Hotărârea nr. 710/2019

Hotărârea 710/2019 - Completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516181/1/09.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516947/45/30/09.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 87 alin. 5, 108 și 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 670, 676 alin. 1 și 680 alin 2 Cod civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42) cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

"Art. nou. Se mandatează doamna Olâh Emeșe, viceprimar, pentru semnarea actului de dezlipire și partaj în formă autentică."

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 641/2019 rămân neschimbate.

______Art. III, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte de și


Contrasemne Secretarul Jr. Auror


nicipiulur^--”


Nr. 710 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)