică următoarele obiecțiuni :

înțeleg necesitățile de valorificare a potențialului de dezvoltare urbanistică și dreptul domnului Dragomir de a construi pe terenul proprietate, nu am obiecții viz a viz de construirea propriu zisă a celor două locuințe familiale, însă fac următoarele observații:

 • 1. Să se respecte înălțimea de max. 8m la cornișă, conform prevederile Art.10 din Regulament pe latura estică, înspre imobilele de locuințe colective din vecinătate.

2■ Drumul de acces la cele două parcele, ce se desprinde din strada Câmpului să lie realizat la strat de uzură. Sunt dispus să particip la realizarea acestuia, în calitate de co-proprietar al drumului. Au fost multe situații în Cluj-Napoca când s-au realizat construcțiile, iar căile de acces au rămas la nivel de piatră spartă. Aceste situații ar trebui să nu mai persiste.

Nan Lucian, Cosmin ............C'r/ .....

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor Popa Adrian și Popa Meda prin avocat Ciocian Ioana Crina cu domiciliul procesual în str. Artelor nr. 42, cu nr. 212181/16.04.2019 și nr. 212187/16.04.2019, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

Ref la punctul 1.

Cele 2 parcele de teren nr. Cad. 331623 si 331622 au fost dezmembrate dintr-o parcela inițiala de 2720 mp (nr. Cad. 298724).

Pe parcela cu nr. Cad. 298724, a fost obli nula in 2013 AC nr. 827/08.07.2013, pentru realizarea unei “LOCUINȚE CUPLATE CU 4 APARTAMENTE, REGIM DE ÎNĂLȚIME D+PfE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE”.

Imobilul a fost realizat, recepționat, si înscris in cartea funciara.

Autorizația a fost deci emisa in baza vechiului PUG al mun. Cluj Napoca.

Din parcela cu nr. Cad 298724 a fost dezmembrat un lot de 2003 mp (nr. Cad.319866) pe care s-a obținui in 2016 o autorizație de contruire ĂCnr. 759 din 15,06.2016, pentru realizarea lucrărilor de “ CONSTRUIRE LOCUINȚA COLECTIVA MICA CU 4 UNITATI LOCATIVE D-i-P+E, ÎMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE”.

Imobilul a fost realizat, recepționat si inscris in cartea funciara.

Ulterior s-a realizat dezmembrarea caii de acces cu nr. Cad. 329407 si a celor 2 loturi de teren care fac obiectul PUD-urilor in discuție.

Parcelările succesive si realizarea succesiva a imobilelor nu constituie o ilegalitate si s-au realizat respectând regulamentele in vigoare.

In urma parcelarilor succesive, din 2013 si pana in momentul de fata, din parcela de baza de 2720 mp, au rezultat 5 loturi:

 • -   Nr. Cad 307407 - 8=717 mp - AC nr. 828/2013

■   Nr. Cad 328857 - 8= 650 mp - AC nr. 759/2016

~ Nr. Cad. 329407 - drum de acces

 • -  Nr. Cad 331623-8= 497.00 mp

 • -   Nr. Cad. 331622-8=556.00 mp

Dezmembrările ulterioare s-au făcut cu respectarea PUG Cluj Napoca in vigoare si RLU aferent UTR Liu,secțiunea 3 punctul 4.

Cu privire la amplasarea construcțiilor pe teren, a indicilor urbanistici, a retragerilor fata de limitele proprietății situația este următoarea:

 • -   Pentru :Nr. Cad 307407 - 8=717 mp - AC nr. 828/2013

a AC= 225.67 mp

s ADC=654.67 MP

* POT= 31.47%

- CUT= 0.90

 • -   Pentru : Nr. Cad 328857 - S= 650 mp - AC nr. 759/2016

H AC=194.15mp

■ ADC= 584.85 mp

- POT~29.86%

* CUT~ 0.89

 • -   Retragerile fata de limitele laterale - min. 3,25 m

 • -   Retagerile fata de limitele posterioare - min. 6.00m

 • -   Retragerile fata de aliniament - min. 5.04 m

Suprafețele construite si desfășurate au fost luate de pe planurile de situație vizate spre neschimbare aferente autorizațiilor emise, atașate prezentei adrese.

DECI SE RESPECTA INDICII URBANISTICI SI PE PARCELELE REZULTATE IN URMA DEZMEMBRĂRILOR REALIZATE.

Mai mult, cele doua construcții au fost autorizate in baza vechiului PUG parcelele fiind încadrate in UTR L3c, situație care permitea autorizarea de locuințe individuale sau colective mici cu max 6 apartamente.

Clădirile respective au fost edificate respectând intrutotul litera autorizației de construire, ulterior fiind recepționate.

PLANȘA ATAȘATA LA CARE FACE REFERIRE DOMNUL VECIN NU FACE PARTE DIN DOSARUL DE AUTORIZAȚIE AL NICIUNEI CLĂDIRI.

Autenticitatea acestei planșe este cel puțin îndoielnica si va rog sa o luati in considerare doar ca mijloc de inducere in eroare.

Argumentez aceasta rugăminte prin următoarea observație:

Respectiva planșa este datata 19.04.2013 si apare pe ea numele meu si al soției ca si titular, Ori, conform documentului atașat, noi am cumpărat terenul abia in 19.07.2013 si odata cu el autorizația emisa in 08.07.2013 pe numele fostului proprietar, Dl Avram Cornel.

In aprilie 2013 nu eram proprietarii acelui teren, deși planșa prezentata asta arata.

Ref la punctul 2.

Imobilele existente sunt deja receptioante si înscrise in cartea funciara.

Noile immobile pentru care s-a realizat consultarea vecinilor se propun pe parcele situate in UTR_Liu.

 • -   regimul de înălțime propus este D+P+1E, unde nivelul inferior este parțial subsol, parțial demisol, terenul pe care se amplaseaza contructiile are o panta de circa 11.20%, adica o diferența de nivel de circa 2.00 m pe latimea parcelelor, de la drumul de acces la limita posterioara. Inaltimea maxima nu se depășește.

 • -   Indicii urbanistici sunt calculați luând in considerare 72% din suprafața desfasurata a demisolului. INDICII URBANISTICI MAXIM ADMIȘI NU SE DEPASESC.

 • -   Pe fiecare parcela se asigura suprafața verde de minim 40% din suprafața parcelei conform PUG Cluj-Napoca, UTR Liu

Afirmația ca la clădirile existente demisolul s-a transformat in parter este falsa si contrazisa chiar de pozele atașate de domnul vecin la lunga lista de obiectluni.

Faptul ca domnia sa contesta instîtutia care a eliberat ataî autorizațiile de construire cat si procesele verbal de recepție care atesta legalitatea acestor construcții pe care le considera “nelegale” este un aspect pe care va rog pe dumneavoastră sa il apreciati.

De asemenea, afirmația domnului vecin ca aceea arii zona de case este una falsa.

li amintesc distinsului domn ca zona a făcut parte din UTR L3c (zona de locuințe individuale si colective mici cu max 6 apartamente) in perioada vechiului PUG iar acum face parte din UTR Liu (zona de locuințe individuale si semicolective).

De altfel, atat clădirile finalizate cat si cele in constructive pe acea strada îmi susțin afirmatiile.fvezi poze).

Ref la punctul 3,

Accesul auto se face pe un drum privat, (o cale de acces), cu acces limitat doar pentru coproprietarii acestuia si care deservește 3 loturi. Lungimea acestuia este de 38.23 m si are un loc de întoarcere in capat de 6.00 m x 12.58 m.

Profilele prevăzute in PUG Cluj-Napoca se refera la zone unde se face o noua urbanizare.

In cazul nostru este vorba de un acces la 2 loturi situate in spatele parcelelor adiacente str. Moricz, Zsigmond deja construite. Acest mod de construire este prezent si in cazul parcelelor situate la nord de amplasamentul studiat.

Accesul existent si lărgirea in forma de T in capat permit accesul mașinilor cu o raza de bracare de 6.00 m, la fel ca pe caile de acces existente: str. Moricz Zsigmond.

Ref la punctul 4.

Imobilul de pe parcela cu nr. Cad. 331622, are acces pe latura nordica. Deci limita posterioara este inspre sud, unde se asigura o distanta de min. 6.00 m fata de aceasta. Limitele laterale sunt inspre est si vest, unde se asigura o retragere de min. 3.00 m, conform regulamentului.

Conform secțiunii de pe planșa de reglementari, înălțimea la streasina este de 8.70 m fata de cota terenului amenajat. Fata de cota terenului natural, inaltimea la streasina este de 7.54 m. Aceasta dimensiune nu apare pe planșele depuse la documentație, in acest sens atașam un “Plan de sistematizare verticala”, complet cotat, unde se pot verifica toate dimensiunile.

Inaltimea maxima se masoara întotdeauna fata de terenul natural, neamenajat.

Astfel cota finita a demisolului este sub cota terenului natural.

Ref la punctul 5

Documentația cadastrala pe baza careia s-au realizat planșele aferente documentației de PUD, a fost realizata si recepționată la OCPI in data de 07.03.2019.

De la data realizării măsurătorilor, nu s-au realizat lucrări pe terenurile care fac obiectul documentațiilor.

Menționam ca amplasamentul studiat, precum si al vecinilor din vest (reclamantii), are o decllvitale pe direcția est-vest, cu un minim în partea estica la drumul de acces. Altfel spus, proprietatea reclamantilor se afla mai sus decât amplasamentul studiat. De asemenea la limita vestica (limita comuna de proprietate), exista un parapet de beton, de circa 1.00 m, si un taluz de 45 grade, pe o lățime de 3,00m, ceea ce atace ca amplasamentul studiat sa se situeze cu min. 3.00 m mai jos decât proprietatea învecinată (a reclamantului).

Ref la punctul 6

Dezmembrările loturilor in discuție s-au realizat după receptionarea imobilelor. Dreptul de construi alte imobile pe terenul ramas tine de respectarea regulamentului de urbanism, a legilor in vigoare si a indicilor urbanistici. Aceștia se respecta si pe loturile rezultate,

Ref la punctul 7

Pentru a clarifica toate aspectele legate de înălțimea imobilelor si a indicilor urbanistici, anexam prezentei adrese o planșa detaliata cu sistematizarea verticala.

Concluzii:

Apreciem sincer grija distinsului domn vecin fata de respectarea legii si a ordinii urbanistice in zona străzii Moricz Zsigmond si il asiguram de tot concursul nostru in menținerea unei bune relații intre vecini bazata pe respect, daca este posibil, reciproc.

Am dorit sa limitez răspunsul meu motivat la elementele tehnice care sa clarifice aspectele invocate de domnul vecin fara a-i urma exemplul de a transforma consultarea vecinilor intr-un circ cu avocati.

Totuși, nu pot sa nu remarc următoarele:

 • -   Din cei 13 vecini consultați, unii specialist! in domeniul construcțiilor, domnia sa este singurul care a venit cu 4 pagini de obîectiuni deși proprietarea sa se afla la o distanta decenta de parcelele in discuție si la diferența de nivel considerabil mai mare de partea dansului, terenul fiind in panta

 • -   Deși am citit cu rabdare si atentie obiectiunile invocate prin doamna avocat, nu am reușit sa aflu ce prejudiciu ii provoacă si cu ce il afecteaza aceste documentații

 • -   Obiectiunile domnului vecin nu sunt noi. ele au făcut obiectul a doua procese civile deschise de socrul acestuia, si el vecin cumsecade, împotriva Primăriei Cluj-Napoca, (5407/117/2017 si 11252/117/2013) avand ca obiect anularea autorizaților de construire despre care am amintit la punctul 1 si 2.

Ambele acțiuni au fost respinse de instanța prin hotarari definitive.

Anexez prezentei:

 • -   AC 828/2013 si certificat de edificare a construcției nr. 4/2018, pentru cele 2 imobile existente, menționate la punctele 1 si 2

 • -   Imagini imobile existete (punct 1 si 2)

Contract vanzare- cumpărare Planșa sistematizare verticala actualizata.

Pentru orice alte clarificări va stau oricând ia dispoziție.

Va mulțumesc!

Data:DRĂCOS NiCOLAE /SR-AN tRAGOUift MA.KA ■ UW4 rcsamTej---

f 5J143J


P.U.D.

PLAN SISTEMATIZARE VETICALA

SC. t:ÎJ5


H_br:4X,CSJnis» * 7-34 m Fsțfja d• hiâjrM s DS* tft,                   • 2

lî-C-A-i de p-ftn . ( h dtftfîrtf


D+P+1E

Icculnta


& aocpi "*


AC j^p^» *1 MW np AOC_ p/^pciia ■ AJJ.W pțp

A3 pipăia BIOS r;p 5 mai iWi - 234.W mp


tf» ’ O1? ’-F* TE

Kf. tprtiT-trtfl • 2 di pirti/i > 4 h dE-rr'i-^


CHUCOtfîR MC OLAE ADRIAN DFjCQtfLR KM<A , CATiMU w. cti- ijtezi

CE mm

3_t*<W s SSfi.Bîm?


P+2E


LiWiTHEC'EPFCP^eTAT


ACCESAJTQ


ACCES A ETIX4,


CSC Constructor sri

Cf. Lrfriî;T2®l         N&pow

'«o&m


| A ;R


Ca răspuns la sesizările d-lui. Nan Lucian Cosinin cu domiciliul în str. Moricz Zsigmond nr. 32A, ap. 2, cu nr. 225460/23.04.2019, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

Propunerea urbanistica respecta regimul de înălțime si nu depășește inaltimea maxima admisa pentru UTR - Liu, UTR in care se afla amplasamentele studiate.

Pe planșa de Reglementari Urbanistice, si pe planșa de sistematizare verticala se pot verifica cotele terenului natural si a celui amenajat Astfel inaltimea maxima la streasina nu depășește 8,00 m fata de cota terenului natural si cota maxima a clădirilor nu depășește 12,00 m fata de cota terenului natural, conform regulamentului.

Drumul de acces care se desprinde din str. Câmpului, identificat cu nr. Cad. 32940'/, va fi amenajai la strat de uzura, de către proprietarii celor 2 parcele care fac obiectul PUD-urilor pe care drumul de acces le deservește si pe care soții Dragomir sunt coproprietari.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 229906/433/25.04.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar acesta, prin adresele cu nr. 268368/21.05.2019 și 268370/21.05.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. : 280512/433/28.05.2019 și 280518/433/28.05.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


Andreea i’


șan


Responsabil eu informarea și consultarea publicului Siniona Cipcigan